Rudolf Bergman

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERGMAN Rudolf

VI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - socialisač. - ústav. práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona o úpravě užívání obecního statku, t. 2190.

68, 31. V. 1921; 141. III.

na poskytnutí státní pomoci pohořelým v obci Vracovice v okrese vlašimském, t. 3145.

90, 26. X. 1921; 242. IV.

ve příčině fondů pro opatření strojených hnojiv, t. 3202.

99, 25. XI. 1921; 1141. IV.

na úpravu pachtovného ze zemědělských pozemků, t. 3362.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

na změnu zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, t. 3595.

143, 8. VI. 1922; 725. V.

aby byly vyšetřeny škody způsobené živelní pohromou v okresu. lounském a poškozeným aby poskytnuta byla výpomoc ze státních prostředků, t. 3656.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

na vydání zákona ohledně zajištění existence trvalých i vysloužilých zaměstnanců na zabraném pozemkovém majetku, t. 3640.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

na vydání zákona o potírání řádění cikánů, t. 3877.

173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

Resoluce:

k osnově zák. o změně ustanovení konkursního a vyrov. řádu (zpr. t. 4020), týkající se ochrany družstevnictví.

196, 8. III. 1923; 2468. VI.

k osnově zák. o požadování dopravních prostřed. pro účely vojen. (zpr. t. 4471), týkající se úpravy povolávání koní.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

k osnově zák. o změně zákona o obnově drobných zeměděl. pachtů (zpr. t. 4884), týkající se vydání zákona o pronájmu pozemků obecních a fondových.

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 1471 (zaopatřovací požitky bývalých velkostatkářských zaměstnanců).

54, 14. II. 1921; 2196. II.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1055. IV.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 606. VI.

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (zpr. t. 4204).

217, 28. VI. 1923; 566. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 482. VIII.

o prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti a o dodatečném úvěru k podpoře nezaměstnaných. (zpr. t. 4342 a 4341).

240, 11. XII. 1923; 1282. VIII.

o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 4471).

251, 28. III. 1924; 207. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

303, 21. XI. 1924; 443. X.

o stát. pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

373, 12. X. 1925; 1381. XI.

Interpelace:

stran kritické situace našeho zemědělství,

t. 144. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 519. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o stanovení cen z nové sklizně a zřízení cenové obilní komise,

t. 142. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 557. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o zrušení hospodářských rad,

t. 175. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

stran vydání zák. o starobním a invalidním pojištění, jakož i stran vybudování chudobinců ve venkovských obcích,

t. 309. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 855. 27, 30. XI. 1920; 605. II.

v zálež. vynětí velkostatku Velké Dvory ze záboru a způsobu jeho zadlužení,

t. 602. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1064. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

ohledně zabezpečení existence úředníků a zřízenců zabraných a rozparcelovaných velkostatků,

t. 1374. 50, 3. II. 1021; 2054. II.

odpov. t. 1860. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o nové zákonodárné úpravě výměnku na podkladě všeob. a závazného pojišťování rolnictva,

t. 1392. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 2129. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o jmenování odborných poradců pro příděl zabrané pudy stát. Pozemkovým úřadem v Praze,

t. 1422. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 1861. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o provedení revise krátkodobých pachtů dle § 63. přídělového zákona uzavřených,

t. 1478. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2119. 67, 19. V. 1921; 112. III.

k vládě, kdy hodlá zrušiti vázané hospodářství,

t. 1479. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2739. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

k min. zásob. a zeměd., kdy zamýšlejí stanoviti závazné ceny zemědělských plodin a výrobků,

t. 1480. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2015. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o nezákonném rozvrhu okres. kontingentu obilního na jednotlivé zemědělské podniky,

t. 1502. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

odpov. t. 1951. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o zastoupení zemědělského živlu ve Státním úřadě pozemkovém, t. 1531.

55, 16. II. 1921; 2226. II.

odpov. t. 1901. 66, 31. III. 1921; 12. III.

v příčině přípravných opatření k provádění agrárních operací v souvislosti s pozemkovou reformou,

t. 1609. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 3119. 88, 20. X. 1921; 183. IV.

o řádném vybudování zemědělského školství,

t. 1680. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 2118. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o zřizování závazných veřejnoprávních zemědělských zastupitelstev,

t. 1679. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 2623. 76, 27. VII. 1921; 776. III.

o závazné úpravě existenčních poměrů aktivních úředníků a zřízenců velkostatků,

t. 1764. 63, 11. III. 1921; 2624. II.

odpov. t. 2125. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o stanovisku k náhradě za škodu, způsobenou odnětím erárních koní jejich uživatelům před válkou,

t. 1880. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2198. 68, 31. V. 1921; 140. III.

jak se hodlá vláda zachovati k nájemcům zabrané půdy,

t. 1998. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2323. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o otázce Kubatových Blat,

t. 2173. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2981. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

ve příčině spravedlivé úpravy pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků, t. 3181/II.

103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

ve příčině modifikace zákona o osmihodinné době pracovní vzhledem k potřebám zemědělské produkce, t. 3351/I.

128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o ohrožování osobní a majetkové bezpečnosti v Novém Městě nad Váhem v župě nitranské,

t. 3696/III. 148, 20. VI. 1922; 1018. V.

odpov. t. 3755. 156, 26. VI. 1922; 1488. V.

o pozemkové reformě na poděbradském panství,

t. 3610/I. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3847/XI. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

ve příčině zmírnění úroků z prodlení u daní přímých ve lhůtě vyměřené nezaplacených,

t. 4009/XX. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4247/V. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o nemírném kácení dříví v obecních lesích,

t. 4098/VII. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4395/XIII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o provádění pozemkové reformy na panství dobříšském,

t. 4098/VIII. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4333/XX. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

Dotazy:

o zákazu obcím vybírati přirážky.

58, 1. III. 1921; 2417. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o nesprávném postupu při rekvisicích obilí na venkově.

58, 1. III. 1921; 2417. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

v záležitosti pojištěnců u náhradního ústavu zvaného "Pensionsfonds der Graf Waldsteinschen Angestellten des Christian Graf Waldsteinschen Realfideikommisses".

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o zabezpečování nároků zaměstnanců velkostatků ze smluv služebních a zaopatřovacích při schvalování trhových smluv Státním pozemkovým úřadem.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o provedení § 73 náhradového zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., a úpravy správy fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků, zřízeného u Všeobecného pensijního ústavu v Praze.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o zabezpečení odpočivných požitků zaměstnanců velkého majetku pozemkového.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o zabezpečení nároků zaměstnanců velkého majetku pozemkového ze smluv služebních a zaopatřovacích.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o přídělu otrub zemědělcům z obilí, dodaného na kontingent.

92, 17. XI. 1921; 339. IV.

že vojenská správa vrací odvedené evidenční a přípřežové koně.

97, 23. XI. 1921; 865. IV.

o protizákonném postupu četnictva při zabírání obytných místností.

99, 25. XI. 1921; 1141. IV.

stran sociálního zabezpečení zaměstnanců velkého majetku pozemkového.

126, 25. I. 1922; 2551. IV.

ve příčině odpisu daně pozemkové.

132, 30. III. 1922; 77. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

min. zeměd. a vnitra, aby předložili osnovu zákona, kterým by se odstranily křivdy způsobené starousedlíkům ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.

136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o svobodné úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků.

136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o nespravedlivém a protizákonném předpisování a vymáhání náhrady za nedodaný kontingent obilní.

151, 22. VI. 1922; 1221. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o předložení osnovy zákona, kterým by se upravilo spravedlivě užívání obecního statku a odstranily křivdy způsobené starousedlým zákonem ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

o státním velkostatku Kácov a osudu jeho zaměstnanců.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o přemírném chovu bažantů na státním velkostatku v Židlochovicích.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

o sociálním zabezpečení trvalých zaměstnanců na zabrané půdě.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o pozemkové a lesní reformě na panství dobříšském.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o novelisaci zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n., kterým se mění obecní statek v kmenové jmění obecní.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

o provádění agrárních operací v souvislosti s pozemkovou reformou.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

o stranickém zadávání zbytkových statků při provádění pozemkové reformy.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o postupu při nesprávném vyvlastňování vlečky Lounské rolnické akviové rafinerie v Tuchoměřicích pro státní cukrovar ve Zvoleněvsi.

240, 11. XII. 1923; 1274. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o provedení zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé.

240, 11. XII. 1923; 1274. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

o zmírnění agrární krise.

240, 11. XII. 1923; 1274. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o pustošení obecních lesů.

40, 11. XII. 1923; 1274. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

že některé okresní správní komise nesprávně vykládají zákon ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o kácení dříví v drobných soukromých lesích.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o nové zájmové organisaci zemědělců.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 281, 4, IX. 1924; 1175. IX.

o disponování melioračním fondem a fondem pro opatření strojených hnojiv.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 281, 4, IX. 1924; 1175. IX.

o neoprávněném propuštění ze záboru velkostatku Želetavy, náležejícího posl. Staňkovi.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

ohledně pozemkové reformy na velkostatcích průmyslníka Jos. Simonka.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

ve věci subvenční akce.

323, 12. II. 1925; 1133. X.

ve příčině novelisace zákona, kterým se mění obecní statek v kmenové jmění obecní.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

ve věci požitečných práv majitelů domů a příbytků osady města Poličky uvnitř hradeb.

352, 2. VII. 1925; 386. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 2569; zprav. V. Dyk;

nevydán 76, 27. VII. 1921; 771. III.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný obsahem článků otištěných v č. 290 a 298 časopisu "Role" ze dne 11. a 21. prosince 1921 a v čís. 8 téhož časopisu ze dne 10. ledna 1922, k soukromé žalobě min. dr. Bohuslava Vrbenského)

124, 24. I. 1922; 2362. IV.

řízení zast. 272, 12. VI. 1924; 868. IX.ISP (příhlásit)