Středa 27. června 1923

 

Začátek schůze v 11 hod. 25 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. inž. Botto, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

216 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři inž. Bečka, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, inž. Novák, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 215. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně pro schůze dne 14. a 15. května 1923 udělil jsem dovolenou posl. Vahalovi z rodinných důvodů. Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. dr. Brunarovi a Pikovi pro neodkladné zaměstnání. Dovolenou na týden udělil jsem posl. Stejskalovi, Prokůpkovi a Dubickému z téhož důvodu.

Nemocí omlouvají se na tento týden posl. inž. Kallina, Ertl, Srba a dr. Winter.

Lékařské vysvědčení předložili posl. Zavřel, Johanis a Nejezchleb-Marcha.

Volební soud v Praze sdělil pod čís. 383 své usnesení ze dne 22. června 1923, jímž bylo nalezeno, že posl. dr. Vrbenský, dr. Bartošek, Draxl a Landová-Štychová jsou poslaneckých mandátů zbaveni a že na mandáty takto uprázdněné nastupují náhradníci z téže kandidátní listiny téhož volebního kraje, a to za dr. Bartoška Václav Mikuláš, domkář v Šatálce u Jesenice, za Draxla František Ježek, úředník v Rakovníku, za Landovou-Štychovou inž. Jan Záhorský, profesor vysoké školy technické v Praze, a za dr. Vrbenského Otylie Podzimková, manželka úředníka v Lounech.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 25. června 1923, č. j. 43560, že vydalo ověřující listy inž. Janu Záhorskému, Václavu Mikulášovi, Otylii Podzimkové, Františku Ježkovi.

Ježto paní a páni poslanci vykonali předběžné formality předepsané v §u 6 jedn. řádu a dostavili se do této schůze, přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu, a to tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, paní a páni posl. Podzimková, inž. Záhorský, Mikuláš a Ježek přistoupí ke mně a podáním ruky a slovem "Slibuji" vykonají slib. (Výkřiky poslanců komunistických. Výkřiky na levici. - Výkřiky posl. Hlinky a dr. Jurigy.)

Žádám pana tajemníka, aby přečetl formuli slibu, a uvedené paní a pány poslance žádám, aby mezitím ke mně přistoupili k vykonání slibu. (Různé výkřiky. - Předseda zvoní.)

Žádám o klid. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Předseda: Pan posl. inž. Jan Záhorský.

Posl. inž. Záhorský (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Václav Mikuláš.

Posl. Mikuláš (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Paní posl. Otylie Podzimková.

Posl. Podzimková (podávajíc předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. František Ježek.

Posl. Ježek (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají. - Výkřiky posl. Hlinky.)

Předseda: Prosím pana posl. Hlinku, aby zachoval klid.

Volební soud sdělil svůj nález ze dne 23. června 1923, č. j. 379/23, podle něhož Alois Baeran pozbývá mandátu poslaneckého a na jeho místo nastupuje jako náhradník téže strany z kandidátní listiny téhož volebního kraje Alois Stenzl, mlynář v Moravské Třebové.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 25. června 1923, č. 38.204, že vydalo Aloisu Stenzlovi ověřující list.

Jmenovaný dostavil se do dnešní schůze . . . . (Hluk. - Předseda zvoní.) Žádám o klid . . . a ježto před tím ve sněmovní kanceláři podepsal slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle §u 22 ústavní listiny a § 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu spolu se zněním německým, pan posl. Stenzl přistoupí ke mně a podáním ruky a slovem "Slibuji" resp. "Ich gelobe" vykoná slib.

Žádám pana tajemník, aby přečetl formuli slibu. (Různé výkřiky slovenských ľudových poslanců. - Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Ich gelobe der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.

Předseda: Pan posl. Alois Stenzl.

Posl. Stenzl (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe. (Poslanci usedají.)

