Úterý 23. května 1922

Dne 22. dubna 1922 byl poštou tiskem rozeslán zápis o 131. schůzi posl. sněmovny.

Dne 11. května 1922 byly poštou tiskem a rozeslány zápisy o 132. a 133. schůzi posl. sněmovny.

Dne 11. května 1922 byly poštou tiskem, rozeslány interpelace:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3442. Sbírka interpelací:

I. posl. Toužila a soudr. ministerstvu - vnitra v záležitosti konfiskace časopisu "Odboj",

II. posl. dr. Raddy a druhů ministru vnitra o výhružném výroku okresního hejtmana moravsko-krumlovského.

III. posl. dr. Budaye, Tomika a spol. na ministra školstva a nár. osvety v záležitosti nemravných kníh v knižniciach ľudových škôl na Slovensku,

IV. posl. Svetlika, Tausika a súdr. na ministra obchodu, ohľadom dovozu 200 vagonov škridiel a tehál z Maďarska firmou, Miksa Rapparort v Siači (Rimaszecs),

V. posl. Krejčího, Kunsta a soudr. min. předsedovi stran potlačování zákona shromažďovacího a spolčovacího v Podkarpataské Rusi,

VI. posl. Merty a soudr. ministru nár. obrany o přijímání těžce provinilých lidí do v služeb československé armády,

VII. posl. Skaláka a soudr. min. předsedovi a ministru věcí zahraničních v záležitosti rozmluvy presidenta republiky s redaktorem maďarského listu Jővő,

VIII. posl. Johanise, dr. Meissnera, Bechyně a soudr. min. předsedovi o pronásledování ruských socialistů bolševickou ze vládou, IX. posl. dr. Šmerala a soudr. min. zahraničních věcí a ministrovi vnitra o poměru a, vládním k "Zemgoru",

X. posl. Merty a soudr. ministru nár. a obrany o řadě nepřístojností v československé armádě,

XI. posl. Dubického a druhů min. nár. obrany o úlevách pro vojíny ročníku 1900, kteří sloužili již v bývalé rakousko-uherské armádě a kteří mají nárok, aby jim služba tato byla započtena, a o zamýšlené novelisaci branného zákona.

XII. posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda a druhů ministrovi financí o vládním nařízení ze dne 16. února 1922 o stažení rakousko-uherských dvacetihaléřů.

XIII. posl. dr. Keibla a druhů ministrovi financí o různých případech v bankovním úřadě ministerstva financí.

XIV. posl. dr. Schollicha a druhů min. spravedlnosti o jazykové praxi u hlučínského okresního soudu,

XV. posl. Krause a druhů ministrovi pošt a telegrafů, aby vídeňská poštovní spořitelna splatila pohledávky v plné hodnotě v československých korunách.

XVI. posl. Jokla. Hackenberga. Heegera a druhů min. nár. obrany o neštěstích působených nedbalostí na cvičištích ve Frývaldově a Návsi u Jablunkova,

XVII. posl. Heegera, Jokla, dr. Haase a druhů min. zemědělství o postupu pozemkového úřadu při parcelaci brantického dvora knížete Lichtensteina,

XVIII. posl. dr. Lodgmana a druhů ministrovi vnitra o výnosu ze dne 13. listopadu 1920. č. 71130 o československém státním občanství,

XIX. posl. dr. Luschky a druhů min. vnitra. ze správní úřady znovu zkoumají státní občanství udělená od 28. října 1918,

XX. posl. Budiga a soudr. min. zemědělství o přeměně zemědělské školy ve Valčicích na školu oboujazyčnou,

X XI. posl. dr. Keibla a druhů min. spravedlnosti o výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 31. ledna 1922. č. 4907/22.

XXII. posl. dr. Hanreicha. Schälzkyho. dr. Brunara. inž. Junga. dr. Kafky a druhů min. financí o jazykových přehmatech berního úřadu v Benešově nad Ploučnicí.

XXIII. posl. dr. Hanreicha Schälzkyho. dr Brunara, inž. Junga, dr. Kafky a druhů min. železnic o jazykových přehmatech na státních drahách.

XXIV. posl. dr. Luschky. Schälzkyho a druhů min. vnitra a min. nár. obrany o zabavení periodického tiskopisu "Deutscher Volksfreund".

XXV. posl. Blatné, dr. Czecha, Palme, Hillebranda, Grünznera a druhů min. financí o provedení zákona ze dne 3. března 1921, jímž se staropensisti staví na roveň novopensistům,

XXV. posl. Blažka, Kučery a soudr. min. vnitra v záležitosti konfiskační praxe.

Tisk 3520. Sbírka interpelací:

I. posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů min. předsedovi o státní příslušnosti obyvatelstva obcí, rozdělených mezi Československou republiku a Polsko,

II. posl. Dietla, Leibla a druhů min. spravedlnosti, že nebyl proveden zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům,

III. posl. Heegera, Jokla, Beutela, Grünznera a druhů min. železnic, aby se zlevnily dělnické jízdenky,

IV. posl. Grünznera, Heegera a druhů min. železnic o poměrech na košicko-bohumínské dráze,

V. posl. Schweichharta, Leibla a druhů vládě o změně zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných pachtů,

VI. posl. Schweichharta, Beutela, Grünznera, Kirpalové a druhů ministru veř. prací o potížích plavby po Labi.

Tisk 3519. Sbírka interpelací:

I. posl. Tausika, Svetlika a soudr. min. vnitra o stále se opakujícím týrání zatčených osob na Slovensku státní policií a četnictvem,

II. posl. dr. Lelleyho a súdr. min. spravedlnosti vo veci žalobného spisu bratislavského štátneho zastupitelstva, ktorým sa uráža strana kresťansko-sociálna,

III. posl. Buřívala a spol. min. železnic ve věci stabilisace a intimace provisorních kancelářských zaměstnanců a výnosu min. železnic ze dne 27. března 1922, čís. 12.104/I/3,

IV. posl. Hancku a spol. na vládu v záležitosti odčinenia krivdy na učitelstve decembrovým zákonom spáchanej; ďalej o úprave penzijných pôžitkov otrhaných, núdzou ztrápených a hladovou smrťou umierajúcich slovenských penzistov učitelov,

V. posl. Sladkého, Davida a spol. vládě o odškodnění československým vyhnancům a uprchlíkům z dob česko-polského sporu,

VI. posl. Kostky, dr. Kafky a druhů min. železnic, aby byla znovu zahájena doprava poštovních balíčků do Maďarska,

VII. posl. Krause a druhů předsedovi vlády o vládním nařízení, podle něhož se školné vyměřuje podle jmění a jmění, které se skládá ze 2/3 ze služebních požitků nebo mezd, osvobozuje se od placení školného až do příjmu 60.000 Kč,

VIII. posl. Patzela a druhů min. pošt a telegrafů o odstrkování německých poštovních úředníků v poštovní službě,

IX. posl. dr. Brunara a druhů min. vnitra a min. národní obrany, že frývaldovské četnictvo protizákonně zakázalo vyvěsiti černo-červeno-zlatý prapor,

X. posl. J. Mayera a druhů min. zemědělství a obchodu o vývozu ječmene,

XI. posl. dr. Luschky a druhů min. financí o provedení odpisů dávky z majetku,

XII. posl. Leibla, Schweichharta a druhů vládě o podpoře pastevních družstev velkých sedláků,

XIII. posl. dr. Lodgmana a druhů předsedovi vlády o řádném vyhlašování usnesení státní statistické rady,

XIV. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra, že úřady překážejí peněžnímu ústavu "Kreditanstalt der Deutschen" v jeho činnosti,

XV. posl. J. Mayera a druhů min. financí, že se předpisují kolkovní poplatky na potvrzení o zaplacených spolkových příspěvcích,

XVI. posl. inž. Junga, Matznera a druhů min. národní obrany, že opavské velitelství evidence koní podává klamné zprávy,

XVII. posl. Daruly, Tausika a súdr. min. verejných prác a min. soc. opatery ohľadom redukcie práce a nezamestnanosti v spišských hutových a železárenských podnikách na Slovensku,

XVIII. posl. Roschera, Hillebranda, Häuslera, Palme a druhů min. obchodu o nezaměstnanosti ve výrobě výšivek, krajek, síťkových tkanin a záclon,

XIX. posl. Kučery, Housera a soudr. vládě republiky Československé o protizákonných poměrech v samosprávě,

XX. posl. Daruly, Tausika a súdr. min. železnic ohľadom prepočítanie služobných rokov na košicko-bohuminskej dráhe,

XXI. posl. dr. E. Feyerfeila a druhů min. železnic, že se na stanicích plzeňského ředitelství státních drah nezachovává jazykový zákon,

XXII. posl. dr. Keibla, dr. Schollicha a druhů min. financí o poměrech u slezského finančního ředitelství v Opavě,

XXIII. posl. dr. Lodgmana a druhů min. národní obrany o nezákonitém postupu vojenských úřadů při stavbách kasáren,

XXIV. posl. Dietla, Čermaka, Jokla a druhů min. národní obrany, aby byla z Krumlova odstraněna posádka.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP