PhDr. Ernst Schollich

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHOLLICH Ernst, dr.

XIV. voleb. kraj.

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult.

Návrhy:

na změnu čl. I. zákona ze dne 29. února 1920, čís. 123 Sb. z. a n. (volební řád do posl. sněmovny), t. 64.

7, 15. VI. 1920; 331. I.

obnoven č. 3624; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na úpravu užívání jazyků na železnicích, t. 186.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na zřízení zemědělského odboru na německé technice v Brně, t. 253.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

obnoven č. 3619; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na vrácení částek zadržených při okolkování bankovek, t. 268.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

obnoven č. 3620; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na vydání přechodných ustanovení pro německé školství, t. 283.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

obnoven č. 3627; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

o úlevách pro dovoz alkoholuprostých nápojů, t. 657.

18, 9. XI. 1920; 205. II.

na započtení r. 1919 jako roku válečného pro státní zaměstnance, t. 796.

23, 23. XI. 1920; 363. II.

aby staropensisté byli postaveni na roveň s úředníky, jež trvale nastoupili do pense po 1. IX. 1919 a aby všechny přídavky byly do výslužného započteny, t. 797.

23, 23. XI. 1920; 363. II.

na doplnění článku IV. zák. z 9. IV. 1920, č. 306 Sb. z. a n., o dočasné úpravě právních poměrů učitelů na veř. a obč. školách, t. 1091.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

obnoven č. 3633; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na zřízení něm. státního gymnasia v Novém Jičíně, pokud se týče přeložení zrušeného něm. státního gymnasia v Hranicích do Nového Jičína, t. 1595.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na vydání zákona o pomocných školách, t. 2082.

67, 19. V. 1921; 103. III.

obnoven č. 3628; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na vydání služební pragmatiky pro učitele na středních školách, t. 2234.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

obnoven č. 3629; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na změnu §§ 16 a 19 zákona ze dne 24. února 1873, č. 16 z. z., a na zrušení zákona ze dne 6. prosince 1882, č. 76 z. z., o zrušení školného, t. 2746.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

na vydání zákona, jímž zřizuje se státní německá obchodní a hospodářská vysoká škola v Ústí n. L. jako oddělení německé vysoké školy technické v Praze, t. 2747.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

obnoven č. 3626; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na přeložení sídla pražské německé university, t. 3335.

120, 13. I. 1922; 2100. IV.

obnoven t. 3910/V.

182, 16. XII. 1922; 1783. VII.

aby se zřídila báňská fakulta na pražské němec. vysoké škole technické, t. 3344.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven t. 3910/IV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby byl vydán zákon o zřízení německé vysoké školy lesnické, t. 3345.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven t. 3910/III.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby německé vysoké školy technické byly přeloženy do německého území, t. 3346.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

obnoven t. 3910/I.

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

na zřízení německé vysoké školy výtvarného a užitého umění v Liberci, t. 3375.

123, 20. I. 1922; 2317. IV.

obnoven t. 3910/II.

182, 16. XII, 1922; 1782. VI.

na zřízení zvěrolékařské fakulty na německé universitě, t. 3542.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na úpravu právních a hmotných poměrů okr. školních inspektorů, t. 3782.

159, 24. X. 1922; 48. VI.

o živelních škodách způsobených krupobitím v obcích Butovicích, Sedlnicích, Bartošovicích, Hukovicích, Kunvaldu a Kujavech, t. 3955.

185, 6. II. 1922; 2113. VI.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z. a n., o právních poměrech učitelů občanských škol a jejich zástupců, působících na obecných a občanských školách, t. 4062.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

jímž se doplňuje zákon ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravující organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto skol v republice Českoslov., t. 4063.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

na vydání zákona o občanských školách, t. 4100.

213, 14. V. 1923; 411. VII.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., t. 4295.

227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

na zřízení německé vysoké školy pro tělesná cvičení, t. 4401.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na úpravu tělesné výchovy školní mládeže, t. 4408.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

aby byla rozšířena působnost zákona ze dne 3. července 1924, č. 166 Sb. z. a n., o jednorázových výpomocích učitelů na Slovensku a Podkarp. Rusi, t. 4941.

304, 24. XI. 1924; 533. X.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení požitků zem. škol. inspektorů.

28, 1. XII. 1920; 770. II.

9 pozměňov. návrhů k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zálež. Německého domu pro techniky v Brně, zřízení zeměděl. a lesnic. oddělení při něm. technice v Brně, sestátnění všech něm. dívčích lyceí, příspěvku pro učitelský ústav v Opavě, postátnění něm. obchod. akad. v Plzni, zlepšení postavení učitelek mateřsk. škol a úhrady nákladů za vyučování češtiny pro žáky jiné národnosti.

29, 2. XII. 1920; 934, 935, 938, 939. II.

14 pozměňov. návrhů k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1274, 1275. IV.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751), k § 2, čl. V. a X.

154, 24. VI. 1922; 1357, 1359, 1360. V.

5 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k §§ 1, 2, 5, 6, 9, 10 a 11.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549, 1550, 1551, 1552. V.

14 doplňov. návrhů k osnově stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIII. a XXIII. Státní výdaje.

236, 30. XI. 1923; 1165-8, 1170, 1171. VIII.

2 návrhy na zahájení rozpravy o odpovědi 2911 a 2999 na. dvě vlastní interpelace.

89, 21. X. 1921; 213. IV.

Resoluce:

4 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se ochrany školství a specielně menšinového.

28, 1. XII. 1920; 810, 812. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zřízení německé hospodářské střední školy pro ženy.

31, 4. XII. 1920; 1235. II.

k peticím jednajícím o školách pomocných (č. pet. 523), týkající se svazu "Deutsche Hilfschule" (ústní zpr. kult. výb.).

65, 16. III. 1921; 2788. II.

2 resol. o poskytnutí úvěru ke krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919

(ústní zpr. rozp. výb.).

65, 16. III. 1921; 2837. II.

31 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. X. a XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1281, 1286, 1287, 1288, 1289, IV.

2 resol. k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768), týkající se vybudování občanské školy a reformy vzdělání učitelů.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1553. V.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), žádající, aby zaveden byl na všech vysokých školách pro příslušníky židovské národnosti numerus clausus.

175, 29. XI. 1922; 1386. VI.

k osnově státního rozpočtu pro rok 1924 kapit. VIII. (zpr. t. 4300), týkající se vydání zákona o učitelích ve výslužbě.

235, 29. XI. 1923; 1071. VIII.

