JUDr. Emerich Radda

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RADDA Emerich, dr,

X. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - práv. - ústav. - ústav. práv. a vyšetřov.

Návrhy:

na změnu některých ustanovení vládního nařízení ze dne 9. prosince 1921, č. 450 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové, t. 3472.

134, 4. IV. 1922; 192. V.

aby stát poskytl pomoci osobám postiženým požárem v Mikulově, t. 4897.

294, 30. X. 1924; 30. X.

7 pozměňov. návrhů k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkajících se provedení drenáží na Moravě a ve Slezsku a provedení vodních staveb tamtéž.

29, 2. XII. 1920; 940, 943. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin atd. (zpr. t. 2481), týkající se navrhované resoluce.

84, 6. VIII. 1921; 1172. III.

pozměňov. a event. návrh k osnově zákona o změně zákona, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (zpr. t. 1642), týkající se § 3.

101, 29. XI. 1921; 1323. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona změně zákona o zemsk. správ. výb. pro Čechy (zpr. t. 2897), týkající se odstavce 2. a 3.

120, 13. I. 1922; 2085. IV.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 10.

245, 19. XII. 1923; 1631. VIII.

na přejítí k dennímu pořadu přes osnovu zák. o úpravě promlčecí lhůty v imunit. záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 459. IX.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se provádění ustanovení o svobodě práva shromažďovacího.

28, 1. XII. 1920; 808. II.

k osnově zákona o vojenském kázeňském právu (zpr. t. 4135), týkající se vojenských pensistů, jimž byly zkráceny zaopatřovací platy.

210, 11. V. 1923; 344. VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 634. I. (něm. 683)

o zmocnění vlády k jmenování ústřední správní komise pro sjednocenou obec pražskou (zpr. t. 1096).

35, 17. XII. 1920; 1466. II. (něm. 1518)

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta, zločin velezrady (zpr. t. 1847).

66, 31. III. 1921; 27. III. (něm. 42)

o státním příspěvku na nouzové práce na moravských vodotocích (zpr. t. 2225).

71, 21. VII. 1921; 367. III. (něm. 413)

o změně zák., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (zpr. t. 1642).

101, 29. XI. 1921; 1321. IV. (něm. 1328)

o změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. t. 2897).

120, 13. I. 1922; 2078. IV.

o změně jednacího řádu poslanecké sněmovny (zpr. t. 3391).

127, 26. I. 1922; 2624. IV. (něm. 2663)

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1916. VI. (něm. 2047)

o prodloužení a doplnění zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n. (zpr. t. 4271).

227, 20. XI. 1923; 259. VIII. (něm. 269)

o upravení promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 442. IX. (něm. 477)

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti, spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 523. IX. (něm. 555)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1709. IX. (něm 1761)

o organisaci řádných soudů a určení sídel a obvodů soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4913).

297, 11. XI. 1924; 200. X. (něm. 224)

Interpelace:

naléhavá, jak násilně vládne vládní komisař v Jihlavě,

t. 4626. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

odpov. t. 5037/XVI. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

naléhavá, aby ihned vypsány byly obecní volby v Jihlavě,

t. 4929. 306, 26. XI. 1924; 692. X.

odpov. t. 5042/XII. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o zamezení nesnesitelných poměrů při pohraniční kontrole na nádražích,

t. 393. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 556. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o jednání s nováčky u 3. jízdního pluku v Nových Zámcích,

t. 944. 31, 4. XII. 1920; 1267. II.

odpov. t. 1563. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o jednání vládního správního komisaře v Miroslavě,

t. 992. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

odpov. t. 143. 58, 1. III. 1921; 2388. II.

o němec. měšťan. dívčí škole v Miroslavě,

t. 993. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

odpov. t. 1908. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o němec. školách v Miroslavě,

t. 994. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

odpov. t. 1834. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o zřizování pokoutních českých škol,

t. 1052. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

odpov. t. 2020. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o zabrání tělocvičny němec. tělocvičného spolku v Jihlavě vojskem,

t. 1152. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

odpov. t. 1712. 61, III. 1921; 2478. II.

o počínání okres. polit. správy v Jihlavě vůči obec. zastupitelstvu ve Stonařově pro poškození dvou lipek,

t. 2489. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3322/XXXVI. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o přehmatech okres. hejtmana dačického při sčítání lidu,

t. 2670. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

odpov. t. 3159/XXV. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o trestech, uložených při sčítání lidu,

t. 2855. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3340/III. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o zabavení zbraní,

t. 2856. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

že v obvodu berní správy ze Znojmě nespravedlivě se předpisují daně,

t. 2948. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

že okresní politická správa ve Znojmě zakázala vyvěsiti plakát o schůzi v Micmanicích,

t. 3088. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

o zdanění společnosti s r. o.,

t. 3089. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

odpov. t. 3340/V. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o událostech ve znojemském obecním zastupitelstvu,

t. 3321/XI. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

obnovena t. 3781/XXIII. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3975/IV. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o zřejmých přehmatech podřízených činitelů,

t. 3321/XV. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

obnovena t. 3781/XXIV. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3883/I. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

aby spisovateli A. G. Gegenbauerovi byla vyplacena náhrada škody za zabraný psací stroj,

t. 3321/XVI. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o vykonávání lékařské praxe v jihomorav. pohraničním území,

t. 3321/XXVIII. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

obnovena t. 3781/XXIX. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3823/IX. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o štváčské činnosti "Okrskového výboru Nár. Jednoty" ve Znojmě,

t. 3351/XV. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

obnovena t. 3781/XXXIV. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3823/XIV. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

že úřady shledaly závadnou znojemskou místní skupinu německé národní mládeže a rozpustily ji,

t. 3410/III. 130, 28. III. 1922; 8. V.

obnovena t. 3781/XXXVII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3883/XXI. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o výhružném výroku okresního hejtmana moravsko-krumlovského,

t. 3442/II. 139, 23. V. 1922; 415. V.

o nuceném vyřazení dítěte z německé školy v Českých Křídlovicích v polit. okrese znojemském,

t. 3670/I. 154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. t. 3807/VI. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

o chování koncipisty Vláčila při dačické okresní správě politické,

t. 3670/XII. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3847/XV. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o stranickém postupu okresní politické správy v Dačicích,

t. 3690/IX. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3794/IX. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o nezákonitém postupu při vydávání cestovních pasů,

t. 3610/11. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3801/XVIII. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o zabaveném provolání,

t. 3740/XX. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3807/V. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

o stranickém postupu obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Brně,

t. 3785/VII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3940/VI. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o protizákonném jednání místodržitelského koncipisty dr. Stanislava Illka od znojemské okresní politické správy,

t. 4009/XIV. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4391/IX. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

že se v Praze nedoporučují poštovní zásilky,

t. 4009/XVI. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4097/IX. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

jak moravsko-budějovická okresní politická správa užívá jazykového zákona,

t. 4048/XIII. 201, 17. IV. 1923; 34. VII.

odpov. t. 4250/VIII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o chování místodržitelského rady Gugely nebo Gogely při vrchlabské okresní politické správě,

t. 4076/XIV. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4796/XVIII. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o školských poměrech v tak zvaných chorvatských obcích Gutfjeldu, Frelešdorfu a Novém Přerově v okrese mikulovském,

t. 4098/III. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4391/VIII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o zakazování a rozpouštění schůzí německé národní strany,

t. 4098/XIV. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4231/XIX. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o nenáležitém chování železnič. zaměstnanců na stanici Töppeles,

t. 4098/XX. 213, 14. V. 1923; 466. VII.

odpov. t. 4254/X. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o strašlivých poměrech u pasového oddělení jugoslávského generálního konsulátu v Praze,

t. 4115/XIII. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4410/IX. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o odepření zlevnění jízdy hnaneckému úředníkovi,

t. 4115/XIII. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4431/V. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o obsazení mandátů v moravském zemském výboru a u moravských zemských ústavů,

t. 4171/V. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/XVI. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o zabavení článku v čísle 130 brněnského časopisu "Südmährerblatt" ze dne 13. ledna 1923,

t. 4226/II. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4266/XI. 229, 22. XI. 1923; 435. VIII.

o úředním rozpuštění německého dobrovolného hasičského sboru ve Frýdku,

t. 4256/VI. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4500/VII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o zastavení činnosti německé národní rady pro jihlavský jazykový ostrov,

t. 4256/X. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4500/XI. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o neodůvodněném zabavení článku v časopise "Nikolsburger Wochenschrift",

t. 4261/VI. 227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

odpov. t. 4442/II. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o nezákonitém rozhodnutí brněnské zemské politické správy,

t. 4274/X. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/III. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o neudržitelných poměrech na železniční stanici v Mikulově na Mor.,

t. 4274/XI. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4395/XXVI. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o přehmatu jihlavské státní policie,

t. 4274/XII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4420/VII. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o přehmatech mikulovské okr. politické správy na Moravě,

t. 4281/IV. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4593/VII. 265, 17. V. 1924; 738. IX.

že jihlavská státní policie bez důvodů zabavila časopis "Mährisch. Grenzbote",

t. 4281/VI. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4395/XIX. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o plakátech sletu dolnorakouské sokolské župy v Brně,

t. 4322/III. 242, 13. XII. 1923; 1500. VIII.

odpov. t. 4458/V. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o zabavení brožury "Poslanec dr. Alois Baeran před pražskou porotou",

t. 4436/I. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

odpov. t. 4732/I. 276, 24. VI. 1924; 1013. IX.

o zabavení letáku brněnské české fašistické obce z 1. února 1924,

t. 4592/VIII. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4796/II. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

ve věci Mr. Ph. Marcela Kovaříka ze Zaječí, v politickém okrese hustopečském,

t. 4885/VII. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5056/V. 32, 18. III. 1925; 1346. X.

o zabavovací praxi proti časopisu "Mähr. Grenzbote" v Jihlavě,

t. 4926/XI. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5037/IV. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o zabavení časopisu "Mähr. Grenzbote",

t. 4926/XII. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

jak volební soud vyřizuje stížnosti,

t. 4952/VIII. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5035/IV. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o novém neodůvodněném zabavení časopisu "Mährisch. Grenzbote" v Jihlavě,

t. 5032/I. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5168/II. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

o přehmatech mikulovské okresní polit. správy,

t. 5133/I. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

Dotazy:

o německé dívčí škole občanské v Slavonicích.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

o německé dívčí škole občanské v Miroslavi.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

proč nebyla udělena tiskařská koncese pro Slavonín.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o chování úředníka okresní politické správy v Dačicích.

128, 27. I. 1922; 2669. IV.

o přehmatech místodržitelského koncipisty dr. Illka u znojemské politické správy.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

k předsedovi poslanecké sněmovny o vypuštění několika míst z vlastní interpelace

t. 3740/XX. 169, 17. XI. 1922; 625, 626. VI.

odpov. předs. posl. sněm.

169, 17. XI. 1922; 625, 626. VI.

o řídícím učiteli ve výslužbě Josefu Huttarzovi ve Valčicích.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

že Janu Kallendovi nebylo vyplaceno odbytné podle nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n.

265, 27. V. 1925; 733. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o neslýchaném chování pokladního úředníka na Wilsonově nádraží.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

že byla odepřena nostrifikace diplomu magistra.

300, 18. XI. 1924; 258. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. ve Znojmě (podezření ze zločinu podle § 65 lit. b) trest. zák.)

23, 23. XI. 1920; 366. II.

žád. odvolána

86, 18. X. 1921; 24. IV.

kraj. s. ve Znojmě (pro zločin §§ 19 a 14 zák. ze 16. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

40, 11. I. 1921; 1576. II.

žád. odvolána

86, 18. X. 1921; 4. IV.

kraj. s. ve Znojmě (pro přečin § 305 tr. z.)

40, 11. I. 1921; 1576. II.

žád. odvolána

86, 18. X. 1921; 24. IV.

kraj. s. v Olomouci (zločin rušení veřejného pokoje podle § 65 a) tr. z.)

122, 19. I. 1922; 2183. IV.

žád. obnovena

139, 23. V. 1922; 419. V.

žád. odvolána

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 65 a) tr. z., přečin podle § 300 tr. z. a přestupek čl. V. zák. ze 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. ex 1863)

122, 19. I. 1922; 2183. IV.

žád. obnovena

139, 23. V. 1922; 422. V.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 21. VIII.

Volán k pořádku:

12, 9. VII. 1920; 639. I.

57, 18. II. 1921; 2352. II.

69, 24. VI. 1921; 211. III.

76, 27. VII. 1921; 760. III.

169, 17. XI. 1922; 625, 626. VI.

175, 29. XI. 1922; 1397. VI.

184, 19. a 20. XII. 1917, 1918. VI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na dobu pěti schůzí.

19, 10. XI. 1920; 269. II.ISP (příhlásit)