PhDr. František Hnídek

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1932

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HNÍDEK František, dr.

II. voleb. kraj

A

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem kom. pro kontr. dávky z maj. - výb. práv. - rozp. - stát. zříz. - ústav. - ústav. práv. a zahran.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (zpr. t. 3310), týkající se §§ 1 a 2.

115, 20. XII. 1921; 1832. IV.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona, jímž se mění řád volení do posl. sněmovny z 29. II. 1920, č. 123 Sb. z. a n. (zpr. t. 5291), týkajících se §§ 22, 25, 29, 34, 52, 53 a připojení nadpisů.

375, 13. X. 1925; 1478-9. XI.

na ukončení debaty o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořád. poměrů (zpr. t. 3290) a o změně ustanovení zákonů o zaměstnancích obecních a okresních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1639. IV.

Zpravodajem:

ústav. výb. zpr. t. 300 (rozšíření počtu členů předsednictva senátu)

13, 10. VII. 1920; 714. I.

zahran. výb. zpr. t. 1053 (o přistoupení R. Č. k mezinárod. smlouvě uzavřené v Bernu 26. IX. 1906, o zákazu používati bílého (žlutého) fosforu při výrobě zápalek)

40, 11. I. 1921; 1577. II.

zahran. a ústav. výb. zpr. t. 2343 (smlouva o státním občanství mezi R. Č. a říší Německou).

72, 14. VII. 1921; 444. III.

stát. zříz. výb. zpr. t. 2596 (státní zápůjčka zástavnímu úřadu v Praze).

83, 5. VIII. 1921; 1068. III.

zahran. výb. zpr. t. 2827 (zmocnění vlády k úpravě obchodních styků s cizinou).

84, 6. VIII. 1921; 1202. III.

ústav. výb. zpr. t. 1642 (změna zákona, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení).

101, 29. XI. 1921; 1320. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3293 (úmluva mezi R. Č. a republ. Rakouskou o vedení rakousko-československé hranice a některých souvislých otázkách, uzavřená v Praze).

118, 10. I. 1922; 1988. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3248 ("Mezinárodní úmluva o dozoru na obchod se zbraněmi a střelivem").

107, 15. XII. 1921; 1515. IV.

ústav. práv. výb. ke zpr. ústní o t. 2897, usn. sen. (změna zákona o zemském správním výb. pro Čechy).

120, 13. I. 1922; 2077. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3348 (organisace kanceláře sněmovny poslanecké a senátu).

120, 13. I. 1922; 2087. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3379 (prozatímní dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů, vyhotovených stát. pozemk. úřadem a jeho knihovní provedení).

125, 25. I. 1922; 2518. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3283 (úmluva uzavřená v Paříži 18. I. 1921 mezi rep. Francouzskou a R. Č. o statcích, právech a zájmech soukromých.

128, 27. I. 1922; 2711. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3463 (částečné zrušení zák. čl. LXIII z r. 1912 o výjimečných opatřeních).

133, 31. III. 1922; 168. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3460 (provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech).

134, 4. IV. 1922; 222. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3465 (prozatímní dělení katastrálních parcel dle nástinů vyhotovených Pozemkovým úřadem a jeho knihovní provedení).

134, 4. IV. 1922; 223. V.

zahran. výb. zpr. t. 3447 (hospodářská ujednání mezi R. Č. a říší Německou uzavřená v Praze dne 29. VI. 1920).

136, 5. IV. 1922; 260, 268. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3481 (změna zákona o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu).

143, 8. VI. 1922; 729. V.

zahran. výb. zpr. t. 3687 (poskytnutí úvěru republice Rakouské).

148, 20. VI. 1922; 1022, 1053. V.

zahran. a ústav. práv. výb. zpr. t. 3722 smlouva mezi R. Č. a říší Německou o ochraně právní a právní pomoci ve věcech občanských podepsaná v Praze dne 20. I. 1922).

154, 24. VI. 1922; 1316. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3752 (zákon o sborech stráže bezpečnosti).

156, 26. VI. 1922; 1460. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3766 (změna a doplnění zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1607. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3938 (státní podpora spořitelen na Slovensku a v Podkarpatské Rusi).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1937, 1941. VI.

zahran. výb. zpr. t. 4010 (schválení Protokolů o změnách úmluvy o Společnosti národů, daných v Ženevě 5. X. 1921).

186, 8. III. 1923; 2468. VI.

zahran. a ústav. práv. výb. zpr. t. 4026 (smlouva mezi R. Č. a říší Německou o vydávání zločinců a jiné právní pomoci).

196, 8. III. 1923; 2471. VI.

zahran. výb. zpr. t. 4110 (obchodní úmluva mezi R. Č. a král. Nizozemským, podepsaná v Haagu 20. I. 1923).

206, 3. V. 1923; 290. VII.

ústav práv. výb. zpr. t. 4142 (uplatnění nároků vůči ústřednám a pod. ústavům, jež spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby).

213, 14. V. 1923; 413. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4138 (zákon o právu původském); prodloužení lhůty ústav. práv. výb.

213, 14. V. 1923; 416. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4146 (právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení).

213, 14. V. 1923; 416. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4350 (změna a doplnění zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku.

241, 12. XII. 1923; 1336, 1387. VIII.

zahran. výb. zpr. t. 4308 (obchodní smlouva mezi R. Č. a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska).

242, 13. XII. 1923; 1472. VIII.

zahran. výb. zpr. t. 4346 (dohoda obchodní mezi R. Č. a Spojenými Státy Americkými z 29. X. 1923).

242, 13. XII. 1923; 1490. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4375 (zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe; usn. sen.).

246, 20. XII. 1923; 1775. VIII.

zahran. výb. zpr. t. 4484 (schválení Řádu o pravomoci a působnosti Stálé technické komise pro vodní režim dunajský).

252, 1. IV. 1924; 232. IX.

zahran. výb. zpr. t. 4478 (úmluva o poštovní spořitelně uherské a dohoda o rozdělení úhrady dané Maďarskem).

254, 3. IV. 1924; 254. IX.

zahran. výb. zpr. t. 4479 (zákon, jímž se provádí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze 7. XI. 1922).

254, 3. IV. 1924; 257. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4501. (úprava právních poměrů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

256, 4. IV. 1924; 285. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4502 (povolení užití komunálních dluhopisů akc. spol. "Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik" k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů).

256, 4. IV. 1924; 286. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4526 (změna některých zákonných ustanovení o manželském právu atd.).

260, 11. IV. 1924; 502. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4736 (zákon o stihání úplatkářství).

277, 24. VI. 1924; 1021. IX.

doslov 278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

opravy 280, 26. VI. 1924; 1150. IX.

ústav. práv. výb. zpr. ústní o zákonu o osvojení (t. sen. 1494 a 1829); prodloužení lhůty ústav. práv. výb.

280, 26. VI. 1924; 1149. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4993 (změna zákona o slučování a rozlučování obcí).

313, 15. XII. 1924; 890, 896. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5081 (dávky za úřední úkony ve věcech správních).

333, 19. III. 1925; 1377, 1391. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5135 zmocnění vlády k provádění změn obvodů v územích pohraničních).

342, 22. IV. 1925; 122. XI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5188 (zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren).

348, 23. VI. 1925; 312. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5226 (dvě smlouvy R. Č. s rep. Rakouskou o úpravě vzájemných finančních vztahů mezi oběma státy, uzavřené v Praze r. 1924).

352, 2. VII. 1925; 391. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5227 (zákon o provedení úmluv uzavřených mezi R. Č. a rep. Rakouskou o úpravě vzájemných finančních vztahů mezi oběma státy, jež byly uzavřeny v Praze r. 1924).

352, 2. VII. 1925; 393. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5228 (dodatečný zápis k úmluvě mezi R. Č. a rep. Rakouskou o úpravě závazků v rak.-uher. korunách, podepsaný 14. V. 1925 v Praze).

352, 2. VII. 1925; 393. XI.

zahran. výb. zpr. t. 4503 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a král. Dánským z 31. I. 1924).

353, 8. VII. 1925; 420. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5230 (dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi R. Č. a rep. Rakouskou z 4. V. 1921).

357, 10. VII. 1925; 494. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5330 (druhá dodatková úmluva mezi R. Č. a rep. Rakouskou z 27. VII. 1925).

365, 29. IX. 1925; 712. XI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5381 (prominutí překážky platnosti některých sňatků vyhlášených neb uzavřených před duchovními církve československé a řecko-východní).

378, 15. X. 1925; 1551. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 667. I.

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 490. II.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

94, 19. XI. 1921; 588. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922.

141, 29. V. 1922; 538. V.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

171, 22. XI. 1922; 846. VI.

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše z 219. schůze.

221, 31. X. 1923; 56. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 490. VIII.

o témž předmětu ve skupině finanční.

231, 26. XI. 1923; 621. VIII.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 530. IX.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na r. 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

295, 30. X. 19224; 38. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. fin.).

304, 24. XI. 1924; 510. X.

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 676. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 782. XI.

Interpelace:

o jurisdikci biskupů na území R. Č. a dále o obsazení biskupství na Slovensku,

t. 870. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 2085. 67, 19. V. 1921; 111. III.

Dotazy:

jak nařízení presidenta zemské správy polit. v Praze z 29. IV. 1921, č. 181 Sb. z. a n., provádí okresní správa politická v Ml. Boleslavi.

91, 16. XI. 1921; 251. IV.

o nesprávném postupu berní správy v Poličce při vyřizování rekursů, podaných zemědělci proti předpisům dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1177. IX.

o nepřiměřeném ukládání daně Jos. Novotnému, domkáři Jeníkovicích (polit. okr. Pardubice).

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o uvolnění peněz, zadržených při kolkování.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

o neudržitelném vybírání daní berními úřady.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o nesprávném postupu berní správy na Král. Vinohradech při vyměřování a vymáhání dávky z majetku a přírůstku na majetku.

273, 13. VI. 1924; 944. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o nezákonném předpisování daně z příjmu a nezákonném vyřizování rekursů této daně berní správou v Třeboni.

274, 17. VI. 1924; 960. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.ISP (příhlásit)