Franz Beutel

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEUTEL Franz

V. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem kom. pro dávku z maj., výb. doprav. - imunit. - práv. - rozp. a zásob.

Návrhy:

na zařadění měst Krammlu, Nestomic, Novosedlic, Bukova, Předlic, Střekova a Trmice do II. tř. míst. příd., t. 1035.

32, 14. XII. 1920; 1315. II.

na zařadění města Chabařovic do II. tř. místních přídavků, t. 1036.

34, 16. XII. 1920; 1415. II.

pozměňov. návrh k osnově finanč. zák. pro r. 1921, týkající se zvýšení položky pro pense.

28, 1. XII. 1920; 769. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně zák. z 25. X. 1896, č. 220 ř. z. o přímých daních osobních (zpr. t. 2468), týkající se přijetí usnesení senátu.

70, 30. VI. 1921; 288. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 1.

78, 1. VIII. 1921; 881. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 183.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě finanč. hospodářství obcí a měst s právem municipálním (zpr. t. 2784), týkající se § 21.

82, 4. VIII. 1921; 1041. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 5.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k čl. IV.

115, 20. XII. 1921; 1874. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 3312) k § 6.

117, 21. XII. 1921; 1949. IV.

pozměňov. návrh k osnově finančního zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. II.

173, 24. XI. 1922; 1028. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 8.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1675. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 29.

184, 19, a 20. XII. 1922; 2017. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951) k čl. I.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 153. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. IX. a XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1163-4. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 40.

245, 19. XII. 1923; 1634. VIII.

event. pozměň. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 23.

257, 7. IV. 1924; 321. IX.

event. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 18.

264, 16. IV. 1924; 682. IX.

Resoluce:

4 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zřízení důvěrnických výborů u dělnictva poštovního, zřízení kontrolních úředníků při živnostech stavebních, poskytnutí subvence škole slepců v Ústí n. L. a vydávání instrukcí ministerstva železnic dvojjazyčně.

31, 4. XII. 1920; 1230, 1234, 1237, 1239. II.

k osnově zák. o změně zák. z 25. X. 1896, č. 220 ř. z. o přímých daních osobních (zpr. t. 2468), týkající se přiřčení výhod zákona pro majitele pojistek u kterékoli pojišťovny uzavřených.

70, 30. VI. 1921; 288. III.

k osnově finančního zákona pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1292. IV.

k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se podpory hudebních škol a školy pro slepce v Ústí n. L.

175, 29. XI. 1922; 1385. VI.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 789. II. (něm. 892).

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta (zločin velezrady, zpr. t. 1847).

66, 31. III. 1921; 26. III. (něm. 40)

o změně zák. z 25. X. 1896, č. 220 ř. z. o přímých daních osobních (zpr. t. 2468).

70, 30. VI. 1921; 287. III. (něm. 325)

o naléh. interp. R. Mlčocha o nespravedlivém vyměřování daní (t. 2339)

72, 14. VII. 1921; 474. III. (něm. 508)

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 794. IV. (něm. 849)

o finančním zák. pro r. 1923; (zpr. t. 3856; skup. fin.).

171, 22. XI. 1922; 843. VI. (něm. 890)

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1994. VI. (něm. 2088)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.)

236, 30. XI. 1923; 1098. VIII. (něm. 1225)

o upravení promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 444. IX. (něm. 480)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1648. IX. (něm. 1745)

Interpelace:

naléhavá, o výtržnostech při veřejném shromáždění pod širým nebem, uspořádaném Sdružením Československé obce legionářské Ústí-Krásné. Březno s Národní jednotou severočeskou dne 31. července 1921 na náměstí v Ústí n. L.,

t. 2786. 81, 4. VIII. 1921; 1020. III.

odpov. t. 3322/XXXVIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o snížení cen dělnických jízdních lístků,

t. 248. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 786. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

o zabavení sociálně-demokratického deníku "Volksrecht", vycházejícího v Ústí n. L.,

t. 3181/XVII. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o zabavení časopisu "Volksrecht", čís. 134 ze dne 15. června 1921, periodicky vycházejícího v Ústí n. L.,

t. 3201/XV. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

že ústecká okres. pol. správa zabavila 20. číslo časopisu "Verbandszeitung", vycházejícího v Ústí n. L. ze dne 20. října 1922,

t. 3816/XV. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 3953/XXIV. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o nedostatečném poukazování obecních přirážek,

t. 3887/VI. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4249/II. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o nové redukci německých obecných škol v Ústí n. L.,

t. 4048/IV. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4243/XIV. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o zrušení 7 tříd dívčích obecných škol v Ústí n. L. a o nezákonném postupu předsedy ústeckého okresního školního výboru,

t. 4115/IV. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4266/VIII. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

o zabavení čís. 289 periodického tiskopisu "Volksrecht", vycházejícího v Ústí n. L. ze dne 22. prosince 1922,

t. 4178/IV. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4254/XVI. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o postupu ústecké okres. politické správy při květnové slavnosti v Ústí,

t. 4226/IX. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4410/XIII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o zabavení sociálně-demokratického deníku "Volksrecht", vycházejícího v Ústí n. L.,

t. 4405/I. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4500/IX. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o rovnoprávném přikazování práce na nouzových stavbách v Ústí nad Lab.

t. 4721/III. 278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

odpov. t. 4808/II. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

Dotazy:

o zabavení německé mateřské školky v Žalhošticích pro účely české menšinové školy.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Litoměřicích (přestupek proti bezpečnosti cti tiskem spáchaný ca Knirsch)

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

žád. odvolána 201, 17. IV. 1923; 36. VII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem obsahem článku "Der Tag lügt" uveřejněného v časopise "Volksrecht" z 20. srpna 1925)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

zpr. t. 5399; zprav. K. Moudrý;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1557. XI.

okr. s. v Ústí n. L. (přestupek proti bezpečnosti cti ca Habesohn)

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný článkem v časopise "Volksrecht« ze dne 11. července 1925)

377, 14. X. 1925; 1522. XI.

Volán k pořádku:

184, 19. a 20. XII. 1922; 2030. VI.ISP (příhlásit)