JUDr. Heinrich Brunar

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRUNAR Heinrich, dr.

XII. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - inic. - ústav. a zahran.

Návrhy:

na vydání zákona o ochraně jména, t. 269.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

obnoven č. 3621; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na změnu ústavní listiny, pokud se týče ustanovení o imunitě členů ústavodárných těles, t. 2014.

67, 19. V. 1921; 53. III.

obnoven č. 3631; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na změnu zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, t. 4917.

297, 11. XI. 1924; 183. X.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 522. I.

5 pozměňov. návrhů k osnově finančního zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kap. X. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1273. IV.

Resoluce:

2 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zamezení teroru v závodech a rozšíření ustanovení ošacovací výpomoci též na soukromé zřízence a úředníky.

28, 1. XII. 1920; 808, 814. II.

3 resol. k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se úpravy odpočivných platů býv. rakouských, uherských a rak.-uher. důstojníků a poddůstojníků, zrušení branné povinnosti a zřízení vojska z najatých vojínů a odškodnění civilním i vojenským osobám válkou poškozeným.

235, 29. XI. 1923; 1073. VIII.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se zrušení "Prügelpatentu".

236, 30. XI. 1923; 1150. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

19, 10. XI. 1920; 269. II. (něm. 271)

o zák. o zřízení Ředitelství stát. dluhu R. Č. (zpr. t. 1069).

35, 17. XII. 1920; 1458. II. (něm. 1512)

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1974. II. (něm. 2034)

o změně ustanovení zákonů o solním monopolu (zpr. t. 2022).

71, 12. VII. 1921; 355. III. (něm. 404)

o smlouvě o státním občanství mezi R. Č. a říší Německou (zpr. t. 2343).

72, 14. VII. 1921; 453. III. (něm. 500)

o změně zákona o osobních daních přímých (zpr. t. 2647).

76, 27. VII. 1921; 760. III. (něm. 800)

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922.

141, 29. V. 1922; 531. V. (něm. 572)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 516. VIII. (něm. 558)

Interpelace:

o zásobovacích poměrech v okresu rýmařovském,

t. 171. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 402. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o zmenšení branné moci,

t. 184. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 501. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o opatřeních na ochranu peněžních ústavů,

t. 185. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 1030. 35, 17. XII. 1920; 1478. II.

ve věci státního hospodaření na velkostatcích,

t. 265. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 545. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o upisování státních půjček,

t. 272. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 879. 27, 30. XI. 1920; 605. II.

o právu k volnému stěhování vysokoškolských posluchačů R. Č. a Německé říše,

t. 338. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 806. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

o dosazování legionářů k finanční stráži, jejich používání a chování se v pohraniční službě,

t. 404. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 808. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

o opětném vyplácení úroků z cenných papírů starého Rakouska,

t. 437. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 1074. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

o vydávání čes. jízdních lístků na autobusové trati Šternberk-Rýmařov v sev. Moravě,

t. 907. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1266. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

o těžkém poškozování lázeňského místa Gräfenbergu ve Slezsku vojskem tam ubytovaným,

t. 912. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1383. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o surovostech českých vojáků,

t. 913. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1388. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

o časopiseckých zprávách, že na sev. Moravě a ve Slezsku zmrzly brambory,

t. 915. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1453. 52, 8. II. 1921; 2123. II.

o porušování jazykového zákona orgány min. pošt, želez. a fin. v Zábřehu,

t. 1000. 32, 14. XII. 1920; 1316. II.

obnovena t. 3781/VII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 4097/VII. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

by se započaly vypláceti úroky z předválečných dluhů,

t. 2395. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 3043. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o povodni v údolí Bělé a Desné,

t. 2659. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

že se vykonává nezákonný nátlak pro

upisování telefonní půjčky,

t. 2669. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

o obchodu solí "Čechoslavií",

t. 2694. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

odpov. t. 3340/I. 130, 28. III. 1922; 11. V.

že se s říšskoněmeckými občany jedná jako s válečnými zajatci,

t. 2783. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XVI. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o nařízení, aby byly zatčeny všechny vojenskou službou povinné osoby, které bojovaly v německé sebeobraně,

t. 2867. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

obnovena t. 3781/XVII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3883/IV. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

o vojenském obsazení slezské hranice proti Německé říši,

t. 2939. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3340/II. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o nedůstojném nakládání s říšsko-německými důstojníky,

t. 2943. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3430/XIV. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o zadání hlavního tabákového skladu v Šumperku českému legionáři Bořivoji Nemayerovi,

t. 2950. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o týrání a urážkách bývalých členů německé sebeobrany,

t. 3181/XIII. 130, 2. XII. 1921; 1360. IV.

o zabavení čís. 43 periodického týdeníku "Mährisch-Schles. Presse",

t. 3201/VI. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

odpov. t. 3425/V. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o zákazu politických schůzí,

t. 3201/XXI. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o nezákonném postupu šternberské okres. politické správy,

t. 3321/VII. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

odpov. t. 3425/X. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o zasahování státu do soukromých fondů dobročinných,

t. 3321/IX. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o neštěstích, jež se přihodila při dělostřeleckých cvičeních ve střelbě v bruntálském okrese,

t. 3321/X. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

že ve městě Olomouci se nestejně nakládá s berními poplatníky německými a českými,

t. 3351/XIV. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o jazykových přehmatech na státních drahách,

t. 3442/XXIII. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3807/I. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

že frývaldovské četnictvo protizákonně zakázalo vyvěsiti černo-červeno-zlatý prapor,

t. 3519/IX. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3790/XXIV. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o užívání česko-francouzských tiskopisů,

t. 3561/XX. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3794/XIII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

jak se chová opavské státní zastupitelství,

t. 3610/IX. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3953/XX. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o nedbalosti vojenských úřadů stran zacházení s ručními granáty,

t. 3610/XI. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3940/I. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o pojmenování města Cukmantlu ve Slezsku,

t. 3610/XVIII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3801/XXVI. 159, 24. X. 1922; 47. VI.

o nárocích paní Ant. Kleinové ve Frývaldově na náhradu škody,

t. 3610/XXI. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3823/XV. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

o životu nebezpečné nedbalosti, kterou zavinila frývaldovská posádka při cvičení s ručními granáty,

t. 3610/XXII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3940/III. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o netaktním chování politických úřadů vůči starostovi z Cukmantlu ve Slezsku,

t. 3690/VI. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3801/XXV. 159, 24. X. 1922; 47. VI.

o zabavení časopisu "Deutsche Zeitung für die Slovakei",

t. 3740/IV. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

o zabavení časopisu "Deutsche Zeitung für die Slovakei",

t. 3740/XVIII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 4033/XIX. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o cvičení dělostřelectva ve střelbě v území Praděda,

t. 3780/XVI. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3940/II. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o schvalování pasů do ciziny pro osoby, podléhající vojen. povinnosti,

t. 3785/V. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/XXV. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

že mostečtí vojáci, střílejíce ostrými náboji, ohrožují bezpečnost osob,

t. 3785/XIII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3940/X. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o potrestání zločinů, z nichž jest viněn Miloslav Julinek, československý legionář ve Vladivostoku,

t. 3808/III. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. t. 4442/I. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o polní střelbě na ostro u Dobřan,

t. 3853/XIII. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3975/XVI. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o ubytování mužstva 151. pluku na obranu proti letadlům v Bratislavě,

t. 3853/XXII. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3975/XV. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o výbuchu francouzských děl vzoru 1897,

t. 3853/XXIII. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3975/XIV. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o výnosu MNO. č. 643.908 s. o. 39 ex 1922,

t. 4041/XX. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4254/XIX. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o odnětí odpočivných požitků vojenským pensistům,

t. 4857/XII. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5042/IV. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o licencích pro biografy,

t. 4885/VI. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5090/XV. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o jazykové praxi vojenských úřadů,

t. 4892/IV. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5302/VI. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

aby byl vydáván všeobecný oznamovatel soutěží na státní dodávky,

t. 4892/V. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5042/VII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o vrácení dávky z majetku a přírůstku na majetku,

t. 4892/VI. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5042/VIII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o bankovním úřadu ministerstva financí jako lombardním věřiteli držitelů válečných půjček,

t. 4898/II. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5134/XII. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o vnuceném likvidátoru Nákupního a prodejního družstva československých přádelen bavlny,

t. 4903/I. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5037/XVII. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

o nešvarech v soustavné elektrisaci Moravy a Slezska,

t. 4926/XIV. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5134/III. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o zabavení čísla 71. časopisu "Brünner Montagsblatt",

t. 4952/V. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5035/XIII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

Dotazy:

o vlakových prohlídkách v Hennersdorfu a Niklasdorfu.

7, 15. VI. 1920; 330. I.

o podepsání úmluvy o provedení článku 57. mírové smlouvy s Rakouskem.

7, 15. VI. 1920; 330. I.

o vyloučení obcí Dlouhomilova a Sudkova z polit. a soudního okresu zábřežského a připojení jich k polit. a soud. okresu šumperskému.

podán 16. XI. 1920 (dle spisů).

odpov. 50, 3. II. 1921; 2052. II.

o vypovídání cizinců ze Šternberka na Moravě.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o nezaplacení dodaných brambor.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

o urychleném vyřízení záležitosti o sloučení obce Javorníka.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o zvýšení vdovské pense vdově po vrchním poštovním radovi dr. H. Rodlerovi z Opavy.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

odpov. 37, 18. XII. 1920; 1529. II.

o vyúčtování státní okresní komise ke kolkování bankovek v Cukmantlu.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

o návrzích na jmenování u důchodkové kontroly na Moravě

28, 1. XII. 1920; 725. II.

odpov. 50, 3. II. 1921; 2053. II.

o urychlení žádosti města Frývaldova o vyplacení zadržených částek pro podezření, že jedná se o falešně kolkované bankovky.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

o postupu okres. hejtmana v Šumperku na Mor. ve věci nájemní smlouvy s městem Šumperkem.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

o odsouzení nováčků v Dolní Dlouhé Loučce podle čís. nař. z 20. IV. 1854, č. ř. z. 96.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2384. II.

o případu, v němž nebyl povolen dodatečný soupis válečné půjčky.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o zamýšleném sloučení berních úřadů Jindřichov-Osoblaha.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o odpovědi č. t. 545 ve věci státního hospodaření na velkostatcích.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o zpravodajství "Obchodní komory" v Praze.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

jak okresní politická správa ve Šternberce postupuje ve školských otázkách.

67, 19. V. 1921; 99. III.

o užívání jazyka u pražského poštovního šekového úřadu.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o vyplácení vdovského důchodu Amalii Štefanové ve Weissbachu č. 216, okres frýdlantský.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 251, 28. III. 1924; 188. IX.

o převzetí válečného poškozence Antonína Haniky z Bochova do státního léčení.

249, 20. III. 1924; 118. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o poštovním úřadu v Červené Vodě.

371, 6. X. 1925; 1250. XI.

o nepřípustném návrhu vrchního rady Wernera ve schůzi olomouckého zastupitelstva dne 31. srpna 1925.

378, 15. X. 1925; 1546. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Brně (zločin velezrady a rušení veř. pokoje podle §§ 58 c), 65 a), b) tr. z.)

44, 20. I. 1921; 1777. II.

řízení zast. 291, 24. IX. 1924; 2071. IX.

zem. tr. s. v Brně (zločin velezrady podle § 58 b), c) tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

žád. obnovena

147, 16. VI. 1922; 921. V.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 b) tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 58 a) tr. z.)

139, 23. V. 1922; 420. V.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin rušení veřejného pokoje § 65 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána 191, 23. II. 1923; 2193. VI.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 a) tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 294, 30. X. 1924; 33. X.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 a) tr. z., jehož se dopustil řečí pronesenou na schůzi dne 2. prosince 1922 v České Vsi)

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

řízení zast. 247, 6. III. 1924; 74. IX.

kárného senátu moravského vrch. zemsk. s. v Brně (kárný přečin ve smyslu § 157 notářského řádu, jehož se dopustil řečí pronesenou na veřejné schůzi v Nové Vsi dne 24. června 1922)

191, 23. II. 1923; 2194. VI.

zpr. t. 4749; zprav. V. Dyk;

nevydán 321, 29. I. 1925; 1088. X.

zemsk. s. v Opavě (přečin § 300 tr. z., spáchaný řečí pronesenou na veř. schůzi dne 28. ledna 1923 v Bruntále)

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

řízení zast. 215, 27. VI. 1923; 531. VII.

kraj. s. v Hradci Králové (přečin podle § 14 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 3. března 1923 v Broumově)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

řízení zast. 249, 20. III. 1924; 120. IX.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, odst. 1. zákona z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí pronesenou o velikonočních svátcích 1923 na schůzích v Německu, na ostrově Syltu, ve Flensburku a Hamburku)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

řízení zast. 299, 17. XI. 1924; 240. X.

kraj. s. v Hradci Králové (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi veřejné v Broumově dne 3. března 1923)

221, 31. X. 1923; 49. VIII.

zpr. t. 4704; zprav. J. Konečný;

nevydán 319, 19. XII. 1924; 1051-2. X.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin podle § 14, č. 5 a přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky z 19. března 1923, čís. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil články v cizozemském časopise " "Deutsche akademische Stimmen" z 28. října 1923, vycházejícím v Mnichově)

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

zpr. t. 4728; zprav. dr. Černý;

nevydán 310, 4. XII. 1924; 821-2. X.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky, jehož se dopustil pronesenou řečí na schůzi dne 26. listopadu 1923 ve Znojmě)

247, 6. III. 1924; 74. IX.

zpr. t. 4701; zprav. J. Mach;

nevydán 315, 16. XII. 1924; 923. X.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 14 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na shromáždění dne 10. dubna 1924 v Olomouci)

274, 17. VI. 1924; 962. IX.

zpr. t. 4769; zprav. J. Rouček;

nevydán 328, 12. III. 1925; 1308. X.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 17, č. 1 a přečin podle § 14, č. 5 a 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí dne 8. března 1925 na smuteční schůzi, pořádané vídeňským spolkem "Hilfsverein für Deutschböhmen und die Sudetenländer")

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5, a podle § 17, č. 1, odst. 2. zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na schůzi začátkem května t. r., uveřejněné v časopisech "Egerer Zeitung" z 16. května 1925, "Karlsbader Zeitung" z 15. května 1925, "Franzensbader Zeitung" z 16. května 1925 a "Deutsches Tagblatt für Westböhmen")

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí 23. května 1925 na sjezdu ve Vídni, uveřejněnou v časopise "Deutschösterreichische Tageszeitung" ze dne 26. května 1925)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5409; zprav. J. Aster;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1607. XI.

Volán k pořádku:

19, 10. XI. 1920; 269. II.

72, 14. VII. 1921; 454, 456. III.

76, 27. VII. 1921; 760, 763. III.

230, 23. XI. 1923; 521. VIII.ISP (příhlásit)