Luisa Landová-Štychová

Narozena: v roce 1885
Zemřela: v roce 1969

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANDOVÁ-ŠTYCHOVÁ Luisa

I. voleb. kraj.

ČS, SS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. kult. - práv. - úsp. kom. - ústav.-práv. a zdrav.

Přestala býti členem klubu ČS.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

Stala se členem klubu SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Zbavena posl. mandátu nálezem volebního soudu z 22. VI. 1923.

215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Za ní nastoupil Záhorský Jan, inž. ČS.

Návrhy:

týkající se stavební povinnosti bank a peněžních společností v R. Č., t. 692.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

na doplnění ustanovení zákonů o pojištění pracujících vrstev povinným pojištěním mateřským, t. 698.

20. II. XI. 1920; 277. II.

obnoven t. 3910/XVI.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na novelisaci ustanovení trest. zák. o vyhnání plodu ze života, t. 694.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

na zřízení stát. odborné školy mlynářské ve mlýně čp. 218 a 303 v Karlíně, jenž jest státním majetkem, t. 723.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

obnoven t. 3910/XVII.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vydání zákona k zamezení nemravného inserování v časopisech, t. 1366.

48, 27. I. 1921; 1918. II.

aby upravena byla organisace dívčích škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v Rep. Čsl., t. 1476.

54, 14. II. 1921; 2188. II.

na povolení celkem 3,000.000 Kč v rozpočtovém roce 1921 za účelem dobudování vzorných učeben a dílen při Bakulově experimentálním ústavě pro výchovu životem a prací, t. 2265.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

aby zákonem zřízena byla kontrolní a disciplinární parlamentní komise, t. 3688.

148, 20. VI. 1922; 1018. V.

aby zákonem na přechodnou dobu, t. j. do provedení odluky církve od státu, upraveno bylo použití obnosů na kultus vynakládaných ve shodě s předpisy platné ústavy republiky Českoslov., t. 3689.

148, 20. VI. 1922; 1018. V.

na novelisaci ustanovení XVI. hlavy I. dílu všeobec. trestního zák. z 27. V. 1852 o vyhnání plodu ze života, t. 3851.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění některých ustanovení advokátních řádů (zpr. t. 3278), týkající se § 3, lit. d).

112, 19. XII. 1921; 1730. IV.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zavedení lékařských prohlídek pravidelných a povinného vyučování tělovědě a zdravovědě na všech školách,

28, 1. XII. 1920; 811. II.

Zpravodajem:

kult. výb. ke zpr. t. 3395 (reorganisace dívčích škol odborných a úprava poměrů učitelstva na nich).

128, 27. I. 1922; 2676. IV.

zdrav. výb. ke zpr. t. 3726 (zákon o potírání pohlavních nemocí).

154, 24. VI. 1922; 1320, 1336. V.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 665. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1189. IV.

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2135. IV.

Interpelace:

v zálež. propuštění ženských úřednických sil ze stát. úřadů,

t. 624. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1728. 62, 10. III. 1921; 2487. II.

v zálež. vyřizování oznámení o výstupu z církve,

t. 633. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1340. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

ve věci poměrů v ubikacích slovenských vystěhovalců a vykořisťování jich agenty dopravních společností,

t. 782. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

odpov. t. 1439. 51, 4. II. 1921; 2103. II.

o exekučním vyklizení bytů dělnických rodin v Chorvatské Nové Vsi, povoleném okresním soudem v Břeclavě,

t. 4085/XV. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4391/XVII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

Dotazy:

ve věci vyškrtávání těch voličů z voličských seznamů, kteří neodevzdali přihlášky zásob ve svých domácnostech.

10, 19. VI. 1920; 524. I.

o zrušení statistického oddělení revisního odboru ministerstva financí.

48, 27. I. 1921; 1833. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o výnosu, kterým se odstraňuje ze žákovských knihoven kniha prof. Seiferta "Přírodou a životem k čistému lidství".

146, 14. VI. 1922; 816. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.ISP (příhlásit)