Jan Černý

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÝ Jan, inž.

III. voleb. kraj.

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. a zeměd.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o reorganisaci dívčích škol odborných (zpr. t. 3395) k § 4.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

Resoluce:

k osnově zák. o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 4826), týkající se úpravy slosování fondových dluhopisů.

290, 23. IX. 1924; 1969. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 118 (odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a IV. stát. půjčka R. Č.).

9, 18. VI. 1920; 399. I.

rozp. výb. t. 640 (nouzová výpomoc civilních i vojenských stát. zaměstnanců).

18, 9. XI. 1920; 227. II.

rozp. výb. t. 1038 (oběh čsl. státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Čsl. Těšínsku Podkarp. Rusi a Slovensku).

40, 11. I. 1921; 1581. II.

rozp. výb. zpr. t. 1026 (daň z obchodu cennými papíry).

41, 13. I. 1921; 1592. II.

rozp. výb. zpr. t. 1535 (přepisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou).

55, 16. II. 1921; 2234. II.

doprav. výb. zpr. t. 1669 (mezinárodní parlamentní konference v Paříži ve dnech 24.-28. listop. 1920).

62, 10. III. 1921; 2512. II.

rozp. výb. zpr. t. 1765 (zjištění titrů předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského).

64, 15. III. 1921; 2698. II.

oprav. výb. zpr. t. 1848 (doplnění zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace).

66, 31. III. 1921; 13. III.

rozp. výb. zpr. t. 2447 (úprava služebních požitků zřízenců obecních a okresních).

70, 30. VI. 1921; 303. III.

rozp. výb. zpr. t. 2179 (úvěr 10 mil. Kč ke tlumení moru a nákaz zvířecích).

72, 14. VII. 1921; 437. III.

rozp. výb. zpr. t. 2530 (užití 5 % zemské investiční zápůjčky elektrisační z roku 1921).

74, 19. VII. 1921; 581. III.

rozp. výb. zpr. t. 2639 (daň z vodní síly).

76, 27. VII. 1921; 730. III.

rozp. výb. zpr. t. 2741 (změna ustanovení o dani důchodové a z příjmu).

80, 3. VIII. 1921; 980. III.

rozp. výb. zpr. t. 2797 (změna ustanovení uherských zákonných článků o daních z příjmu).

83, 5. VIII. 1921; 1073. III.

rozp. výb. zpr. t. 2831 (úprava cla na automobily motorové pluhy a motory).

85, 6. VIII. 1921; 1280. III.

rozp. výb. zpr. t. 3254 (povolení užíti dílčích dluhopisů 5 % čes. zem. investiční půjčky elektrisační v hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních a pod. kapitálů).

108, 15. XII. 1921; 1531. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3377 a t. 3378 (válečné přirážky k přímým daním za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarp. Rus a válečné přirážky k přímým daním za léta 1922 a 1923 pro Slovensko a Podkarpatskou Rus).

125, 25. I. 1922; 2522. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3376 (přistoupení R. Č. k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané r. 1875 v Paříži).

125, 25. I. 1922; 2537. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3445 (zmocnění ministra financí k uzavírání půjček v cizí měně).

131, 29. III. 1922; 21, 53. V.

rozp. výb. zpr. t. 3672 (změna ustanovení zákona o dani z cukru).

147, 16. VI. 1922; 935. V.

rozp. výb. zpr. t. 3753 (úprava služebních požitků četnických vrchních strážmistrů).

156, 26. VI. 1922; 1451. V.

rozp. výb. zpr. t. 3750 (propočítání služební doby příslušníkům čsl. četnictva).

156, 26. VI. 1922; 1455, 1457. V.

rozp. výb. zpr. t. 3772 (návrhy posl. Berana a Adámka na změnu zákona o opatření strojených hnojiv pro rok 1921).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1624, 1627. V.

rozp. výb. zpráva ústní (prodloužení platnosti ustanovení o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1640. V.

rozp. výb. zpr. t. 3928 (rozšíření platnosti zákona o úpravě promlčení práva k výměře a vymáhání daní a dávek na rok 1921 a 1922).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1943. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4158 (finanční a právní výhody na odporu soustavné elektrisace).

213, 14. V. 1923; 424. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4203 (poplatkové a daňové úlevy při splynutí nebo při přeměně podniků veřejně účtujících).

217, 28. VI. 1923; 590. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4758 (prodloužení působnosti zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n.).

279, 25. VI. 1924; 1091. IX.

doprav. výb. zpr. t. 4995 (prodloužení lhůty k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné).

315, 16. XII. 1924; 919. X.

rozp. výb. zpr. t. 5021 (úsporná opatření ve veřejné správě).

316, 18. XII. 1924; 933. X.

doslov 317, 18. XII. 1924; 1008. X.

rozp. výb. zpr. t. 5027 (celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů).

321, 29. I. 1925; 1087. X.

rozp. výb. zpr. t. 5058 (zcizení státního mlýna v Nymburce).

326, 10. III. 1925; 1269. X.

rozp. výb. zpr. t. 5188 (zmocnění vlády, aby převzala. státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren).

348, 23. VI. 1925; 314. XI.

zeměd. a rozp. výb. zpr. t. 5206 (zvýšení ročního příspěvku státnímu melioračnímu fondu).

355, 9. VII. 1925; 441, 447. XI.

zprav. rozp. výb. zpr. t. 5333 (stát. pomoc při živelních pohromách 1925 a opatření k zamezení škod v budoucnosti).

372, 7. X. 1925; 1349. XI.

doslov 375, 13. X. 1925; 1450. XI.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 797. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hosp.).

305, 25. XI. 1924; 572. X.

Interpelace:

ve věci projektu na využití spádu Vltavy u Štěchovic,

t. 408. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 813. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

Dotazy:

o neudržitelných poměrech u okres. soudu v Hradci Králové, pokud se týče provádění exekucí.

60, 8. III. 1921; 2463. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.ISP (příhlásit)