Branný a bezpečnostní výbor
Usnesení

č. 1 (20. ledna 1993) 
č. 2k zásadám zákona o protikomunistickém odboji /tisk 27/ (20. ledna 1993) 
č. 3k vládnímu návrhu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv /tisk 4/ (20. ledna 1993) 
č. 4k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky výbor pro právní ochranu a bezpečnost I. přijal s uspokojením skutečnost, že vláda dnešního dne přijala usnesení k řešení některých problémů týkajících se oblastí zvýšené kriminality. V souvislosti s tím vyzývá soudce České republiky, aby vyslovili souhlas se svým přeložením na určitou dobu do těchto míst a zmírnili tak výrazný nedostatek počtu soudců v těchto oblastech; II. doporučil, aby policejní prezident České republiky zvážil možnost přerozdělení počtu policistů důsledně v návaznosti na rozsah a charakter kriminality v jednotlivých oblastech České republiky; III. vyzývá ostatní výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby se co nejdříve zabývaly těmi aspekty celého problému, které jim věcně příslušejí; výboru pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje, aby se tímto problémem zabýval bezodkladně (20. ledna 1993) 
č. 5k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky /tisk 17/ (20. ledna 1993) 
č. 6k návrhu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) /tisk 82/ (10. února 1993) 
č. 7 (10. února 1993 k vládnímu návrhu zásad zákona České národní rady o majetku České republiky /tisk 24/) 
č. 8 (11. února 1993 k uspořádání semináře) 
č. 9k omezení majetkové trestné činnosti včetně korupce do 10. 3. 1993 - předložit seznam příslušníků, kteří odešli od SNV a bylo jim vyplaceno odstupné a nyní pracují ve VS jako o.p., též uvést v jakých funkcích jsou zařazeni do 20. 3. 1993 - předložit skutečné náklady na vydávání časopisu vězeňství včetně nákladů dopravních v případě Severografie Teplice a objektivizovat náklady pro stejný tisk v tiskárně Pankrác do 20. 3. 1993 III. pověřuje předsedu výboru ing. V. Šumana a místopředsedu P. Severu projednáním závěrů k projednávané problematice s ministrem spravedlnosti ČR a sdělením jeho stanoviska výboru. (17. února 1993 k problematice vězeňské služby) 
č. 10k těmto návrhům výboru: 1. upřesnit název materiálu a jeho částí (např.: Koncepce vlády ČR v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a doktrína Policie ČR) 2. v bodu 5. důvodové zprávy (str.7) zvýraznit úlohu spolupráce celého cyklu institucí podílejících se na vnitřní bezpečnosti, 3. označit nebezpečí propojení organizovaného zločinu s mezinárodním organizovaným zločinem a jeho propojení se státní správou a s politickými subjekty za hlavní bezpečnostní riziko; zvýraznit hierarchii bezpečnostních rizik a odvozenou hierarchii cílů bezpečnostní politiky s rozlišením jejich časové a významové naléhavosti, 4. v důvodové zprávě vypustit druhý odstavec na str. 3 charakterizující reakci občanů na rozpad ČSFR jako bezpečnostní riziko, v části Koncepce MV ČR: 1. v tezi II./1. přeformulovat text: "...princip omezené vlády..." 2. v tezi II./3 bod a) doplnit obecní zastupitelstva a perspektivně zastupitelstva vyšších samosprávných územních celků, 3. v tezi II./3 vyčlenit parlamentní kontrolu jako (18. února 1993 k materiálu "Koncepce ministerstva vnitra České republiky v oblasti vnitřního pořádku) 
č. 11k příkazu generálního prokurátora ze dne 7. ledna 1993, kterým se určují prokurátoři oprávnění vydávat povolení k používání prostředků operativní techniky (18. února 1993) 
č. 12 (18. února 1993) 
č. 13 (18. února 1993) 
č. 14k zásadám zákona o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, kterým se ruší zákon ČNR č. 283/1992 Sb. (tisk 120) (10. března 1993) 
č. 16ke zjištěným nedostatkům I. konstatuje 1. předložená Zpráva o závěrech šetření uspokojivým způsobem objasňuje okolnosti při konání dostihů 102. Velké pardubické, 2. otevřeně a objektivně popisuje nedostatky, které při zákroku policie a při organizačních opatřeních souvisejících s dostihy nastaly, 3. přijatá opatření ke zjištěným nedostatkům směřují k systematické nápravě dosavadního stavu; II. bere proto uvedenou zprávu na vědomí. (11. března 1993 k zásahu na Velké pardubické - závěr ze šetření) 
č. 17k zásadám zákona o pobytu, přistěhovalectví a azylu (tisk 116) (11. března 1993) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona o Kanceláři prezidenta republiky /tisk 145/ (17. března 1993) 
č. 19k informaci vlády České republiky o stavu jednání s vládou SRN ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN (23. března 1993) 
č. 21k Volebnímu řádu pro tajné hlasování při volbě předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Vlna" a "Zásah" (23. března 1993) 
č. 22k návrhu poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zásad ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /tisk 135/ (7. dubna 1993) 

12345>>
ISP (příhlásit)