10 resol. k státnímu rozpočtu pro rok 1924; kapit. XIII, XXIII a rozpočtu státních investic (zpr. t. 4300), týkajících se nového vybudování školství, úpravy poměrů pěstounek na mateřských školách, zavedení numerus clausus, přeložení německých vysokých škol do německého území, zřízení německé hospodyňské střední školy, zřízení samostatné německé střední školy v Bratislavě, zavedení nepovinné češtiny do německých obecných škol, zřízení německých průmyslových škol na Slovensku, povinnosti mládeže k tělesným cvičením a investic pro německé vysoké školy.

236, 30. XI. 1923; 1150-2, 1162, 1163. VIII.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 515. I. (něm. 558)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 828. II. (něm. 913)

o zrušení odvodu koní (zpr. t. 1309).

52, 8. II. 1921; 2156. II. (něm. 2170)

o peticích, jednajících o školách pomocných (č. pet. 523); zpr. ústní.

65, 16. III. 1921; 2784. II. (něm. 2851)

o účetní uzávěrce za r. 1919 Nejvyššího účet. kontrol. úřadu R. Č. (zpr. t. 2103).

74, 19. VII. 1921; 583. III. (něm. 649)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.)

97, 23. XI. 1921; 866. IV. (něm. 967)

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně a doplnění některých zákonitých ustanovení o zaměstnancích okresních a obecních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1613. IV. (něm. 1666)

o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2579. IV. (něm. 2646)

o naléh. interp. t. 3563-66 a 3654 ve věcech školských.

146, 14. VI. 1922; 830. V. (něm. 887)

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1520. V. (něm. 1644)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.)

232, 27. XI. 1923; 661. VIII. (něm. 745)

o organisaci odborných škol pro ženská povolání a práv. poměrech učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376); pojednává o zavedení "numeru clausu" na středních, odborných a vysokých školách německých.

246, 20. XII. 1923; 1762. VIII. (něm. 1789)

o upravení promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 445. IX. (něm. 482)

o zaopatřovacích požitcích a jednorázových výpomocích učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi a Slovensku (zpr. t. 4734 a 4733).

279, 25. VI. 1924; 1067. IX. (něm. 1094)

ve vlastní imunit. záležitosti (zpr. t. 4661).

280, 26. VI. 1924; 1128. IX. (něm. 1158)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2034. IX. (něm. 2073)

Interpelace:

naléhavá, o nezákonném postupu okr. polit. správy v Novém Jičíně při sčítání lidu,

t. 1963. 67, 19. V. 1921; 107. III.

naléhavá, o násilí spáchaném na německé soukromé škole v Čes. Třebové,

t. 2503. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

naléhavá, že si správce novojičínské okresní politické správy přisvojuje nezákonnou moc udělovati rozkazy a moc úřední,

t. 3295. 117, 21. XII. 1921; 1956. IV.

naléhavá, o novém rušení škol,

t. 3564. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. školství dr. Šrobára.

146, 14. VII. 1922; 844. V.

naléhavá, o zákazu vydržovati zrušené německé školní třídy na útraty obcí,

t. 3565. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. školství dr. Šrobára.

146, 14. VII. 1922; 849. V.

naléhavá, jak jedná okresní hejtman Ščava v Novém Jičíně,

t. 3576. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 3790/XXIII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

naléhavá, že správce novojičínské okresní politické správy Ščava si osobuje nezákonnou moc úřední a nařizovací,

t. 3577. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 3790/IX. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

naléhavá, o nezákonném postupu okr. politické správy v Novém Jičíně při sčítání lidu,

t. 3578. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 3794/VI. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

naléhavá, o násilí spáchaném na německé soukromé škole v České Třebové,

t. 3579. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 5302/III. 35, 29. IX. 1925; 718. XI.

naléhavá, o neuvěřitelném šovinistickém postupu správce novojičínské okr. politické správy Ščavy,

t. 4123. 208, 8. V. 1923; 315. VII.

odpov. t. 4442/X. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

naléhavá, o zákazu peněžních sbírek pro říšsko-německé děti,

t. 4280. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4395/XXIV. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

naléhavá, o rušení německých středních škol,

t. 4858. 290, 23. IX. 1924; 1975. IX.

odpov. t. 1938/VII. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

naléhavá, o zákazu účasti žáků v turistických spolcích,

t. 4870. 294, 30. X. 1924; 30. X.

odpov. t. 5037/VI. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

naléhavá, o rušení školních tříd,

t. 4915. 298, 11. XI. 1924; 233. X.

odpov. t. 5090/III. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

naléhavá, o nových redukcích obecných škol na Moravě,

t. 4981. 311, 10. XII. 1924; 841. X.

odpov. t. 5168/XVI. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

naléhavá, o novém omezování německého školství,

t. 5327. 363, 22. IX. 1925; 622. XI.

zodpověděna prohlášením správce min. škol. dr. Markoviče.

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

pro nošení odznaků černo-červeno-zlatých,

t. 66. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 686. 19, 10. XI. 1920; 267. II.

stran zvláštního postavení Hlučínska ve státě,

t. 67. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 479. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o chování se podplukovníka Bruno Kleibra v Bělotíně (okres Hranice),

t. 75. 8, 16. VI. 1920; 353. I.

odpov. t. 486. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o nápisech a pod. na priv. místní dráze novojičínské,

t. 101. 8, 16, VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 439. 14, 26. X. 1920; 27. II.

o chování vojensk. podplukovníka v Bludovicích u Nov. Jičína,

t. 110. 9, 18. VI. 1920; 390. I.

odpov. t. 497. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o zrušení německých školních ústavů,

t. 242. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

o vojenském přehmatu v Memkovicích u Oder,

t. 233. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 496. 14, 26. X. 1920; 29. II.

t. 2192. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o poměrech ve Frýdku,

t. 212. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 1220. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

o vydávání českých nařízení ředitelstvím německých škol,

t. 204. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 848. 25, 24. XI. 1920; 441. II.

o jednání moravského zemského finančního ředitelství,

t. 294. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

odpov. t. 516. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o zabavení čas. "Deutsche Post" o Opavě ze dne 30. VI. 1920,

t. 377. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 559. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o propuštění 24 německých učitelů na Hlučínsku,

t. 434. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 948. 31, 4. XII. 1920; 1228. II.

pro zastavení činnosti a zamýšlené rozpuštění slezského spolku "Nordmark"

t. 708. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 2971. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o uzavření německého ústavu ku vzdělání učitelek v Opavě,

t. 816. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1187. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

o šovinistických přehmatech u olomouckého ředit. stát. drah,

t. 823. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 2072. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o postupu při udělování čsl. stát. občanství,

