Úterý 26. října 1920

Vláda bude se také intensivně zabývati hospodářskou situací našich legionářů a učiní příslušné opatření v době nejbližší.

Po jedné stránce bude vláda, respektujíc plně svobodu přesvědčení, přísně rigorosní. Vojsko musí zůstati spolehlivým orgánem celostátním (Výborně!), musí státi mimo proud politických událostí jako instituce nestranná ve sporech stranických, třídních i národnostních. (Hlas: Odpolitisujte armádu!) To jest odpolitisování. Proto bude nasazeno vše, aby upevněna byla kázeň a pořádek i smysl pro ni v celé armádě. Kdo popírá kázeň ve vojsku, kdo popírá jeho celostátní funkci, třeba jen tím, že do armády zanáší spory politické, třídní nebo národnostní, neguje bezpečnost státu. (Výborně!) Proti všem, kdož by tímto způsobem chtěli seslabovati vojenskou organisaci, bude zakročeno ve smyslu platných zákonů v zájmu republiky. (Tak jest!)

Budeme pokračovati v reorganisaci správních úřadů vojenských, při čemž nám stěžejními zásadami budou: demokratičnost, všestraná ekonomičnost a rychlost úřadování veškeré armádní administrativy. (Hlas: A spolehlivost!) Také.

V oboru veřejného zdravotnictví vidí státní správa svůj úkol v intensivním odstraňování zdravotních poruch, způsobených hospodářskými těžkostmi, a v posílení zdraví celku, jakožto základu možného hospodářského a sociálního rozvoje.

Vybudováním epidemijní pohotovosti, boj proti tak zvaným lidovým chorobám, hygienická ochrana dělnictva, zřizování potřebných nemocnic, asanace celé říše, zvláště částí východních, zdravotní péče o děti, tělesná výchova, úprava poměrů zdravotního personálu, to jsou jen letmo vytčené úkoly státní správy zdravotní.

Vláda pokládá dále za svoji povinnost usilovati o to, aby program, vytčený v zákonech o pozemkové reformě, brzy také byl uskutečněn v souhlase se zájmy celku.

Chce naléhati na to, aby co nejdříve vydána byla příslušná prováděcí nařízení a aby v praktickém provádění zákonů reformních bylo soustavně a cílevědomě pokračováno. Vláda je odhodlána čeliti všem snahám, jež by chtěly mařiti toto veliké sociální dílo, ať již by vycházely z kruhů držitelů velkého majetku pozemkového, nebo spočívaly v násilném a svémocném zasahování se strany čekatelů, ohrožujícím nejen bezpečnost právní ve státě, nýbrž i pravidelný postup výrobní a zásobovací.

Otázka výživy obyvatelstva - toť v první řadě otázka výroby zemědělské. Produkce zemědělská, ochromena světovou válkou, trpí stále jejími důsledky, ač především ona může nás zbaviti tíživé a vyssávající závislosti na cizině. Odstraniti dnešní úbytek 30-40% zemědělské výroby, jímž trpí celý stát, jest předním zájmem veřejným a nemůže se státi jinak než odstraněním jeho příčin, čímž se problém drahotní a distribuční rozřeší přirozeně. V první řadě zvýšiti jest plodnost půdy okamžitým opatřením strojených hnojiv, ovšem za ceny úměrné cenám výrobků zemědělských. (Výborně!)

Dále bude nutno doplniti, rozmnožiti a při tom zvláště i kvalitativně zlepšiti stav hospodářského zvířectva; za tím účelem jest zejména podporovati ušlechťovací snahy pěstitelské i za cenu případných obětí a vystříhati se pokud možná násilných zásahů do přirozených poměrů vývojových ve výrobě zvířecí. (Posl. Dubický: Vybudovat zvěrolékařské komory!)

Jak již shora naznačeno, bude také starostí vlády, aby dle zkušeností jinde nabytých postupně a soustavně připravovala řešení otázky volné výroby zemědělské a volného obchodu se zemědělskými produkty s automatickou regulací vzájemného poměru cen výrobků a výrobních nákladů.

Pro tyto cíle nezanedbá vláda ani všeobecných úkolů správy zemědělské: meliorací, úpravy lesního hospodářství, zemědělského a lesního výzkumnictví, záležitostí veterinárních, využití vodních a elektrických sil, organisace ochrany rostlin a pod. Zvláštní pozornost bude věnována zvýšení rentability státních statků a lesů a poměrům zemědělské výroby na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Samozřejmě musí býti se zvláštní péčí nadále sledovány i velké linie rozvoje školství zemědělského od dělnických kursů a lidových hospodářských škol počínajíc až ke školám vysokým, aby v odborném pokroku vyšinula se Československá republika na čestné místo v soutěži světové a aby odborné vzdělání šířilo se do nejširších vrstev, neboť ono jest hlavní zárukou všeho rozvoje zemědělského.

V oboru sociální péče pokládá vláda za nejnaléhavější úkoly své péči bytovou, opatření proti nezaměstnanosti a co nejdokonalejší provedení únorového zákona o požitcích válečných poškozenců. Všeobecný nedostatek bytů, pravidelný to následek každé větší války, nutí vládu, aby hleděla jej všemi prostředky ne-li docela odstraniti, aspoň zmírniti.

Za tím účelem bude vláda požadovati ústavní svolení k opatření potřebných úvěrů.

Protože za normálních poměrů jedině soukromé podnikání stavební jest s to, aby uspokojilo celou poptávku po nových bytech, zamýšlí vláda novými prostředky soukromou podnikavost povzbuditi a ji podporovati. Mocné vzpružení soukromého stavebního ruchu slibuje si vláda především od osnovy zákona, podle které kapitál ve stavbě domu investovaný má býti do značné míry vyňat z daňového základu. Tím bude zvláště majitelům velkých podniků průmyslových, obchodních a bankovních umožněno, aby především pro své zaměstnance stavěli domy a byty. Vláda očekává s plnou důvěrou, že této daňové výhody, které lze ovšem poskytnouti jen na přechodnou krátkou dobu, uchopí se bez nucení také ostatní zámožné vrstvy obyvatelstva, jmenovitě ty, které zabírají byty v nájemních domech, aby si postavily byty pro sebe.

Vedle toho bude ovšem stálou péčí vlády, aby všestranně připravovala půdu pro normální soukromé stavební podnikání, nespoléhající ani na přímé, ani na nepřímé finanční přispění státu.

S tohoto hlediska bude vláda pracovati ke stabilisaci cen netoliko stavebních hmot, nýbrž také dělnických mezd, jakožto nezbytného předpokladu pro rozvoj stavebního ruchu jako všeho jiného podnikání hospodářského. Ovšem také snížení stavebních nákladů bude cílem zvláštních opatření vlády.

Pro povznesení stavebního ruchu vypracovala vláda osnovu zákona, podle které v obcích, v nichž stavba obytných nebo jiných ve veřejném zájmu nutných budov setkává se s obtížemi mohou býti ustanoveni zvláštní orgánové, dalekosáhlými oprávněnostmi nadaní, s úkolem, aby vhodnou organisací práce, výroby stavebních hmot a stavebního podnikání napomáhali k rychlé, účelné a hospodárné výstavbě potřebných budov.

Vedle podpory soukromé i obecně prospěšné činnosti stavební uznává vláda neodkladnost přímého zasáhnutí státu v krisi bytovou tím, že by stát převzal provádění vlastních staveb co možná ve velkém měřítku, jak pro umístění státních úřadů a ústavů, aby zabrané pro ně domy obytné byly brzy vráceny původnímu svému účelu, tak i pro státní zaměstnance v sociálním zájmu jejich a ku zabezpečení řádné státní správy. Zejména bude hleděno k tomu, aby při zřizování nových úřadů a ústavů bylo vždy postaráno kromě o místnosti úřední zároveň také o byty pro státní zaměstnance při těchto úřadech a ústavech ustanovené. Příslušný stavební program bude co nejdříve projednán a vláda předloží návrhy na opatření potřebných prostředků peněžních k ústavnímu schválení.

Zatím bylo učiněno opatření, aby s prováděním všech zralých projektů, jmenovitě družstevních a obecních s byty pro státní zaměstnance, bylo netoliko v Praze, nýbrž i v jiných obcích s větším počtem státních úřadů bezodkladně započato.

V Praze věnovala vláda zvláštní péči ubytování studentstva, které letos v nebývalé míře trpí nedostatkem bytů studentstvu cenou dostupných, podporujíc co nejvydatněji všechny svépomocné akce studentstva, směřující k vybudování aspoň provisorních bytů.

Ježto stavba nových bytů vyžaduje podle své povahy vždy delší doby a nemůže tudíž i při největším úsilí ihned vésti k cíli, přikročí vláda k různým správním opatřením, nesoucím se k intensivnějšímu využitkování bytů již stávajících, ačkoliv jest si plně vědoma, nejen že opatření taková ukládají obyvatelstvu nepříjemná, ale v zájmu celku nutná obmezení, nýbrž i že znamenají též s hlediska bytové péče zavržitelné snížení obvyklé úrovně bydlení.

V otázce nezaměstnanosti chce vláda především preventivně co nejúčinněji stupňováním výrobní činnosti a zejména stavebního ruchu a dokonalou organisací sprostředkování práce působiti k jejímu zamezení. Pokud pak nezaměstnanost dělnická jest v jistých omezených rozměrech stálým a těžko odčinitelným zjevem, vyplývajícím z dnešní hospodářské soustavy, chce vláda dnešní přechodná poválečná opatření o podporách v nezaměstnanosti vystřídati pojištěním prázdňovým dle projednávané již zákonné osnovy, předchozí vládou připravené.

V oboru sociální péče o válečné poškozence chce vláda nejprve vybudováním zemských úřadů ku poukazování důchodu invalidního, vdovského, sirotčího atd. povolaných pracovati k rychlé a při tom přesné výměře rent, jak v zájmu válečných poškozenců a jich příslušníků, tak i v zájmu státních financí, povlovným vyřizováním agendy rovněž trpících.

Vedle těchto pro tento čas nejnaléhavějších úkolů bude vláda plnou péči věnovati všem jiným, zejména dělnickým otázkám, zřizování inspekcí pracovních a dělnickému družstevnictví. Také úprava nemocenského pojišťování, odpovídající nynějším poměrům, jednotné vybudování sprostředkování práce v celém území státním, zavádění všeobecného sociálního pojištění, péče o mládež a repatriace našich příslušníků v cizině dojdou u vlády účinné podpory.

Vůbec chce vláda, sledujíc bedlivě hospodářský a sociální vývoj v tuzemsku i v cizině se stanoviska sociální péče, zvláštní pozornost věnovati snahám směřujícím k tomu, aby bez rušivého zasahování do hospodářských podkladů výroby a odbytu postavení zaměstnance v našem státě odpovídalo moderním názorům na význam pracujících tříd ve všem životě hospodářském a státním.

Vůdčí úloha při řešení všech sociálních reformních problémů, zejména též co do uzákonění mzdových soudů a socialisace odvětví a podniků k tomu zralých, připadne ministerstvu sociální péče v dohodě s ostatními ministerstvy hospodářskými.

Konečně jest se mi dotknouti oboru ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisaci správy. Unifikace různých právních forem, platných dosud v jednotlivých částech republiky, znamená nejen zjednodušení a tím také upevnění právního života vůbec, nýbrž je zároveň hlavní zárukou naší naprosté státní jednotnosti. Sjednocování těchto norem musí býti prováděno soustavně. Ježto není možno celkovou unifikaci provésti najednou, upravovány budou jednotně prozatím ony partie oborů právních, v nichž sjednocení dosavadního právního řádu jeví se nejnaléhavějším.

Tím by byly vytčeny nejdůležitější povinnosti vlády.

Při provádění tohoto programu počítá vláda na spolupráci a podporu všech státotvorných a stát udržujících stran. Je přesvědčena, že podpora tato jí pro program, jehož hlavním motivem jest zákon, právní řád, sociální pokrok a mír, odepřena nebude.

Nebude, pánové, pro prozatímní vládu většího zadostučinění, než když připravivši za podpory zákonodárných sborů půdu pro definitivní kombinaci, bude moci ztuženou a upevněnou správu státní u vědomí vykonané povinnosti odevzdati co nejdříve nové definitivní vládě.

Dovolte, pánové, abych ještě dotkl se toho, proč vláda prohlášení své přednesla také ve Stálém výboru Národního shromáždění.

Záleželo vládě upřímně na tom, by jak činitelé zákonodární, tak i veškeré občanstvo při první možné příležitosti bylo co možno zevrubně informováno o tom, co vláda a její orgány konají a připravují a jakými směrnicemi při svém konání míní se říditi. O veřejnou kontrolu šlo vládě a o co nejrychlejší informování zákonodárných činitelů a všeho občanstva - proto použito bylo první příležitosti schůze Stálého výboru Národního shromáždění.

Je pravda, že mohlo nejlépe tak se státi přímo v plenu zákonodárných sborů. Bylo by to bývalo jednodušší i pro vládu, jež sama byla si toho vědoma a pevně odhodlána i přes přednesení svého prohlášení ve Stálém výboru přednésti je v plenu zákonodárných sborů.

Avšak okamžitému svolání Národního shromáždění stály v cestě nejpilnější polní práce v době, jež v úvahu přicházela, a záleží přece na úspěšném provedení podzimní sklizně, podzimního obdělávání polí jedna z nejdůležitějších otázek dne, totiž otázka vyživovací.

Prosím, aby slavná sněmovna i tuto formální stránku věci vzala laskavě na vědomí. (Výborně! Potlesk. Výkřiky slovenských ľudových poslanců.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP