Alois Kříž

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KŘÍŽ Alois

IX. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - rozp. - práv. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. - zdrav. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

na úpravu okresní silnice budějovicko novohradské a přeměnu její v silnicí říšskou, t. 155.

10, 19. VI. 1920; 523. I.

na stavbu spojovací trati mezi městy Týn nad Vlt.-Bechyně, t. 351.

14, 26. X. 1920; 13. II.

aby min. spravedlnosti ve shodě s min. vnitra, obchodu a financí vydalo nařízení o zřízení živnostenského soudu v Č. Budějovicích, t. 1262.

44, 20. I. 1921; 1778. II.

Zpravodajem:

živnost. výb. zpr. t. 1639 (obchodní a celní smlouva mezi R. Č. a král. SHS.).

68, 31. V. 1921; 148. III.

živnost. výb. zpr. t. 1472 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a král. SHS.).

68, 31. V. 1921; 150. III.

živnost. výb. zpr. t. 2827 (zmocnění vlády k úpravě obchodních styků s cizinou).

84, 6. VIII. 1921; 1201. III.

živnost. výb. zpr. t. 3720 (ratifikace "Mezinárodní úmluvy o zřízení Mezinárodního ústavu zimného").

154, 24. VI. 1922; 1318. V.

živnost. výb. zpr. t. 4308 (obchodní smlouva mezi R. Č. a Spojeným král. Velké Britanie a Irska).

242, 13. XII. 1923; 1471. VIII.

živnost. výb. zpr. t. 5331 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a rep. Polskou ze 7. IV. 1925).

365, 29. IX. 1925; 712, 716. XI.

Řeč v rozpravě:

o událostech v Krompaších (zpr. vyšetř. výb.).

63, 11. III. 1921; 2597. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1232. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.)

175, 29, XI. 1922; 1302. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

233, 28. XI. 1923; 865. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

305, 25. XI. 1924; 603. X.

o stát. pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

374, 12. X. 1925; 1420. XI.

Interpelace:

o vyměňování rakouské měny v inkorporovaném území Vitorazska za valutu českoslov.,

t. 1018. 34, 16. XII. 1920; 1414. II.

odpov. t. 1446. 51, 4. II. 1921; 2103. II.

o otázce Kubatových blat,

t. 2295. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2982. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

Dotazy:

v záležitosti praxe shromažďovacího zákona v polit. okresu vltavotýnském.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

v záležitosti provedení obecních voleb v obci Netřebicích, polit. okres Český Krumlov.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o neudržitelných poměrech v telegrafní a telefonní službě v Čes. Budějovicích.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

o používání četnictva při pohřbech v Čes. Kremži.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2384. II.

o konfiskační praxi vůči časopisu "Železniční zřízenec".

37, 18. XII. 1920; 1530. II.

o stíhání vývozu potravin a nepřihlášení cenných papírů továrníkem Umrathem z Prahy VII.

43, 18. I. 1921; 1720. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o jednání poštov. úřadu v Čes. Budějovicích při expedici časopisu "Jihočech" tamže.

45, 20. I. 1921; 1812. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 7. III.

o jmenování okr. správní komise v okrese netolickém.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o podezřelých nákupech surového tabáku v cizině.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o zadávání trafik ve Veselí n. Luž.

69, 24. VI. 1291; 240. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

ohledně odpovědi předsedy vlády (t. 1446) o výměně rakous. měny na Vitorazsku.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o chování rady dr. Laciny u okres. soudu ve Volyni proti občanům bez vyznání.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o rozdělení obcí Netřebice-Chodeč a o volbách do obecního zastupitelstva tamže.

83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o úřadování u okresní politické správy ve Strakonicích a chování jednotlivých úředníků tohoto úřadu.

86, 18. X. 1921; 7. IV.

ohledně nedostatečného zásobování obyvatelstva v Horažďovicích a nepořádků v obilním ústavě ve Strakonicích.

86, 18. X. 1921; 7. IV.

odpov. 91, 16. XI. 1921; 252. IV.

ve věci Obecně prospěšného družstva v Bavorově.

118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o přenáhleném jednání četnictva z Chrudimi, které na anonymní udání zatýká nevinné a vážené občany, o jichž bezúhonnosti není pochyby.

130, 28. III. 1922; 7. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 32. VI.

v záležitosti nedoplatků učitelstva státní školy v Čes. Krumlově.

98, 24. XI. 1921; 1017. IV.

obnoven 139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o provádění zákona o stavebním ruchu.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o likvidaci tak zvané "Umrathovy atéry".

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

o sporu domkářů z Nové Vráže, okres Písek, s bývalým knížetem Bedřichem Lobkovicem o vlastnictví některých pozemků v tamním katastru.

177, 7. XII. 1922; 1511. VI.

odpov. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

o uvolnění cenných papírů československých státních příslušníků.

177, 7. XII. 1922; 1511. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o vývozu obilí z jižních Čech za hranice státu.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

v záležitosti dvou okresních soudců ve Volyni, kteří svým jednáním podlamují důvěru obecenstva v nestrannost soudního řízení.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

v záležitosti fiskálních zájmů státu u fy Melich a syn, přádelna a mechanická tkalcovna v Podmoklicích u Semil.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o šikanování českých turistů a zabavení jich soukromých turistických pomůcek při návštěvě česko-bavorského pomezí.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

v záležitosti Frant. Fabiana, přijatého do služeb státních drah a přiděleného do Č. Budějovic.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o poměrech u školní roty leteckého učiliště v Chebu.

247, 6. III. 1924; 12. IX.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o překládání vojenských osob v aktivní službě z jednoho služebního místa na druhé.

261, 14. IV. 1924; 508. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o řadě požárů v městě Trhové Sviny a okolí.

283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

odpov. 305, 25. XI. 1924; 537. X.

v záležitosti daňových odpisů u firmy "Akciová společnost na fezy" ve Strakonicích.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 337, 31. III. 1925; 4. XI.

o požitcích bývalého četnického závodčího N. Ludačky, nyní obecního tajemníka v Německém Benešově.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 337, 31. III. 1925; 4. XI.

o úřadování berního úřadu v Trhových Svinech, jež vyvolává oprávněnou roztrpčenost obyvatelstva.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

v záležitosti povolení přepravních styků vitorazských obcí.

341, 2. IV. 1925; 58. XI.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o propočítávání osobní daně z příjmu berní správou v Třeboni.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

o obsazení místa obvodního lékaře v Libějovicích v polit. okr. prachatickém.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

o osvobození soukromého majitele kasárenských objektů v Čtyřech Dvorech u Čes. Budějovic od domovní daně.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

o poměrech u okr. soudu ve Strakonicích.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Čes. Budějovicích (urážka na cti tiskem v. časopise "Jihočech" ca Frant. Smetana)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

řízení zast. 247, 6. III. 1924; 74. IX.ISP (příhlásit)