839. 24, 23. XI. 1920; 437. II.

odpov. t. 1505. 54, 14. II. 1921; 218. II.

o vydání schematismu čs. vyšších a středních učebných ústavů a učitelů,

t. 844. 25, 24. XI. 1920; 441. II.

odpov. t. 1357. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

o vydání nových čes. jízdních průkazů němec. středoškolským učitelům,

t. 845. 25, 24. XI. 1920; 441. II.

odpov. t. 1356. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

o jednání okres. hejtmana v Hlučíně vůči tamějšímu obyvatelstvu,

t. 868. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1973. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o minist. výnosu stran stávky na německých školách,

t. 909. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1381. 50, 3. II. 1921; 2055. I.

o zásobování obyvatelstva špatným uhlím,

t. 914. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1384. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o nepravdivém podávání zpráv Čsl. tisk. kanceláří,

t. 950. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 3047. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o mimořádných dotacích středním školám,

t. 998. 32, 14. XII. 1920; 1316. II.

odpov. t. 1511. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

o neoprávněném rozpuštění spolku "Deutsch-Mährischer Volksbund" v Hlučíně,

t. 1156. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

obnovena t. 3781/VIII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3801/XXII. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o skandálních poměrech u pošt. ředitelství v Opavě,

t. 1173. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1644. 58, 1. III. 1921; 2388. II.

o vyjádření se m n. zeměd. vůči německým rolníkům ve Slezsku,

t. 1180. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2911. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o § 9 zkušebních předpisů pro učitelství hudby,

t. 1462. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 2250. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o zabavení časop. "Neutitscheiner Volkszeitung" ze dne 5. XI. 1920,

t. 2081. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2380. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

o trestání na Hlučínsku,

t. 1929. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2387. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

o vyplácení podpor sokolským jednotám,

t. 1930. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2158. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o uzavření německého ženského učitelského ústavu v Opavě,

t. 1913. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2479. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o holdovací deputaci občanů z Hlučínska a východního Slezska v Praze,

t. 1957. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 3045. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o okamžitém vypsání obecních voleb,

t. 1958. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2355. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o vypsání volně propůjčitelných studentských nadací na r. 1920-1921,

t. 1965. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2584. 75, 22. VII. 1921; 708. III.

o vyřadění německých školních dětí v okresu novojičínském,

t. 2136. 67, 19. V. 1921; 108. III.

odpov. t. 2999. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

o nesprávných údajích v odpovědi na dotazy o zrušení německé reálky v Prostějově a reálného gymnasia v Břeclavě,

t. 2137. 67, 19. V. 1921; 108. III.

odpov. t. 2952. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

o propuštění německých zatímních učitelů (učitelek),

t. 2138. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 2628. 75, 22. VII. 1921; 708. III.

o užívání školních knih,

t. 2271. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

odpov. t. 2941. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

že odnímá se čistý výtěžek podnikům ve prospěch Československého Červeného kříže,

t. 2276. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3063. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o vypsání konkursu na místo lékaře v tabákové továrně v Nov. Jičíně,

t. 2298. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2953. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

o odpovědích na interpelace,

t. 2346. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

obnovena t. 3781/XII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3975/IX. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

že se žákům občanských škol z jiného obvodu brání choditi do školy,

t. 2376. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

odpov. t. 3182/I. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o opatřeních při odvodech,

t. 2372. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

odpov. t. 3082. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkswehr" ve Frýdku ze dne 4. března 1921,

t. 2388. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 3159/XXIV. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o tom, jak správce politické okresní správy v Novém Jičíně zacházel s žilinskými nováčky,

t. 2394. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 2987. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o přehmatech předsedy okresního školního výboru, pokud se týče okresní školní rady v Moravské Ostravě,

t. 2393. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

odpov. t. 3340/XXV. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o přehmatech, jichž se dopustilo obecní zastupitelstvo v Českém Šumburku nad Děsnou vůči učiteli tamější německé školy,

t. 2696. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

odpov. t. 3221/XXII. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o postupu pozemkového úřadu při rozdělování zabraných statků,

t. 2667. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

odpov. t. 3221/XIX. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o zlomyslných průtazích při vyřizování žádostí o souhlas se zřízením německých soukromých skol,

t. 2682. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

odpov. t. 3091. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o nezákonném a samovládném postupu předsedy zemské školní rady při zřizování okresních školních výborů podle nařízení vlády ze dne 6. listopadu 1920, č. 608. Sb. z. a n.,

t. 2683. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

odpov. t. 3061. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o protizákonném postupu ministerstva školství a národní osvěty proti německé obecné škole ve, Zdeslavi,

t. 2689. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

odpov. t. 3095. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o národnostním složení úřednictva okresní politické správy v Novém Jičíně,

t. 2688. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

obnovena t. 3781/XIII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 4333/II. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o otevření poboček s německým jazykem vyučovacím na státním ústavě pro vzdělání učitelek ženských odborných škol v Praze,

t. 2729. 78, 1. VIII. 1921; 849. III.

odpov. t. 3182/IV. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o presidiálním výnosu předsedy zemské školní rady ze dne 6. května 1921, čís. 2079, "Loutkové divadlo a výchova mládeže",

t. 2730. 78, 1. VIII. 1921; 849. III.

odpov. t. 3182/VI. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o nezákonném postupu školních úřadů při opatřování místností pro nově zřízenou českou školu podle § 7 zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n.,

t. 2690. 78, 1. VIII. 1921; 884. III.

odpov. t. 3322/XXXIX. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o přehmatech, jichž se dopustil velitel dělostřeleckého pluku čís. 8 na německé menšinové škole v Hradci-Podolí,

t. 2691. 78, 1. VIII. 1921; 884. III.

odpov. t. 3430/XXVIII. 130, 28. III. 1922; 11. V.

jak okresní školní rada v Jilemnici nepříslušně postupuje proti německé soukromé škole v Benecku,

t. 2731. 78, 1. VIII. 1921; 849. III.

odpov. t. 3221/XX. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

že dohled na německé průmyslové a odborné školy vykonávají inspektoři české národnosti,

t. 2727. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3221/XIII. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o nezákonném postupu předsedy zemské školní rady proti německým školám,

t. 2728. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3159/XXI.

