František Buříval

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1929

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUŘÍVAL František

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. a stát. zříz.

Zvolen místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda

1, 26. V. 1920; 10. I.

Zvolen definitivním místopředsedou posl. sněmovny

11, 8. VII. 1920; 576. I.

Prohlášení:

o výroku posl. Mlčocha o posl. Feyerfeilovi.

26, 25. XI. 1920; 568. II.

jímž zamítá (podle § 10 odst. 3 jedn. ř.) návrh posl. Skaláka, aby programové prohlášení nově zvolených poslanců z Podkarpatské Rusi bylo dáno na pořad 258. schůze.

257, 7. IV. 1924; 324. IX.

Návrhy:

stran osnovy zákona o služební pragmatice pro státní zaměstnance, t. 746.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

obnoven t. 3910/XVIII.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na jmenování soudních podúředníků úředníky, t. 1252.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

a) na započítání drahotních přídavků do stálých mezd a služného zaměstnanců státních drah, b) na doplnění nařízení ministerstva železnic č. 44327 ex 1920 se zřetelem na zákon ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., c) na upravení jmenování zaměstnanců z kategorie služebnické do kategorie podúřednické ve smyslu zákona č. 221 ze dne 24. března 1920, t. 2224.

69, 24. VI. 1921; 189. III.

obnoven t. 3910/XXI.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na úpravu úrazových důchodů důchodcům úrazového zaopatření československých státních drah, t. 3177.

94, 19. XI. 1921; 622. IV.

na prodloužení platnosti čl. IX, § 1 zákona ze dne 7. října 1919, čís. 541 zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 214 Sb. z. a n., zákona ze dne 15. června 1920, čís. 446 Sb. z. a n., zákona ze dne 25. listopadu 1920, čís. 625 Sb. z. a n., zákona čís. 99 Sb. z. a n. ze dne 3. března 1921 a odst. I. bod 1-2 nařízení ministerstva železnic ze dne 26. července 1919, čís. 23592, a změnu zákona 446 a 626 ex 1920, t. 3191.

98, 24. XI. 1921; 1018. IV.

Resoluce:

k osnově zák. o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 296. II.

k osnově zák. o stav. ruchu (zpr. t. 3306), týkající se podpory stavebního ruchu u železničních zřízenců.

112, 19. XII. 1921; 1759. IV.

k osnově zák. o výkupu ústecko-teplické dráhy státem (zpr. t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1268, 1269. V.

Zpravodajem:

rozp. výb. t. 854 (nouzová výpomoc stát. zaměstnancům).

26, 25. XI. 1920; 534. II.

rozp. výb. zpr. t. 1313 (odpočivné požitky státních zaměstnanců).

50, 3. II. 1921; 2066. II.

rozp. výb. zpr. t. 1515 (rozšíření a úprava nádraží v Kunovicích u Uher. Hradiště).

55, 16. II. 1921; 2249. II.

rozp. výb. zpr. t. 1516 (převzetí Macochy do státní správy a zřízení Národ. parku v Morav. Krasu).

55, 16. II. 1921; 2252. II.

rozp. výb. zpr. t. 1669 (mezinárodní parlamentní konference v Paříži ve dnech 24.-28. listop. 1920).

62, 10. III. 1921; 2511. II.

rozp. výb. zpr. t. 1770 (investiční půjčka dopravní).

64, 15. III. 1921; 2672. II.

rozp. výb. zpr. t. 1698 (soupis válečných o škod podle mírových smluv).

65, 16. III. 1921; 2782. II.

rozp. výb. zpr. t. 2390 (zákon o dopravních daních).

70, 30. VI. 1921; 297. III.

rozp. výb. zpr. t. 2529 (poskytnutí úvěru státní železniční správě na opatření vozidel v r. 1921),

74, 19. VII. 1921; 602. III.

rozp. výb. zpr. t. 2715 (nouzové výpomoce státním zaměstnancům).

83, 5. VIII. 1921; 1114. III.

rozp. výb. zpr. t. 3370 (úvěr na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu).

127, 26. I. 1922; 2558. IV.

rozp. výb. zpr. t. 4109 (výkup dráhy Počeradce-Vrskmany).

206, 3. V. 1923; 289. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4370 (změna ustanovení zákona o daních dopravních).

243, 14. XII. 1923; 1518, 1522. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4673 (úmluva mezi R. Č. a Královstvím Maďarským o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv, uzavřená dne 13. VII. 1923 v Praze).

273, 13. VI. 1924; 949. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4717 (výkup místní dráhy Holič-Hodonín).

277, 24. VI. 1924; 1020. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4940 (úprava požitků některých veřejných zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož v pensí po těchto).

312, 12. XII. 1924; 851. X.

rozp. výb. zpr. t. 5205 (nabytí drah zaručených státem anebo zemí Českou).

348, 23. VI. 1925; 301, 311. XI.

rozp. výb. zpr. t. 5221 (nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem).

350, 25. VI. 1925; 340. XI.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 288. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168, skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1223; IV.

Interpelace:

stran srážky vlaků v Česk. Brodě ve dnech všesokolského sletu,

t. 297. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

odpov. t. 618. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o 1. odepření náhrady dělmistrům za práci přes čas; 2. odškodnění dělmistrům za spoluúčast při úřed. prohlídkách parních kotlů,

t. 1103. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

odpov. t. 1856. 66, 31. III. 1921; 10. III.

ve věci stabilisace a intimace provisorních kancelářských zaměstnanců a výnosu min. železnic ze dne 27. března 1922, čís. 12.104/I/3,

t. 3519/III. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3778/VIII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o zařadění telegrafních dělmistrů do hodnostních tříd úřednických na základě zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n.,

t. 3690/XV. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3801/XXVIII. 159, 24. X. 1922; 47. VI.

Dotazy:

ve věci stejnoměrného započítání vojenské služby želez. zaměstnancům, kteří byli ve válce přijati do služeb státních drah.

13, 10. VII. 1920; 709. I.

o některých doposud nesplněných požadavcích železničních zaměstnanců, jakož i o reakčním postupu úřadů železničních oproti určitým kategoriím.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o zmírnění důsledků zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., jakož i o úpravě požitků staropensistů.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 291, 24. IX. 1924; 2071. IX.

o nezodpovídání dotazů poslaneckých.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

o resoluci, usnesené na sjezdu delegátů odboček Jednoty zaměstnanců čsl. drah.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

o usnesení vlády ze dne 20. března 1925 stran úpravy dovolených státních zaměstnanců a stran opatření bytů pro zaměstnance, kteří doposud se nepřestěhovali na Slovensko.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

Žádost ve věcech imunity:

radní komory zem. tr. s. v Praze (věc bytová ca Jindřich Dušek);

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4687; zprav. dr. Mazanec;ISP (příhlásit)