JUDr. Gustav Mazanec

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAZANEC Gustav, dr.

L

I. voleb. kraj

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - inic. - práv. - soc. pol. - Stál. - stát. zříz. - úsp. kom. a ústav. práv.

Návrhy:

na úpravu platů a jiných požitků ošetřovatelek ve všeobecných veřejných nemocnicích zaměstnaných, t. 194.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na vydání novely k zákonu o starobním pojišťování soukr. úředníků a zřízenců.

12, 9. VII. 1920; 623. I.

na zařazení odbor. techn. úřednictva ústř. řed. tabák. režie do skupiny B. stát. úředníků podle služ. pragm., t. 623.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na úpravu platů personálu venkovských poštoven, t. 1010.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na úpravu platů stráže bezpečn., t. 1011.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na úpravu platů zřízenců okresních a obecních, t. 1012.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na zařadění úřednictva poštov. šekového úřadu skupiny C do skupiny B podle služební pragmatiky, t. 1244.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

na úpravu poměrů a služebních požitků lázeňských zřízenců, t. 2841.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

na stabilisaci a úpravu služebních požitků dělníků a dělnic stálých, ve stát. tabákových továrnách zaměstnaných, t. 2845.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

na novelisaci zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., pokud se týká rozšíření tohoto zákona na kvalifikované síly v závodech v § 2 ústav. zákona uvedených, t. 3178.

94, 19. XI. 1921; 622. IV.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny, t. 3311.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

na vydání zákona o sociální a zdravotní pomoci státním zaměstnancům, t. 3777.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (zpr. t. 3310), týkající se §§ 1 a 2.

115, 20. XII. 1921; 1832. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 5021) k §§ 6 a 11.

317, 18. XII. 1924; 1004-5. X.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odměnách státním a některým jiným zaměstnancům na rok 1924 a 1925 (zpr. t. 5020) k § 3.

317, 18. XII. 1924; 1007. X.

doplňov. návrh podaný při projednávání zprávy o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně (zpr. t. 3393), týkající se obeslání parlament. konference obchodní v Římě.

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

na zřízení nového výboru ústavně-právního a sociálně-politického.

88, 20. X. 1921; 182. IV.

na vrácení zpr. t. 5171 (im. zálež. dr. Budaye) výb. imunit.

362, 18. IX. 1925; 594. XI.

na zahájení rozpravy ve 140. schůzi o prohlášení min. předs. dr. Beneše o janovské konferenci, jež učinil 23. V. 1922 ve 139. schůzi posl. sněm.

139, 23. V. 1922; 432. V.

Resoluce:

k osnově zák. o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 241. II.

3 resol. k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se rozšíření zákona též na pensisty, rentisty a poživatele darů z milosti čsl. stát. drah, podpory instituce "Sociál. ochrana stát. zaměstn." a pojištění duchovních stát. uznaných nábožen. společností.

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

práv. výb. zpráva ústní o rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury (t. 1707).

70, 30. VI. 1921; 291. III.

práv. výb. zpr. t. 2779 (vyřízení návrhů ve věci drobných zemědělských pachtů).

83, 5. VIII. 1921; 1061. III.

práv. výb. zpr. t. 2816 (převzetí statků připadlých podle mírových smluv R. Č.).

83, 5. VIII. 1921; 1107. III.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3386 (užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy).

127, 26. I. 1922; 2586. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3748 (úprava pensí lékařů obecních a obvodních a jich pozůstalých).

156, 26. VI. 1922; 1450. V.

im. výb. zpr. t. 4473 (im. A. Hlinky).

251, 28. III. 1924; 214. IX.

im. výb. zpr. t. 4474 (im. dr. Budaye).

251, 28. III. 1924; 214. IX.

im. výb. zpr. t. 4498 (im. H. Tausika).

255, 3. IV. 1924; 269. IX.

im. výb. zpr. t. 4499 (im. dr. Lelleye).

255, 3. IV. 1924; 270. IX.

im. výb. zpr. t. 4490 (im. dr. Jabloniczkého).

255, 3. IV. 1924; 270. IX.

im. výb. zpr. t. 4507 (im. dr. Jurigy).

256, 4. IV. 1924; 287. IX.

im. výb. zpr. t. 4509 (im. A. Hlinky).

256, 4. IV. 1924; 287. IX.

im. výb. zpr. t. 4513 (im. M. Tomika).

256, 4. IV. 1924; 289. IX.

im. výb. zpr. t. 4686 (im. A. Adamovského).

280, 26. VI. 1924; 1143. IX.

im. výb. zpr. t. 4722 (im. Fl. Tománka).

297, 11. IX. 1924; 206. X.

im. výb. zpr. t. 4687 (im. Fr. Buřívala).

299, 17. XI. 1924; 245. X.

im. výb. zpr. t. 4742 (im. dr. Kubiše).

307, 27. XI. 1924; 776. X.

im. výb. zpr. t. 4737 (im. dr. Kubiše).

352, 2. VII. 1925; 1538-9. XI.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 640).

18, 9. XI. 1920; 242. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830).

26, 25. XI. 1920; 568. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.)

96, 22. XI. 1921; 806. IV.

o prohlášení min. předsedy dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. května 1922.

141, 29. V. 1922; 526. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 409. X.

Interpelace:

stran ochrany obyvatelstva při veřejných výkonech náboženských,

t. 197. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 750. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

že se oddaluje vyřízení sporných otázek sociálně-hospodářské a existenční povahy mezi ministerstvem železnic a zastupitelstvem železničních zaměstnanců ústředním důvěrnickým sborem a odborovými organisacemi,

t. 3321/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

zodpověděna prohlášením ministra spravedlnosti dr. Dolanského.

117, 21. XII. 1921; 1928. IV.

o poměrech v Pokarp. Rusi,

t. 3331/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

Dotazy:

o nedostatečném výslužném 95 býv. ošetřovatelek všeobecné nemocníce pražské.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 32, 14. XII. 1920; 1273. II.

o protikatolických štvanicích učitelky Toppové na bubenečské škole u letenské vodárny.

85, 6. VIII. 1921; 1286. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

v záležitosti bezdůvodného zatčení katechety Arnošta Olivy ve Vysočanech.

85, 6. VIII. 1921; 1286. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o doporučování nevhodných knih pro veřejné knihovny.

109, 16. XII. 1921; 1553. IV.

o aktivování nadace Mikuláše Karlacha.

111, 17. XII. 1921; 1697. IV.

obnoven 162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o protizákonné činnosti osvětového sboru pro okres úpický.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o zamítnutí žádosti Ústředí katol. studentstva čsl. v Praze za subvenci.

132, 30. III. 1922; 77. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o nedostatečném censurování knih, zařazených ve školních knihovnách žákovských

132, 30. III. 1922; 77. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o surovém trestání hocha učitelem pro křesťanský pozdrav.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o výši nájemného z budovy bývalého kláštera v Sedlci, užívané za státní továrnu tabákovou.

147, 16. VI. 1922; 980. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

v záležitosti pohřebních ústavů v Praze.

151, 22. VI. 1922; 1221. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o libovolném předpisování dávky z majetku berní správou ledečskou.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 32. VI.

o bursovních obchodech obilím, prováděných státním ústavem obilním.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o nepřípustném štvaní rady zem. soudu Červinky z Pardubic.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

o protizákonném nařízení okresní správy politické v Čes. Brodě.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o opatření vhodného podjezdu pod tratí státních drah u Ouval.

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o přiřknutí důchodu předků vdově Ant. Čálkové.

227, 20. XI. 1923; 255. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o prozkoumání dolů v Jílovém.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 273, 13. VI. 1924; 944. IX.

o nevhodných obrazech a pod nimi umístěných nápisech na chodbě obecné chlapecké školy v Nymburce.

250, 26. III. 1924; 151. IX.

odpov. 274, 17. VI. 1924; 960. IX.

o repatriační akci pro naše občany, zajaté v Turkestanu.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o repertoiru Národního divadla.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Něm. Brodě (přestupek podle § 20, odst. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.)

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

zpr. t. 5287; zprav. J. Mach;

372, 7. X. 1925; 1357-8. XI.

nevydán 377, 14. X. 1925; 1538-9. XI.

okr. s. ve Falknově n. O. (přestupek podle § 20, č. 2 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí na neoprávněné schůzi dne 21. června 1925 v Chlumu sv. Máří)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5385; zprav. J. Konečný;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1538. XI.ISP (příhlásit)