Adolf Pohl

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POHL Adolf

VII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. inic. - práv. - rozp. - socialisač. - soc. pol. a úsp. kom.

Návrhy:

na změnu zák. ze dne 9. IV. 1920, č. 260 Sb. z. a n., o dávce z uhlí, t. 933.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

na vydání zákona o hospodaření uhlím t. 1512.

54, 14. II. 1921; 2214. II.

o řízení při vyvlastňování hospodářských podniků, t. 1513.

54, 14. II. 1921; 2214. II.

na socialisování hospodářských podniků, t. 1514.

54, 14. II. 1921; 2214. II.

aby byl vydán zákon, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání v báňských podnicích, t. 3250.

107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

na vydání zákona o zastavení a omezení výroby v závodech v nynější hospodářské krisi, t. 3859.

170, 21. XI. 1922; 734. VI.

aby byl vydán zákon o placených dělnických dovolených, t. 4788.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

aby byl zrušen zákon o dani z uhlí, t. 5223.

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 177.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se §§ 3 a 6 a změn slovních.

85, 6. VIII. 1921; 1264, 1265. III.

pozměňov. a doplňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XX. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1276. IV.

2 pozměňov. návrhy k témuž rozpočtu ke kapit. XIV, XX a XX A oddílu Státní příjmy.

100, 26, XI. 1921; 1277. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociál. pojištění (zpr. t. 3305), týkající se §§ 1 a 2.

115, 20. XII. 1921; 1824. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 3 a 11.

115, 20. XII. 1921; 1871, 1872. IV.

1 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 3312) k §§ 13 a 25.

117, 21. XII. 1921; 1949. IV.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 356, 357. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 2.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549. V.

2 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XX.

173, 24. XI. 1922; 1030, 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 14.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1676. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zák. o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 3.

183, 18. XII. 1922; 1847. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) na škrtnutí §§ 12-17.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 12.

202, 19. IV. 1923; 159. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201) k čl. 1.

217, 28. VI. 1923; 587. VII.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona o dani z uhlí (zpr. t. 4349) k §§ 2, 3, 7, 8 a 24.

240, 11. XII. 1923; 1308, 1309. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 23.

257, 7. IV. 1924; 322. IX.

11 pozměňov. a 1 event. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329) ke kapit. IX-XIII, XIII A a XIV.

370, 5. X. 1925; 1206-7. XI.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zák. o požitcích váleč. poškozenců (zpr. t. 3291)

117, 21. XII. 1921; 1916. IV.

doplňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XX. (stát. výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1169. VIII.

5 doplňov. návrhů k osnově zák. o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k §§ 2, 3, 5 a 8.

264, 16. IV. 1924; 680-1. IX.

2 event. návrhy k osnově zák. proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních (zpr. t. 2832), týkající se §§ 2 a 6.

84, 6. VIII. 1921; 1197. III.

na vrácení zpr. t. 2832 výb. práv. (zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních).

84, 6. VIII. 1921; 1197. III.

na zahájení rozpravy o odpovědi vlády t. 5062 na interp. posl. Witticha o pastýřském listu sloven. biskupů (t. 5045).

324, 5. III. 1925; 1253. X.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se organisace pluků podle národnosti a zřízení III. roč. báňské vysoké školy v Praze.

28, 1. XII. 1920; 806, 809. II.

4 resol. k témuž předmětu, týkající se socialisace dolů, zmírnění bytové nouze a zmírnění hospodářské krise, jež ničí dělnictvo.

31, 4. XII. 1920; 1237-8. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIV. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1290. IV.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518), týkající se návrhů v záležitosti bytové péče.

138, 6. IV. 1922; 358. V.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zrušení báňských hejtmanství.

175, 29. XI. 1922; 1389. VI.

2 resol. k osnově zák. o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147), týkající se propočítání tarifů od postátnění B. D. a zachování přednostního práva dodávky uhlí pro B. D. nynějším dodavatelům.

213, 14. V. 1923; 457-8. VII.

k osnově zákona o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201), týkající se odvolání všech opatření, jimiž podpora v nezaměstnanosti se zkracuje neb obmezuje.

217, 28. VI. 1923; 587. VII.

k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. XI. (zpr. t. 4300), týkající se vyšetření sebevražd vojínů a případů smrti při manévrech v tomto roce.

235, 29. XI. 1923; 1073. VIII.

22 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1926 (zpr. t. 5329), týkajících se fin. hospodářství samospráv. sborů, výkazu stát. dluhů, úpravy pensí dle návrhu Grünznerova, nových voleb do správ. výb. Pozemk. úřadu, uznání Ruska de jure, zavedení miliční soustavy, úpravy školství na podkladě národ. samosprávy, daňové reformy, předložení smlouvy, již uzavřela vláda se společností pro zpracování lihu, snížení ceny cukru a poštovních sazeb, seznamu osob propuštěných podle restrikč. zák., snížení želez. sazeb, předložení smlouvy o dodávání uhlí stát. drahám, předložení vyhovujícího zákona o drobných zeměd. pachtech, dohledu na provádění zákona o přeměně obec. statku v obec. kmenové jmění, amnestie pro politické vězně, výkazu zadaných dodávek a předložení zákona o zadávání stát. dodávek, pojištění osob "přestárlých", rozšíření úrazového pojištění na zeměd. dělníky, zákona o staveb. ruchu a úpravy nároků válečných poškozenců.

371, 6. X. 1925; 1307-9. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

6, 11. VI. 1920; 291. I. (něm. 321)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1049. II. (něm. 1171)

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2792. II. (něm. 2855)

o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843).

67, 19. V. 121; 63. III. (něm. 115)

o vydání zákona proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních (zpr. t. 2832).

84, 6. VIII. 1921; 1189. III. (něm. 1217)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1035. IV. (něm. 1109)

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

103, 2. XII. 1921; 1363. IV. (něm. 1381)

o obnosu 130,000.000 Kč určeném k účelům sociálního pojištění (zpr. t. 3305).

115, 20. XII. 1921; 1811. IV. (něm. 1877)

o vládních prohlášeních, učiněných ve 159. schůzi 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléhavých interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 230. VI. (něm. 267)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 392. VIII. (něm. 446)

o dani z uhlí (zpr. t. 4349).

240, 11. XII. 1923; 1300. VIII. (něm. 1327)

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. února 1925.

323, 12. II. 1925; 1159. X. (něm. 1218)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

368, 1. X. 1925; 904. XI. (něm. 967)

Interpelace:

naléhavá, o mzdových požadavcích pro severočeskou uhelnou oblast,

t. 921. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

zodpověděna prohlášením min. veř. prací dr. Kovaříka.

34, 16. XII. 1920; 1414. II.

naléhavá, aby se ihned provedla opatření k odstranění nezaměstnanosti,

t. 2211. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 3159/XLI. 91, 16. XI. 1921; 256. IV.

naléhavá, aby nabyl účinnosti zákon ze dne 25. II. 1920, č. 143 Sb. z. a n., o účasti hornických zaměstnanců na správě dolů a o jejich podílu na čistém zisku,

t. 3144. 92, 17. XI. 1921; 339. IV.

zodpověděna prohlášením min. veř. prací A. Tučného.

104, 6. XII. 1921; 1411. IV.

naléhavá, o chování vlády při sklářské výluce,

t. 3457. 132, 30. III. 1922; 127. V.

odpov. t. 3790/I. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

naléhavá, o nedostatku železničních vozů,

t. 4264. 222, 5. XI. 1923; 129. VIII.

odpov. t. 4395/I. 247, 6. III. 1924; 220. IX.

naléhavá, o stále častějších nehodách a pohromách důlních,

t. 4585. 263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. t. 4587. 263, 15. IV. 1924; 629. IX.

o postupu při posledním ustanovení cen uhlí,

t. 4009/IV. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4179/IX. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o vládním nařízení ze dne 22. XII. 1922, č. 376 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství,

t. 4009/V. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

o snížení dopravních sazeb pro dopravu mléka,

t. 4443/XV. 51, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4607/XX. 265, 27. V. 1924; 740. IX.

o chování vojenských lékařů,

t. 5066/I. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

odpov. t. 5168/XVIII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

aby byly zdemokratisovány četnické a policejní předpisy,

t. 5133/XII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zabavení praporů říšsko-německých dělnických tělocvič. spolků,

t. 5201/VI. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

Dotazy:

naléhavý, o nutných opatřeních ke zmírnění nouze pohraničního obyvatelstva, kterou zavinilo klesnutí marky.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.

o zabavení časopisu "Gewerkschaftliche Rundschau" v Liberci.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 104. VII.



ISP (příhlásit)