Usnesení PS č. 0, část č. 1/2

(od 25. listopadu 2013)

Přílohy dokumentu

Useznam.doc
Useznam.odt (Dokument ODT, 36 KB)

Související sněmovní tisky

1 Zák. opatření Senátu o pojistném na všeobecné zdr. pojištění

2 Zák. opatření Senátu o změně daňových zákonů

3 Zák. opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

4 Zák. opatření Senátu - novela z. o veřejných zakázkách

6 Vl. n. z. o státním rozpočtu ČR na rok 2014

7 Střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016

8 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2014

9 Rozpočet SFDI na rok 2014

10 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

11 Novela z. o ochraně spotřebitele

12 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

13 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu

14 Novela z. o ozbrojených silách ČR

15 Doh.mezi ČR a vl. Andorrského knížectví o výměně informací

16 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2013

17 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2012

18 Zpr. o činnosti Kontrol. rady GA ČR říjen 2012 - říjen 2013

19 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2013

20 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2012

21 N.z.,kterým se zruš. zákony o předpokladech na výkon funkcí

22 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012

23 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

24 N. ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti

25 Novela z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

26 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

27 Vnitřní doh. o financování pomoci Evropské unie

28 Novela z. o evropské občanské iniciativě

29 Vl.n.z.o změně zákonů v souvislosti s přij. kontrolního řádu

30 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

31 Novela z. o archivnictví a spisové službě

32 Novela z. o válečných veteránech

33 Nz.o změně zák. v souv.s přij. úst.zák. o rozp. odpovědnosti

34 Doh. o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře

35 Dotační programy zemědělství pro rok 2014

36 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2012

38 Novela z. o dani z přidané hodnoty

39 Novela z. o dani z přidané hodnoty

40 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

41 Novela z. o spotřebitelském úvěru

42 N.z. o Registru smluv

43 Novela ústav. zák. - Ústava ČR

44 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

45 Novela zákona - trestní řád

47 Novela z. o civilním letectví

48 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012

49 Novela z. o vojácích z povolání

51 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2012

52 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012

53 Novela z. o obalech

57 Vl.n.z. o hranicích vojenských újezdů

59 Novela z. o státních svátcích

60 Novela z. o vysokých školách

61 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2012

62 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

63 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o spolupr.v boji proti tr.čin.

64 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2014

65 Sml. mezi ČR a St. Izrael o spolup. proti trestné činnosti

66 N.ústav.z. o referendu o zruš.zák.o maj.vyrovnání s církvemi

67 Novela z. - chemický zákon

68 Návrh na odvolání některých výhrad ČR k mnohostran.mez.sml.

69 Sml. mezi ČR a Rep. Kazachstán o vzájemné právní pomoci

70 Novela z. - autorský zákon

71 Novela z. - služební zákon

72 Novela z. o potravinách

73 Novela z. o dluhopisech

74 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi

75 Dodatkový prot. k Úmluvě o počítačové kriminalitě

76 Novela z. o dobrovolnické službě

77 Novela z. o ochraně ovzduší

78 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

79 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

80-E Návrh rozh. Rady EU - zruš. rozh. Rady 2007/124/ES (Euratom)

81 Vl.n.z. o kybernetické bezpečnosti

82 Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

83 Novela z. o dani z přidané hodnoty

84 Novela z. o zaměstnanosti

85 Novela z. - živnostenský zákon

86 Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

87 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích

89 Rozh.vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2014

90 Informace o podpořeném financování za rok 2012

91 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012

92 Novela z. o vysokých školách

93 Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)

94 Sml.mezi ČR a Lucem.velkovévod.o zamezení dvojímu zdanění

95 Inf.o voj.cv. AČR se zahr.partnery v roce 2014

98 Novela z. o zemědělství

99 Novela z. - energetický zákon

100 Novela z. o úrazovém pojištění zaměstnanců

101 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci

102 Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osob

103 Doh.mezi ČR a Zvl.adm.obl.Hongkong o vzáj.pomoci v tr.věcech

104 Doh.mezi ČR a Zvl.admin.obl.Hongkong o před.odsouzených osob

105 Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

106 Novela z. - občanský soudní řád

107 Novela z. - občanský soudní řád

108 Vl.n.z.o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank

109 Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantech

110 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgány

111 Prot. mezi ČR a vl. Singapur. rep.o zamez. dvoj. zdanění

112 Prot. mezi ČR a vl. Ukrajiny o zamez. dvoj. zdanění

113 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví

114 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

116 Návrh ústavního zákona o referendu

117 Novela z. o soudech a soudcích

118 Novela z. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

119 Novela z. o majetku České republiky

121 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

122 Basilejská úml. o kontrole pohybu nebezpečných odpadů

124 Novela z. o hl. m. Praze

127 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

129 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2012

132 Evropsko-středom.let. doh. mezi státy EU a vl.Státu Izrael

133 Doh. o letecké dopravě mezi státy ES a Kanadou

134 Sml.mezi ČR a Slov.rep. o vzáj. uznávání dokladů o vzdělání

135 Novela z. o elektronických komunikacích

136 Sml. mezi ČR a USA o sociálním zabezpečení

137 Doh.mezi státy EU a Švýc.konf.týkající se evr.prog.druž.nav.

138 Sml. mezi ČR a SR o spolupráci na úseku evidence obyvatel

139 Prot.o předcházení, potlačování a trestání obchodov.s lidmi

140 Doh.mezi ČR a vl. Arménské rep. o spol.v boji proti tr.činn.

141 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

142 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o mezinárodní silniční dopravě

159 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2013

160 Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

161 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

165 Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

168 Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí

170 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii

171 Novela z. o střelných zbraních

172 Novela z. o odpadech

173 Novela z. o silničním provozu

174 Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění

175 Novela z. o důchodovém pojištění

176 Novela z. o ochraně přírody a krajiny

177 Novela z. o vnitrozemské plavbě

179 Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu

182 Novela z. o urychl.výstavby doprav.,vodní a energ. infrastr.
ISP (příhlásit)