Gustav Navrátil

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NAVRÁTIL Gustav

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - inic. - socialisač. - soc. pol. - stát. zříz. a zdrav.

Návrhy:

na zařadění Vysokého Mýta do II. třídy místních přídavků stát. zaměstnanců, t. 226.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na zařadění odbor. techn. úřednictva ústřed. řed. tabák. režie do skupiny B stát. úředníků podle služeb. pragm., t. 636.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na úpravu vedlejších přídavků státních zaměstnanců, t. 720.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na zřízení "Úřednické a zřízenecké komory", t. 2052.

67, 19. V. 1921; 54. III.

na doplnění zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., o propočítání služební doby státním zaměstnancům a změnu zákona ze dne 7. října 1919, č. 641 Sb. s z. a n., o platové úpravě státních zaměstnanců, t. 2267.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

na reorganisaci technické finanční služby, t. 2844.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), tykající se změny v úvodním odstavci čl. 1.

115, 20. XII. 1921; 1841. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, odst. 1.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 5021) k §§ 6 a 11.

317, 18. XII. 1924; 1004-5. X.

Resoluce:

k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se urychleného podání zákona o sociálním pojištění.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

3 resol. k osnově zákona o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se rozšíření zák. též na pensisty, rentisty a poživatele darů z milosti čsl. stát. drah, podpory instituce "Sociální ochrana stát. zaměstnanců" a pojištění duchovních nábož. společ. stát. uznaných.

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

stát. zříz. výb. zpr. t. 303 (přídavky vojenským gážistům, invalidům, vdovám a sirotkům, patent. invalid. a osobám požív. daru z milosti).

13, 10. VII. 1920; 718. I.

stát. zříz. výb. zpr. t. 304 (mimořádná výpomoc vojenským gážistům, patent. invalidům a osobám požívajícím daru z milosti).

13, 10. VII. 1920; 718. I.

stát. zříz. výb. zpr. t. 717 (nouzová výpomoc stát. zaměstnancům).

20, 11. XI. 1920; 278. II.

stát. zříz. výb. zpr. t. 854 (nouzová výpomoc stát. zaměstnancům).

26, 25. XI. 1920; 532. II.

stát. zříz. výb. zpr. t. 1025 (zvýšení požitků zaopatřovacích vojenským gážistům v. v., invalidům atd.).

33, 15. XII. 1920; 1335. II.

stát. zříz. výb. zpr. t. 2375 (zákon o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů).

70, 30. VI. 1921; 307. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3285 (zákon, jímž se mění a doplňují některé zákony o obecních a okresních zřízencích).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1604. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3401 (vojenské požitky zaopatřovací).

128, 27. I. 1922; 2670. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3487 (zákon o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické).

142, 30. V. 1922; 625. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3753 (úprava služebních požitků četnických vrchních strážmistrů).

156, 26. VI. 1922; 1451, 1453. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3750 (propočítání služební doby příslušníkům čsl. četnictva).

156, 26. VI. 1922; 1456. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 4117 (úprava služebních požitků čsl. vojska a propočítání služebních let dle vzoru státních zaměstnanců).

207, 4. V. 1923; 300. VII.

soc. pol. výb. zpr. t. 5022 (změna zákona o zaopatřovacích požitcích vojenských osob).

316, 18. XII. 1924; 935. X.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 231. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

94, 19. XI. 1921; 604. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 693. VI.

o upravení požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944); doporučuje k přijetí resoluci koaličních stran.

181, 15. a 16. XII. 192; 1690. VI.

o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1243. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. fin.).

303, 21. XI. 1924; 483. X.

o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů R. Č. za r. 1923 (zpr. t. 5362), v níž obírá se otázkou státnězaměstnaneckou.

379, 16. X. 1925; 1603. XI.

Interpelace:

že se oddaluje vyřízení sporých otázek sociálně-hospodářské a existenční povahy mezi min. železnic a zastupitelstvem železničních zaměstnanců ústředním důvěrnickým sborem a odborovými organisacemi,

t. 3321/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

zodpověděna prohlášením ministra spravedlnosti dr. Dolansíého.

117, 21. XII. 1921; 1928. IV.

Dotazy:

o nymburských událostech.

8, 16. VI. 1920; 353. I.

o vypovídání veřejných úředníků v Praze z bytů.

11, 8. VII. 1930; 570. I.

o nestejném jmenování úřednictva poštovního.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o chystaném prováděcím nařízení k § 19 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

o odepřeném t. zv. připočítání služební doby z roku 1922 náměstkům ředitelů státních drah ředitelství bratislavského a košického.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o nesprávném postupu při jmenování policejních nadstrážníků, resp. gážistů policejního ředitelství v Praze obvodními inspektory II. tř.

236, 30. XI. 1923; 1097. VIII.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 340. IX.ISP (příhlásit)