Úterý 8. listopadu 1988

Ke zvýšení účinnosti příspěvku na sociální zabezpečení jako kriteriálního nástroje se rovněž navrhuje, aby byl uplatněn u všech organizací zabývajících se hospodářskou činností, kde jsou pro to vytvořeny předpoklady a kde je to ekonomicky odůvodněné. Týká se to jak okruhu plátců příspěvku, tak i výše navrhovaných sazeb. Právě otázce možnosti jednotného uplatnění sazby byla věnována mimořádná pozornost. Nebylo by jistě účelné provést takové sjednocení sazby, které by si vyžádalo u celé řady organizací, resp. i u celých odvětví poskytování rozsáhlých slev z odvodů nebo dotací ze státního rozpočtu. Jde zejména o ty úseky národního hospodářství, kde nebude provedena k 1. 1. 1989 komplexní přestavba cen, resp. kde ani v budoucnu nebude účelné do nových cen promítnout obecnou výši tohoto kriteriálního nástroje.

Dosavadní výše sazby příspěvků na sociální zabezpečení se z tohoto důvodu ponechává u těch činností a organizací, kde nedochází k úpravám cen, tj. především u služeb. Je potřebné otevřeně říci, že u některých organizací, které se zabývají poskytováním služeb v menším rozsahu, bude uplatňování dvojích sazeb znamenat vyšší nároky na evidenci. Nebylo by však správné, aby v zájmu zjednodušení došlo ke snižování rozsahu poskytovaných služeb, ale právě naopak je nutno i v této oblasti vytvořit odpovídající předpoklady pro jejich další rozšiřování a zkvalitňování, a to u všech organizací, které k tomu mají podmínky.

Specifické řešení, podněcující rozvoj v této oblasti, se navrhuje u podniků místní výroby a služeb a u výrobních družstev, kde poskytování služeb patří k jejich základnímu poslání. Navrhovaný systém by měl proto u nich aktivněji působit na zvyšování podílu služeb na celkových redukovaných výkonech.

Předložený vládní návrh zákona zachová dosavadní zvýhodnění těch organizací, které v převážném rozsahu zaměstnávají osoby se změněnou pracovní schopností. Jde zejména o výrobní družstva invalidů a hospodářská zařízení svazu invalidů, u nichž bude i nadále zachována dosavadní deseti procentní sazba příspěvku na sociální zabezpečení nebo pojistného nemocenského pojištění. K vytvoření odpovídajících podmínek a posílení zájmu všech hospodářských organizací na zaměstnání těchto osob ve větším rozsahu nebo v rámci tzv. chráněných pracovišť, připravujeme pro komplexní úpravu systému odvodů a daní organizací s účinností od 1. 1. 1991 v úzké součinnosti především s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, odpovídající řešení. V přechodném období let 1989-1990 bude tato problematika v odůvodněných případech řešena v rámci zákonných zmocnění formou individuálních slev.

V určitém rozsahu reaguje projednávaný vládní návrh zákona na důsledky komplexní přestavby velkoobchodních a nákupních cen i v oblasti úpravy sazeb odvodu ze zisku a důchodové daně s účinností od 1. ledna 1989. Je tomu tak zejména v těch případech, kde důsledky přestavby cen lze již v současné době propočítat bez větších rizik a kde je to v souladu s předpokládaným řešením po 1. lednu 1991. Jde zejména o státní organizace s převážně obchodní činností, jakož i o podniky místní výroby a služeb a výrobní družstva, u nichž jsou již v letošním roce nebo budou počínaje příštím rokem uplatňována pravidla nového hospodářského mechanismu.

Pro některé skupiny poplatníků důchodové daně se zavádí daňová progrese spočívající v mírnějším zdanění nižších příjmů ze zisku. Odstupňované sazby důchodové daně podle výše dosahovaného zisku budou zvýhodňovat především organizace menšího rozsahu, které se budou zabývat převážně službami. U společenských organizací se tak vytváří větší prostor k rozvíjení doplňkové hospodářské činnosti sloužící především k získávání finančních prostředků pro další zkvalitňování jejich základního společenského poslání. Tato jejich činnost je dostatečně široce vymezena a nebude ani nadále předmětem zdanění a zdaněny budou pouze zisky z trvalé hospodářské činnosti srovnatelné s jinými organizacemi. K posílení příjmové základny společenských organizací přispěje i navrhované zvýšení hranice rozhodné pro vznik daňové povinnosti.

U převážné části hospodářských organizací, z hlediska národohospodářského nejvýznamnějších, však nelze v současné době vlivy komplexní přestavby velkoobchodních a nákupních cen podrobně kvantifikovat. Proto jim budou v přechodném období let 1989 1990 poskytovány slevy z odvodů tak, aby bylo u nich zajištěno profinancování plánovaných reprodukčních potřeb při respektování zásady samofinancování a prohlubování chozrasčotu.

Vládní návrh zákona obsahuje i některá další významná opatření, sledující zejména vytvoření příznivějších podmínek pro rozšiřování mezinárodní hospodářské spolupráce formou zakládání společných podniků se zahraniční majetkovou účastí, kde se oproti dosavadnímu stavu navrhuje snížit sazbu důchodové daně z padesáti procent na čtyřicet procent. Předložený návrh současně sleduje vytvoření relativně stejných ekonomických podmínek u všech organizací zabývajících se hospodářskou činností, při respektování specifických podmínek společenských organizací.

Vypracování a projednávání návrhu tohoto zákona byla věnována státními i politickými orgány mimořádná pozornost. Chtěl bych touto cestou jménem vlády Československé socialistické republiky vyslovit poděkování poslancům obou sněmoven Federálního shromáždění a poslancům České národní rady a Slovenské národní rady za pozornost, kterou věnovali přípravě tohoto zákona.

Závěrem chci zdůraznit, že navrhovaná právní úprava je v souladu se Směrnicemi k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu a vytváří předpoklady pro plynulý přechod na celkovou úpravu systému odvodů a daní hospodářských organizací s účinností od 1. ledna 1991. Sleduje zabezpečení finanční rovno váhy jak státního rozpočtu, tak i hospodářské sféry i v přechodném období.

Jménem vlády Československé socialistické republiky proto doporučuji, aby Federální shromáždění Československé socialistické republiky po projednání předložený návrh zákona schválilo.

Předseda FS A. Indra: Děkuji soudruhu ministru Stejskalovi.

Návrh projednaly výbory pro plán a rozpočet, ústavně právní, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu a branné a bezpečnostní.

Prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec Brabec.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec J. Brabec: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, jak zde bylo ministrem financí soudruhem Stejskalem zdůvodněno, přikročila federální vláda k částečné změně daňového systému dosud platného podle zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a podle zákona č. 164/1982 Sb., o důchodové dani. Vládou předložená tzv. malá novela má umožnit, aby se platný daňový systém přizpůsobil současnému stavu realizace přestavby hospodářského mechanismu. Výbory pro plán a rozpočet, ústavně právní, pro průmysl, dopravu a obchod, pro kulturu a výchovu, pro zemědělství a výživu a branné a bezpečnostní projednaly vládní návrh zákona (tisk 103) a doporučily jeho přijetí bez dalších úprav textu. Výbory však považovaly za důležité připomenout, že při přípravě komplexní právní úpravy odvodů a daní pro 9. pětiletku bude nutno objektivně zhodnotit účinnost dnešních úprav. Zejména bude nutno se vrátit ke stanovené sazbě 50 %-ního příspěvku na sociální zabezpečení. Protože tento odvod byl zároveň zahrnut do nákladů v připravované přestavbě velkoobchodních a nákupních cen, dochází zde v podstatě pouze k vybilancování finančních vztahů mezi podniky a hospodářskou sférou bez nějakého většího zásahu do soustavy řízení. Další očekávané působení ve zvýšení tlaku na záměnu živé práce novou technikou nebude zřejmě všude dos ta tečným stimulem.

Zatím se nikdy nepodařilo zabezpečit účinnou motivaci pomocí soustavy odvodů, ale naopak soustavou hmotné zainteresovanosti tzn. celým systémem plánovitého řízení. Odvody mohou tuto motivaci pouze zintenzívnit.

Jak jsem již uvedl v úvodu, předpokládá se platnost těchto novel pouze na příští dva roky. Toto období je nutno využít i k posouzení, jaká je optimální sazba odvodu ze zisku, která odpovídá postavení státních podniků v podmínkách samofinancování, zejména pak z hlediska rozdílné návratnosti vložených prostředků v různých odvětvích národního hospodářství. Spolu s tím bude nutno přistoupit k základní národohospodářské otázce, do jaké míry je únosné zdaňovat hospodářskou sféru ve prospěch společenské spotřeby. Dosavadní stárnutí základních prostředků ukazuje, že při nedostatečné výkonnosti našeho národního hospodářství jsme vysokými odvody a extenzívně zaměřenou investiční politikou zřejmě nezajistili ani prostou reprodukci výrobní základny.

K tomu, aby docházelo naopak k žádoucím změnám, je nutno navíc vytvořit podmínky v materiálně technické oblasti, a to zejména v dostupnosti nové výkonnější techniky. To však odvisí od toho, jak rychle se v podmínkách nového hospodářského mechanismu přizpůsobí těmto potřebám a požadavkům jak výrobci, tak dodavatelé. V rámci zvýšené pravomoci a odpovědnosti všech podniků a organizací bude také záležet na tom, jak dokáží stávající i novou techniku efektivně využívat. V tomto směru je naše ekonomika ještě mnoho dlužna, což vyplývá především ze srovnání její úrovně s průmyslově vyspělými státy. To pochopitelně úzce souvisí, jak to zdůraznilo i poslední 10. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa, s lepším uspokojováním potřeb našeho obyvatelstva i dalším zvyšováním jeho životní úrovně, ale rovněž se zlepšením dodavatelsko-odběratelských vztahů.

V rámci běžného usměrňování vývoje naší ekonomiky bude nutno dbát mimo jiné i na to, aby nedocházelo k nežádoucím změnám ve struktuře výroby a dodávek ve prospěch méně náročných sortimentů na podíl živé práce, a to na úkor optimálního uspokojování potřeb národního hospodářství i obyvatelstva. Výbory předpokládají, že tomu budou odpovídat resp. musí tomu čelit především hodnotové nástroje.

Podle předloženého vládního návrhu zákona se zachovává zvýhodnění pro výrobní družstva invalidů, jejich hospodářská zařízení a podniky svazu invalidů. Tím se reaguje na požadavek poslanců při projednávání sociálních zákonů.

Zvýšený podíl živé práce u těchto organizací i rozdílné hospodářské výsledky jsou totiž ovlivněny především zaměstnáváním osob se změněnou pracovní schopností.

Vzhledem k tomu, že i další organizace zaměstnávají často jen omezený počet osob se změněnou pracovní schopností, považují výbory za účelné řešit tuto problematiku také ve všech ostatních případech. Nelze připustit, aby v podmínkách samofinancování byly uvolňovány tyto osoby z pracovního procesu proto, že namnoze nemohou dosahovat plné výkonnosti, resp. podílet se stejnou intenzitou na tvorbě hospodářského výsledku.

Navrhovaná právní úprava zahrnuje také zdaňování podniků se zahraniční majetkovou účastí. I když jim vytváří příznivější podmínky pro jejich činnost, nelze přehlédnout, že hospodářský mechanismus v rámci členských států RVHP je značně rozdílný, což může negativně ovlivňovat rozhodování o zakládání dalších společných podniků. Proto bude nutno usilovat o urychlené sjednocení, resp. sblížení tohoto mechanismu. Z tohoto hlediska považují výbory za správné, aby v rámci navrhovaného zákonného zmocnění bylo možno v přechodném období učinit nezbytná opatření k vytvoření odpovídajících podmínek v daňové oblasti.

Soudružky a soudruzi, v souladu s projednáváním novely v pří slušných výborech doporučuji jako jejich společný zpravodaj, aby Sněmovna národů schválila předložený vládní návrh zákona (tisk 103) v uvedeném znění.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Brabcovi. Společnou zpravodajkou výborů Sněmovny lidu je poslankyně Pančurová. Prosím, aby se ujala slova.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně J. Pančurová: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh predseda Federálneho zhromaždenia, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákon o dôchodkovej dani, bol prerokovaný na porade poslancov-spravodajcov výborov s odborníkmi z oblasti vedy a praxe, a potom vo výboroch pre kultúru a výchovu, pre priemysel, dopravu a obchod, pre plán a rozpočet, pre požnohospodárstvo a výživu, v branných a bezpečnostných a ústavnoprávnych výboroch.

Výbory vzali na vedomie skutočnosť, že ide o dočasnú úpravu na prechodnú dobu, súvisiacu s prestavbou vežkoobchodných a nákupných cien k 1. 1. 1989. Komplexná úprava daní a odvodov má nadobudnúť platnosť od 1. 1. 1991.

Pri prerokúvaní návrhu noviel neboli k textu, ktorý predložila vláda ČSSR prednesené žiadne pripomienky. Námety, pripomienky a odporúčania, ktoré zazneli v diskusiách, boli orientované v prevažnej väčšine na obdobie príprav novej, komplexnej úpravy odvodov a daní. Dovožte mi uviesť aspoň niektoré z nich.

Predovšetkým sa navrhovalo, aby sa pri určovaní odvodov v organizáciách, ktoré zamestnávajú pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou, pričom nejde len o družstvá invalidov, využívali možnosti zákona č. 161/1982 Zbierky pre obmedzenie tvrdosti pri aplikácii zákona. Podobný námet sa týkal aj organizácií, ktoré zamestnávajú občanov, prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, ktorí recidivujú.

Ďalší problém, o ktorom sa diskutovalo, bola otázka zvýšenia príspevku na sociálne zabezpečenie, väčšinou z 20 % na 50 % , ako jedného z nástrojov pre väčšiu efektivitu živej práce. Pripomienky vyplynuli z obavy či v oblasti umelecko-priemyslovej výroby nebude mať novela negatívny účinok na činnosť tých organizácií a družstiev, ktorých produkcia je už tradične založená na vysokom podieli ručnej práce.