91, 16. XI. 1921; 255. IV.

jak přednosta okres. polit. správy v Německém Brodě přímo hanebně vede úřední činnost německé okresní školní rady,

t. 2854. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XXI. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o porušení povinné péče poštovní správy při doručování dopisů,

t. 2852. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XXII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

že předseda zemské školní rady šikanujícím způsobem protahuje němec. školské záležitosti,

t. 2857. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/XLVII. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o vyvlastnění lázní Štramberku na Kravařsku,

t. 2860. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3159/XXXVIII. 91, 16. XI. 1921; 256. IV.

o přehmatech přednostů okresních politických správ a předsedy zemské školní rady ve věcech týkajících se německých škol,

t. 2865. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3430/II. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o tom, že pražská zemská správní komise chová se nepřátelsky ke školám, zvláště proti věcem německých škol,

t. 2866. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/XI. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

jak se bezdůvodně protahuje utvoření okresních školních výborů v politických okresích, které podle starších předpisů měly dvě okresní školní rady, německou a českou,

t. 2868. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/XL. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

jak úředníci ministerstva školství a nár. osvěty nakládají s německými školními věcmi,

t. 2876. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

že předseda zemské školní rady osobuje si nezákonná práva rozkazovací a úřední vůči přednostům okresních a politických správ a že uděluje jim protizákonné rozkazy,

t. 2877. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/XX. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o sloučení školních okresů novojičínského, moravsko-ostravského, hranického a místeckého,

t. 2883. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3322/XII. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o změtení jazyků na železnicích,

t. 2921. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

o přehmatech při sčítání lidu v obci Bravinné,

t. 2922. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

že předseda německé okresní školní rady v Moravské Ostravě Žilka zneužil úřední moci,

t. 2925. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3430/III. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o zabavení časop. "Deutsche Volkswehr" ve Frýdku z 9. dubna 1921,

t. 2928. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

obnovena t. 3781/XVIII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3807/IX. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

že četnictvo za vyučování vniká do školních tříd,

t. 2937. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3430/XV. 130, 28. III. 1922; 10. V.

že ministerstvo školství odepřelo schváliti IV., VII., VIII. díl čítanky Bernt-Lehmann-Wepsovy pro gymnasia a VII. díl pro reálky,

t. 2945. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3340/XXII. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o. zrušení německého ústavu pro vzdělání učitelů v Praze a spojení jeho s ústavem pro vzdělání učitelek,

t. 2946. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3322/XLIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o trestech při sčítání lidu ve Lhotce v okrese bíloveckém,

t. 3106. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3430/XXVII. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o ztýrání německého pěšáka,

t. 3158/XXIV. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

odpov. t. 3430/XXIX. 130, 28. III. 1922; 11. V.

že se uprázděné tabáční trafiky zadávají jen Čechům,

t. 3181/IV. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

odpov. t. 3430/XXV. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o zabavení časop. "Neutitscheiner Volkszeitung" ze dne 12. srpna 1921,

t. 3181/XI. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

odpov. t. 3430/XXVI. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o nesprávné odpovědi na interpelaci tisk 2136,

t. 3321/XIX. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

obnovena t. 3781/XXIV. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 4082/XIX. 209, 11. V. 1923; 322. VII.

o potrestání rodičů v Šenově (okres Nový Jičín),

t. 3321/XXX. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

obnovena t. 3781/XXX. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3847/VII. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o vyloučení dětí z německé školy v Ženklavě,

t. 3321/XXXI. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

obnovena t. 3781/XXXI. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/II. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

o nezákonném chováni správy vojenského zásobovacího skladiště v Dejvicích,

t. 3158/XVIII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

odpov. t. 3322/LIII. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o zabrání dalších školních místností pro české školy v Mostě,

t. 3410/V. 130, 28. III. 1922; 8. V.

obnovena t. 3781/XXXVIII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/III. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

že ze státní tkalcovské školy v Kežmarku byl propuštěn dílovedoucí Vilém Palumbiny,

t. 3410/XI. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XXXIX. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3807/IV. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

o zrušení německé obecné školy v Želívsku, v okrese moravsko-třebovském,

t. 3410/XVII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XL. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3940/XII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o jazykové praxi u hlučínského okresního soudu,

t. 3442/XIV. 139, 23. V. 1922; 416. V.

o zřízení německé soukromé školy obecné v Starých Horách, okrese německo-brodském,

t. 3550/VII. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3966/IV. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

že česko-dubská místní školní rada odepřela německé obecné a občanské škole v Českém Dubu příslušné učebné pomůcky,

t. 3550/VIII. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3966/III. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zavření německé soukromé obecné školy ve Znojmě-Hradisku,

t. 3550/IX. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3953/XXII. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o reklamacích školních dětí na Moravě,

t. 3561/X. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3883/XXIV. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o zamezení soukromému domácímu vyučování v Mlíčkovicích v okrese znojemském,

t. 3561/XI. 148, 20, VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3847/VI. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o nuceném pensionování německých učitelů,

t. 3561/XII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3801/XI. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkszeitung",

t. 3561/XVIII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3790/III. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

že správám škol byly sděleny státní svátky v jazyce francouzském,

t. 3670/III. 154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. t. 3800/VII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

o spolku "Německá okresní úřadovna pro ochranu dětí a péči o mládež v Hlučíně (Deutsche Bezirksstelle für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Hultschin),

t. 3670/XVIII. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3801/XXVII. 159, 24. X. 1922; 47. VI.

o převedení peněz poručenských a sirotčích na pražský poštovní šekový úřad,

t. 3690/VIII. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3966/V. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zřízení české školy v obci Bystřici ve Slezsku,

t. 3610/IV. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3847/V. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o lehkovážném postupu okresních politických správ,

t. 3610/V. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3883/XVII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o zabavení novojičínského časop. "Deutsche Volkszeitung",

t. 3610/VI. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3800/XIX. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o postupu správce okresní polit. správy Ščavy v Novém Jičíně,

t. 3610/XXIII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3953/XXV. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o porušení jazykového zákona brněnským státním zastupitelstvem,

t. 3700/IX. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3940/XVII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o českých zápisech do pozemkové knihy,

t. 3700/X. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

o jazykových přehmatech berních úřadů,

t. 3740/V. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

o dvojjazyčném vyřizování německých spisů,

t. 3740/VI. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3800/XII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

o přijímání školních dítek do německých menšinových škol,

t. 3780/IX. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3823/VIII. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o zabrání mateřské školy v Hradci-Podolí,

t. 3780/X. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3966/XIII. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

o utiskování německé obecné školy v Lužici, okrese štenberském na Moravě,

t. 3780/XI. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3847/IV. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o zřízení německé obecné školy v Hlučíně,

t. 3780/XII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3847/III. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o zabrání budovy bývalé školy v Studénkách, okrese jihlavském na Moravě,

t. 3780/XIII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3953/I. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o zřízení německé menšinové obecné školy v Neředíně u Olomouce na Moravě,

t. 3780/XV. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3847/XIII. 173, 24. XI. 1922; 1027. V.

o náhradě škod působených československým vojskem německé živnostenské pokračovací škole v Ústí n. Labem,

t. 3785/II. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 4065/XVII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o zabrání pozemku pro českou menšinovou školu v Boru,

t. 3785/XVI. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3966/X. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zabrání německé mateřské školy v Karvinné (ve Slezsku) pro české školní účely,

t. 3785/XVII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3953/XIX. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o zabavení časop. "Deutsche Volkszeitung" a "Deutsche Volkswehr",

t. 3816/XIX. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 3953/XVII. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

že zápisy do škol na Těšínsku konali vládní komisaři,

t. 3853/XIX. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4033/XIII. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o označování jména republiky Československé v německém jazyku,

t. 3853/XX. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4045/VI. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o ozdobování nádraží prapory,

t. 3853/XXI. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4033/XVI. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

že v Olomouci opět byly odňaty německé školní místnosti pro české školy,

t. 3853/XXIX. 173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

odpov. t. 4033/XII. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o jazykové praxi u hlučínského okresního soudu,

t. 3909/III. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

odpov. t. 3966/XVIII. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

o nezákonném zabrání žatecké budovy chlapecké a dívčí obecné školy III. pro tamější český ústav pro vzdělání učitelů,

t. 3862/XII. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4254/III. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o zabrání německé školní budovy v Heřmanicích, v okrese hranickém, pro českou menšinovou školu,

t. 3917/V. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 5056/XX. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o zřízení německé menšinové školy v Jaktaři u Opavy (v moravské enklávě) ve Slezsku,

t. 3917/VII. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4254/XX. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zabavení časopisu "Jägerndorfer Zeitung",

t. 3995/IV. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4082/XXVI. 209, 11. V. 1923; 322. VII.

že se na Moravě překáží domácímu soukromému vyučování,

t. 4009/X. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4231/VIII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o zákazu vydávati a přijímati německé výplatní listiny, jakož i že se vydávají čistě české dotazníky k zákonu o státních zaměstnancích ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

t. 4009/XIII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4410/VIII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o německém ústavu pro vzdělání učitelů v Opavě,

t. 4017/XI. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4250/XII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zrušení zimní expositury v Rydrovicích, okrese lanškrounském,

t. 4017/XIV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4231/X. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o změně jazykového styku ve školních úřadech,

t. 4017/XV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4250/VI. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o nepřijetí školních dítek do německé občanské školy v Č. Dubě,

t. 4041/XVIII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4179/XII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o zachovávání úředního tajemství okresními školními výbory,

t. 4044/XII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4612/IV. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

o požadování devíti místností německých středních škol v Litoměřicích pro české reformní reál. gymnasium,

t. 4044/XIV. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/XII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o protizákonném potrestání německých rodičů na Moravě, že jejich děti nedocházejí do českých menšinových škol,

t. 4044/XIX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/XVIIII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zřízení němec. menšinové školy v Skřečom u Bohumína ve Slezsku,

t. 4044/XXI. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/II. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o zabavení německé mateřské školky v Žalhosticích pro účely české menšinové školy,

t. 4044/XX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/V. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

že královéhradecké ředitelství státních drah vrací německy vyplněné žákovské průkazky,

t. 4048/III. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4231/XIV. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o nové redukci německých obecných škol v Ústí n./Labem,

t. 4048/V. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4243/XIV. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o národnostním složení úřednictva okresní politické správy v Novém Jičíně,

t. 4085/IV. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4333/II. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o novém zkracování německého školství a o nestejném nakládání s německým školstvím proti českému,

t. 4098/V. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

o zrušení 7 tříd dívčích obecných škol v Ústí nad Labem a o nezákonném postupu předsedy ústeckého okres. školního výboru,

t. 4115/V. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4266/VIII. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

o omezování německých obecných škol, k nimž jsou připojeny školy občanské jako školy povinné,

t. 4157/XIII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/XIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

že ministerský rada Ščava se činně účastnil jednostranné šovinistické schůze ve Fulneku,

t. 4115/XVI. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4593/V. 265, 27. V. 1923; 738. IX.

o poměrech v opavské továrně na uzenářské zboží "Praga",

t. 4115/XIX. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 5134/XIII. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o zákazu, aby německé školní třídy byly dále vydržovány na útraty obcí,

t. 4171/II. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/I. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o zabavení novojičínského časop. "Volksruf",

t. 4174/I. 219, 30. X. 1923; 11. VIII.

odpov. t. 4250/XVIII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zabavení brožury: Venkované! Poznejte nebezpečí!,

t. 4174/II. 219, 30. X. 1923; 11. VIII.

odpov. t. 4249/XVI. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkszeitung für das Kuhländchen",

t. 4174/III. 219, 30. X. 1923; 11. VIII.

odpov. t. 4254/IV. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o nepřetržitém a neospravedlnitelném zabavování časopisu "Südmährerblatt" v Brně,

t. 4229/I. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4266/VII. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

o nepřetržitém a neodůvodněném zabavování časopisu "Brünner Montagsblatt",

t. 4229/IV. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4266/X. 229, 22. XI. 1923; 435. VIII.

o utiskování německé školy v Dolejším Těšově v okrese sušickém,

t. 4256/XI. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

že na Hlučínsku a na Moravě bylo znovu překaženo německé domácí soukromé vyučování,

t. 4274/I. 228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. t. 4639/III. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o německé soukromé obecné škole v Benecku,

t. 4274/III. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

o změně školního obvodu německé obecné školy v Pláni Věžovaté, okrese česko-krumlovském,

t. 4274/V. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/V. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

novém rušení prozatímních poboček, slučování nižších školních tříd na německých obecných školách v Čechách, do nichž dochází málo dětí,

t. 4274/VII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

o týrání německých poštovních úředníků ve Slezsku,

t. 4274/XIII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4458/III. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

aby staniční budovy byly označeny také německým jazykem,

t. 4281/XIII. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4746./V. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o neslýchaných poměrech na moravských středních školách,

t. 4317/II. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4639/IV. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

že předseda brněnské zemské školní rady znovu zrušil exposituru v Terešově v okresu vyškovském,

t. 4317/X. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

o utiskování německé dvoutřídní obecné školy v Čachrově tím, že presidium zemské školní rady stále pomýšlí na změny školních obvodů,

t. 4385/XII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

že do české menšinové školy v Hasellbachu v okresu domažlickém docházejí německé školní dítky,

t. 4405/IV. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 5168/XXII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o zřízení české menšinové občanské školy ve Vyšném (na vitorazském území, okres kaplický),

t. 4405/VII. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4639/VIII. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o zamýšleném spojení německých obecných škol v Sofienwaldu, Krabonoši a Nové Vsi n. Lužnicí,

t. 4454/I. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

o postupu komisaře s plnou mocí pro Hlučínsko proti německému domácímu soukromému vyučování a spolku "Ortsgruppe des Deutschen Kulturverbandes" v Kravařích,

t. 4443/XIV. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

jak železniční správa užívá jazyků,

t. 4462/IV. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

o jazykové otázce místních školních rad,

t. 4515/X. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4938/XI. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

že se učitelům nevyplácejí remunerace povolené jiným státním úředníkům,

t. 4551/XIII. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

že novojičínská okr. politická správa nařídila, aby byly odstraněny obrazy z vnitřku školní budovy v Suchdole,

t. 4592/I. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4902/X. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o odklizení podstavce pomníku císaře Josefa v Novém Jičíně,

t. 4592/II. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4794/XX. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o přídělu půdy od dvora Sádku,

t. 4617/I. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

odpov. t. 4844/XI. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o vyplácení pensí na Slovensku,

t. 4617/II. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

odpov. t. 4844/VI. 294, 30. X. 1924; 7. X.

že novojičínská okresní politická správa zakázala černo-červeno-zlaté prapory,

t. 4636/XIII. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4794/XIV. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o vypuzování německých dělníků a úředníků v studenecké vozovce

t. 4677/IV. 277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

odpov. t. 4799/III. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

že novojičínská okr. polit. správa protizákonně předpisuje poplatky,

t. 4748/XII. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4938/VI. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o zabavení sbírky básní "Zu neuen Sternen",

t. 4781/VII. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4902/XV. 297, 11. XI. 1924; 183. X.

o zabavení časopisu "Volksruf" v Novém Jičíně,

t. 4781/XII. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 4808/XIX. 286, 16. IX. 1924; 1491. IX.

o zrušení německé obecné školy v Karlově,

t. 4975/II. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5056/XVIII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

že z německé školní obce Náhlova byly vyňaty některé osady,

t. 4975/IV. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5134/I. 342, 22. V. 1925; 188. XI.

o omezení německé obecné školy v Čachrově,

t. 4975/VI. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o bránění v docházce do německých škol ve Frýdku,

t. 4975/VIII. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o zřízení a stavbě české menšinové školy ve Velkých Skalinách,

t. 4975/XI. 313, 15. XII. 1924; 890. X.

odpov. t. 5134/VI. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o obecních volbách v Karvinné v okrese frýštátském v československém Slezsku,

t. 4990/II. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5153/XIII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o přehmatech železniční a celní správy proti jazykovému právu,

t. 4990/III. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

o poměrech ve slezské zemské školní radě,

t. 4990/VI. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

o úřadování opavské úřadovny státního pozemkového úřadu,

t. 4990/IX. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5090/X. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o porušování jazykového zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., při správě německého školství,

t. 5013/I. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

že se nevyplácejí požitky a vdovská pense po gymnasijním profesoru Josefu Nowakovi,

t. 5013/III. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

jak se zachovaly politické úřady k výletu německých vysokoškolských studentů do Ústí nad Labem,

t. 5013/X. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5153/XI. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

že opavská okr. politická správa zakázala schůzi německé národní strany v Kružberku,

t. 5040/I. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

že ministerstvo školství a nár. osvěty přestalo vydávati německé vydání svého Věstníku,

t. 5050/IV. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5302/V. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

že české vojsko kdysi odňalo zbraně v Novém Jičíně,

t. 5050/IX. 342, 5. III. 1925; 1236. X.

o svévolné zvýšení cen jízdného na drahách,

t. 5055/II. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

odpov. t. 5209/XV. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

že učeň Josef Hortel z Fulneku byl vyloučen z německé živnostenské pokračovací školy,

t. 5055/III. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

odpov. t. 5168/XIX. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

že do českých menšinových škol docházejí německé děti,

t. 5089/VII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zabavení kalendáře "Deutschnationaler Taschenzeitweiser" na rok 1925,

t. 5133/IV. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5209/XVII. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

že policejní ředitelství zakázalo opavské německé obecní knihovně rozdávati leták,

t. 5133/VII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že školní úřady v Čechách a na Moravě úmyslně překážejí zřizování německých soukromých škol,

t. 5133/X. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o slavnosti 7. března na školách,

t. 5148/VI. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že novojičínská okr. pol. správa přikázala městu, aby dne 7. března 1925 vyvěsilo prapory,

t. 5148/VIII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zevním označení a razítkách německých státních středních škol,

t. 5154/IV. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že němečtí profesoři na středních školách nebyli povýšeni do vyšších hodnostních tříd,

t. 5162/IV. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

o článku urážejícím německý národ v české čítance,

t. 5162/VIII. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

že byla zakázána Eichendorfova báseň,

t. 5211/V. 353, 8. VII. 1925; 423. XI.

že opavský časopis "Volksruf" byl zastaven na šest měsíců,

t. 5211/VI. 353, 8. VII. 1925; 423. XI.

že bylo zakázáno zavěsiti černo-červenozlatý prapor,

t. 5211/VII. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

o roční subvenci Národní jednoty severočeské,

t. 5211/IX. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

o nápise Němcům nepřátelském ve Všenorech,

t. 5211/X. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

aby konečně byly zřízeny okresní školní výbory v Českém Těšíně a ve Fryštátě,

t. 5290/II. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé jednotřídní obecné školy v Náhlově,

t. 5290/VII. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé občanské školy v Českém Dubě,

t. 5290/IX. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé dvoutřídní obchodní školy v Jihlavě,

t. 5290/XI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o agitaci mezi německými školními dítkami pro českou menšinovou školu v Železné Rudě Městysi,

t. 5301/III. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o vyplácení osobních přídavků německým středoškolským profesorům, působícím na Slovensku,

t. 5301/I. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o útisku německého obyvatelstva na Hlučínsku v oboru školství,

t. 5301/VI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o výnosu min. škol. z 20. VI. 1925, číslo 76.669/25, vydaném středním školám,

t. 5303/I. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

o neštěstí, které se přihodilo při cvičení v dělostřelecké střelbě na ostro v Čermné,

t. 5338/VII. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

že v Miříkově jsou německé děti nuceny choditi do české menšinové školy.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zřízení české menšinové školy v Srní a o nátlaku, aby děti docházely do této školy.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zrušení občanské školy v Hrušově.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zřízení české menšinové školy v Záblatí a opatření místnosti pro ni.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

Dotazy:

proti přehmatům vojenských úřadů v obci Klauendorf u Nov. Jičína.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

o zřízení Velké Ostravy, které prý se chystá.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

o vydávání přípisů a výnosů německým zemědělským školám v německé řeči.

7, 15. VI. 1920; 330. I.

o výpovědích německým nádražním restauratérům.

28, 1. XII. 1920; 725. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

o nespravedlivém rozdělení knih pro chudé na školní rok 1920/21.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

o nařízení okresních politických správ, aby byly dne 28. října vyvěšeny prapory,

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o postupu presidenta krajského soudu v Novém Jičíně.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

o výroku správce zemské správy politické na Moravě.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

67, 19. V. 1921; 102. III.

o náhradě škody za sejmutí uličních a jiných tabulek.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

o nedoručených dopisech firmy "Tiskárna Hosche-Schleifa".

86, 18. X. 1921; 8. IV.

o sokolském sletu v Novém Jičíně.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 121, 17. I. 1922; 2122. IV.

že předseda krajského soudu v N. Jičíně půjčil Sokolům umývadla z úřadoven.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 119, 12. I. 1922; 2012. IV.

že správám škol byly sděleny státní svátky v jazyku francouzském.

91, 16. XI. 1921; 251. IV.

o postupu československého konsula ve Štýrském Hradci, který odporuje mezinárodnímu právu.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o zabavení 2 štočků.

148, 20. VI. 1922; 1016. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o jazykové praxi ústředního ředitelství čsl. tabákové režie v Praze.

164, 7. XI. 1922; 346. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o zřízení třetí lékárny v Novém Jičíně.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o stavbě kasáren v Šenově.

177, 7. XII. 1922; 1511. VI.

odpov. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

o vyhlášce na olomouckém hlav. nádraží.

177, 7. XII. 1922; 1511. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

o událostech na hranické vojenské akademii.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

o novém přehmatu přednosty okr. politické správy Ščavy v Novém Jičíně.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

ze v Hořesedlech byla zřízena česká menšinová škola.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

že české vojsko kdysi zabavilo zbraně.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o postupu celních úřadů v Novém Jičíně.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 10. VIII.

o událostech na hranické vojenské akademii.

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o okr. inspektorovi finanční stráže Stillerovi v Opavě.

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 48. VIII.

o zabavení časopisu "Volksruf" v Novém Jičíně.

219, 30. X. 1923; 3. VIII.

odpov. 225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

o sloučení osad Březinky a Korbelové Lhoty s obcí Slatinou.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

že Marie Litwinská nedostává pense.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 304, 24. XI. 1924; 503. X.

o složení zemských výborů a zemských správních komisí.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 345, 4. VI. 1925; 191. XI.

o dodatečném soupisu cenných papírů.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

Žádost ve věcech imunity:

moravského zemského výboru o souhlas s disciplinárním vyšetřováním pro urážlivé výroky proti vládě (podle § 24 ústav. listiny)

9, 18. VI. 1920; 387. I.

zpr. t. 2185; zprav. V. Dyk;

nevydán 76, 27. VII. 1921; 768. III.

zemsk. s. v Opavě (přestupek podle § 488 tr. zák. a čl. V. ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ex 1863)

10, 19. VI. 1920; 461. I.

zemsk. s. v Opavě (zločiny podle § 58 lit. c) tr. zák. 65 lit. a) a b) tr. zák. a přestupek § 488 tr. zák. a čl. V. zák. z 17. XII. 1862, č. 8 ex 1863)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zemsk. s. v Opavě (zločin rušení veřejného pokoje podle § 65 tr. z.)

48, 27. I. 1921; 1835. II.

žád. odvolána 139, 23. V. 1922; 422. V.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 305 tr. zák. a přestupky podle § 491 tr. zák. a čl. V. zák. z 17. XII. 1862 ř. z. č. 8 z r. 1863 a § 308 tr. zák.)

66, 31. III. 1921; 5. III.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 a, b, a § 305 tr. zák.)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

krajsk. s. v Novém Jičíně (zločin rušení veřejného pokoje podle § 65 a) tr. zák.)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

krajsk. s. v Olomouci (zločin rušení veřejného pokoje ve smyslu § 65 a), b) tr. zák.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

zemsk. s. v Opavě (přečiny podle §§ 305 a 300 tr. z., přestupky podle čl. V. zák. ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, a §§ 487, 491 a 312 tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

žád. odvolána 139, 23. V. 1922; 422. V.

kraj. s. v Olomouci (přestupek ve smyslu §§ 11, 14 a 19 zák. ze dne 15. XI. 1867, č. 15 ř. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

okr. s. v Opavě (přestupek podle §§ 487, 491 a 496 tr. z. a čl. V. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 z r. 1863, a podle §§ 14 a 19 zák. ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z.)

106, 9. XII. 1921; 1474. IV.

žád. odvolána 139, 23. V. 1922; 422. V.

kraj. s. v Novém Jičíně (zločin podle § 65 a) tr. z. a přečin podle § 305 tr. z.)

118, 10. I. 1922; 1986. IV.

moravského zemsk. výb. v Brně za souhlas s disciplinárním stíháním

139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 4167; zprav. J. Konečný;

nevydán 218, 28. VI. 1923; 645. VII.

ok. s. v Novém Jičíně (přestupek podle § 491 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána 164, 7. XI. 1922; 348. VI.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle §§ 300 a 302 tr. z., jednak přestupek podle §§ 312 a 314 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 206, 3. V. 1923; 288. VII.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 58 c) tr. z., přečin podle §§ 300, 305 tr. z., přečin podle čl. III. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, a přestupek podle §§ 491, 496 tr. z., čl. V. zák. ze dne. 17. prosince 1862, č. 8 z r. 1863)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 294, 30. X. 1924; 33. X.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 305 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

krajsk. s. v Nov. Jičíně (přečin podle § 300 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

žád. odvolána 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

krajsk. s. ve Znojmě (zločin podle §§ 65, 58 tr. z. přečin podle §§ 279, 305 r. z., přestupek podle § 312 tr. z. a §§ 14 a 19 shromažďovacího zákona)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 4658; zprav. J. Mach;

nevydán 274, 17. VI. 1924; 983-4. IX.

kr. s. ve Slezské Ostravě (přestupek podle §§ 487, 491 a 496 tr. z., a čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862, č. ř. z.)

174, 28. XI. 1922; 1164. VI.

řízení zast. 203, 24. IV. 1923; 237. VII.

krajsk. s. v Novém Jičíně (přečin podle § 305 tr. z. a přestupek podle § 491 tr. z., čl. V. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z.)

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

zpr. t. 4169; zprav. J. Konečný;

nevydán 216, 27. VI. 1923; 536-7, VII.

krajsk. s. v Novém Jičíně (přestupky §§ 3, 14, 19 shrom. zákona a zločin podle § 65 b) tr. z., jichž se jmenovaný dopustil na schůzi v Hranicích dne 12. července 1922)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

žádost za stíhání pro přestupky §§ 3, 14, 19 shrom. zákona

odvolána; 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zpr. t. 4659; zprav. J. Mach;

nevydán 275" 18. VI. 1924; 1004. IX.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 65 a) tr. z. a přečin podle § 305 tr. z., jichž dopustil se řečí na schůzi v Újezdě dne 4. února 1923)

199, 10. IV. 1923; 22. VII.

žád. za stíhání pro přečin podle § 305

odvolána 215, 27. VI. 1923; 531. VII.

zpr. t. 4710; zprav. J. Maxian;

nevydán 315, 16. XII. 1924; 924. X.

kraj. s. v Mostě (zločin podle § 65 a) tr. z. a přečiny podle § 308 tr. z., jichž se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 18. února 1923 v Klášterci)

zpr. t. 4534; zprav. V. Dyk;

nevydán 264, 16. IV. 1924; 707. IX.

kraj. s. v Mostě (zločin podle § 15, odst. 3, po případě podle § 16, odst. 2, zákona na ochranu republiky a přečin podle § 305 tr. z., jichž se dopustil v řeči na veřejné schůzi dne 17. února 1923 v Kadani)

213, 14. V. 1923; 466. VII.

žád. za stíhání pro přečin podle § 305

odvolána 215, 27. VI. 1923; 531. VII.

zpr. t. 4660; zprav. V. Dyk;

nevydán 280, 26. VI. 1924; 1126. IX.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 305 tr. z., po příp. přečin dle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí na schůzi dne 5. října 1922 v Unčově)

215, 27. VI. 1923; 529. VII.

zpr. t. 4661; zprav. J. Mach;

vydán: 280, 26. VI. 1924; 1126-1138. IX.

kraj. s. Novém Jičíně (zločin velezrady podle § 58 c) tr. z. (případně zločin podle § 16, č. 2 zákona na ochranu republiky) a přestupek podle §§ 3, 19 shrom. zákona, jichž se dopustil řečí 28. ledna 1923 na nádraží v Novém Jičíně)

215, 27. VI. 1923; 529. VII.

zpr. t. 4763; zprav. J. Mach;

vydán: 315, 16. XII. 1924; 924-5. X.

řízení zast. 342, 22. V. 1925; 122. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 305 tr. z. (případně podle § 16, odst. 1 zákona na ochranu republiky), jehož se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 28. ledna 1923 v Opavě)

215, 27. VI. 1923; 529. VII.

řízení zast. 297, 11. XI. 1924; 183. X.

okr. s. ve Fulneku (podezřelý z přestupků podle § 491 tr. z. a čl. V. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z., jichž se dopustil řečí na schůzi dne 18. listopadu 1922 v Butovicích)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4404; zprav. dr. Patejdl;

nevydán 248, 18. III. 1924; 109-10. IX.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 5, § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zřízení zast. 353, 8. VII. 1925; 411. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečiny podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1924, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na veřejné schůzi lidu dne 18. srpna 1924 v Opavě)

300, 18. XI. 1924; 258. X.

zpr. t. 4988; zprav. J. Rouček;

nevydán 330, 16. III. 1925; 1328-9. X.

okr. s. v Unčově (přečin podle § 14, č. 1 a 5, § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 21. září 1924 v Unčově)

321, 29. I. 1925; 1085. X.

zpr. t. 5192; zprav. V. Votruba;

vydán: 356, 9. VII. 1925; 482. XI.

zemsk. s. Opavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil výroky na schůzi konané dne 15. listopadu 1924 ve Svobodných Heřmanicích)

324, 5. III. 1925; 1238. X.

zpr. t. 5281; zprav. J. Mach;

vydán: 376, 13. X. 1925; 1507. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491, 493 a 496 tr. zák. proti Jiřímu Münsterovi, rolníku v Suchdolu)

328, 12. III. 1925; 1298. X.

zpr. t. 5281; zprav. J. Mach;

vydán: 376, 13. X. 1925; 1507. XI.

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi dne 26. března 1925 v Bělotíně)

342, 22. V. 1925; 122. XI.

zpr. t. 5283; zprav. J. Valášek;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1536. XI.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí 21. května 1925 v Rázové)

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

zpr. t. 5408; zprav. J. Aster;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1607. XI.

Volán k pořádku:

29, 2. XII. 1920; 1003. II.

35, 17. XII. 1920; 1441, II.

57, 18. II. 1921; 2352, 2355. II.

64, 15. III. 1921; 2723. II.

71, 12. VII. 1921; 349. III.

74, 19. VII. 1921; 587. III.

79, 2. VIII. 1921; 936, 937, III.

118, 10. I. 1921; 1992. IV.

127, 26. I. 1922; 2628. IV.

147, 16. VI. 1922; 948, 959, 960. V.

148, 20. VI. 1922; 1095, 1102. V.

153, 23. VI. 1922; 1269. V.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1521, 1522. V.

162, 27. X. 1922; 331, 332. VI.

175, 29. XI. 1922; 1397. VI.

232, 27. XI. 1923; 679. VIII.

246, 20. XII. 1923; 1767. VIII.

247, 6. III. 1924; 27, 44. IX.

259, 9. IV. 1924; 449. IX.

265, 27. V. 1924; 751. IX.

280, 26. VI. 1924; 1129. IX.

293, 25. IX. 1924; 2171. IX.

297, 11. XI. 1924; 190. X.

300, 18. XI. 1924; 283. X.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 5 schůzí 35, 17. XII. 1920; 1483. II.

na 1 schůzi 79, 2. VIII. 1921; 937. III.

na 5 schůzí; zbaven posl. platu na 1 měsíc 280, 26. VI. 1924; 1132, 1152. IX.ISP (příhlásit)