JUDr. Theodor Bartošek

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BARTOŠEK Theodor, dr.

I. voleb. kraj.

ČSSS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - kult. - práv. rozp. - ústav. - ústav. práv. a živnost. Přestal býti členem klubu ČS.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

Stal se členem klubu SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 22. VI. 1923.

215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Za něho nastoupil Mikuláš Václav ČS.

Návrhy:

na vydání zákona, jímž se zavádí v R. Č. rozluka církve od státu, t. 1.

3, 2. VI. 1920; 32. I.

obnoven t. 3910/IX.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na zákonité upravení státní služby technické, t. 195.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na úpravu poměrů samosprávné stráže v R. Č., t. 658.

18, 9. XI. 1920; 205. II.

obnoven t. 3910/XIV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby vzhledem k výsledkům sčítání lidu byla zákonem nově upravena otázka příspěvků pro účely církevní z prostředků státních a veřejnoprávních korporací, t. 1521.

64, 15. III. 1921; 2729. II.

aby na dobu přechodnou, nežli provedena bude odluka církve od státu, upraveny byly prozatímním zákonem některé Bartošek Theodor, dr. právní poměry církevní, t. 2183.

68, 31. V. 1921; 141. III.

obnoven t. 3910/XXXIII.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na organisaci "Československého státního nakladatelství", t. 3212,

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

obnoven t. 3910/XXIII.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby byl vydán zákon, kterým se upravují služební poměry okresních cestářů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 3601.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

pozměnov. návrh k osnově zákona o organisaci soudů (zpr. t. 743), týkající se textových změn.

35, 17. XII. 1920; 1427. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o převzetí statků připadlých podle mírových smluv R. Č. (zpr. t. 2816), týkající se potomků Frant. Ferd. Este.

83, 5. VIII. 1921; 1108. III.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o státním soudu (zpr. t. 4022) k §§ 2, 5-6, 23 a 24.

194, 6. III. 1923; 2441-2. VI.

Resoluce:

k fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se podpory církve čsl. a úpravy platových poměrů přestoupivších kněží.

28, 1. XII. 1920; 813. II.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 301 (sloučení soused. obcí a osad s Prahou).

13, 10. VII. 1920; 715. I.

im. výb. ústní zpráva o stížnosti posl. Biňovce proti posl. Tausikovi pro urážlivý výrok za řeči posl. dra Šmerala.

43, 18. I. 1921; 1723. II.

im. výb. zpr. t. 1315 (im. Vlad. Drobného).

50, 3. II. 1921; 2073. II.

im. výb. zpr. t. 1316 (im. Fr. Windirsche).

50, 3. II. 1921; 2073. II.

im. výb. zpr. t. 1317 (im. Jos. Sajdla).

50, 3. II. 1921; 2074. II.

práv. výb. zpr. t. 1518 (vydání sazeb pro výkony advokátů a jich kanceláří).

55, 16. II. 1921; 2232. II.

práv. výb. zpr. t. 1878 (převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími).

68, 31. V. 1921; 143. III.

im. výb. zpr. t. 2194 (im. Fr. Zavřela).

89, 21. X. 1921; 210. IV.

im. výb. zpr. t. 2595 (im. D. Leibla).

89, 21. X. 1921; 210. IV.

im. výb. zpr. t. 2597 (im. E. Bobka).

89, 21. X. 1921; 211. IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 3278 (změna a doplnění některých ustanovení advokátních řádů).

112, 19. XII. 1921; 1729. IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 3310 (zákon o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922).

115, 20. XII. 1921; 1830. IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 3675 (návrh posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádné opatření bytové péče).

147, 16. VI. 1922; 922. V.

im. výb. zpr. t. 3849 (im. J. Najmana).

168, 16. XI. 1922; 449. VI.

im. výb. zpr. t. 3848 (im. inž. Junga).

177, 7. XII. 1922; 1531. VI.

im. výb. zpr. t. 3850 (im. J. Koudelky).

177, 7. XII. 1922; 1532. VI.

Řeč v rozpravě:

o stanovení doby k organisaci soudů I. a II. stol. a soudů vojenských (zpr. t. 743),

35, 17. XII. 1920; 1430. II.

o převzetí statků připadlých podle mírových smluv Rep. Čsl. (zpr. t. 2816),

83, 5. VIII. 1921; 1108. III.

o zák. na ochranu republiky (zpr. t. 4021), vysvětluje své odchylné stanovisko od klubu čsl. socialistů k projednávané předloze,

194, 6. III. 1923; 2421. VI.

Interpelace:

naléhavá, o způsobu, jakým se provádí nesnesitelná již konfiskační praxe českoslov. tiskovými úřady

t. 4145. 211, 12. V. 1923; 386. VII.

odpov. t. 4231/I. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o persekuci učitele Jos. Kudena v Kunovicích na Mor.,

t. 1111. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 1862. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o zjišťování bezkonfesnosti při chystaném všeobecném sčítání lidu,

t. 1394. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 1662. 61, 8. III. 1921; 2478. II.

o zvůli konfiskační na českém jihu,

t. 1448. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 2422. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

o nezákonném obmezování práva svobodného projevu mínění jednotlivých občanů i celých obecních zastupitelstev,

t. 1449. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 2979. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o protizákonném jednání četníka Dědečka z Bakova,

t. 1820. 66, 31. III. 1921; 8. III.

o platech poskytovaných z veřejných prostředků státních jeptiškám na Kladně, jakožto býv. učitelkám tamních dívčích škol,

t. 2215. 68, 31. V. 1921; 139. III.

o protizákonné praxi při vyřizování výstupu z církve osob na Slovensku bydlících, majících domovské právo na území mimoslovenském,

t. 2226. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

o započítání služebních let bývalým katechetům,

t. 2285. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3024. 86, 18. X. 1921; 24. IV.

o libovůli praxe tiskové v Praze,

t. 3561/II. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3801/VIII. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o nepřípustné praxi konfiskační a nepřípustném počínání si politického úředníka,

t. 3887/I. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4007/VII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o nepřípustném jednostranném výkonu trestního řízení soudního,

t. 4157/IX. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/II. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

Dotazy:

o ženském učitelském ústavu Dominikánek v Olomouci-Řepčíně.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o vyznačování rubriky o náboženském vyznání na školních zprávách a vysvědčeních.

67, 19. V. 1921; 99. III.

o nezákonnostech, jež se udály při sčítání lidu, zejména v politickém okresu boskovickém na Moravě.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o nepřípustné klerikalisaci dívčího školství.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

o nepřístojném a stranickém chování úředníků okres. polit. správy na Král. Vinohradech vůči starostovi obce Bráníka.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 74, 19. VII. 1921; 575. III.

ve věci Viktorie Sedláčkové, učitelky v Turnově.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o nezákonné praxi při vyřizování výstupů a přestupů církevních.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

o nepřístojnostech při tak zv. školské stávce v Protivanově na Moravě.

92, 17. XI. 1921; 339. IV.

o bytovém úřadě města Prahy a jeho nepřístojnostech.

119, 12. I. 1922; 2012. IV.

týkající se nedbalého úřadování u kraj. soudu v Litoměřicích.

150, 21. VI. 1922; 1174. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o nepřípustném a nevážném rozhodování okresní politické správy v Táboře.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o nepřípustném postupu okresní správy polit. v Mělníku při vyřizování včas podané stížnosti.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o nedbalém úřadování u krajského soudu v Litoměřicích.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

ve věci obecního kronikáře ve Velkých Svatoňovicích

160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o nepřípustném praktikování malého školského zákona okresním školním úřadem v Trutnově.

161, 26. X. 1922; 177. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o státu našeho nedůstojném úřadování okresní politické správy v Táboře ve věci vyznavačů církve československé v Chotovinách u Tábora.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

o některých nepřístojnostech prakse u soudu.

211, 12. V. 1923; 360. VII.

ve věci neoprávněného požadování určitých poplatkových sazeb při civilních oddavkách.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

o zbytečném znepokojování učitelů politickými a kulturními odpůrci.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

o nesprávné úpravě svátečního prázdna pro úředníky na Podkarpatské Rusi.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.ISP (příhlásit)