Fanni Blatny

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BLATNY Franziska

VII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byla členem výb. kult. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - soc. pol. a vyšetřov.

Návrhy:

na zařadění personálu tabákové továrny v Jáchymově do II. třídy místních přídavků, t. 2532.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

o úpravě služebního poměru domácích pomocníků, t. 2843.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

obnoven č. 3512, viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na novelování § 4 zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 495 Sb. z. a n., kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů, t. 3776.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

na prodloužení lhůty k uplatňování nároku podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá. ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, t. 4942.

304, 24. XI. 1924; 503. X.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se podpory německého umění, zvláště divadel.

29, 2. XII. 1920; 938. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 15.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 179.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 20.

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 7.

154, 24. VI. 1922; 1358. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 2.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549. V.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. II.

173, 24. XI. 1922; 1028. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1674. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 153. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. X. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 318. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o inkompabilitě (zpr. t. 4567) k § 18.

264, 16. IV. 1924; 682. IX.

doplňov. návrh k osnově zák. o organisaci odborných škol pro ženská povolání a právních poměrech učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376) k § 7.

246, 20. XII. 1923; 1772. VIII.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se opatření ohledně zavřených německých škol.

28, 1. XII. 1920; 811. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zásobování moukou.

31, 4. XII. 1920; 1241. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. II. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1278. IV.

k osnově fin. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zřízení oddělení pro ochranu mládeže u poručenských soudů.

175, 29. XI. 1922; 1389. VI.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se seznamu všech přeložených německých stát. zaměstnanců od převratu 1918 a jich zpětného přeložení.

235, 29. XI. 1923; 1072. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1117. II. (něm. 1203).

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 649. IV. (něm. 719).

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 840. VI. (něm. 887).

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 534. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1589. IX. (něm. 1622).

Interpelace:

o provedení zákona ze dne 3. března 1921, jímž se staropensisti staví na roveň novopensistům, t. 3442/XXV.

139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3790/XV. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o výkonu trestu,

t. 3785/VI. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3966/XI. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

o zákazu kouření v trestnicích,

t. 4171/VI. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4243/VI. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o pokusu ministerstva připraviti dělnice o zaměstnání,

t. 4317/IV. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4550/VII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o dopravě vězňů,

t. 4381/I. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4550/VI. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

že karlovarské policejní komisařství omezuje státoobčanskou svobodu,

t. 4551/IV. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

odpov. t. 4794/XV. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

že děčínská okresní politická správa porušila rovnoprávnost žen,

t. 4824/V. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 5037/VIII. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

o zprávách, že se s válečnými zajatci nakládá jako s otroky,

t. 5040/III. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

odpov. t. 5090/XIV. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o provádění zákona č. 287 z r. 1924,

t. 5211/XII. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

Dotazy:

o poměrech v loketské okresní věznici.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

aby se vyplácelo čtvrtletní úmrtné také pozůstalým po ženských zaměstnancích tabákové režie.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.ISP (příhlásit)