V tejto súvislosti vznikol aj námet, aby sa príspevok na sociálne zabezpečenie znížil o odmeny, ktoré sa poskytujú za vynálezy a zlepšovacie návrhy, podobne, ako je tomu pri odmenách z autorských práv.

Hovorilo sa aj o otázke možných negatívnych účinkov noviel na činnosť niektorých hospodárskych zariadení spoločenských organizácií združených v Národnom fronte, najmä Zväzarmu. Poslanci odporúčali tieto prípady riešiť tak, aby navrhovaná úprava ani cez prechodné obdobie negatívne neovplyvnila rozvoj spoločenskej aktivity týchto organizácií.

Ďalej poslanci požadovali, aby sa pred komplexnou úpravou daní a odvodov uskutočnila analýza účinnosti pôsobenia dnes prerokúvaných noviel.

Čo sa týka ústavnoprávnej stránky návrhu: zákonodarná pravomoc Federálneho zhromaždenia je založená článkom 12 odsek 12 ústavného zákona o čs. federácii.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, v zhode so stanoviskom spoločného spravodajcu Snemovne národov, súdruhom poslancom Brabcom, ako spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne žudu odporúčam, aby vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1982 Zbierky a zákon č. 164/1982 Zbierky, Snemovňa žudu schválila v znení tlače č. 103.

Ďakujem za pozornosť.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslankyni Pančurové.

K tomuto bodu se písemně do rozpravy nikdo nepřihlásil. Přesto se ptám: Chce někdo z poslanců vystoupit? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Podle údajů na počítači jsou obě sněmovny usnášení schopné. Při schvalování tohoto zákona platí zákaz majorizace.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona podle doporučení společné zpravodajky výborů Sněmovny lidu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Poslanci Sněmovny lidu schválili zákon o odvodech do státního rozpočtu a zákon o důchodové dani.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v České socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona podle doporučení společného zpravodaje? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice návrh zákona schválili.

Prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice návrh zákona schválili.

Sněmovna národů zákon schválila.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění ČSSR schválilo zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 56, SL č. 93, SN č. 102)

Další část jednání bude řídit místopředseda Federálního shromáždění soudruh Žalman.

V jednání budeme pokračovat v 16.10 hodin.

(Jednání přerušeno v 15.44 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.10 hodin.)

(Řízení schůze převzal místopředseda FS Z. Žalman.)

Předsedající místopředseda FS Z. Žalman: Soudružky a soudruzi poslanci, budeme pokračovat v jednání. Dalším bodem našeho pořadu je

4

Vládní návrh zákona o zemědělské dani (tisk 102) , společná zpráva výborů Sněmovny lidu

a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 107).

Návrh odůvodní ministr financí ČSSR Jan Stejskal. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí ČSSR J. Stejskal: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vláda Československé socialistické republiky předkládá k projednání a ke schválení návrh zákona o zemědělské dani. Na rozdíl od projednávaného předchozího zákona tento návrh zcela nově upravuje zdaňování organizací zemědělsko-potravinářského komplexu i příjmů občanů ze zemědělské výroby.

Navrhovaný systém zemědělské daně vychází přitom z nových podmínek a potřeb komplexní přestavby hospodářského mechanismu v souladu s linií vytyčenou XVII. sjezdem Komunistické strany Československa a konkretizovanou 7., 9. a 10. zasedáním ústředního výboru Komunistické strany Československa. V zemědělsko-potravinářském komplexu bude nový hospodářský mechanismus v plném rozsahu uplatněn již od 1. 1. 1989. Jeho plné fungování předpokládá zásadní úpravy ekonomických nástrojů včetně zemědělské daně, která musí sehrát významnou roli a v součinnosti s ostatními ekonomickými nástroji vytvořit odpovídající podmínky pro efektivní hospodaření a rozvoj celého zemědělsko-potravinářského komplexu.

Zdaňování zemědělských organizací v naší socialistické společnosti bylo v minulosti několikrát upravováno.

K výrazné změně zdaňování zemědělských organizací došlo od roku 1975. Pro celý úsek zemědělství včetně služeb byl uplatněn daňový systém zahrnující spolu se zdaněním pozemků i daň ze zisku.

Uplatňovaný daňový systém působil v období dynamického rozvoje zemědělství při postupné rostoucí integraci a kooperaci. Výsledky 7. pětiletky a počátečního období 8. pětiletky lze z tohoto hlediska hodnotit vcelku pozitivně. Vedle růstu výroby se zlepšila i důchodová situace podniků.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP