Wolfgang Zierhut

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZIERHUT Wolfgang

VIII. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - socialisač. - stát. zříz. a zeměd.

Návrhy:

na vypracování řádu pro převod pozemků, t. 218.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na rozšíření zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům a podpachtýřům, t. 260.

11, 8. VI. 1920; 575. I.

na dodatek k zákonu ze dne 15. dubna 1920, č. 311 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům, t. 442.

14, 26. X. 1920; 14. II.

aby úřední list Státního pozemkového úřadu byl vydáván také v jazyku německém, t. 3260.

107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

na zřízení obvodních úřadů pozemkového úřadu, t. 3324.

118, 10. I. 1922; 1984. IV.

aby se zabraný lesní majetek přiděloval především obcím a samospráv. okresům, t. 3325.

118, 10. I. 1922; 1984. IV.

na provedení pozemkové reformy, t. 3326.

118, 10. I. 1922; 1985. IV.

o příspěvcích na strojená hnojiva na rok 1922, t. 3783.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

ve věci škod, způsobených ve vyšších polohách mimořádně nepříznivým podzimním počasím, t. 3864.

170, 21. XI. 1922; 734. VI.

na přeřadění lesních hospodářů se státní zkouškou, t. 4232.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

o živelní pohromě v obcích Flekách, Sv. Kateřině, Uhlišti, Sklenné Huti, Chudivě, Hadrubě a Fuchsbergu v politickém okrese klatovském, t. 4369.

242, 13. XII. 1923; 1500. VIII.

na obnovení práva obcí volně nakládati se svými statky zapsanými do zemských desk, t. 4453.

248, 18. III. 1924; 101. IX.

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 11. června 1919 č. 330 Sb. z. a n., o pozemkovém úřadě,

t. 4603. 265, 27. V. 1924; 740. IX.

aby byl znovu předložen návrh zákona o výkonu vazby na politických provinilcích, t. 4752.

280, 26. VI. 1924; 1120. IX.

aby byla poskytnuta vydatná pomoc za škody způsobené povodněmi a krupobitím na lukách a polích v soudních okresích nýrském, dobřanském, stodském, horšovotýnském, ronšperském, hostouňském, touškovském, domažlickém a stříbrském, t. 4846.

288, 18. IX. 1924; 1629. IX.

2 pozměňov. návrhy k osnově fin. zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168), týkající se čl. VIII. a IX.

100, 26. XI. 1921; 1278. IV.

2 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k návrhům R. Berana a J. Adámka o opatření strojených hnojiv pro r. 1921 (zpr. t. 3772) k §§ 1 a 3.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1626, 1627. V.

3 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XVIII. (stát. výdaje) a kapit. IX. a XVIII. (stát. příjmy).

236, 30. XI. 1923; 1169, 1171-72. VIII.

na přikázání osnovy vlád. návrhu t. 3183 též výboru zemědělskému.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1579. IV.

na zřízení 16členného výboru pro pozemkovou reformu.

197, 9. III. 1923; 2495. VI.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se pozemkové reformy.

28, 1. XII. 1920; 804. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. IX., XVIII. a XVIII. A.

100, 26. XI. 1921; 1280, 1293. IV.

k osnově zák. o přechodných ustanoveních k zák. náhradovému (zpr. t. 3408).

129, 227. I. 1922; 2741. IV.

3 resol. k návrhům R. Berana a J. Adámka o změně zákona o opatření strojen. hnojiv pro r. 1921 (zpr. t. 3772), týkající se drobných vlastníků lesů.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1627. V.

7 resol. k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. IX. (zpr. t. 4300), týkajících se voleb do správního výboru Pozemkového úřadu, jmenování zástupců německého národa do kuratoria k zaopatření zaměstnanců velkostatků, stanovení německých úředníků pro obvod Pozemkového úřadu v německém území, předložení seznamu všech zaměstnanců Pozemkového úřadu s označením národnosti, vydávání úředního listu "Pozemková reforma" v jazyce německém a provedení akce R v německém jazykovém území.

235, 29. XI. 1923; 1072. VIII.

4 resol. k témuž předmětu, kap. XVIII., XX. a XXII., týkající se krupobitního pojištění a pojištění dobytka, zprávy o likvidovaném fondu pro umělá hnojiva, zprávy o nynějším stavu elektrisace a předložení likvidační zprávy o válečných ústřednách.

236, 30. XI. 1923; 1158, 1159, 1162. VIII.

k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se snížení daně z obratu v některých zemědělských oblastech a nepředpisování úroků z prodlení z daní dosud nepředepsaných.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 750. II. (něm. 864)

o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2703. II. (něm. 2747)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

93, 18. XI. 1921; 522. IV. (něm. 557)

o úvěru k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu stát. pozemkového úřadu na rok 1922 (zpr. t. 3270).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1591. IV. (něm. 1657).

o přechodných ustanoveních k zákonu náhradovému, pokud jde o parcely ze zabraného majetku pozemkového (zpr. t. 3408).

129, 27. I. 1922; 2739. IV. (něm. 2751)

o změně a doplnění zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 3766).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1611. V. (něm. 1679)

o změně zákona o opatření strojených hnojiv pro rok 1921 k návrhům R. Berana a J. Adámka (zpr. t. 3722).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1625. V. (něm. 1680)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 668. VI. (něm. 741)

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (zpr. t. 4204).

217, 28. VI. 1923; 567. VII. (něm. 616)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 380. VIII. (něm. 436)

o změně zákona o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 4884).

293, 25. IX. 1924; 2177. IX. (něm. 2210)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

368, 1. X. 1925; 884. XI. (něm. 943)

poznámka podle § 44 jedn. ř. při projednávání naléh. interp. R. Mlčocha o nespravedlivém vyměřování daní (t. 2339).

73, 15. VII. 1921; 535. III. (něm. 568)

Interpelace:

naléhavá, o nezákonném zatčení tajemníků stran Pfrognera, Bareuthera, Demala a Bedř. Hassolda četnictvem a neudržitelných poměrech v politickém okrese stříbrském,

t. 2567. 72, 14. VII. 1921; 486. III.

odpov. t. 3117. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

naléhavá, ve věci obecních voleb,

t. 3683. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3801/I. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

naléhavá, že se nezákonitě brání zřizovati nemocenské pokladny pro zemědělské a lesní dělnictvo,

t. 3717. 153, 23. VI. 1922; 1263. V.

odpov. t. 3940/XV. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

naléhavá, o spekulacích s kontingentním obilím,

t. 3718. 153, 23. VI. 1922; 1263. V.

odpov. t. 3794/V. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

naléhavá, o zamýšleném postátnění pohraničních lesů,

t. 3719. 153, 23. VI. 1922; 1263. V.

odpov. t. 3179/XXII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

naléhavá, ve věci pozemkové reformy a postátnění lesů,

t. 3844. 166, 9. XI. 1922; 386. VI.

odpov. t. 4179/XXII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

naléhavá, že trestní věc proti studentu Jos. Schöpplovi a několika spoluobžalovaným pro domnělou velezradu a veřejné násilí odňata byla porotě chebské a přikázána porotě plzeňské,

t. 4052. 198, 23. III. 1923; 11. VII.

odpov. t. 4134/VII. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

naléhavá, o státní vnucené správě lázeňských zařízení v Mariánských Lázních,

t. 5335. 367, 30. IX. 1925; 838. XI.

týkající se opatření proti ohrožení lesů mniškou,

t. 343. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 939. 31, 4. XII. 1920; 1267. II.

ve věci dlouhodobých drobných pachtýřů v obcích Dol. Habarticích, Horní Dobrnné a Habendorfě v okrese děčínském,

t. 1959. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2907. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o zabavení německého letáku ke sčítání lidu,

t. 1960. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2308. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o staničních názvech a nápisech v německém jazykovém území,

t. 2923. 86, 18. X. 1921; 16. III.

o pozemkové reformě,

t. 3135. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

o přídělu půdy,

t. 3181/V. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

že němečtí úředníci a zřízenci byli dosud vyloučeni při provádění pozemkové reformy,

t. 3230/X. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o provedení resoluce ke 3. novele zákona o drobných pachtýřích,

t. 3321/XXI. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o týrání zemědělských kočovných kursů,

t. 3351/VIII. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o utiskování německého jazyka u soudů,

t. 3351/IX. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o surovém nakládání četnictva a soudního vykonavatele s majitelem domu Breyem ve Schwarzau, v politickém okrese kdyňském,

t. 3561/XXIII. 148, 20. VI. 1922; 1018. V.

odpov. t. 3823/XIII. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

o zřizování okresních úřadů,

t. 3670/XIV. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3794/VIII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o obraně proti lživému štvaní časopisů,

t. 3700/VI. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3940/VII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o četnické kontrole ve vlacích,

t. 3700/VII. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3953/III. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o protizákonném postupu v Pozemkovém úřadě,

t. 3785/III. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/XIX. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

že pražský Státní pozemkový úřad nevydává německých tiskopisů,

t. 3862/XI. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4065/VI. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

že opavská zemská správa zakázala plakáty svazu německých velkostatkářských úředníků,

t. 3917/X. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4065/VII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o nešvarech při zadávání trafik,

t. 3917/XI. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4033/II. 198, 33. III. 1923; 7. VII.

o opětovném zabavení německých časopisů,

t. 3995/VI. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

o zabavení jazykové mapy, t. 3995/VIII.

odpov. t. 4082/XXI. 209, 11. V. 1923; 322. VII.

o dlouhodobých drobných pachtýřích na panství Železná Ruda,

t. 4009/III. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4082/XXV. 209, 11. V. 1923; 322. VII.

o zřejmém bezpráví, páchaném na německém venkovském lidu při provádění pozemkové reformy,

t. 4009/IX. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4179/I. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

o protizákonném zasáhnutí místodržitelského rady Houdka, jako přednosty kaplické okresní politické správy, do samostatného oboru působností obcí,

t. 4115/II. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4333/I. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o útisku německých obcí v soudních okresech domažlickém, novokdýňském, klatovském a sušickém,

t. 4261/V. 227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

odpov. t. 4458/IV. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o provádění akce "R" (příděl rozptýlené půdy) v německém jazykovém území,

t. 4317/XVIII. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

odpov. t. 4442/XVIII. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o tvoření zbytkových statků při provádění pozemkové reformy,

t. 4317/XIX. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

odpov. t. 4550/X. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

aby v úředním oboru Pozemkového úřadu v němec. jazykovém území byli ustanoveni úředníci němec. národnosti a aby jednotlivé úřadovny Pozemkov. úřadu správně užívaly jazyka,

t. 4317/XX. 241, 12. XII. 193; 1336. VIII.

odpov. t. 4794/V. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o úředním listě Státního pozemkového úřadu,

t. 4592/III. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 5056/VIII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

aby byl uveřejněn pracovní program Stát. pozemkového úřadu pro r. 1924,

t. 4606/II. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 5056/XVI. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o nezákonitém postupu Státního pozemkového úřadu při provádění pozemkové reformy na dvoře Sádku v okrese bruntálském ve Slezsku,

t. 4841/VII. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5035/VI. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o tom, v jakém jazyku Státní pozemkový úřad vydává vyhlášky,

t. 4892/VII. 294, 30. X. 1924; 9. X.

že Státní pozemkový úřad vydává protizákonné výnosy,

t. 4898/X. 294, 30. X. 1924; 10. X.

odpov. t. 5042/V. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o prodeji z volné ruky statků Hielleho & Diettricha na Žatecku,

t. 4903/IV. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

o soustavné elektrisaci zemí,

t. 4903/V. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5037/XV. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

že četnictvo dne 28. října zabraňovalo rolníkům v zemědělských pracích,

t. 4903/VIII. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

o provádění pozemkové reformy v německých krajích na Moravě a ve Slezsku,

t. 4926/III. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5042/VI. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o dlouhodobých pachtýřích a uchazečích o půdu od dvora Vítberk na panství Potockého ve Slezsku v obcích Nová Ves a Loučky,

t. 4926/IV. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5035/V. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

že Pozemkový úřad, prováděje přídělové řízení zabrané půdy, dopouští se zneužití moci,

t. 5246/III. 360, 15. VII. 1925; 535. XI.

Dotazy:

že přednosta stanice nadával německým cestujícím pakáž.

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o projevech presidenta Pozemkového úřadu v rozpočtovém výboru.

230, 23. XI. 1923; 477. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o rozšiřování dobytčích nákaz tím, že dobytek ze stájí na jatkách jest prodáván dále jako užitkový dobytek.

250, 26. III. 1924; 151. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

že byl zmařen úmysl svazu německých samosprávných sborů podati pamětní spis o pozemkové reformě.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

o pustošení lesů na panství zdíkovském.

328, 12. III. 1925; 1298. X.

odpov. 345, 4. VI. 1925; 190. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Střibře (přestupek urážky na cti dle § 496 trest. zák.)

14, 26. X. 1920; 15. II.

okr. s. ve Stříbře (pro přestupek podle §§ 3 a 19 shrom. zák.)

139, 23. V. 1922; 419. V.

žád. odvolána

193, 28. II. 1923; 2306. VI.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin rušení veřej. klidu podle § 65 a) a b) tr. z., spáchaný řečí pronesenou na veřejné schůzi v Mor. Třebové a Svitavách dne 29. října 1922)

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

řízení zast. 215, 27. VI. 1923; 531. VII.

Volán k pořádku:

73, 15. VII. 1921; 537. III.ISP (příhlásit)