Předseda: (zvoní): Nastaly některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru rozpočtového posl. dr. Srdínko za posl. Rud. Berana a posl. dr. Hnídka za posl. Jana Černého; do výboru branného posl. Rud. Berana za posl. Dubického.

Klub poslanců "Bund der Landwirte" vyslal do výboru imunitního posl. Zierhuta za posl. Schuberta.

Klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" vyslal do výboru imunitního posl. dr. E. Feyerfeila za posl. dr. Lehnerta; do výboru zemědělského posl. Matznera za posl. dr. E. Feyerfeila; do výboru iniciativního posl. dr. Lehnerta za posl. Matznera.

Předseda: Volební soud v Praze oznámil přípisem ze dne 15. června 1923, čís. pres. 26/23 vol. s., úmrtí přísedícího volebního soudu dr. Artura Skedla s požádáním, aby podle §u 3 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 125 Sb. z. a n., vykonána byla doplňovací volba. (Hluk. - Předseda zvoní.) Prosím pány, aby zachovali klid.

Žádám o sdělení spisů došlých od ústavního soudu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Ústavní soud zaslal:

Přípisy ze dne 23. května 1923 nálezy, kterými rozhodl, že vyhovují §u 54 (8), lit. b) úst. listiny:

Opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, č. 577 Sb. z. a n., kterým se upravuje z důvodů války promlčení práva ku předpisu a vymáhání pojistného (č. j. Úst. 49/23-7/5).

Opatření Stálého výboru ze dne 25. srpna 1920, č. 494 Sb. z. a n., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků (č. j. Úst. 52/23-4/5).

Opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, č. 578 Sb. z. a n., jímž se přiznává zápůjčce města Bratislavy v částce 50,000.000 Kč osvobození od kolků a poplatků a povoluje se použíti titrů této zápůjčky k uložení sirotčích, nadačních a podobných kapitálů (č. j. Úst. 55/23-85).

Opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, č. 583 Sb. z. a n., o měně na Československém Těšínsku (č. j. Úst. 58/23-9/5).

Přípisy ze dne 11. června 1923 nálezy, kterými rozhodl, že vyhovují §u 54 (8), lit. b) úst. listiny:

Opatření Stálého výboru ze dne 29. září 1920, č. 564 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují ustanovení rakouského zákona ze dne 22. ledna 1902, čís. 40 ř. z., a uherského zákona čl. XXVI z r. 1901 o poplatcích konsulárních (č. j. Úst. 85/2 -6/3).

Opatření Stálého výboru ze dne 1. září 1920, č. 519 Sb. z. a n., o podporách v nezaměstnanosti (č. j. Úst. 86/23-5/3).

Opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů (č. j. Úst. 87/2310/3).

Předseda: Došly spisy od vlády.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 15. června 1923, čís. 13.930/23 m. r., že vláda předložila senátu ku projednání a schválení obchodní smlouvu mezi Československou republikou a republikou Litevskou.

Předseda: Došlo ze senátu:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda senátu sdělil:

Přípisy ze dne 8. května 1923, že senát ve 162. schůzi dne 8. května 1923 projednal

1. zprávu výboru národohospodářského a výboru rozpočtového o návrhu sen. Petříka, Jaroše, Štelcla, Švece a soudr. v záležitosti živelní pohromy v soudních okresech Kralovice a Manetín (tisk 1528 s.) a usnesl se doporučiti vládě, aby se vším urychlením učinila opatření ve smyslu podaného návrhu (k tisku 1596 sen.), 

2. zprávu výborů národohospodářského, rozpočtového a soc.-politického o návrhu sen. inž. Klimko a spol. (tisk 1353 s.) na poskytnutí pomoci pohořelcům obce Ruská Nová Ves, okres Prešov, župa Šaryšská, a usnesl se postoupiti tento návrh vládě se žádostí, aby příslušná šetření na místě škody provedla a podle možnosti žádosti v návrhu podané vyhověla (k tisku 1617 sen.).

Přípisy ze dne 9. května 1923, že senát přijal:

ve 162. a 163. schůzi dne 8. a 9. května 1923:

obchodní smlouvu uzavřenou dne 7. října 1922 mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou (tisk 1601 sen.),

obchodní dohodu mezi republikou Československou a republikou Portugalskou, podepsanou v Lisaboně dne 11. prosince 1922 (tisk 1600 sen.),

a ve 163. schůzi dne 9. května 1923:

osnovu zákona o pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach správy štátneho horného majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 1634 sen.),

a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Přípisy ze dne 30. května 1923, že senát schválil ve 166. schůzi dne 30. května t. r. návrh posl. sněmovny na prodloužení lhůty k projednání těchto usnesení senátu:

tisk 1598 sen. stran osnovy zákona o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz,

tisk 1517 sen. stran osnovy zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe - obojí o další 4 měsíce,

tisk 1472 sen. stran osnovy zákona, kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení,

tisk 1099 sen. stran osnovy zákona o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným i fotografickým dílům - obojí o dalších 7 měsíců.

Přípisy ze dne 29. května 1923, že senát

ve 164. schůzi dne 29. května t. r. přijal osnovu zákona o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod čís. 159 Sb. z. a n. z roku 1922, (tisk 1637 sen.).

ve 163. a 164. schůzi ze dne 9. a 29. května 1923 schválil

smlouvu mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 8. května 1922 o vydávání zločinců a jiné právní pomoci ve věcech trestních (tisk 1602 sen.),

oboje ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Přípisy ze dne 30. května t. r., že senát ve 166. schůzi dne 30. května 1923 přijal zkráceným řízením vládní návrhy zákonů

o výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany (tisk 1652 sen.)

o zcizení státního nemovitého majetku, č. t. 1651 sen. - obé ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Přípisy ze dne 8. června 1923, že senát ve své 168. schůzi dne 8. června t. r. přijal osnovu

zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona o soudním řízení ve věcech občanských, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech (tisk 1673 sen.),

zákona o uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, ústavům, po příp. jich odbočkám (expositurám) a jiným hromadným útvarům, které spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby (tisk 1562 sen.),

zákona o nabytí Buštěhradské železnice státem (tisk 1669 sen.)

vše ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Přípisy ze dne 8. června sdělil předseda senátu, že senát usnesl se ve své 168. schůzi dne 8. června t. r. navrhnouti poslanecké sněmovně prodloužení lhůty podle § 43. úst. list. k projednání usnesení posl. sněmovny o vládních návrzích:

zákona o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (tisk sen. 1649),

zákona, jímž se upravuje provádění voleb v živnost. společenstvech a jejich jednotách (svazech) (tisk sen. 1647). 

zákona, kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací (tisk sen. 1645),

zákona, kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny (tisk sen. 1643),

zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (tisk sen. 1640),

zákona o úpravě služebních požitků čsl. vojska (tisk sen. 1639),

zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hl. města Prahy a povolují se daňové výhody pro stavby v tomto obvodu (tisk sen. 1638), a to vesměs o 4 měsíce.

Přípisy ze dne 8. června 1923 sdělil předseda senátu, že senát ve 167. a 168. schůzi dne 7. a 8. června t. r. schválil k vládnímu návrhu:

protokoly o změnách úmluvy o Společnosti národů, dané v Ženevě dne 5. října 1921,

"Úmluvu o úpravě vzduchoplavby", sjednanou v Paříži 13. října 1919, s dodatečným protokolem z 12. dubna 1920 i s přílohami, obé shodně s usnesením posl. sněmovny.

Přípisem ze dne 8. června 1923 k tisku 1627 sen., že senát projednal ve 167. schůzi dne 7. června 1923 zprávu výboru soc. politického o návrhu sen. Filipínského, Zimáka, Cholka a soudr. (tisk 1491 sen.) na prodloužení lhůty pro přihlášky válečných poškozenců (tisk 1627 sen.) a schválil resoluci výborem navrženou.

Ve schůzi 168. dne 8. června 1923 přijal senát

osnovu zákona, kterým se upravuje vyučování jazyku státnímu, jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských (tisk sen. 1670),

osnovu zákona, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Labská plavební akta" se závěrečným protokolem, sjednaná v Drážďanech 22. února 1922 (tisk sen. 1666),

osnovu zákona, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Řeckem, podepsaná v Athénách dne 10. ledna 1923 (tisk 1671 sen.),

a schválil

"Úmluvu a statut o svobodě transitu", sjednanou v Barceloně 20. dubna 1921 (tisk 1667 sen.), vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Předseda: Došly tyto návrhy, naléhavé interpelace a dotazy. Žádám o jejich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. Housera, Roučka, Warmbrunna a soudr. na prohlášení 6. července za svátek státní.

Naléhavá interpelace posl. inž. Kalliny a druhů ministerstvu zahraničních věcí a ministerstvu zdravotnictví o postupu československého konsula v Londýně při udělování vstupních vis, který těžce poškozuje lázeňská místa.

Naléhavá interpelace posl. Hakena a soudr. ministru nár. obrany o rozšíření vojenského střeleckého cvičiště v Milovicích a o poměrech na něm.

Naléhavá interpelace posl. Tesky, Hakena a soudr. ministru soc. péče a ministru financí o snižování a odpírání vyplácení podpor v nezaměstnanosti.

Naléhavá interpelace posl. Kučery a soudr. vládě o vnitřní hospodářské krisi a poměrech zahraničního obchodu.

Naléhavá interpelace posl. Hakena a soudr. vládě o surovém a provokačním řádění pražské policie proti pokrokovému studentstvu.

Naléhavá interpelace posl. Bubníka a soudr. ministru spravedlnosti o hrubém porušení zákona Generální prokuraturou a Nejvyšším soudem.

Naléhavá interpelace posl. Kreibicha, Hakena, Tausika a soudr. vládě o zneužívání úřední moci úřady republiky ke korupci, znásilňování politického přesvědčení a porušování volební svobody. 

Dotaz posl. Kučery ministru soc. péče o pracovní době v továrně Laurin a Klement v Mladé Boleslavi.

Dotaz posl. Svetlíka ministru zemědělství o nezákonném rozparcelování velkostatku Majteni-ho Jánoše v Nitranských Novákoch, župa Nitranská.

Dotaz posl. Svetlika ministru soc. péče o nezákonném postupu při vyměřování státní podpory v nezaměstnanosti u okres. úřadu ve Velkých Topolčanech na Slovensku.

Dotaz posl. Janalíka a druhů ministru školství a nár. osvěty o činnosti správce školy Karla Matějky ve Vel. Dešově.

Dotaz posl. Sedláčka a druhů ministru pošt a telegrafů o neoprávněném provozování živnosti povoznické technickou ústřednou poštovního a automobilového provozu v Praze.

Dotaz posl. Šamalíka, Sedláčka, Kopřivy a soudr. ministru financí stran poskytnutí úlev poplatnictvu v obcích Poštorná, Charv. Nová Ves a Lohoves.

Dotaz posl. dr. Bartoška a spol. ministru vnitra ve věci neoprávněného požadování určitých poplatkových sazeb při civilních oddavkách.

Dotaz posl. Sladkého a Davida ministru školství a nár. osvěty o obsazování definitivních učitelských míst na Hlučínsku.

Dotaz posl. Šamalíka a soudr. ministru financí o špatné jakosti kuřlavého tabáku.

Dotaz posl. dr. Hajna a druhů ministru školství a nár. osvěty o poměrech na reálném gymnasiu v Praze VIII.

Dotaz posl. Simma a druhů ministrovi železnic o přeložení vrchního revidenta Alfreda Schuberta v Liberci do výslužby.

Dotaz posl. Schälzkyho, Böhra a druhů ministru zásobování o dodatečném vybírání dávky z chlebových lístků.

