Středa 27. června 1923

 

Těsnopisecká zpráva

o 215. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 27. června 1923 dopol.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Sděleno, že posl. mandátů zbaveni býv. posl. dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová, dr. Vrbenský a že za ně nastupují posl. Mikuláš, Ježek, inž. Záhorský a Podzimková

Poslanecké sliby posl. inž. Záhorského, Mikuláše, Podzimkové a Ježka

Sděleno, že za býv. posl. dr. Baerana nastupuje posl. Stenzl

Poslanecký slib posl. Stenzla

Změny ve výborech

Od volebního soudu došlo

Ze senátu došlo

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům se lhůtami

Imunitnímu výboru přikázáno

Jednací zápisy schváleny

Pořad:

1. Návrh senátu, aby byly podle § 78 jedn. ř. prodlouženy lhůty, ve kterých má senát podle § 43 úst. listiny učiniti usnesení o těchto návrzích zákonů, přijatých posl. sněmovnou:

a) zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastnění k úpravě asanačního obvodu hlav. města Prahy a povoluje se osvobození od domovní daně činžovní a přirážek k nim pro stavby v tomto obvodu (tisk 1638 sen.),

b) zákona o úpravě služebních požitků čsl. vojska (tisk 1639 sen.),

c) zákona o vojenském kázeňském právu, kárném právu při porušení povinností stavovských a odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (tisk 1640 sen.),

d) zákona, kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny (tisk 1643 sen.),

e) zákona, kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací (tisk 1645 sen.),

f) zákona, jímž se upravuje způsob provádění voleb v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech) (tisk 1647 sen.),

g) zákona o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (tisk 1649 sen.)

Prodloužení lhůt schváleno

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na r. 1923 (tisk 4159)

Zpravodaj posl. dr. Engliš vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Füssyho a Bobka (tisk 4164)

Řeč zpravodaje posl. Konečného

Návrh výboru přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Stanoven pořad příští schůze


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP