Úterý 23. května 1922

Začátek schůze ve 2 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špatný, Taub.

218 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, dr. Mičura, inž. L. Novák, Srba, Staněk, Šrámek, dr. Šrobár, Tučný, dr. Vrbenský.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 139. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Malíkovi pro neodkladné záležitosti. Dovolenou na 5 dní udělil jsem posl. Stodolovi pro neodkladné záležitosti.

Lékařské vysvědčení předložili posl. Veverka, Kovačič, Prokeš, Pastyřík.

Pan poslanec Josef Mayer žádá o udělení zdravotní dovolené na dobu od 23. do 31. května t. r., pan posl. Klein žádá o dovolenou do 2. červa t. r. pro odjezd na schůzi Mezinárodního svazu soukromého zaměstnanectva do Kodaně, pan posl. dr. Lodgman žádá o udělení dovolené na

dobu od 24. do 31. května t. r. a pan posl. Mašata na 3 neděle pro cestu do Bulharska.

Dám o těchto dovolených hlasovati najednou, nebude-li námitek. (Námitek nebylo.)

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením těchto dovolených, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolené jsou uděleny.

Volební soud v Praze sdělil

přípisem ze dne 8. dubna 1922, č. 753/22, že bylo usneseno ověřiti volbu poslanců:

1. Josefa Pšeničky, nastupujících na místo Vlad. Drobného,

2. Maxe Hoffmanna, nastupujícího na místo dr. Otty Hahna,

3. dr. Roberta Kubiše, nastupujícího na místo dr. Karla Kmeťko,

4. Ferdinanda Práška, nastupujícího na místo Jana Hrizbyla,

5. Václava (nesprávně Vendelína) Bartáka, nastupujícího na místo Lajoše Surányie;

přípisem ze dne 8. dubna 1922, č. 848/22, že odepřel ověřiti volbu Jindřicha Daxera, jenž měl nastoupiti na místo Jana Toblera, a ověřil volbu Viktora Palkoviche, který nastupuje na místo téhož poslance.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 14. dubna 1922, čís. 29.350/1997, že vydalo ověřující list poslanecký Viktoru Palkovichovi v Gutě, který podle § 56 řádu volení do posl. sněmovny nastupuje jako zvolený poslanec na místo bývalého posl. Jana Toblera.

Ježto jmenovaný pan poslanec dostavil se do dnešní schůze a před tím vykonal předchozí řízení podle § 6 jedn. řádu, přistoupíme k vykonání slibu (Poslanci povstávají.), předepsaného ústavou a jednacím řádem, a to tím způsobem, že pan tajemník přečte ústavně předepsanou formuli slibu v jazyku českém a maďarském a po přečtení formule pan poslanec Palkovich předstoupí přede mne a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji", pokud se týče "fogadom" podle § 49, odst. 6 jedn. řádu.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl formuli slibu.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Předseda: Žádám o přečtení formule v jazyku maďarském.

Tlumočník Pecháček (čte):

Fogadom, hogy hű leszek a csechszlovák köztársasághoz és hogy a törvényeket megtartani és mandátumomat legjobb tudomásom és lelkiismeretem szerint gyakorolni fogom.

Předseda: Žádám pana poslance, aby předstoupil k vykonání slibu.

Posl. Palkovich (podávaje předsedovi ruku - maďarsky): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: Nastaly změny v klubech a výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců der deutsch. soz.-dem. Arbeiterpartei vyslal do výboru zahraničního posl. Čermaka za posl. Hackenberga.

Klub posl. čsl. národní demokracie vyslal do výboru rozpočtového posl. dr. Matouška za posl. dr. Lukavského, do výboru zemědělského posl. Bergmana za posl. Zavřela.

Klub poslanců republikánské strany čsl. venkova vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Černého za posl. Tůmu.

Klub poslanců der deutsch. Nationalpartei vyslal do výboru zahraničního za posl. dr. Lodgmana po dobu jeho dovolené posl. inž. Kallinu.

Předseda: Došly některé spisy od vlády a ze senátu. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda vlády sděluje:

(Přípisem ze dne 13. dubna 1922, č. j. 10.979/22 m. r.):

že vláda ve smyslu třetí věty odst. 4 §u 4 jedn. řádu činí návrh, aby posl. sněmovna usnesla se v jedné z nejbližších schůzí tohoto nového (jarního) zasedání, že se podle citovaného ustanovení zákona povoluje obnova, resp. pokračování ve sněmovních pracích prozatím také u těchto dalších vládních předloh v posl. sněmovně:

1. vládní návrh na ratifikaci "Mezinárodní úmluvy o zřízení Mezinárodního Ústavu zimného", uzavřené dne 21. června 1920 v Paříži (tisk 3196),

2. vládní návrh zákona, kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před občanskými soudy (tisk 2650).

(Přípisem ze dne 21. dubna 1922, č. j. 14.294/22 m. r.:)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění článek I zákona ze dne 29. února 1920, čís. 123 Sb. z. a n. (řád volení do poslanecké sněmovny), dále § 9 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 124 Sb. z. a n. (zákon o složení a pravomoci senátu), a příloha A k §u 2 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 126 Sb. z. a n. (zákon o zřízení župních a okresních úřadů), (tisk 648).

2. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví výjimky ze zásady §u 87, odst. I ústavní listiny republiky Československé (tisk 2366).

(Přípisem ze dne 23. dubna 1922, č. j. 12.264/22 m. r.:)

Vládní návrh zákona, kterým se předkládá mezinárodní smlouva ohledně schválení druhé skupiny ujednání Mezinárodní konference práce ve Washingtoně roku 1919 (tisk 1148).

(Přípisem ze dne 23. dubna 1922, č. j. 1 2.301/22 m. r.:)

Návrh zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 3308).

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 21. dubna 1922, č. j. 14.347/22 m. r., že vláda učinila návrh, aby senát N. S. R. Č. usnesl se v jedné ze svých příštích schůzí nynějšího zasedání povoliti obnovu, resp. pokračování v senátních pracích též u vládního návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny úředních obvodů (tisk 1173 sen.).

Předseda senátu sdělil, že senát přijal:

(Přípisem ze dne 27. dubna 1922 k tisku 1322:)

ve 112. a 114. schůzi dne 24. a 27. dubna 1922 osnovu zákona o ochraně nájemníků, a to ve znění usneseném posl. sněmovnou.

(Přípisem ze dne 28. dubna 1922 k tisku 1321 sen.:)

ve 115. schůzi dne 28. dubna 1922 osnovu zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23,

(Přípisem z téhož dne k tisku 1324 sen.:)

v téže schůzi osnovu zákona stran provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech podle čl. 304 mírové smlouvy versailleské, 256 mírové smlouvy st. germainské, 239 mírové smlouvy trianonské a 188 mírové smlouvy neuilleské, a to ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou.

(Přípisem ze dne 28. dubna 1922 k tisku 1320 sen.:)

ve 115. schůzi dne 28. dubna 1922 osnovu zákona, kterým se mění článek XIX zákona o celním sazebníku ze dne 13. února 1906, čís. 20 ř. z., a článek XIX uherského zák. čl. LIII z roku 1907.

(Přípisem ze dne 24. dubna 1922 k č. tisku 1315 sen.:)

ve 112. schůzi dne 24. dubna 1922 osnovu panem presidentem s připomínkami vráceného zákona, jímž se upravuje poměr československé státní správy k čsl. paroplavebním společnostem Labské a Dunajské.

(Přípisem ze dne 27. dubna 1922 k tisku 1316 sen.:)

ve 113. a 114. schůzi dne 24. a 27. dubna 1922 osnovu zákona o ražbě dalších drobných mincí.

(Přípisem ze dne 28. dubna 1922 k tisku 1317 sen.:)

ve 114. a 115. schůzi dne 27. a 28. dubna 1922 osnovu zákona, kterým se hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací.

(Přípisem ze dne 28. dubna 1922 k tisku 1319 sen.:)

ve 115. schůzi dne 28. dubna 1922 osnovu zákona, kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, cís. nařízení ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. z.

Předseda: Dále došly dotazy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Karpíškové ministru financí o zatajování daně z obratu nesvědomitými obchodníky.

Dotaz posl. Karpíškové, Sychravové a soudr. ministru zdravotnictví o vypovídání žen zaměstnaných v léčebném ústavě v Kroměříži z důvodu, že se provdaly.

Dotaz posl. Petrovického, Votruby a spol. ministru veř. prací, že "Jednota mimopražských obchodníků s uhlím a staveb. potřebami pro Československou republiku v Praze" vyloučena byla z Uhelné rady.

Dotaz posl. Sedláčka, Kopřivy, Kaderky a soudr. min. předsedovi o stranickém přidělování půdy z velkostatku uhersko brodského.

Dotaz posl. Fr. Navrátila a soudr. ministru železnic o poměrech na nádraží v Horce u Olomouce.

Dotaz posl. dr. Hrubana, Fr. Navrátila, Kaderky a soudr. ministru nár. obrany o sčítání mužstva vyznání československé církve v Olomouci.

Dotaz posl. Janalíka a soudr. ministru školství a nár. osvěty o trestání dětí školních ve Svatoslavi pro účast na bohoslužbách dne 25. března t. r.

Dotaz posl. Janalíka a soudr. ministru školství a nár. osvěty o útisku svobody svědomí katolických dítek školních v Beneticích.

Dotaz posl. Blažka ministru železnic o prodloužení dělnického vlaku č. 429 do stanice Vraňany.

Dotaz posl. Al. Kříže ministru školství a nár. osvěty v záležitosti nedoplatků učitelstva státní školy v Čes. Krumlově.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru vnitra o vyhoštění říšskoněmeckého státního příslušníka ze státního území.

Dotaz posl. Schweichharta, Grünznera a druhů ministerstvu železnic o zřízení osobní zastávky v Horní Kamenici (okres česko-kamenický).

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic o protiprávním přeložení úředníka na dočasnou dovolenou.

Dotaz posl. inž. Kalliny a druhů ministru vnitra o neslýchané censurní praksi, jež směřuje zvláště proti chomutovskému časopisu "Deutsches Volksblatt".

Dotaz posl. dr. Lodgmana a druhů ministru spravedlnosti, jak úřady užívají jazykového zákona a Dotaz posl. dr. Raddy, dr. Schollicha a druhů ministrům vnitra a školství a nár. osvěty o přehmatech místodržitelského koncipisty dr. Illeka u znojemské okresní politické správy.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru školství a nár. osvěty o výslužném prof. dr. u Hueppe.

Dotaz posl. Böhra a druhů ministru obchodu o provedení zákona, jímž se zrušuje - vnucený likvidátor pro rozdělení zbytků bavlny.

Dotaz posl. dr. Brunara a druhů ministru pošt a telegrafů o užívání jazyka u pražského poštovního šekového úřadu.

Dotaz posl. dr. Keibla a druhů ministru a, financí, že liberecké okresní finanční ředitelství užívá v celní službě vyzvědačů a provokatérů.

Dotaz posl. Svobody a soudr. ministru nár. obrany o poměrech v posádkové nemocnici v Brně, odkud bezdůvodně propouštěny jsou vdovy tam zaměstnané.

Dotaz posl. dr. Keibla, Krause a druhů ministru financí o jeho odpovědi ze dne 15. prosince 1921 (tisk 3322/21) na interpelaci tisk 3158/XXVI a o činnosti tak zvaných revisních komisí vůbec.

Dotaz posl. Warmbrunna vládě o svévolném vyhosťovacím opatření karlovarské o okresní politické správy proti dělnickému tajemníku Richardu Neumannovi.

Dotaz posl. Petrovického, Votruby a spol. ministru veř. prací o rozdělení zbytkového uhlí ze státních dolů.

Dotaz posl. dr. Mazance, Adámka a soudr. ministru financí o libovolném předpisování dávky z majetku berní správou ledečskou.

Dotaz posl. dr. Mazance, Adámka a soudr. ministrům zásobování a spravedlnosti o bursovních obchodech obilím, prováděných státním ústavem obilním.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru vnitra o úpravě služební doby jisté části československého četnictva.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru financí o přečinu finančního inspektora Jana Perschina v Horních Polubnách v okrese jabloneckém proti bezpečnosti života.

Dotaz posl. inž. Junga, Patzela a druhů ministru soc. péče o znemožnění činnosti nemocenské pokladně pro soukromé úředníky.

Dotaz posl. Patzela ministru veř. prací o přeložení jáchymovského radiového ústavu.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic o bezúčelném exponování průvodčích vlaků z Hrušovan-Šanova.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru pošt a telegrafů, že byl propuštěn ze služby jistý poštovní podúředník.

Dotaz posl. Fr. Navrátila, Kaderky a soudr. ministru zásobování o bezprávném zadržování peněz okresním obilním ústavem ve Šternberku rolníkům ve Štarnově za dodané obilí.

Dotaz posl. Sedláčka, Bezděka a soudr. ministru školství a nár. osvěty o nesprávném postupu okresního školního výboru v Uherském Hradišti a zemské školní rady při přeložení industriální učitelky Barbory Bedrošové v Otrokovicích na trvalý odpočinek.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru školství a nár. osvěty o poměrech na škole v Licibořicích.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru železnic o rozšíření osobní zastávky ve Vlásenici u Pelhřimova na stanici nákladní.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru školství a nár. osvěty o neodůvodněném trestání dítek školních Frant. Vítkem, správcem školy v Horkách u Chocně, a porušování úředních předpisů tímto učitelem.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru železnic o smrti vojína B. Krubiše při jízdě drahou, zaviněné nedostatkem bezpečnostních opatření.

Dotaz posl. Patzela ministru financí o výměně nekolkovaných starých bankovek Rakousko-uherské banky.

Dotaz posl. Patzela ministru věcí zahraničních o náhradě osobám, vrátivším se ze zajetí, za ztráty, které utrpěly v cizině za světové války.

Dotaz posl. Patzela a druhů ministru vnitra o užívání jazyka na odvodních vyhláškách.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru nár. obrany, jak vojenští lékaři lehkomyslně nakládali s vojákem.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic o nelidském nakládání s vysloužilými železničními zaměstnanci.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru veř. prací o subvenci na stavbu silnice.

Dotaz posl. Krause ministru veř. prací o dodávkách kůže a obuvi uhelným dolům.

Dotaz posl. Krause ministru financí o posudcích návrhů zákonů nebo o prováděcích nařízeních, jež ještě mají býti vydána, kterýchžto posudků ministerstvo financí žádá a pro něž stanoví krátké lhůty.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru vnitra o odškodnění Barbory Fickové v Ústí nad Labem.

Doplněk k dotazu posl. Patzela ministerstvu financí o výměně nekolkovaných starých rakouských bankovek.

Dotaz posl. inž. Junga, Patzela a druhů ministerstvu financí o výměně bankovek okolkovaných padělanými kolky.

Předseda: Došla naléhavá interpelace posl. Buriana, Skaláka, Svetlika a soudr. celé vládě o sporu v kovodělném průmyslu.

Došly některé odpovědi na interpelace. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. inž. Kalliny a druhů o neslýchané censurní praxi, jež směřuje proti chomutovskému časopisu "Deutsches Volksblatt".

Odpověď ministra nár. obrany na dotaz posl. dr. Hrubana, Fr. Navrátila, Kaderky a soudr. o sčítání mužstva vyznání československé církve v Olomouci.

Odpověď ministra nár. obrany na dotaz posl. dr. Lodgmana o odbytném poručíka řadové lodi Františka Lechmanna.

Odpověď ministra zemědělství na dotaz posl. Fr. Navrátila a druhů o opatřeních na potírání mnišky v roce 1922,

Předseda: Poštou bylo tiskem rozesláno:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dne 22. dubna 1922 byly poštou tiskem rozeslány vládní návrhy:

Tisk 3524. Vládní návrh zákona o úpravě převodu a zavazení majetku horního.

Tisk 3527. Vládní návrh zákona, kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úvěr republice Rakouské.

Tisk 3529. Vládny návrh zákona, ktorým sa všeobecne upravujú právné pomery medzi zamestnávatežmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Tisk 3530. Vládní návrh zákona, jímž se mění o doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.

Tisk 3531. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a říší Německou o ochraně právní a právní pomoci ve věcech občanských, podepsaná v Praze dne 20. ledna 1922.

Dne 11. května 1922 byly poštou tiskem rozeslány vládní návrhy:

Tisk 3539. Vládní návrh o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími.

Tisk 3543. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy:

Tisk 3551. Vládní návrh zákona, jímž se prodlužuje platnost ustanovení § 32 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923.

Tisk 3544. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, jakož i smlouva mezi Německou říší a Československou republikou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových a závěrečný protokol, podepsané v Praze dne 31. prosince 1921.

Tisk 3552. Vládní návrh zákona o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu.

Tisk 3553. Vládní návrh zákona o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918.

Dne 22. dubna 1922 byla poštou tiskem rozeslána zpráva:

Tisk 3481. Zpráva výboru ústavně právního o usnesení senátu (tisk 3444), jež se týká osnovy zákona, kterým se mění zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu.

(Výkřiky komunistických poslanců.)

Předseda: Iniciativnímu výboru bylo přikázáno:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dne 22. dubna 1922 byly poštou tiskem rozeslány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy:

Tisk 3484. Návrh posl. Patzela, dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky a druhů na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny stran užívání jazyka.

Tisk 3489. Návrh posl. dr. Lodgmana a druhů na autentický výklad § 2 zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n. (jazykového zákona).

Tisk 3522. Návrh posl. Zeminové, Stříbrného, dr. Franke, dr. Bartoška, dr. Patejdla a spol., aby vydán byl zákon o neslučitelnosti funkce poslanecké, senátorské a služby veřejné se členstvím správních rad výdělečných společností finančních, obchodních a průmyslových, jakož i s funkcí právního zástupce takovýchto podniků.

Tisk 3523. Návrh posl. Zeminové, Landové-Štychové, Langra, Laube, dr. Bartoška a spol., aby byl vydán zákon, upravující služební poměry domácích zaměstnanců.

Tisk 3525. Návrh posl. Sedláčka a soudr. na slevu jízdného pro průvodčí slepců.

Tisk 3526. Návrh posl. Koška a soudr. na změnu zákona ze dne 27. června 1919 o doplnění sítě železniční stavbou drah místních, č. 373 Sb. z. a n.

Dne 11. května 1922 byly poštou tiskem rozeslány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy:

Tisk 3532. Návrh posl. Roschera a druhů, aby živnost čističů parních kotlů byla zařaděna mezi podniky podrobené úrazovému pojištění.

Tisk 3533. Návrh posl. Böhra, V. Marka, Scharnagla, Budiga a druhů, aby obce vypočítávaly, předpisovaly a vybíraly obecní přirážky ke státním daním.

Tisk 3534. Návrh posl. dr. druhů na zrušení ministerského nařízení ze dne 26. února 1917, č. 79 ř. z., jímž se upravuje nošení stejnokrojů a odznaků.

Tisk 3535. Návrh posl. V. Marka, dr. Luschky. Schälzkyho a druhů, jímž se dovoluje užívati k ukládání jistin nadačních, sirotčích a jiných dílčích dlužních úpisů, vydaných městem Opavou v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč.

Tisk 3536. Návrh posl. Simma, Patzela a druhů, aby se učedníkům a mladistvým pomocníkům poskytovaly dovolené.

Tisk 3537. Návrh posl. Schweichharta, Leibla. Uhla a druhů, aby vláda podala návrh zákona o pozemkové reformě.

Tisk 3538. Návrh posl. Bečku. Oktavca, Ertla a súdr na zmenu o doplnenie zákona zo dňa 15. dubna 1920. č. 289 Sb. z. a n., ktorým sa upravujú pomerv postupové zamestnancov štátnych baňských podnikov.

Tisk 3540. Návrh posl. Patzela. Simma a druhů na doplnění zákona ze dne 23. května 1919. č. 274 Sb. z. a n., o služebních poměrech učitelstva.

Tisk 3541. Návrh posl. dr. Haase Hausmanna. Schustera a druhů na prodloužení účinnosti, na změnu a doplnění zákona ze dne 8. dubna 1920. č. 275 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

Tisk 3542. Návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera. dr. W. Feierfeila, Simma. dr. Kafky a druhů na zřízení zvěrolékařské fakulty na německé universitě.

Předseda: Dne 22. dubna 1922 byla poštou tiskem rozeslána těsnopisecká zpráva o 131. schůzi posl. sněmovny.

Dne 11. května 1922 byly poštou tiskem rozeslány těsnopisecké zprávy o 132. až 138. schůzi posl. sněmovny.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP