Úterý 8. listopadu 1988

Vážené súdružky a súdruhovia, 10. zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa pred nás postavilo vežmi konkrétne a náročné úlohy. Požnohospodárska veda si je vedomá, že len nové poznanie a aktívny prístup ku každodennému plneniu si úloh je cesta k ich úspešnému plneniu. Vynaložíme všetky sily pre ďalší rozvoj nášho požnohospodárstva, pre zvýšenie sebestačnosti nášho trhu kvalitnými potravinami. Tým chceme i my, poslanci výboru pre požnohospodárstvo a výživu, plne podporiť programové vyhlásenie vlády. Ďakujem.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Sommerovi. Prosím poslankyni Vávrovou, připraví se poslanec Rusov.

Poslankyně SL D. Vávrová. Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, dovolte mi v dnešní rozpravě k programovému prohlášení federální vlády pohovořit o úloze Federálního shromáždění v procesu komplexní přestavby společnosti z hlediska zákonodárné i kontrolní činnosti.

Aniž bych chtěla tuto stránku přeceňovat, víme - a je to zdůrazňováno při různých příležitostech - že význam a úloha právních norem a prostředků v současném období vzrůstá. Je to proto, že si přestavba vynucuje velký soubor legislativních úprav takřka v celém právním řádu, aby se administrativně direktivní metody řízení mohly postupně nahradit ekonomickými nástroji stanovenými v příslušných právních normách. Nové, případně v duchu přestavby novelizované právní předpisy, musí dát patřičnou formu a závaznost ekonomickým i dalším nástrojům řízení národního hospodářství, které mají přispět ke zvyšování tempa hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR.

Zákony spojené s přestavbou hospodářského mechanismu, kladou svým rozsahem, důležitostí otázek, které mají být v nich právně vyjádřeny a zkrácenými termíny pro zpracování i mimořádné nároky na způsob zajištění jejich přípravy a ústavního projednávání. Základním úkolem nejvyššího zákonodárného sboru ČSSR je v této etapě sledovat především zajištění souladu vyvolaných změn, práva s rozvojem společenských vztahů se zájmy pracujících a s nejnovějšími výsledky vědy a techniky. Není také zanedbatelná péče o vzájemnou provázanost nových nebo novelizovaných právních předpisů, o jejich právní čistotu, srozumitelnost, jednotnou terminologii i jednotný výklad a také o vytvoření předpokladů pro jejich dlouhodobou aplikaci. Dodržování těchto zásad právní tvorby je zvlášť potřebné v současné etapě přestavby zejména proto, že se mění velká část našeho právního řádu.

Aby tento mimořádně náročný legislativní program mohl být obsahově, ale i časově zvládnut, bylo třeba přijmout opatření ke zjednodušení a urychlení postupu při projednávání vládních návrhů zákonů i v orgánech Federálního shromáždění. Cílem bylo dosáhnout požadované kvality v jejich projednávání i za časově náročných podmínek. Mohu konstatovat, že ve spolupráci s ostatními zainteresovanými orgány se daří přes celou řadu potíží tyto úkoly zvládat.

Významným přínosem k zajištění kvality při posuzování a projednávání vládních návrhů zákonů ze strany poslanců FS se stal jejich odpovědný přístup, mimořádná kvalita přípravy a úsilí, s nímž přistupovali ke každé konkrétní otázce a každému problému, které přitom vyvstaly. Důkazem toho je množství cenných připomínek a návrhů na doplnění či zlepšení textů vládních návrhů. které poslanci i při velké časové tísni konzultovali ve svých volebních obvodech s odborníky z praxe, s kolektivy pracujících i s místními orgány státní správy, s národními výbory i společenskými organizacemi. Nešlo tu jen o nějaké legislativně technické úpravy. V nemálo případech přicházeli poslanci s návrhy na závažné věcné změny, které bylo třeba v konečné fázi ústavního projednávání v textu provést. V tomto úsilí bude třeba pokračovat i u dalších návrhů zákonů, které budou v příštím období předloženy vládou Federálnímu shromáždění.

Soudružky a soudruzi, dovolte mi připomenout, že jsme v květnu tohoto roku na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů přijali závažné usnesení k tehdejšímu programovému prohlášení vlády. Vyjádřili jsme v něm naše očekávání, že vláda soustředí svou pozornost mimo jiné i na včasnou přípravu všech zákonných úprav, které jsou vyvolávány probíhající komplexní přestavbou hospodářského mechanismu v ČSSR. Naše očekávání vycházelo z požadavku, aby také poslanci Federálního shromáždění měli potřebný čas na jejich projednávání s voliči a aby mohli na patřičné úrovni a s odpovědností splnit své ústavní poslání v zákonodárném sboru. Podle programového prohlášení předneseného dnes předsedou vlády s. Adamcem věřím, že je letošní rok posledním, kdy jsou nám i důležité legislativní návrhy předkládány až na poslední chvíli. Domnívám se také, že o připravovaných právních úpravách by se nemělo hovořit jako o hotových věcech v hromadných sdělovacích prostředcích dříve než budou projednány a schváleny Federálním shromážděním. Naši voliči nabývají dojmu, že už se nemohou podílet na tvorbě zákonů prostřednictvím svých poslanců.

Soudružky a soudruzi poslanci, úkolem Federálního shromáždění je nejen zákony schvalovat, ale také sledovat, jak jsou v praxi uplatňovány, jak působí, jaké mají ještě nedostatky a jak je naši občané přijali. To je naše povinnost, která vyplývá z kontrolní pravomoci Federálního shromáždění. A tu je třeba si otevřeně říci, že z volebních obvodů docházejí už informace, že se některé nově přijaté zákony plně nerespektují, že jsou snahy o jejich obcházení a nedodržování, i problémy při jejich realizaci v praxi. To by nemělo být. Uplynula sice zatím příliš krátká doba od jejich schválení k tomu, aby se dalo odpovědně hovořit o jejich účinnosti, o jejich kvalitě, je však třeba vést orgány, a to doslova od ministerstev přes organizace až po občany k jejich dodržování. Říkám to proto, že kázeň, pořádek a dodržování platných předpisů jsou nedílnou součástí úspěšného postupu vpřed, jak o tom hovořil s. Adamec, předseda vlády, ve vládním prohlášení.

Soudružky a soudruzi poslanci, jdeme po kamenité cestě přestavby. Jde o složitý proces, který nelze uskutečnit ze dne na den jen přijetím nových zákonů, směrnic či usnesení. Kamínky na ní jsou například nová razítka a snahy po pouhém přejmenování firem.

Přestavba vyžaduje kromě jiného náročné řízení, návrat k poctivé a tvořivé práci s vysokou společenskou angažovaností a odpovědností, jakož i s aktivním a činorodým přístupem k plnění úkolů. Toto dílo chceme a musíme se vší odpovědností a obětavostí dokončit. Jiné cesty není.

Soudružky a soudruzi poslanci, na podzimním zasedání Federálního shromáždění projednáme postupně celou řadu důležitých návrhů zákonů, které více či méně souvisejí s přestavbou naší ekonomiky. Tyto, i připravované změny našeho právního řádu v dalších etapách, kladou a budou klást značné nároky také na činnost nejvyšších státních orgánů federace i republik. Je třeba ještě splnit mnoho úkolů v oblasti změn československého právního řádu, aby právní přestavba vytvořila zákonné předpoklady pro přestavbu ekonomickou.

Soudružka poslankyně Frýbortová to ukázala na příkladu. Z tohoto hlediska má dnešní programové prohlášení vlády ČSSR závažný státně politický význam i pokud jde o československé socialistické zákonodárství. Předpokládáme ovšem, že i na tomto úseku bude vláda postupovat perspektivně a že se bude řídit dlouhodobým legislativním programem, se kterým nás asi seznámí později. Naplní se tak postupně i v ústavně politické rovině linie politické přestavby naší společnosti.

Doporučuji proto oběma sněmovnám, aby na základě předloženého programového - prohlášení vlády vyslovily nově jmenované vládě ČSSR svou důvěru.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslankyni Vávrové. Slovo má poslanec Rusov. Připraví se poslanec Škula.

Poslanec SN K. Rusov: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vyslechli jsme programové prohlášení vlády ČSSR, které je významným dokumentem pro zabezpečení realizace linie XVII. sjezdu KSČ a závěrů následných zasedání ÚV KSČ, směřujících k dalšímu všestrannému rozvoji naší socialistické společnosti.

Klademe si náročné úkoly, jejichž splnění bude vyžadovat, abychom všichni, na všech stupních řízení, v materiální výrobě, na polích, na vědeckých pracovištích, v kultuře, prostě všude, kde se konkrétní prací rozhoduje o našem dalším postupu vpřed, přidali do kroku a přispěli k úspěšnému průběhu přestavby našeho společenského života.

Musíme si být přitom vědomi i té skutečnosti, že pro naplnění našich záměrů a pro plné rozvinutí tvůrčích sil společnosti je nezbytné, aby lidé žili a pracovali v mírových podmínkách, aby mohli hledět s důvěrou do budoucnosti bez obav, že nový válečný požár spálí a zničí vše, co bylo s vynaložením tolika sil a tak velkých prostředků celými generacemi budováno.

Dovolte mi proto, abych jako poslanec, člen zahraničního výboru Sněmovny národů, se vyjádřil k některým vojenskopolitickým aspektům zahraničně politické linie federální vlády. Oceňuji především to, že základním zdrojem inspirace a vodítkem pro československou zahraniční politiku je mírový program vytyčený v závěrech XVII. sjezdu KSČ a dále návrhy vzešlé zejména z budapešťského, berlínského a varšavského zasedání Politického poradního výboru členských států Varšavské smlouvy.

Je třeba konstatovat, že Československo jako pevný článek Varšavské smlouvy principiálně a novátorsky přistupuje k otázkám boje za odvrácení nebezpečí vzniku války, za politiku uvolňování, zastavení horečného zbrojení, za likvidaci jaderných a dalších zbraní hromadného ničení, za konstruktivní mezi národní spolupráci a prosazování komplexního systému mezinárodní bezpečnosti. Tento přístup je v plném souladu se zájmy našeho lidu a nachází také jeho plnou podporu.

Zdůrazňuji tuto myšlenku proto, že požadavek komplexní bezpečnosti zahrnuje všechny oblasti mezinárodních vztahů a je impulsem k širokému konstruktivnímu dialogu o všem a se všemi, kteří chtějí přispět k mírové spolupráci v Evropě i na celém světě Tomu odpovídá i trvalé úsilí o realizaci našich zahraničně politických iniciativ, zejména návrhu generálního tajemníka ÚV KSČ soudruha Miloše Jakeše na vytvoření pásma důvěry, spolupráce a dobrých sousedských vztahů na linii doteku mezi státy Varšavské smlouvy a Severoatlantického paktu. Tento návrh zahrnuje všechny aspekty mezinárodních vztahů - politické, vojenské, ekonomické, humanitární i ekologické.

Jde o projekt mírového upevnění záruk bezpečnosti bez konfrontace v tomto pásmu. Jeho cílem je politickými prostředky dále stimulovat prohlubování celoevropského i celosvětového procesu politického a vojenského uvolnění a prosadit formování dobrých vztahů mezi státy na zásadách rovnosti a stejné bezpečnosti.

Ve vojenské oblasti je třeba dále pokračovat v realizaci procesu jaderného odzbrojování započatého realizací smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu.

Pro nás v Evropě povzbuzujícím faktem je to, že se úspěšně a vcelku svědomitě plní závěry vyplývající z dokumentů Stockholmské konference o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti a o odzbrojení v Evropě. Nyní půjde o to, aby ihned po ukončení vídeňské následné schůzky došlo k zahájení jednání o snížení ozbrojených sil a konvenční výzbroje v Evropě. Paralelně s tím by mělo dojít nejen k dalšímu rozšíření opatření k posílení důvěry v návaznosti na Stockholmskou konferenci, ale i k vypracování nových opatření v této oblasti, která by spolu s odpovídajícími kontrolními opatřeními významně přispěla k odvrácení války a znemožnila nenadálé napadení. Tomuto cíli by prospělo rovněž porovnání vojenských doktrín na bilaterálním či blokovém základě.

Jedním z předpokladů dalšího uvolnění jak v politické, tak i vojenské oblasti je uvést vojenskou teorii a praxi do plného souladu s požadavky obranné strategie založené na principu rozumné dostatečnosti.

Z programu federální vlády jednoznačně vyplývá, že naše mírové úsilí probíhá v koordinované spolupráci s ostatními státy Varšavské smlouvy zvláště pak se SSSR.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, při formulování systému zahraničně politických priorit staví federální vláda, v souladu s probíhající mírovou ofenzívou zemí socialistického společenství, do popředí jaderné, chemické i konvenční odzbrojení. Jsme optimisté, vědomi si toho, že idea trvalého míru vyplývá ze samé podstaty socialismu. Na ozdravění mezinárodní situace máme životní zájem a proto se na něm budeme aktivně podílet.

Při hodnocení vojenskopolitického vývoje v Evropě je však třeba počítat s tím, že nový trend v mezinárodních vztazích se bude v příštím období prosazovat postupně a obtížně. Vládnoucí kruhy západních kapitalistických států nejsou dosud na mírovou politiku programově ani koncepčně připraveny. Je všeobecně známo, že například nemají vytvořenu vlastní jednotnou koncepci přístupů států NATO k odzbrojovacím jednáním a proto neprojevují zvláštní zájem o dosažení rychlejšího pokroku v tomto směru.

Mezinárodní situace je nadále nejednoznačná. Nemáme ještě pevné záruky nezvratnosti pozitivních procesů. Bylo zmírněno, nikoliv však odstraněno jaderné nebezpečí; na Západě se horečně dále zbrojí. Proto se nemůžeme oddávat sebeuspokojení.

USA i státy NATO trvají otevřeně na teorii jaderného odstrašování jako základu své vojenské a zahraniční politiky a přijímají tomu odpovídající opatření.

Nemůžeme ztrácet ze zřetele, že dosavadní vývoj v mezinárodních vztazích zatím neskýtá plné záruky klidu a míru a je proto nutné nadále usilovat o kvalitní zajištění obrany našeho státu. Chtěl bych, soudružky a soudruzi, zdůraznit, že naše armáda si plně uvědomuje své poslání i odpovědnost vůči lidu naší země. Národy Československé socialistické republiky mají plné právo požadovat, aby západní hranice naší země byla nedotknutelná a naprosto bezpečná. My, příslušníci armády, budeme pečovat i nadále o to, aby naše ozbrojené síly v těsném svazku se Sovětskou armádou a ostatními armádami členských států Varšavské smlouvy byly - v souladu s vojenskou doktrínou těchto států - připraveny spolehlivě ochránit socialistickou výstavbu v naší vlasti a mírový život pracujících.

Na závěr mi dovolte vyjádřit plnou podporu programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky a ujistit vás, že jako poslanec Federálního shromáždění ČSSR udělám vše pro to, aby toto prohlášení bylo v mém poslaneckém obvodu důsledně realizováno. Děkuji za pozornost.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Rusovovi, prosím poslance Škulu.

Poslanec SL J. Škula: Vážený súdruh generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, vážený súdruh predseda, súdružky a súdruhovia poslanci. Vypočuli sme si programové vyhlásenie vlády, ktoré v mnohých ohžadoch vežmi aktuálne formuluje prístupy k plneniu úloh vytýčených XVII. zjazdom Komunistickej strany Československa. Ich splnenie bude znamenať ďalší vežký krok k urýchleniu strategických ciežov našej spoločnosti. I my, v Strane slobody, sa zamýšžame nad problémami ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti a pomáhame v okruhu nášho pôsobenia plniť aktuálne úlohy prestavby a demokratizácie nášho života.

Vo svojom vystúpení by som chcel upriamiť pozornosť na niektoré úlohy nášho zdravotníctva, o ktorých hovoril súdruh Adamec, predseda Federálnej vlády, ale aj ďalších rezortov, ktoré priamo ovplyvňujú zdravie nášho obyvatežstva. Vychádzam aj zo záverov 10. zasadania ÚV KSČ, z poslaneckého prieskumu vo volebnom obvode i z vlastných skúseností dlhoročného pracovníka v zdravotníctve.

Popri nemalých úspechoch, ktoré naše zdravotníctvo za ostatné roky dosiahlo, niektoré ukazovatele zdravotného stavu obyvatežstva v Československej socialistickej republike, najmä priemerného veku mužov, znižovanie pôrodnosti, vežký výskyt srdcovo-cievnych onemocnení, sú varované. Ak sme už v spoločnosti svedkami istej bezstarostnosti k vlastnému zdraviu, musíme sa zamyslieť nad zlepšením situácie, lebo ako to povedal na 10. zasadaní ÚV KSČ súdruh Jan Fojtík - citujem: "Musíme dôraznejšie než dosiaž prispievať k chápaniu zdravia, ako významného a v mnohých smeroch prioritného činiteža ekonomického rastu štátu, sociálneho a kultúrneho rozvoja spoločnosti." Tožko citát.

Je alarmujúce, že len v Slovenskej socialistickej republike ročne strácame práceneschopnosťou až 6 mld. Kčs. Vieme však aj to, že zníženie práceneschopnosti môžeme dosiahnuť len lepšou prevenciou, kvalitnejšou starostlivosťou o práceneschopných dostatkom kvalitných liekov, ale aj racionálnejšou, kvalitnejšou výživou a vôbec životosprávou celej populácie.

V mnohých oblastiach je naliehavou úlohou zlepšenie životného prostredia, jeho ochrana pred znečisťovaním, prechemizovaním, lebo to má za následok i priame ohrozenie základného genetického fondu, zvyšovanie dedičných chorôb. Preto považujeme za vežmi potrebné realizovať celospoločenský integrovaný program prevencie, dôslednejšie rozvíjať doterajšie celospoločenské zdravotnícke programy, ďalej program výživy a program tvorby a ochrany životného prostredia. Ciežom týchto programov je odstránenie rizikových faktorov, ktoré najviac ohrozujú zdravie obyvatežstva. Súčasne sú najrýchlejšie ovplyvnitežné a pritom viaceré nevyžadujú priame ekonomické náklady. Ide najmä o racionálnu skladbu výživy, obmedzenie fajčenia, o znižovanie škodlivých chemikálií v poživatinách, vodách i v ovzduší a o vytváranie podmienok na zvyšovanie zdravotného - uvedomenia obyvatežstva a na rozvoj jeho pohybovej činnosti.

Je zrejmé, že realizácia takto chápaného programu prevencie prekračuje rámec pôsobnosti rezortu zdravotníctva a vyžaduje širšiu spoločenskú spoluúčasť. Pritom lekári a zdravotníci sú kuratívou vyťažení a prebujnenou administratívou preťažení a toto negatívne pôsobí na realizáciu zdravotného programu a hlavne prevencie, ktorá je z hžadiska zabezpečenia dobrého zdravotného stavu populácie účinnejšia, lacnejšia a teda i perspektívnejšia. V tomto smere je i orientácia federálnej vlády, ktorá sa bude usilovať o vyššiu efektívnosť celého systému československého zdravotníctva. Preto sa realizácia preventívnych opatrení netýka len zdravotníctva, ale i ďalších zainteresovaných rezortov, spoločenských organizácií i hromadných informačných prostriedkov.

Súdružky a súdruhovia poslanci, pre dopravu pracujúcich do a zo zamestnania, o ktorej hovoril súdruh Adamec, predseda federálnej vlády, uvediem len jeden konkrétny príklad. Rýchlik č. 571, ktorý premáva na trati Praha-Nové Zámky, meškal za 10 mesiacov 207krát a stratil dovedna 59,2 hodín. Takéto cestovanie vytvára stresové situácie, ktoré majú nielen negatívny účinok na zdravie pracujúcich, ale prejavujú sa i priamo na kvalite ich práce.

Vážené Federálne zhromaždenie, kladom prerokúvaného programového vyhlásenia je, že sa zameriava na reálne potreby našej spoločnosti, sleduje zabezpečenie plnenia päťročného plánu, čo je pre niektoré rezorty úloha nadmieru ťažká. Oceňujeme, že vláda vo svojom programovom vyhlásení hovorí i o nových formách a prístupoch k vlastnej práci a vyjadruje vôži urobiť všetko pre realizáciu prestavby nášho hospodárstva a celej socialistickej spoločnosti v úzkej súčinnosti s Národným frontom. Sme presvedčení, že dôsledné splnenie programového vyhlásenia vlády ČSSR prispeje k urýchlenému riešeniu aktuálnych celospoločenských úloh a všetkých záverov XVII. zjazdu KSČ. Členovia a funkcionári Strany slobody na svojich pracoviskách i v mieste bydliska budú nápomocní pri realizácii vytýčených zámerov. V mene klubu poslancov za Stranu slobody vyslovujem programovému vyhláseniu podporu a odporúčam ho schváliť.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Škulovi, který byl posledním z písemně přihlášených řečníků. Ptám se proto, jestli někdo z poslanců se ještě hlásí o slovo. (Poslanec Konvit.) Prosím poslance Konvita.

Poslanec SN J. Konvit: Vážené predsedníctvo, súdružky a súdruhovia, nemal som v úmysle narušiť chronologický rozvrh plenárneho zasadania, ale nemôžem nepovedať aspoň niekožko slov. Nepodal som písomnú prihlášku do rozpravy, nikto ma nevyzval, ale neosobne ma oslovil súdruh predseda vlády Adamec svojím programovým vyhlásením.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP