Úterý 26. října 1920

Schůze zahájena o 11 hod. 15 min. dop.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Špaček,

238 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda, Černý; ministři: dr. Beneš, dr. Brdlík, dr, Burger, dr. Fajnor, dr. Fatka, dr. Gruber, dr. Hotowetz, Husák, dr. Kovařík, dr. Mičura, dr. Popelka, dr. Procházka, Průša, dr. Šusta; správce ministerstva financí dr. Engliš.

Předseda Nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 14. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění, prvou schůzi druhého zasedání.

Došlo mne sdělení p. ministerského předsedy ze dne 6. října t. r. o tom, že pan president republiky svolal rozhodnutím z téhož dne Národní shromáždění k zasedání na den 26. října 1920 do jeho sídla Prahy.

Vážené shromáždění! Paní a páni poslanci!

Když jsme se před třemi měsíci rozcházeli na parlamentní prázdniny, netušil nikdo z nás a jmenovitě ani ne já, že budu jako předseda tohoto sboru zahajovat prvou schůzi jeho podzimního zasedání plněním tak smutné povinnosti (Shromáždění povstávají.), jako je loučení se spolupracovníkem, a to s takovým, jakým byl právě Josef Seliger, který dne 18. t. m. v Teplicích zemřel.

Mám před sebou stručný dotazník, vyplněný vlastnoručně samým zesnulým jeho životními daty. Nebudu je, vážené shromáždění, připomínati. Co také může povědět několik suchých dat o činnosti tohoto člověka? Ten však, kdo prožil politickou školu, ví, co myšlenek, práce a píle předchází dopracování se místa, na němž stál Seliger.

Přesněji charakterisují ho data jeho politické činnosti na půdě parlamentní. Byl roku 1907 a 1911 zvolen stranou německých sociálních demokratů za okres teplický do rakouské poslanecké sněmovny, byl v ní činný jmenovitě ve výborech rozpočtovém, finančním a vyživovacím. Kdo by pak nahlédl do zápisů obou sněmoven, vyčetl by snadno z řady řečí a návrhů, jež Seliger jako poslanec podal, že byl celým člověkem, naprosto poctivého chtění, které se zakládalo na hotovém světovém názoru a víře v budoucnost. A práci pro tu lepší budoucnost věnoval Seliger celý svůj život.

Z poměrů nejskromnějších, ze začátků prostého tkalcovského dělníka vyšinul se tvrdou prací a neúmornou energií v popředí těch, kteří smýšleli stejně s ním, vedl s prozíravostí a zdatností, jež překvapovala staré, vyškolené politiky, se vší odbornou erudicí. Stal se předsedou klubu, stal se předsedou strany. Seliger byl celý na svém místě.

Ztráta jeho je přetěžkou pro nás ve sněmovně, je těžkou pro stranu, jež ho měla v čele, těžkou pro národ, jehož byl předním zástupcem, pro dělnictvo, jehož byl bojovníkem a vůdcem, pro republiku, jejímž byl pracovníkem. Mám široce poukazovati na jeho vynikající duševní vlastnosti, jež jej postavily do popředí snažení a zápasů národních, politických a socialisace v této republice? Vy všichni jste byli svědky toho, s jakým vnitřním zvroucněním, s jakou hlubokou opravdovostí, s jakou láskou hájil každou dobrou věc, již zvedl na svůj štít. Lnul celou duší k svému národu, to dokázal nejzjevněji v dobách svízelných a těžkých, a lnul celou duší k dělnému lidu, z něhož vyšel a do jehož služeb se postavil. Vzpomínám, jak v samých začátcích ponořil se celou duší do hlubin jednoho ze základních problémů našich, do otázky poměrů mezinárodních. Bylo to na sjezdu strany sociálně-demokratické v Brně, v letech 90tých, když šlo jmenovitě o programatické ujasnění bolavé otázky národnostní. To bylo na začátku. A takřka před smrtí ještě v poslední chvíli zabýval se zase plánem, jak sblížit české dělníky s německými, kteří si za války byli odcizeni, a jak vytvořit podklad k pravé mezinárodní společné práci, z níž by jako další důsledek přirozenou logikou vyrostla i spolupráce politická.

V ozdravovacím procesu vnitropolitickém, o který všichni ze všech sil musíme usilovat a k němu pracovat a přispívat, bude nám scházet dvojnásob i jako pracovník, jdoucí k jádru věci, i jako nesporná autorita v otázkách nejbolavějších. A stejně nám bude scházet při řešení otázek sociálních a hospodářských. Vzpomínám jen, jak ve Stálém výboru, když se jednalo o cenách mouky nebo když se jednalo o úpravě poměrů nezaměstnaných, ujímal se dělnictva, s jakou hloubkou a opravdovostí zastával jich věc a pomáhal řešit základní problémy socialismu ještě na karlovarském sjezdu, jsa již těžce nemocen a netuše ani blízkost konce svých dnů.

Mám ho snad vzpomínat také po stránce zevní, jako řečníka? Bylo by to zbytečné v tomto sboru, kde každý slyšel Seliger a mluviti s této tribuny. On měl zvláštní dar jasně položiti otázku a dáti na ni jasnou a přesnou odpověď, vyloupnout ideové jádro ze skořápky přímesů, a to vše klidně bez nejmenší demagogie. A stalo-li se, že vroucnost, s jakou mluvil, se jevila v temperamentním spádu řeči, pak to bylo jen pro vážnost věci, jíž se ujímal s opravdovým vnitřním zápalem, plynoucím z horoucího důsledného zájmu o věc.

Dnes ho tedy již nevidíme mezi sebou. Odešel od nás tak záhy, příliš předčasně: pracoval příliš mnoho, než aby nám dlouho a dlouho nescházel. Loučíce se s ním posmrtnou vzpomínkou, uvědomujeme si, že nás opustil vynikající politik, milý druh, vzácný člověk. Velké myšlenky však, jichž on spolu s jinými byl průkopníkem, pod jichž zorným úhlem vždy pracoval ke konečnému dobru lidstva, zůstaly a my všichni, kdož jsme měli příležitost poznati jeho ušlechtilou duši, viděti jej neznajícího únavy při práci, zachováme mu čestnou památku. (Shromáždění usedají.)

Přípisem ministerského předsedy ze dne 21. září 1920 čís. 27185 bylo sem sděleno propuštění vlády Tusarovy a jmenování nové vlády presidentem republiky. Žádám, aby byl přípis tento přečten.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Presidiu poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československého v Praze.

President republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 15. září 1920 žádosti vlády Tusarovy za propuštění a jmenoval na to rozhodnutím stejného data na základě §§ 64 a 70 ústavní listiny ze dne 29. února 1920 č. 121 Sb. z. a n. mne ministrem vnitra a pověřil mne předsednictvím vlády, dr. Edvarda Beneše opětně ministrem zahraničních věcí, JUDr. Karla Engliše správcem ministerstva financí, Ph. dr. Josefa Šustu ministrem školství a národní osvěty, JUDr. Augusta Popelku ministrem spravedlnosti, JUDr. Rudolfa Hotowtze ministrem obchodu a ponechal mu správu úřadu pro zahraniční obchod, dr. techn. Ing. Václava Burgera ministrem železnic, dr. techn. Ing. Vladislava Brdlíka ministrem zemědělství, JUDr. Josefa Grubera ministrem sociální péče, generála Otokara Husáka ministrem národní obrany, MUDr. Ladislava Prokopa Procházku ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, vicepresidenta zemské správy politické Leopolda Průšu ministrem pro zásobování lidu, dr. Vladimíra Fajnora ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správní, dr. Maxmiliána Fatku ministrem pošt a telegrafů a dr. Martina Mičuru ministrem bez portefeuille.

Dále jmenoval president republiky rozhodnutím ze dne 21. září 1920 Ing. dr. Františka Kovaříka ministrem veřejných prací.

Jmenovaní složili slib na ústavu do rukou presidenta republiky dne 16. září 1920, pokud se týče 21. září 1920.

O tom kladu si za čest presidium poslanecké sněmovny Národního shromáždění Československého vyrozuměti.

Předseda vlády: Černý v. r.

Předseda (zvoní): Tím vládu poslanecké sněmovně představuji.

Slovo k prohlášení za vládu vyžádal si pan ministerský předseda. Uděluji mu je.

Ministerský předseda Černý: Slavná sněmovno!

Zatímní vláda, jejímž jménem činím toto prohlášení, chce býti vládou pracovní v pravém slova smyslu a spatřuje tudíž přední úkol svůj v tom, aby stejně důkladně jako brzy připravila půdu pro utvoření definitivní vlády, jež by nerušena vlivy zevními a opřena o nestranně a jistě fungující správní aparát mohla věnovati se velkým úkolům, které v zájmu státu a jeho lidu čekají na své provedení.

Proto bude se vláda snažiti, nezapomínajíc na nejpalčivější otázky hospodářské, sociální a kulturní, o uklidnění veřejnosti, rozrušené válečnými poměry a poválečnými následky a o upevnění vnitrostátních poměrů, zejména administrací dobře, neporušeně, věcně a spravedlivě pracující. (Výborně!)

Odstoupivší vláda provedla za neobyčejně těžkých poměrů značnou část velkého úkolu, jejž si vytýčila ve svém programatickém prohlášení, předneseném dne 1. června t. r.

Pokračujíce v pracích touto vládou započatých, budeme se i my při provádění programu, jejž si dovolím později letmo nastíniti, vždy říditi heslem bývalé vlády: poctivost, pořádek, činorodá práce ve prospěch všech vrstev, zvláště hospodářsky slabých, nerušený demokratický a sociální vývoj doma, klid a mír navenek.

Z některých míst označena byla vláda naše jako vláda úřednická. Jest však podstatný rozdíl mezi tak zvaným úřednickým kabinetem demokratické republiky a mezi úřednickými kabinety starého Rakouska.

Nynější vláda, vedená muži vyšlými z lidu, ovládána je jen jedinou zásadou: sloužiti občanstvu, sloužiti občanstvu poctivě, nezištně a věrně. Proto také nemíní vláda dopouštěti se chyb všech úřednických vlád starého Rakouska, jež za první úkol svůj pokládaly, zaříditi se na trvalo a používaly všech prostředků, aby si vybudovaly pevnou majoritu. I naše vláda chce a musí pracovati v nejužší shodě s parlamentem, ale prosí o podporu stran ne pro sebe, nýbrž pro své činy a své jednání a na základě svých činů a jednání vždy v zájmu státu a jeho občanstva.

Jako vláda zákona a právního pořádku nemáme pro poměr státu k jednotlivci jiného měřítka než zákon a právní řád. Toto měřítko platí také pro poměr vlády k národnostem našeho státu. Stejná zákonná práva, ale také stejné zákonné povinnosti. Bude naší upřímnou snahou, aby na tomto podkladě nastalo brzy reelní sblížení a soulad všech našich národů.

Opakuji, pánové, ještě jednou, že jsme a chceme býti vládou práce. Naším hlavním úkolem budou tedy zákony a nařízení hospodářská, sociální a kulturní a v tomto cíli shodujeme se jistě s přáními, jichž splnění naši národové čekají od svého parlamentu.

Přicházím nyní k výkladu programu této práce.

V otázkách politiky zahraniční kráčeti bude vláda v osvědčených šlépějích prvních vlád naší republiky. Ihned v jedné z nejbližších schůzí předloženy budou Národnímu shromáždění k ratifikaci smlouvy s Bulharskem, Maďarskem, se sukcesorními státy a smlouva o našich definitivních hranicích se spojenci. Zároveň bude veřejnosti předložena naše spojenecká smlouva s Jihoslovanskem. Jinak zásady naší zahraniční politiky vytčeny byly v exposé pana ministra zahraničních věcí v nedávné schůzi Stálého výboru Národního shromáždění a zůstávají i dnes nezměněny.

V oboru správy vnitřní chce vláda pokračovati v reformě státní správy, pamětliva jsouc při tomto konání slov pana presidenta republiky, že republika jest hlavně dobrá administrace.

I uzákonění nové, zásadám demokracie odpovídající pragmatiky státních zaměstnanců věnována bude vládou plná pozornost.

Ještě v této sessi Národního shromáždění předložíme v oboru ministerstva vnitra řadu návrhů zákonů, směřujících ku provádění nové naší ústavy.

Za důležitý úkol považuje vláda prováděti postátňování policejních úřadů, pokud jsou tu pro ně věcné a zákonné podmínky a pokud jest to směrodatnými poměry odůvodněno.

Další vybudování organisace veřejné správy v Podkarpatské Rusi, jakož i provádění zákona o župním zřízení čítá vláda mezi úkoly, jež v zájmu státu bude nutno provésti.

Za první a zvláště důležitou svou povinnost v oboru správy vnitřní považuje však vláda utužení a upevnění místy pokleslé státní autority; vycházíť vláda ze zásady, že není myslitelnou pravá demokracie bez autority zákona, státu a úřadu. (Výborně!)

Materielní postavení státního zřízenectva, jeho sociální, bytové a zdravotní poměry náležejí k otázkám, jichž příznivé vyřízení vláda pokládá přímo za zájem státní. Proto považuje vláda za svou povinnost, aby již v příští anebo v jedné z nejblíže příštích schůzí předložila Národnímu shromáždění návrh zákona, kterým stanoven bude od 1. listopadu t. r. počínaje nový měsíční drahotní přídavek, rovnající se čtvrtletním, nyní měsíčně vypláceným výpomocím, v nejnižších stupních mírně zvýšeným. Mimo to hodlá vláda věnovati pro ošacovací akci jako bezúročitelnou zápůjčku postupně v tomto a v příštím roce nepřekročitelnou částku 300 milionů korun tak, aby si mohli státní zaměstnanci buď za hotové nebo na splátky zaopatřiti levný oděv pro sebe a svou rodinu.

Vláda se postará i o to, by propočítání celkové služební doby bylo skutečně provedeno od 1. ledna 1921 a uznává i pro budoucnost potřebu zlepšovati postavení státních zaměstnanců, jak to dopustí rozvoj státních financí. Pro úhradu přítomných požadavků přinese vláda arciť příslušné předlohy úhradové.

Za účelem soustředěného projednávání otázek státního zaměstnanectva, zejména otázek týkajících se hospodářsko-sociálních poměrů a nemocenského pojištění státních zaměstnanců aspoň co do léků a lékařské pomoci, zřídí vláda zvláštní ministerské oddělení pro sociální otázky státního zaměstnanectva.

Vláda očekává však pevně, že toto přispění státu ku zlepšení trudného materielního postavení úřednictva a zřízenectva státního, jdoucí opravdu, pánové, do nejzazších mezí finanční státní možnosti, zodpověděno bude se strany úřednictva a zřízenectva zvýšenou, zdvojnásobenou pílí a výkonností, jakož i vůlí, všechny své síly věnovati bez výhrady blahu státu a jeho obyvatelstva.

Vláda je přesvědčena, že úřednictvo a zřízenectvo státní bez rozdílu kategorií, zachovajíc si obětavý a neochvějný smysl pro stát, plniti bude jako nezištný ochránce lidu v případě potřeby i nad míru předepsaných úředních hodin a povinností s láskou a zápalem, tradicí utvrzeným, svůj mnohdy věru obtížný úkol věrného služebníka státu.

Jak bylo již v prohlášení předchozí vlády řečeno, mohou býti zdravé finance veřejných svazků a zvláště státu postaveny pouze na zdravém organismu národohospodářském. Není pochyby, že náš národohospodářský organismus má zdravý základ a že se, byť povlovně, přece bezpečně lepší.

To se plně značí už v rozpočtu na nejbližší rok, který vláda dovolila si předložiti parlamentu. Rozpočet řádných a mimořádných státních výdajů jest kryt vlastními státními příjmy a jest v rovnováze. Pouze skutečné hospodářské investice odkázány jsou na úvěr, což jest nutno a hospodářsky plně odůvodněno.

Vycházejíc z rovnováhy hospodářství, může finanční správa splniti nejnaléhavější úkoly, jimiž jest na straně příjmů především postupné snižování daně z uhlí a na straně výdajů zlepšení postavení státních zaměstnanců, avšak to jest možné jen úsporami na straně jedné a zlepšením finanční administrace a zvýšením či směnou a přebudováním státních příjmů na straně druhé. Po té stránce přinese vláda ještě v tomto zasedání řadu návrhů.

Ozdravění státních financí musí jíti ruku v ruce se sanací financí samosprávných svazků, o jichž reformě se úsilovně pracuje. Ještě v podzimním zasedání budou předloženy příslušné osnovy zákona.

Samozřejmým předpokladem příznivého finančního vývoje je ovšem udržení klidu ve veškerém hospodářském životě.

Též v oboru správy školské vynasnaží se vláda o úpravu poměrů a bude všestranně podporovati rozvoj školství všech národností po stránce pedagogické i administrativní, dbajíc skutečně poměrů a praktické potřeby.

Budeme chrániti školu, aby nebyla zmítána stranickou agitací a mohla se věnovati své práci vzdělávací.

Zvláštní péči věnovati budeme školským poměrům na Slovensku.

Nemenší starostí vlády bude další vybudování školství vysokého a odborného.

V přípravě poměru církví ku státu pokračovati budeme v díle bývalou vládou započatém na základě předpokladů zjištěných ministerstvem věcí zahraničních.

V oboru ministerstva spravedlnosti bude pokračováno v započatých zákonodárných pracích, zejména v reformě občanského zákoníka a trestního zákona a řádu a vynasnaží se vláda přispěti k rychlému sjednocení rozdílného posud práva. Ve správních věcech bude povinností vlády zasaditi se o nejúčinnější stíhání každého porušení právního řádu orgány veřejné žaloby dle platného zákona.

Průmyslové a živnostenské výrobě, domácímu odbytu i zahraničnímu obchodu věnována bude i nadále péče co největší.

Obchodní styky s cizinou nabudou dalšího svého prohloubení připravovanými obchodními smlouvami s Francií, Italií a Rumunskem.

Veliký problém vývoje našeho hospodářského řádu ve směru socialisace podniků k tomu již zralých zaměstnává nás měrou nejvyšší a pracují na něm všechny resorty, zejména též ministerstvo obchodu, které pověřilo prací tou zvláštní oddělení a je tu - jako ve všech oborech své činnosti - v úzkém styku s hospodářským poradním sborem.

Jest intencí vlády vybudovati tento sbor, aby byl skutečným obrazem hospodářské struktury našeho státu, a předkládati mu k předběžnému vyjasnění všechny důležité hospodářské otázky, jež vláda řešiti míní.

Malé živnosti, výrobní i obchodní, jež tolik utrpěly otřesy válečnými, mají zapotřebí zvláštní péče, a to jak po stránce zákonodárné a správní, tak co do positivního jich zvelebování. (Výborně!)

Živnostensko-právní předpisy pro nás platné, zejména předpisy umožňující účinnou organisaci živnostnictva, budou rozšířeny po přání tamního živnostnictva i na Slovensko a akce ku zvelebování živností ujme se všech trpících odborů drobného průmyslu. (Výborně!)

Sestavujíc program své činnosti, pokládala vláda za nutno věnovati v první řadě pozornost problému zásobovacímu. Jest si toho vědoma, že otázky zásobovací stojí v popředí všech hospodářských úvah a všeho myšlení lidu a že málokterá vládní činnost může udržeti a prohloubiti žádoucí důvěru mezi vládou a lidem tou měrou, jako právě obezřetné řešení otázek zásobovacích - řešení, které by bylo proniknuto upřímnou snahou uvésti požadavky našeho hospodářského života v soulad s cítěním lidu.

Pro toto období jest otázka vázaného či volného hospodaření ve prospěch prvého z nich již minulou vládou rozřešena, a to i pokud jde o brambory, ač v sousedním Německu byly brambory podle novinářských zpráv uvolněny. Bude nutno sledovati pozorně, s jakými výsledky se v Německu setká tento pokus o volný obchod. (Hlas: S velmi dobrými!) Já doufám.

Vázané hospodářství jistě nám není nezměnitelným zařízením, pro toto období dlužno však z praktických důvodů trvati na přesném provádění dotyčných zákonných předpisů. Pro období další rozhodným pak musí býti hledisko: postupovati opatrně a ponenáhlu podle zkušeností, eventuelně i v cizích státech nabytých. Zvláštní pozornost věnuje se nákupu domácího obilí a včasnému dovozu nedostávajícího se obilí z ciziny, jakož i zásobení obyvatelstva masem, mlékem, šatstvem a obuví.

Poněvadž ve veřejnosti pronášeny jsou tu a tam obavy, jakoby naše letošní zásobovací situace byla nepoměrně horší, než léta minulá, dovoluji si sděliti vysoké sněmovně o nynějším zásobovacím stavu požívatinami toto:

Co do zásobování chlebovinami jest letos situace proti dřívějším letům daleko příznivější. Výkupy z domácí sklizně jsou zatím oproti loňsku více jak dvojnásobné. (Posl. dr. Juriga: Na Slovensku to nenie lepšie!) Jest pravda, na Slovensku to nejde tak pěkně. K tomu přistupuje ještě nákup v cizině, kdež dosud bylo nakoupeno okrouhle 17.000 vagonů obilí a mouky.

Výkupy z domácí sklizně činí podle stavu ze dne 15. října t. r. okrouhle 36.000 vagonů chlebovin, předepsaný kontingent páčí se na 94.000 vagonů. V mlýnech máme v Čechách, na Moravě a ve Slezsku úhrnem 2.900 vagonů obilí a zásoby mouky u aprovisačních míst činí 2.584 vagonů.

Dosavadní zásoby stačí plně do vánočních svátků.

V říjnu podle zkušenosti byl vždycky výkup domácího obilí slabší, což má svou příčinu v podzimních pracích polních, v dobývání cukrovky a bramborů. Po skončení těchto prací výkupy zase stoupnou.

Co do zásobování brambory jest vzhledem na příznivé počasí a zvláštní opatření, učiněná obilními ústavy, průběh dodávek plně uspokojivý. Vláda vynaloží všechen svůj vliv, aby konsumentstvo, zvláště pak uhelné obvody a veliká konsumní střediska, byla včas brambory opatřena.

V otázce zásobování tuky a masem je dnešní situace taktéž nepoměrně lepší. (Posl. dr. Juriga: Zo Slovenska prevážajú dobytok sem a my nemáme mäsa!) Poměry na Slovensku v masné otázce jsou nepoměrně lepší než v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. (Posl. dr. Juriga: Teraz i brambory vyvážajú.) Poněvadž je tam bramborů nadbytek - jen proto - a poněvadž Slováci budou rádi, když budou moci ten nadbytek bramborů dodat Čechám, Moravě a Slezsku.

Smlouvou s královstvím Srbo-Chorvatsko-Slavonským máme zajištěno na 500 vagonů masa a tuků a připravuje se nyní zvláštní misse, která se odebere do Srbsko-Chorvatsko-Slavonska, aby tyto nákupy provedla.

To by byl asi obraz nynějšího stavu.

S největší energií a s celou přísností zákona vystupováno bude proti největší hlíze veřejného života - proti lichvě s nezbytnými životními potřebami. Dosavadní opatření protilichevní budou prohloubena a síť protilichevních stanic rozšířena. (Posl. Dubický: Zvláště na hranicích ať to jest!)

Jsouc si vědoma své odpovědnosti na tomto poli, shrnuje vláda svůj nejbližší program na poli zásobovacím v tyto zásady: účinná podpora domácí produkce, plné zachycení plodin, určených pro lidovou výživu, energická kontrola cen, dozor nad nedovoleným vývozem, péče o včasný dovoz z ciziny a co nejbezohlednější potírání lichvy.

Správa železniční chce pracovati na dalším vnitřním a vnějším vybudování železnictví, a to zdokonalením styků mezinárodních, soustavnou a účelnou prací v oboru sociálním, zejména v oboru bytové péče pro zřízenectvo, prováděním investičního programu zákonem vytčeného, stálým zlepšováním provozu, jakož i zvýšením ekonomie tohoto provozu na našich drahách a upravováním poměrů k drahám soukromým, zejména k největším z nich Košicko - Bohumínské, Buštěhradské a Ústecko-Teplické, jakož i k drahám státu s republikou naší sousedících.

V resortu ministerstva pošt a telegrafů pokračováno bude s úsilím co největším v zlepšování provozu poštovního, telegrafního a telefonního jak v republice samotné, tak i ve styku s cizinou. Při tom nebudou přezírána ani důležitá moderní odvětví dopravy, totiž doprava automobilová a letecká.

Nemenší starostí vlády bude konsolidace a další vybudování poštovního šekového úřadu, jakož i konečně vyrovnání poměrů našich komitentů s vídeňskou poštovní spořitelnou.

V oboru ministerstva veřejných prací bude vláda přihlížeti v první řadě k úpravě hospodářství s uhlím, při čemž bude vedena snahou snížiti ceny tohoto paliva a postupovati při jeho rozdělování formou, která by nejlépe odpovídala potřebám všech složek našeho hospodářského života. K tomu přispěje zajisté užší spolupráce se zástupci spotřebitelů, která se nejlépe zajistí brzkým ustavením se uhelné rady ve smyslu uhelného zákona. Za neméně důležité pokládá vláda uspíšení ekonomického využití vodních sil a účinná provádění elektrisace našeho státu.

Řešení bytové otázky najde i se strany ministerstva veřejných prací nejmožnější všestranné podpory.

Rozšířením a vybudováním silnic přispěje se nejen ku zlepšení komunikací, nýbrž i odstranění vyskytnuvší se nezaměstnanosti.

V oboru národní obrany má vláda pro svou činnost pevný základ v branném zákoně. Vojenský program vlády znamená proto pokračování ve výstavbě československé branné moci podle ideových a praktických zásad, jež s přemáháním těžkých překážek a nepříznivých poměrů vnitropolitických i zahraničních s viditelným zdarem uplatňovali předchůdcové v ústavním vedení vojenské správy. Systematické, ryze vojensko-technickými zřetely vedené provádění branného zákona dá nám armádu schopnou v případě potřeby nastoupiti k plnění úkolů, k nimž je povolána (Hlas: Nedovolte politisovat ve vojsku!) vláda klade veliký důraz na to, aby branný zákon Československé republiky byl co nejrychleji a nejpřesněji prováděn, a domnívá se, že v souhlase s veřejným míněním tím radikálněji zabezpečí nutný klid v organisaci branné moci státu.

Vývoj vojenské soustavy, odvislý od kolikerých podmínek vnitřních i vnějších, bude vláda provázeti příslušným zřením ke 2. odstavci § 1 branného zákona, směřujícího k budoucímu přechodu, k zřízení miličnímu. Zvláštní oddělení ministerstva národní obrany sbírá již všechen materiál a studuje plánovitě předpoklady vybudování svérázného systému lidové obrany národní.

Armádní organisace zůstane i nadále vydatnou oporou naší zahraniční politiky, sledujíc s ní stejné cíle defensivní a chtíc býti svojí silou a pohotovostí oporou míru.

Postupující demobilisací přechází armáda do mírového stavu. Návratem poslední částí legionářských ze Sibiře bude dán poslední předpoklad k unifikaci armády, kterou ministerstvo národní obrany chce provésti s pevným úmyslem a přesvědčením, že spolu s realisací branného zákona znamená nezbytný prvopočátek normálních vojenských poměrů v našem státě.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP