Johann Uhl

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHL Johann

VI. voleb. kraj

NSD

Nastoupil za Pallaufa Františka, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 22, 17. XI. 1920; 350. II.

Volba verifikována 40, 11. I. 1921; 1570. II.

Slib vykonal 23, 23. XI. 1920; 361. II.

Byl členem výb. bran. - inic. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - rozp. - vyšetřov. a zeměd.

Návrhy:

na zrušení čl. II. nařízení vlády R. Č. ze dne 27. března 1919, č. 157 Sb. z. a n., o prodloužení působnosti zákona o podpoře nezaměstnaných, t. 1902.

66, 31. III. 1921; 11. III.

2 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení položky pro tělovýchovu a pro nemocniční zařízení státu.

31, 4. XII. 1920; 1229. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 199.

81, 4. VIII. 1921; 1008. III.

doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě fin. hospodářství obcí a měst s právem municipálním (zpr. t. 2784), týkající se § 18.

82, 4. VIII. 1921; 1041. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o drobných zemědělských pachtech (zpr. t. 2779), týkající se § 10.

83, 5. VIII. 1921; 1066. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 14.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě výplaty drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (zpr. t. 3289).

112, 19. XII. 1921; 1737. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 4 a 9.

115, 20. XII. 1921; 1871. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 9.

154, 24. VI. 1922; 1359. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 1.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1548. V.

pozměňov. návrh k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 21. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767) k § 13.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1595. V.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XXI.

173, 24. XI. 1922; 1030. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 1.

176, 5. XII. 1922; 1472. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (zpr. t. 3915) k § 1.

178, 12. XII. 1922; 1559. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k §§ 6 a 19.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1674, 1676. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 12.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1923 (zpr. t. 3936) k § 1.

184, 19. a 20. XII. 1920; 1946. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 18.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o nakladatelské smlouvě (zpr. t. 4126) k § 17.

208, 8. V. 1923; 309. VII.

2 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. II. a XI.

236, 30. XI. 1923; 1163-64. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemní (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 318. IX.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o změně příslušnosti soudů ve věcech urážek na cti tiskem (zpr. t. 4569) k §§ 8 a 31.

263, 15. IV. 1924; 606, 608. IX.

event. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklízení místností (zpr. t. 4083) k § 3.

202, 19. IV. 1923; 165. VII.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se pozemkové reformy.

28, 1. XII. 1920; 804. II.

k témuž předmětu, týkající se přibrání malorolníků a zeměd. dělníků do zeměd. rad a podpory nezaměstnaných zemědělských a lesních dělníků.

31, 4. XII. 1920; 1235, 1238. II.

3 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XI., XIV. a XVIII.

100, 26. XI. 1921; 1281, 1290, 1293. IV.

k dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373), týkající se postupu při poukazování úvěrů v rozpočtu pro rok 1921 povolených.

125, 25. I. 1922; 2499. IV.

k osnově zákona o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se zadržování požitků provinivším se vojínům.

146, 14. VI. 1922; 827. V.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se provedení voleb do Pozemkového úřadu a podání výkazu o udělení veškerých státních subvencí.

175, 29. XI. 1922; 1383, 1390. VI.

k osnově zák. o stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4205), týkající se podání zprávy ministerstvem soc. péče o počtu nevyřízených žádostí o důchod podle zákona o válečných poškozencích a neprovedení novely k tomuto zákonu.

217, 28. VI. 1923; 550. VII.

Řeč v rozpravě:

o poskytnutí úvěru ke krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (t. 1628).

65, 16. III. 1921; 2824. II. (něm. 2859)

o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1084. III. (něm. 1144)

o změně a doplnění ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1848. IV. (něm. 1282)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2369. IV. (něm. 2431)

o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602).

144, 9. VI. 1922; 750. V. (něm. 766)

o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650).

146, 14. VI. 1922; 822. V. (něm. 821)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 729. VI. (něm. 765)

o úpravě drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (zpr. t. 3915).

178, 12. XII. 1922; 1553. VI. (něm. 1578)

o upravení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1923 (zpr. t. 3963).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1945. VI. (něm. 2062)

o zákonech na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 147. VII. (něm. 228)

o stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 4205).

217, 28. VI. 1923; 546. VII. (něm. 607)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 536. VIII.

o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů R. Č. za r. 1922 (zpr. t. 5189).

353, 8. VII. 1925; 415. XI. (něm. 425)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1142. XI. (něm. 1221)

Interpelace:

aby postiženým obcím dostalo se v plné výměře zaplacení za ubytování vojska,

t. 1914. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2203. 68, 31. V. 1921; 140. III.

jak postupuje okres. polit. správa sušická proti stávkujícímu dělnictvu,

t. 3158/X. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

odpov. t. 3430/XXIV. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o těžkém poškozování zemědělského a lesního dělnictva zřizováním samostatných zemědělských nemocenských pokladen,

t. 3780/XIV. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3940/XVI. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

aby se v Režích provedly obecní volby,

t. 4098/XVIII. 213, 14. V. 1923; 466. VII.

odpov. t. 4458/XX. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o utiskování německé školy v Dolejším Těšově v okrese sušickém,

t. 4256/XII. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4442/VI. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o článku ministra nár. obrany "O demokracii a milici", který vyšel ve "Venkově",

t. 4274/XVIII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4458/XVIII. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

že správce žatecké okres. politické správy vládní rada dr. Tauer násilně a své mocně otevřel žatec. městské divadlo,

t. 4841/VI. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5090/XIII. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

Dotazy:

o pohledávání lesních pozemků obcí Hroby.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

o zabezpečení zaměstnanců na velkém pozemkovém majetku.

278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

odpov. 299, 17. XI. 1924; 239. X.ISP (příhlásit)