Dotaz posl. Bobka, Schälzkyho a druhů ministru soc. péče o prodloužení ochranných ustanovení pro repatrianty a o omezení výpovědi služebního poměru zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

Dotaz posl. Čuříka ministru vnitra o rozpuštění obecního zastupitelstva v obci Solanci u Rožnova na Moravě.

Dotaz posl. Čuříka ministru železnic o poměrech personálu, zvláště hradlařů na nádraží v Nezamyslicích.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru soc. péče o rozporech mezi odpověď pana ministra, danou na náš dotaz o vystěhování družstva ve Vítějovsi u Poličky, a mezi skutečnostmi dokázanými.

Dotaz posl. H. Bergmanna a Slavíčka ministru soc. péče v záležitosti předlohy zákona o vybavení státních zaměstnanců z dluhů.

Dotaz posl. H. Bergmanna a spol. ministru financí v záležitosti refundace zaplacených splátek na státní akci ošacovací.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru soc. péče ve věci válečného invalidy Adolfa Ludvíka Ritschela.

Dotaz posl. dr. Lelleyho ministrovi železníc vo veci zaopatrenia sirôt po Štefanovi Kubovi.

Dotaz posl. dr. Lelleyho ministrovi financií o šikanovaní vinárov v obci Horný Chaj.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi vnútra vo veci penzie bývalého maďarského četníckeho penzistu Michala Arcz v Beregfogaraši.

Dotaz posl. dr. Lelleyho ministrovi železníc o prepustení Eleka Lovásza.

Dotaz posl. dr. Hanreicha ministrovi vnitra, že okr. politické správy nezákonitě vybírají manipulační poplatky při pokutách.

Dotaz posl. Josefa Mayera a druhů ministrovi železnic o omezení opravy na trati Tršnice-Schönbach.

Dotaz posl. Simma a druhů ministrovi vnitra o místním názvu města Rychnova v politickém okrese Jablonec n. N.

Dotaz posl. Simma a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o naléhavé úpravě právních poměrů pěstounek mateřských škol.

Dotaz posl. dr. Bartoška a spol. ministrům školství a nár. osvěty a vnitra o zbytečném znepokojování učitelů politickými a kulturními odpůrci.

Dotaz posl. Böhra, Bobka, Budiga, dr. W. Feierfeila, dr. Luschky, V. Marka, dr. Petersilky, Schälzkyho a Scharnagla ministru školství a nár. osvěty o učebné osnově pro občanskou nauku a státoobčanskou výchovu.

Dotaz posl. inž. Kalliny ministru soc. péče, že se pí. Marii Terezii Fritschové nevyplácí vdovský důchod.

Dotaz posl. Patzela ministrovi financí o subvenci pro města s tabáčními trafikami.

Dotaz posl. Patzela a druhů předsedovi vlády o jazykovém výnosu pražské zemské politické správy, týkajícím se cejchovních úřadů.

Dotaz posl. Adámka a druhů ministru nár. obrany o propuštění nemocného vojína Karla Stibora z vojska a ministru soc. péče o nekonání povinností úřady v Táboře, jimž sociální péče jest svěřena.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru školství a nár. osvěty o potrestání školních dětí pro účast jejich na prosebných průvodech.

Dotaz posl. dr. Bartoška na předsedu vlády o nesprávné úpravě svátečního prázdna pro úředníky na Podkarpatské Rusi.

Dotaz posl. Sedláčka a soudr. ministru železnic o poskytnutí slevy jízdného pro průvodčí slepců.

Dotaz posl. Sedláčka a soudr. ministru školství a nár. osvěty o působnosti učitelky Slugové ve Strážnici.

Dotaz posl. Böhra a Bobka o vyplácení úroků a pohledávek z účtů W.

Dotaz posl. Patzela o dohledu na politické smýšlení státních občanů.

Dotaz posl. Patzela o protizákonném chování vrchního strážmistra Beránka v Jesenicích.

Dotaz posl. Rýpara a druhů ministru spravedlnosti o záhadné smrti Maxmiliána Vaňka z Raduně u Opavy ve věznici v Olomouci.

Dotaz posl. Rýpara a druhů ministru vnitra o urážlivém snětí praporu československých barev státních s radnice v Mar. Horách předsedou správní komise Vavříkem při slavnosti dne 3. června 1923.

Dotaz posl. Rýpara a druhů ministru vnitra o pobuřování proti státním úřadům vládního komisaře Jindřicha Šmuka v Rychvaldě na Těšínsku.

Dotaz posl. Hakena ministru soc. péče o zastavení podpory v nezaměstnanosti v okresu litoměřickém.

Dotaz posl. Čuříka ministru nár. obrany ve věci vyklizení místnosti p. Em. Kopeckého v Kateřinkách u Opavy, obsazené vojskem 8. pěší divise.

Dotaz posl. Čuříka ministru nár. obrany ve věci zamítnutí odůvodněné žádosti vojína Rudolfa Prašívky, odd. 3. žen. pl. v Komárně, a neoprávněného potrestání pro podání žádosti jeho otcem Frant. Prašívkou, domkářem ve Frenštátě p. R., na ministerstvo N. O.

Dotaz posl. Patzela ministru soc. péče, aby byla ohlášena doba voleb do nemocenských pokladen.

Dotaz posl. Patzela ministru financí o zadání hlavního prodeje tabáku ve Stříbře.

Dotaz posl. dr. Schollicha ministru vnitra o novém přehmatu přednosty okr. politické správy Ščavy v Novém Jičíně.

Dotaz posl. Stivína ministrům zemědělství a financí o živelní pohromě obcí na Jičínsku.

Dotaz posl. Hakena ministru soc. péče o práci přes čas v některých průmyslových závodech.

Dotaz posl. Koutného ministru soc. péče a financí o podpoře v nezaměstnanosti pro skláře v Jaronovicích.

Předseda: Dále došly tyto odpovědi: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů v záležitosti výroků protináboženských učitele Josefa Schneidera ve Velkých Kunčicích u Frýdku.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Adámka a druhů o přímém spojení železničním z Chrudimi do Pardubic.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Daruly v záležitosti odmítnutí propočítání služební doby a unifikace zaměstnanců na Košicko-Bohumínské dráze.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sedláčka a druhů o protináboženském vystupování učitelky Hedviky Kovaříkové v Ostrožské Lhotě.

Odpověď min. vnitra na dotaz posl. Bubníka o potrestání Oldřicha Formánka, účetního v Lomnici nad Popelkou, pro jeho referát na důvěrné schůzi, konané dne 25. července 1921.

Odpověď min. financí a ministra spravedlnosti na dotaz posl. Roudnického, Rýpara a soudr. o placení daně z pozemků, odprodaných drobným dlouhodobým pachtýřům bývalými majiteli případně uživateli těchto pozemků.

Odpověď min. zemědělství na dotaz posl. Šamalíka a druhů o regulaci říčky Loučky v Dol. Loučkách u Tišnova.

Odpověď min. soc. péče na dotaz posl. Mikulíčka o odmítání výplaty podpor v nezaměstnanosti v okrese Uhersko-Hradištském.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Sladkého o opožděném placení účtů za státní dodávky státním českým školám.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Sladkého o urychlené výstavbě vojenských ubikací v Opavě.

Odpověď min. pošt a telegrafů na dotaz posl. Simma o jazykových přehmatech ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích.

Odpověď min. pošt a telegrafů na dotaz posl. inž. Kalliny o propuštění řidiče vozu F. Grimma.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese o pensionování A. Csornay-ho a soudr.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Lodgmana o vyplácení odpočivných platů L. Neswadbové v Linci.

Odpověď min. národní obrany na dotaz posl. Böhra o vojenském ubytování v Podbořanech.

Odpověď min. financí na dotaz posl. dr. Hanreicha o žádosti A. Patočky.

Odpověď min. vnitra na dotaz posl. inž. Junga o sestátnění opavské policie.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Schälzkyho o zavlečení J. Škorpila do cizinecké legie.

Odpověď min. vnitra a zemědělství na dotaz posl. Schuberta o závodišti v Úševicích.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Čuříka o stavbě dráhy Vsetín-Bilnice-Brumov.

Odpověď min. veř. prací na dotaz posl. Pika o stavbě budovy pro statní úřady v Rokycanech.

Odpověď předsedy vlády na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese, prečo sa nevyriďujú sťažnosti, podania, odvolania rôzným ministerstvám podané.

Odpověď min. vnitra na dotaz posl. inž. Junga o zneužívání t. zv. prügelpatentu.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. inž. Junga o vraždě Maxa Kinzla v Bruntále.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Jos. Mayera o potrestání vojína A. Pőpperla.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Füssyho vo veci nočných cvičení pechoty v Komárne.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Lodgmana o vyplácení odpočivných platů Josefu Maschovi, kapitánu v z.

Odpověď min. zahraničních věcí na dotaz posl. Patzela o náhrad válečných škod v cizině.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o nútenom penzionovaní Aloiza Kálnay-ho, učiteľa v Keňheci (župa Abaujtorna).

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa v záležitosti penzie vdovy po Juliusovi Lennerovi, býv. profesorovi v Rimavskej Sobote.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa v záležitosti penzie Ladislava Szithu, učiteľa v Barci.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Luschky, že prý se předkládání žádostí o sproštění protahuje.

Odpověď min. financí na dotaz posl. Pechmanové ve věci 35tileté služební doby poštovních úředníků dopravních skupiny D. 

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Hakena o jakosti stravy vojínů II. roty ženijního pluku č. 5.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara v záležitosti stavby budov menšinových škol na Těšínsku.

Odpověď min. financí na dotaz posl. Sedláčka o nespravedlivém a stranickém vyměřování výdělkové daně živnostníkům lidové strany ve Vyškově.

Odpověď předsedy vlády na dotaz posl. Fr. Navrátila o stranickém, protizákonném a drobný lid zemědělský provokujícím provádění pozemkové reformy v Čechovicích u Prostějova.

Odpověď min. národní obrany na dotaz posl. dr. Lodgmana o platových a odpočivných požitcích kapitána v z. Bedřicha Kudielky v Brodě n. S.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Pika ve věci bytové nouze železničních zřízenců v Plzni.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Krause, aby byl vojínům nahrazen občanský oděv, jenž se ztratil v rakouských posádkách.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Schweichharta, že na místní dráze Česká Lípa-Kamenický Šanov byla zrušena jedna vlaková dvojice.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Zierhuta, že přednosta stanice nadával německým cestujícím pakáž.

Odpověď min. nár. obrany a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o násilnostech, páchaných čsl. vojskem v Kežmarku.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Jos. Kříže o poškozování zaměstnanců dílen Pražsko-Bubenských.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Jokla o zlepšení železniční dopravy z Prahy do Bohumína a na připojené tratě.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. dr. Mazance o opatření vhodného podjezdu pod tratí státních drah u Ouval.

Odpověď min. soc. péče na dotaz posl. Koška o odmítnutí podpory v nezaměstnanosti dělníku Hynku Suchardovi v Lev. Olešnici.

Odpověď min. veř. prací na dotaz posl. Tausika o stavebních poměrech v Košicích.

Odpověď min. vnitra na dotaz posl. Patzela o postupu chebské státní policie.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Fr. Navrátila o potlačeném pátrání po chystaných atentátech na ministra dr. Rašína a býv. ministra Klofáče.

Odpověď min. zemědělství na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese v záležitosti pense vdovy po býv. uher. státním zvěrolékaři V. Borgosovi.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. dr. Lelleye ve věci náhrady ceny koní vdově Tomáše Švajcera.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP