Středa 27. června 1923

Předseda: Tiskem bylo rozdáno:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Dne 15. června 1923 bylo poštou tiskem rozesláno:

Tisk 4163. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Hlučíně za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Luschky.

Tisk 4164. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za vydání k trestnímu stíhání posl. Füssyho a Bobka.

Tisk 4165. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas k trestnímu stíhání posl. Nagyho.

Tisk 4166. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika.

Tisk 4167. Zpráva výboru imunitního o žádosti zem. výboru moravského v Brně za vydání k disciplinárnímu vyšetřování posl. dr. Schollicha.

Tisk 4168. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas k stíhání posl. Borovszkého.

Tisk 4169. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Novém Jičíně za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha.  

Tisk 4115. Sbírka interpelací:

I. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra o obecních volbách v Režích, v okrese jesenickém,

II. posl. Zierhuta a druhů min. vnitra o protizákonném zasáhnutí místodržitelského rady Houdka jako přednosty kaplické okr. politické správy do samostatného oboru působnosti obcí,

III. posl. dr. Raddy a druhů min. věcí zahraničních o strašlivých poměrech u pasového oddělení jugoslávského generálního konsulátu v Praze,

IV. posl. Beutela, Kirpalové, Čermaka a druhů min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o zrušení 7 tříd dívčích obecních škol v Ústí nad Labem a o nezákonném postupu předsedy ústeckého okresního školního výboru,

V. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o zrušení 7 tříd dívčích obecních škol v Ústí nad Labem a o nezákonném postupu předsedy ústeckého okres. školního boru,

VI. posl. Krause a druhů min. obchodu a ministru vnitra o nezákonném postupu při volbách do společenstevního výboru a rozhodčího soudu společenstva oděvnické živnosti v Postoloprtech,

VII. posl. Heegera, Jokla a druhů min. vnitra o svévolném rozpuštění schůze,

VIII. posl. Schweichharta, Čermaka, Grünznera a druhů min. pošt a telegrafů o neudržitelných poměrech u poštovních úřadů v Podmoklech,

IX. posl. Jokla, Schustera a druhů min. nár. obrany o nezákonitém předepsání náhrady za ubytování vojska,

X. posl. dr. Hanreicha a druhů min. nár. obrany o nelidské krutosti při poskytování dovolených onemocnělým vojínům nezpůsobilým k službě,

XI. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra, že český zemský výbor nezákonitě provádí jazykový zákon,

XII. posl. inž. Kalliny a druhů min. vnitra o rozpuštění lidumilného úřednického spolku pro státní úředníky, profesory a učitele, potřebující lázeňského ošetření v Marianských Lázních,

XIII. posl. dr. Raddy a druhů min. vnitra a železnic o odepření zlevněné jízdy hnaneckému úředníkovi,

XIV. posl. inž. Kalliny a druhů min. vnitra o neslýchaných přehmatech četnické stanice v Chodově,

XV. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů min. financí o nešvarech při vybírání obecních a školních přirážek berními úřady,

XVI. posl. dr. Schollicha a druhů min. vnitra, že ministerský rada Ščava se činně účastnil jednostranné šovinistické schůze ve Fulneku,

XVII. posl. Zeminové, Špatného, Práška a spol. ministru zemědělství o oběžnících zemské politické správy v Praze, kterými se omezuje vstup do lesů v republice Československé,

XVIII. posl. Stodoly, dr. Šrobára, dr. inž. Botto a spol. vládě v záležitosti exportního tarifu pro dopravu přes Bratislavu,

XIX. posl. dr. Schollicha a druhů vládě o poměrech v opavské továrně na uzenářské zboží "Praga".

XX. posl. Krause a druhů min. financí o ocenění cenných papírů pro dávku z majetku.

Počátkem schůze bylo tiskem rozdáno:

Tisk 4152. Sbírka interpelací:

I. posl. inž. Kalliny a druhů min. spravedlnosti o neslýchané konfiskační praxi chebského státního zastupitelstva, jež se obrací hlavně proti časopisu "Egerländer Tagblatt",

II. posl. Budiga, Schälzkyho a druhů min. vnitra a spravedlnosti, jak znojemské státní zastupitelství stranicky užívá censury proti znojemským německým časopisům, zvláště proti časopisu "Znaimer Wochenblatt",

III. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů vládě o zabavení čísla 284 periodického časopisu "Egerer Zeitung" ze dne 16. prosince 1922,

IV. posl. Kreibicha a druhů min. spravedlnosti o zabavení periodického tiskopisu "Vorwärts" v Liberci, 

V. posl. Windirsche a druhů min. soc. péče a min. spravedlnosti o přeměně akciových pojišťovacích společností v podniky téhož druhu, založené na vzájemnosti a o potlačení hazardní hry,

VI. posl. Krause a druhů vládě o zadávání veřejných dodávek něm. živnostníkům,

VII. posl. Bubníka, Hakena, Kučery, Skaláka a soudr. vládě o konfiskaci časopisu "Rudé Právo",

VIII. posl. Skaláka a soudr. min. spravedlnosti o konfiskační praxi na Kladně,

IX. posl. Jokla, Heegera a druhů min. vnitra, jak opavské policejní ředitelství vykonává censuru,

X. posl. Nagye, Tausika a súdr. min. spravedlnosti o stálom zabavovaní košického maďarského časopisu "Munkás",

XI. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. predsedovi v záležitosti prepustených verejných zamestnancov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi,

XII. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. školstva a nár. osvety pre krivdy spáchané na školách v Hornom a Dolnom Ďurade a v Malom Dekeneši,

XIII. posl. inž. Junga a druhů min. spravedlnosti o zabavení periodického tiskopisu.

Tisk 4157. Sbírka interpelací:

I. posl. Oktavca a súdr. na vládu vo veci Ľudovej banky v Ružomberku,

II. posl. Kostky, dr. Kafky a druhů vládě o štvavé agitaci proti německým peněžní ústavům,

III. posl. Kostky, dr. Kafky a druhů ministrovi financí, že berní správy při přímých daních nedbají ukládacích předpisů,

IV. posl. dr. Lelleyho a súdr. ministrovi školstva a nár. osvety o praktickom rešpektování menšinového práva maďarského národa,

V. posl. Kreibicha, Hakena a soudr. ministrovi vnitra o zvyšování počtu četnictva a státní policie za demokraticko-republikánského systému,

VI. posl. Koutného, Housera a soudr. ministrovi vnitra o protizákonném jednání náměstka předsedy zemského výboru na Moravě prof. Drobného,

VII. posl. Roučka a soudr. ministrovi spravedlnosti o konfiskační praxi a persekuci komunistické mládeže v Brně,

VIII. posl. Tausika a soudr. ministrovi nár. obrany o politické persekuci a o stálém šikanování mužstva posádky prešovské,

IX. posl. dr. Bartoška, dr. Charváta a spol. ministrovi spravedlnosti o nepřípustném jednostranném výkonu trestního řízení soudního,

X. posl. Slavíčka, dr. Patejdla, Davida a spol. ministrovi financí pro neoprávněné disciplinární vyšetřování strážmistra pohraniční finanční stráže, legionáře Karla Stuchlíka,

XI. posl. Hirsche, Kaufmanna, Uhla a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o omezování německých obecných škol, k nimž jsou připojeny školy občanské jako školy povinné,

XII. posl. Hausmanna, Uhla, Pohla, Roschera a druhů ministrovi vnitra o rozpuštění pražského "Odborového svazu obuvnického dělnictva v Čsl. republice",

XIII. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o omezování německých obecných škol, k nimž jsou připojeny školy občanské jako školy povinné,

XIV. posl. Jokla, Heegera, dr. Haase a druhů ministrovi spravedlnosti o konfiskační praxi opavského státního zástupce,

XV. posl. Tausika a soudr. ministru vnitra a spravedlnosti o provokační činnosti policejních úřadů v Košicích a o neudržitelné soudní praxi tamtéž,

XVI. posl. inž. Kalliny a druhů celému ministerstvu o postupu při nostrifikaci báňských podniků, jichž správám se klade za podmínku propuštění německých důlních inženýrů, - což již samo jest hrubým porušením smlouvy o ochraně menšin,

XVII. posl. inž. Kalliny a druhů ministrovi železnic o postupu plzeňského železničního ředitelství, které při svých opatřeních podléhá přímo vlivu štváčských článků časopisu "Český Deník",

XVIII. posl. Simma a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o poskytnutí zvláštních přídavků k pensím podle § 64., č. 9 ústavní listiny,

XIX. posl. dr. Lelleyho a súdruhov ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o terroristickom postupe okresného náčelníka v Hlohovci,

XX. posl. dr. Lelleyho a súdrohov ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska a ministrovi vnútra o menovaní notára Viliama Backera,

XXI. posl. dr. Körmendy Ékesa a súdruhov ministrom spravedlnosti a financií o napravení krívd, vzniklých následkom nesprávného používania § 18 vládného nariadenia z r. 1922, č. 247 Sb. z. a n., poťažme o novelizácii tohoto nariadenia o stanovení penzijných požitkov štátných zamestnancov,

XXII. posl. dr. Körmendy Ékesa a súdruhov ministrom vnútra i školstva a nár. osvety o krivdách, páchaných vo školských veciach a pri sčítani ľudu v obci Makrance (župa Abauj).

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4171. Sbírka interpelací:

I. posl. Čermaka, Hillebranda, Hoffmanna a druhů min. školství a nár. osvěty o zákazu, aby německé školní třídy byly dále vydržovány na útraty obcí,

II. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o zákazu, aby německé školní třídy byly dále vydržovány na útraty obcí,

III. posl. Kreibicha a druhů min. spravedlnosti o nezákonitém zasáhnutí do dosud nevyřízeného soudního řízení a o porušení soudcovské nezávislosti,

IV. posl. dr. Lodgmana a druhů min. pošt a telegrafů o jazykové praxi pražského poštovního šekového úřadu,

V. posl. dr. Raddy a druhů celé vládě o obsazení mandátů v moravském zemském výboru a u moravských zemských ústavů,

VI. posl. Blatné, Hillebranda a druhů min. spravedlnosti o zákazu kouření v trestnicích,

VII. posl. dr. W. Feierfeila, Scharnagla a druhů min. financí o zaplacení zbytku státní zálohy, poskytnuté pohořelým v Jáchymově v r. 1873,

VIII. posl. Böhra, V. Marka a druhů min. vnitra o rozpuštění "Chebské místní rady",

IX. posl. Patzela, Wenzela a druhů min. vnitra o neslýchaném obojetném chování litoměřické okresní politické správy,

X. posl. Hillebranda, Pohla, dr. Holitschera a druhů min. vnitra a zdravotnictví, aby bylo vyplaceno odškodnění podle zákona o epidemiích,

XI. posl. dr. Luschky a druhů min. financí o zdanění služebních platů státních zaměstnanců,

I. po Jokla, Heegera, dr. Haase a druhů min. spravedlnosti o novém zabavení časopisu "Volkspresse", vycházejícího v Opavě,

XIII. posl. J. Mayera, Böllmanna a druhů min. vnitra a spravedlnosti o zabavení časopisu "Dutscher Landruf" v Chebu,

XIV. posl. inž. Kalliny a druhů celé vládě, že česká většina v inženýrské komoře nedbá zákonných ustanovení, že němečtí členové komory jsou úplně zbaveni práv, zvláště v oboru jazykového práva, což po dvouletém marném usilování, aby platné zákony byly prováděny, vedlo k tomu, že se němečtí členové předsednictva komory vzdali mandátu,

XV. posl. J. Mayera a druhů min. zemědělství a obchodu o vývozu žita,

XVI. posl. Schuberta a druhů min. vnitra a spravedlnosti o opětovném zabavení časopisu "Westböhmische Stimmen" v Plané č. 32 ze dne 27. dubna 1923.

XVII. posl. Schuberta a druhů min. vnitra a spravedlnosti o zabavení časopisu "Deutsche Westböhmische Stimmen" v Plané.

Tisk 4195. Interpelace posl. Němce, Slavíčka, J. Marka, Sladkého a soudr. vládě o postupu pražské policie proti pokrokovému studentstvu,

Tisk 4173. Sbírka odpovědí:

I. ministra vnitra na interp. posl. Simma a druhů o přehmatech vrchlabské okresní správy politické (tisk 3967/VIII)

II. min. zahraničních věcí na interpelaci posl. Kreibicha, Skaláka a soudr. o podporování kontrarevoluční činnosti ruských eserů vládou a zahraničním ministerstvem Československa (tisk 3816/XVII),

III. min. vnitra a min. spravedlnosti na interp. posl. Scharnagla a druhů o zabavení časopisu "Volkszeitung" ve Varnsdorfu (tisk 4017/VIII),

IV. min spravedlnosti a vnitra na interp. posl. V. Marka, Böhra a druhů o zabavení čís. 122 periodického časopisu "Marienbad-Tepler-Bezirksblatt" (tisk 4041/XVI),

V. min. spravedlnosti na interp. posl. Bubníka a soudr. o konfiskaci dělnické písně "Milion paží" (tisk 4017/VI),

VI. vlády na interp. posl. Hakena, Buriana a soudr. o sporu horníků s důlními podnikateli na Ostravsku (tisk 4051),

VII. vlády na interp. posl. Hakena a soudr. ohledně konfiskací časopisu "Rudé Právo" v Praze (tisk 4076/XII),

VIII. vlády na interp. posl. Toužila a soudr. ohledně neustálých konfiskací deníku "Rudé Právo" v Praze (tisk 4076/XI),

IX. min. národní obrany na interp. posl. Jokla, Hackenberga, Heegera a druhů o svémocném použití střelné zbraně a o zabití osmnáctiletého Maxe Kinzla vojáky v Bruntále (tisk 3845),

X. min. vnitra a min. spravedlnosti na interp. posl. J. Fischera a druhů o zabavení časopisu "Deutscher Landbote" ze dne 7. listopadu 1922 (tisk 4041/XIII),

XI. min. pošt a telegrafů na interp. posl. Simma a druhů o jazykových přehmatech poštovních úřadů (tisk 3967/VII),

XII. min. železnic na interp. posl. Daruly a súdruhov ohladom železničiarov mimo služby, žiadajúci službu, alebo patričnosti od roku 1919 (tisk 3954/VI).

Tisk 4134. Sbírka odpovědí:

I. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Windirsche a druhů o zabavení časopisů "Reichenberger Zeitung" a "Deutsche Landpost" (tisk 4017/IX),

II. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. inž. Kalliny a druhů o zabavení časopisu "Brüxer Volkszeitung" (tisk 4017/XVIII),

III. ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Körmendy-Ékesa a soudruhů o sužování vůdčích osob křesťansko-sociálních organisací v obcí Felsöláncz, Buzita a Reste (tisk 3954/VIII),

IV. vlády na interpelaci posl. Windirsche a druhů o přídělu zabrané půdy Clam-Gallaského panství v obci Novém Paulsdorfu, v politickém okrese libereckém (tisk 3995/XVIII),

V. ministra zemědělství a spravedlnosti na interpelaci posl. Hakena a soudr. o vypovídání zemědělských dělníků z práce a z bytů a o stranickém postupu úřadů a soudů (tisk 3684),

VI. ministra financí na interpelaci posl. dr. Luschky a druhů, aby byly konečně vypláceny úroky ze státního předválečného dluhu (tisk 4099).

VII. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Zierhuta a druhů o delegaci krajského soudu v Plzni k provedení hlavního přelíčení proti studentu Josefu Schöpplovi a spol. pro zločin velezrady (tisk 4052),

VIII. ministra vnitra na interpelaci posl. Skaláka, Blažka a soudr. o konfiskaci letáčku, vydaného tiskárnou "Svobodou" na Kladně (tisk 4076/I),

IX. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Roučka a soudr. o konfiskaci časopisu "Šlehy" (tisk 4076/V),

X. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Hillebranda, Blatné, dr. Holitschera a druhů o příliš dlouhém trvání vyšetřovací vazby Jana Trizubského (tisk 3995/XIV),

XI. ministra nár. obrany na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o odpovědi

(tisk 3794/XIX) na interpelaci (3519/XXXIII) o nezákonném postupu vojenských úřadů při stavbě kasáren (t. 3853/XVII),

XII. ministra nár. obrany na interpelaci posl. Matznera a druhů o stržení pomníku v Jindřichově (tisk 3887/XIII),

XIII. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. inž. Kalliny a druhů pro zabavení časopisu "Egerländer Tagblatt" (tisk 4044/VI),

XIV. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Czecha, dr. Haase, Tauba a druhů o přehmatech státních zastupitelstev při zabavování časopisů (tisk 4041/XIX).

Dne 15. června byly poštou tiskem rozeslány zápisy o 208. a 210. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem schůze byl tiskem rozdán zápis o 209. schůzi posl. sněmovny.

Dne 15. června 1923 byly poštou tiskem rozeslány těsnopisecké zprávy o 208. až 212. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem schůze byly tiskem rozdány těsnopisecké zprávy o 213. a 214. schůzi posl. sněmovny.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Mezi schůzí byly tiskem rozdány vládní návrhy:

Tisk 4188. Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků.

Tisk 4189. Vládní návrh zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.

Tisk 4190. Vládní návrh zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.

Tisk 4192. Vládní návrh zákona o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové.

Tisk 4185. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.

Předseda: Dne 15. června 1923 byly poštou tiskem rozeslány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 4170. Návrh posl. Kostky, dr. Kafky, dr. Luschky a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.

Tisk 4172. Návrh posl. Pastyříka, Horáka a druhů na změnu vládního nařízení o vybírání obecní dávky ze zábav.

Tisk 4175. Návrh posl. Ulricha, J. Marka, Pika a soudr., aby byl vydán zákon o sborech stráže vězeňské.

Tisk 4176. Návrh posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. na udělení vydatné podpory postiženým krajům živelními pohromami v soudních okresích: Bučovice, Blansko, Boskovice, Kunštát, Židlochovice, Tišnov a Hustopeč v župě brněnské.

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4177. Návrh posl. Koutného, Mikulíčka a soudr. na poskytnutí pomoci malozemědělcům a domkářům z Moravského Slovácka, postiženým živelní pohromou.

Tisk 4180. Návrh posl. Štolby a soudr. v záležitosti živelní pohromy v okresích blatenském, sušickém a nepomuckém.

Tisk 4182. Návrh posl. Schälzkyho, inž. Kalliny a druhů na změnu zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., novelovaný zákonem ze dne 25. ledna 1922, č. 39 o požitcích válečných poškozenců.

Tisk 4183. Návrh posl. Schuberta a druhů ve věci živelných škod způsobených krupobitím a průtrží mračen v obci Sadlu, Tasnovicích, Štítarech, Mirkovicích, Oplotci, Holubči, Svržnu, Babicích, Černé Hoře, Přesu, Doubravce, Čečíně a jinde.

Tisk 4187. Návrh posl. Kunsta, Tausika a soudr. na poskytnutí pomoci malozemědělcům a domkářům v župě košické, postiženým živelní pohromou.

Předseda: Od vlády došly tyto spisy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Přípisem ze dne 11. května 1923, č. j. 11.388/23 m. r., vyjádření ministerstva spravedlnosti k resoluci, týkající se sjednocení předpisů a ověřování a uspořádání pozemkových knih a vložek na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (k tisku 4037). 

Předseda: Přikázal jsem výborům ústavně-právnímu a rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda vlády zaslal sem přípisem ze dne 5. června 1923, č. j. 12.892/23 r., vyjádření Státního pozemkového úřadu k resoluci, týkající se zajištění existence zemědělského dělnictva při provádění pozemkové reformy (tisk 3408).

Předseda: Přikázal jsem výborům zemědělskému a ústavně-právnímu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Přípisem z 30. května 1923, č. j. 12.94723 m. r., vyjádření ministerstva soc. péče k resoluci, týkající se bližšího výkladu jednotlivých ustanovení zákona o podpoře nezaměstnaných a vydání nových jednotlivých prováděcích předpisů k němu.

Předseda: Přikázal jsem je výborům soc.-politickému a rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda vlády zaslal přípisem ze dne 28. května 1923, čís. 12618/23, Zprávu o činnosti fondu pro opatření strojených hnojiv v Praze.

Předseda: Přikázal jsem ji výborům zemědělskému a rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda vlády předložil přípisem ze dne 22. června 1923, čís. 15183/23 m. r., zprávu ve smyslu poslední věty § 3 zákona ze dne 13. června 1922, čís. 188 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské.

Předseda: Přikázal jsem ji výborům dopravnímu a rozpočtovému,

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Přípisem ze dne 5. června t. r., č. j. 13.698/23 m. r., vyjádření Státního pozemkového úřadu k resoluci, týkající se vybudování zvláštního oddělení u Státního pozemkového úřadu po případě jeho obvodových úřadoven pro soc. péči o zaměstnance na velkém pozemkovém majetku a předložení osnovy zákona o zajištění existence úřednictva a dělnictva na velkostatcích (k tisku 1709).

Předseda: Přikázal jsem je výborům soc.-politickému a zemědělskému.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Přípisem ze dne 16. června 1923, č. j. 14.617/23 m. r., vyjádření ministerstva spravedlnosti k resoluci, týkající se novelisace zákona o živnostenských soudech (k tisku 4154).

Předseda: Přikázal jsem je výboru ústavně-právnímu.

Výboru imunitnímu přikazuji:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Žádost kraj. soudu v Olomouci ze dne 15. května 1923, č. Vr VI 700/23, za souhlas k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro přečin podle § 305 tr. z., po příp. přečin dle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí na schůzi dne 5. října 1922 v Unčově (čís. 346 imunit.),

žádost kraj. soudu v Novém Jičíně ze dne 14. května 1923, č. Ns IX 65/23-1, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro zločin velezrady podle § 58 c) tr. z. (případně zločin podle § 16, č. 2 zákona na ochranu republiky) a pro přestupek podle §§ 3, 19 shrom. zákona, jichž se dopustil řečí 28. ledna 1923 na nádraží v Novém Jičíně (čís. 347 imunit),

žádost zem. soudu v Opavě ze dne 12. května 1923, čís. Vr VIII 601/23-2, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro přečin podle § 305 tr. z. (případně podle § 16, odst. 1 zákona na ochranu republiky), jehož se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 28. ledna 1923 v Opavě (čís. 348 imunit.),

žádost hl. st. zastupitelství v Bratislavě ze dne 19. května 1923, čís. 5862/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Karlovského pro přečin pomluvy před vrchností podle § 20 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Leopold Liechtenstein (čís. 349 imunit.),

žádost kraj. soudu v Olomouci ze dne 19. května 1923, čís. Vr VI 1190/23, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Röttela pro přečin podle § 14, č. 1, § 15, č. 1 a přestupek podle § 18 zákona na ochranu republiky, jichž dopustil se v řeči pronesené na schůzi dne 21. ledna 1923 ve Starém Městě na Moravě (čís. 350 imunit.),

žádost okr. soudu ve Znojmě ze dne 20. května 1923, čís. U 738/23-2, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. E. Feyerfeila pro přestupek podle § 312 tr. z., jehož se dopustil na veřejné schůzi dne 26. března 1923 ve Znojmě (čís. 351 imunit.),

žádost kraj. soudu v Č. Budějovicích ze dne 29. května 1923, č. Pr 29/23, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Al. Kříže pro urážku na cti tiskem v časopise "Jihočech" ca Frant. Smetana (čís. 352 imunit.),

žádost adv. komory v Turč. Sv. Martině ze dne 25. května 1923, čís. 487/22-IV, za vydání k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Jabloniczkého pro používání razítka advokátního s nesprávným pojmenováním sídla kanceláře v městě "Pozsony" na místo "Bratislava" (čís. 353 imunit.),

žádost okr. soudu ve Fulneku ze dne 23. května 1923, čís. U II 180/23-2, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha, podezřelého z přestupku podle § 491 tr. z. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z., jichž se dopustil řečí na schůzi dne 18. listopadu 1922 v Butovicích pronesené (čís. 354 imunit.),

žádost okr. soudu ve Vlašimi ze dne 31. května 1923, čís. Ns 26/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Adamovského pro § 312 tr. z. ca Oldřich Sopr, tajemník v Načeradci (čís. 355 imunit.),

žádost radní komory zemského soudu trestního v Praze ze dne 5. června 1923, čís. Ns I 181/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Buřívala ve věci bytové ca Jindřich Dušek (čís. 356 imunit.),

žádost zem. soudu pro trestní záležitosti v Brně ze dne 7. června 1923, č. Pr XVI 200/23-6, za vydání k trestnímu stíhání posl. Roučka pro zločin podle § 15, čís. 3, zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem "Proč jsem revolucionářem" v časopise "Pravda" ze dne 10. května 1923, č. 19, roč. I. (čís. 357 imunit.),

žádost okr. soudu ve Štokách ze dne 15. června 1923, čís. U 107 23-2, za vydání k trestnímu stíhání posl. Ant. Nováka pro přestupek proti bezpečnosti cti ca okresní soudce A. Kosielek ve Štokách (čís. 358 imunit.),

žádost kraj. soudu v Cheb ze dne 15. června 1923, čís. Vr 1225/23-2, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Warmbrunna pro přečin podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 25. února 1923 v Aši (čís. 359 imunit.),

žádost hl. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 17. června 1923, čís. 7062/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Tománka pro přečin pomluvy, spáchané tiskem (§§ 1 a 3, bod 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914) ca slúžný dr. Kořínek a slúžný Prchlík (čís. 360 imunit.),

žádost zem. trest. soudu v Praze ze dne 22. listopadu 1922, čís. Vr IX 10.851/22-1, za vydání k trestnímu stíhání posl. Jos. Mayera pro zločin veř. násilí podle § 81 tr. z., těžkého ublížení na těle podle §§ 152 a 155 b) tr. z. a veř. násilí zlomyslným poškozením cizího majetku podle § 85 a) tr. z. ca strážník Kadlec (čís. 258 imunit.),

žádost kraj soudu v Hradci Králové ze dne 23. června 1923, čís. Vr VII 719/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Brunara pro přečin podle § 14 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 3. března 1923 v Broumově (čís. 361 im.),

žádost ze trest. soudu v Praze ze dne 20. června 1923, čís. Pr XIV 337/23-2, za vydání k trestnímu stíhání posl. Hakena pro zločin podle § 15 č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem "Krise v parlamentarismu", uveřejněným v časopisu "Rudé Právo" ze dne 1. května 1923, č. 100 (čís. 362 imunit.),

přípis zem. soudu v Opavě ze dne 19. května 1923, č. Vr VIII 344/23, kterým odvolává se trestní řízení proti posl. dr. Brunarovi pro přečin podle § 300 tr. z., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 28. ledna 1923 v Bruntále (čís. 313 imunit.),

přípis zem. trestního soudu v Brně ze dne 4. června 1923, č. Vr VII/7 5456/22, kterým se zastavuje trestní řízení proti posl. Zierhutovi pro zločin podle § 65 a) b) tr. z., jehož se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 29. října 1922 ve Svitavách a v Mor. Třebové (čís. 279 im.),

přípis okr. soudu v Hlučíně ze dne 2. června 1923, čís. U V 1236/22, kterým se odvolává žádost za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Luschky pro přestupek § 2 zák. ze dne 15. října 1867, č. 137 ř. z. (tisk 4163) (čís. 301 imunit.),

přípis kraj. soudu v Chebu ze dne 12. června 1923, č. Ns 325/22-3, jímž se odvolává žádost za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Baerana pro zločin podle § 65 a) b) tr. z., pro přečin podle § 300 tr. z. a čl. IV a pro přestupek podle čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. (čís. 201 imunit.),

přípis sedrie v Bratislavě ze dne 14. června 1923, č. B 1427/9-1921, kterým se zastavuje trestní řízení proti posl. Jančekovi pro přečin utrhání na cti podle § 1, 3 b) 6 čl. z roku 1914 (čís. 198 imunit.),

přípis okr. soudu v Pohořelicích ze dne 21. června 1923, čís. U 588/23-5, jímž se zastavuje trestní řízení proti posl. dr. Hanreichovi pro přestupek podle § 36 zákona ze dne 15. listopadu 1867, čís. 134 ř. z. (čís. 271 imunit.),

přípis kraj. soudu v Mostě ze dne 20. června 1923, čís. Vr 793/23, jímž odvolává se v žádosti ze dne 27. března 1923 (téhož soudu) uvedený přečin podle § 305 tr. z. proti posl. dr. Schollichovi, jehož se dopustil na schůzi v Újezdě 4. února 1923 a v žádosti ze dne 23. dubna 1923 krajského soudu v Mostě týž přečin (§ 305), jehož se dopustil na schůzi v Klášterci dne 15. února 1923 (čís. 318 a 335 imunit.).

Předseda: Jednací zápisy o 211. až 214. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle §u 73. jedn. řádu, byly dle téhož paragrafu vytištěny a počátkem schůze rozdány.

Přejdeme k projednání pořadu schůze, a to nejprve k odst. 1, jímž jest:


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP