Dr.h.c. František Staněk

Narozen: v roce 1867
Zemřel: v roce 1936

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STANĚK František

X. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. Stál. a kom. pro kontr. dáv. z maj.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu min. pošt a telegrafů 15. X. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem zemědělství 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu min. zemědělství.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na vybudování hydrologického ústavu v Brně, t. 654.

18, 9. XI. 1920; 205. II.

na státní výpomoc poškozeným požárem v Třešti, okr. Jihlava, t. 724.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na provedení § 1 zákona o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku ze dne 3. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n. k účelu zmírnění nouze bytové, t. 1442.

51, 4. II. 1921; 2086. II.

na vydání zákona o nemocenském, invalidním a starobním pojištění zemědělců a živnostníků, t. 3858.

170, 21. XI. 1922; 734. VI.

na vydání zákona o slevách daně pozemkové pro škody způsobené živelními pohromami, t. 3876.

175, 29. XI. 1922; 130. VI.

v záležitosti živelní pohromy v obcích Nevické, Onokovcích a Kamenici v Podkarpatské Rusi, t. 3919.

178, 12. XII. 1922; 1541. VI.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 29. ledna 1920, č. 72 Sb. z. a n., jímž se zatímně upravuje organisace lidových škol hospodář., t. 3985.

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 4207.

217, 28. VI. 1923; 543. VII.

na výpomoc poškozeným požár ve Všechlapech, okr. Bechyně, pak ve Štěměchách a Předíně, okr. Třebíč, t. 4296.

227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, část II.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951) k čl. 1.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 3941) k § 2.

217, 28. VI. 1923; 603. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o označování původu zboží (zpr. t. 4155) k §§ 3 a 20.

225, 13. XI. 1923; 235. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona, jímž se mění zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 171. IX.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně zák. čl. 1/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765), týkající se změn v § 1.

280, 26. VI. 1924; 1125. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení uherského obchodního zák. čl. XXXVII/1875 (zpr. t. 5191) k čl. IV.

348, 23. VI. 1925; 317. XI.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a o přejímání vojenských soudců do služby civilní (zpr. t. 5180) k §§ 2-7.

351, 1. VII. 1925; 362. XI.

doplňov. návrh ke zpr. t. 4678 (zákon o inkompatibilitě, usn. sen.) k § 1.

274, 17. VI. 1924; 968. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o zrušení svěřenství (zpr. t. 4766) na doplnění odst. 2 § 3.

280, 26. VI. 1924; 1148. IX.

na odklad hlasování o prohlášení min. financí inž. Bečky o stát. rozpočtu na r. 1925.

296, 31. X. 1924; 146. X.

na schválení prohlášení min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 147. X.

ke zpr. t. 4736 (zák. o stíhání úplatk.), aby resoluce usnesená ústav. práv. výb. při projednávání návrhu zákona byla odkázána výb. rozp.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

na vrácení zpr. t. 5064 (změna zákona o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet) výb. rozp. a přidělení též výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na vrácení zpr. t. 5065 (zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních) výb. rozp. a přidělení též výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na zahájení rozpravy o prohlášeních min. předs. A. Švehly, min. zahran. dr. Beneše a min. fin. dr. Rašína.

159, 24. X. 1922; 27. VI.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše.

219, 30. X. 1923; 32. VIII.

aby o prohlášení min. zásob. dr. Franke o vzestupu drahoty (naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821) byla zahájena rozprava.

282, 4. IX. 1922; 1197. IX.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o krvavé srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1107. X.

na sloučení rozpravy povšechné o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022) a na lhůtu řečnickou o těchto předmětech.

194, 6. III. 1923; 2364, 2366. VI.

aby rozprava o zákonu o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) byla sloučena s rozpravou o změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568).

263, 15. IV. 1924; 625. IX.

na sloučení rozpravy o t. 4671 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných) s rozpravou o t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1934; 878. X.

aby byla sloučena rozprava o t. 4734 a . 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci nestátnímu učitelstvu na Slovensku a Podkarp. Rusi).

279, 25. VI. 1924; 1064. IX.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 5118 (placená dovolená) a zpr. t. 5119 (zákon o svátcích).

336, 21. III. 1925; 1483. X.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2342. II.

8 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se rozmnožení počtu živnostenských soudů, odstranění patentu z 20. IV. 185, č. 96 ř. z., poskytnutí podpory krajům postiženým živelními pohromami, zrušení báňských hejtmanství, úpravy báňské inspekce, pomocné akce pro dítky nezaměstnaných, snížení počtu ministerstev a sestátnění zdravotní policie.

175, 29. XI. 1922; 1384-5, 1388-91. VI.

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se poskytnutí nezapočitatelných odměn do pense.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1698. VI.

k osnově zák. o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927), týkající se změny obecního zřízení.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

2 resol. k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se provedení voleb do nemocenských pokladen a podání osnovy zákona o sociálním pojištění.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. VI. (zpr. t. 4300), týkající se převzetí některých finančních úkonů, zatěžujících zemské rozpočty, státem.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

k témuž předmětu kapit. XIV., týkající se směrnic při vybírání daní opožděně vyměřených.

236, 30. XI. 1923; 1155. VIII.

k osnově zákona o změně příslušnosti soudů ve věcech tiskových urážek (zpr. t. 4569), týkající se předložení zákona o tisku, novinářského školství a sociálního postavení novinářů.

263, 15. IV. 1924; 609. IX.

k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), tykající se poplatníků, jichž úroda byla zničena živelní pohromou.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních učiněných ve 1-9. schůzi 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 124. VI.

Interpelace:

naléhavá, o průmyslové a zemědělské krisi, nezaměstnanosti a drahotě životních potřeb,

t. 3809. 159, 24. X. 1922; 9. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

162, 27. X. 1922; 297. VI.

naléhavá, ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti,

t. 3989. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana, min. zásob. dr. E. Franke a min. veř. prací A. Srby.

192, 27. II. 1923; 2222, 2228, 2232. VI.

naléhavá, o bankovních poměrech,

t. 4074. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.

zodpověděna prohlášením min. fin. inž. B. Bečky.

201, 17. IV. 1923; 54. VII.

naléhavá, v záležitosti podání návrhu zákona, kterým by se urážky na cti spáchané tiskem odňaly soudům porotním,

t. 4437. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

zodpověděna prohlášením minist. předsedy Ant. Švehly.

247, 6. III. 1924; 24. IX.

naléhavá, jaká opatření učinila vláda R. Č. a co hodlá ještě podniknouti, aby vlna drahoty byla zastavena a snížením cen životních potřeb, včetně průmyslových výrobků, byl umožněn hospodářský život státu,

t. 4818. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

zodpověděna prohlášením min. zásob. dr. E. Franke.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

naléhavá, o poklesu populace a poklesu počtu žáků a redukci tříd na národních školách,

t. 5325. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

zodpověděna prohlášeními správce min. škol. dr. Markoviče

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

a min. veř. zdravot. J. Šrámka

364, 24. IX. 1925; 633. XI.

o zdržování melioračních prací na Moravě,

t. 713. odpov. t. 3083. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

o zásobování obyvatelstva na Moravě palivem,

t. 982. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 2063. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o úpravě železniční sítě pro oblast jihovýchodních Čech a jihozápadní Moravy,

t. 1825. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2114. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o postupu dozorčího úřadu pojišťovacího při podvodných volbách delegátů pojišťovny "Praha",

t. 1889. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2111. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o přeložení hlavního celního úřadu ze Znojma do Retzu,

t. 2104. 67, 19. V. 1921; 106. III.

o poměrech v min. spravedlnosti,

t. 2105. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 3051. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o bezdůvodném konfiskování časopisu "Havlíčkův Kraj" v Německém Brodě,

t. 4044/I. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4247/IX. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

ve věci katastrofy na dolu "Gabriela" v Karvinné,

t. 4584. 263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. t. 4586. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

ve věci výpomoci postiženým živelními pohromami,

t. 4617/V. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

o událostech při stávce v Trenčíně,

t. 4910. 295, 30. X. 1924; 68. X.

odpov. t. 4914. 296, 31. X. 1924; 149. X.

Dotazy:

o poskytnutí zvláštního úvěru na regulaci středního toku řeky Jihlavky.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o úpravě úředních věstníků okresních politických správ.

178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o zkrácení družstevních lihovarů při poměření výrobního oprávnění pro kampaň 1923/24.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 265, 17. V. 1914; 734. IX.

o neblahých poměrech na hustopečské místní dráze.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

že státní zastupitelství v Brně zastavilo řízení u lichevního soudu v Bučovicích, vedené na podání města Bučovic proti odpovědným činitelům akc. společnosti "Západomoravské elektrárny" se sídlem v. Brně.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o nepřístojnostech při provádění soustavné elektrisace v území, které stát svěřil Všeužitečné akc. společnosti "Západomoravské elektrárny" se sídlem v Brně.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

o ukládání a vymáhání daní a dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o slevování daní firmě Eduard H. Müller v Brně.

371, 6. X. 1925; 1250. XI.

v záležitosti přehmatů a nezákonného postupu při zadávání státních a veřejných prací referátem veř. prací v Bratislavě.

371, 6. X. 1925; 1250. XI.ISP (příhlásit)