Franz Křepek

Narozen: v roce 1855
Zemřel: v roce 1936

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KŘEPEK Franz

V. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Návrhy:

na revisi veškerých zákonů, vydaných od 28. října 1918 v R. Č., t. 63.

7, 15. VI. 1920; 331. I.

obnoven t. 3910/VI.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na změnu zákona o jednacím řádu, t. 506.

14, 26. X. 1920; 14. II.

na započtení služeb. let stát. zaměstnancům, jež ztrávili ve službě vojen. neb jiné, do postupu platového a doby služební, t. 731.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

o událostech v Teplicích-Šanově, Liberci

a Mor. Ostravě, Němcům nepřátelských, t. 736.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na vyslovení nedůvěry vládě, t. 2636.

81, 4. VIII. 1921; 1005. III.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny stran užívání jazyka, t. 3484.

139, 23. V. 1922; 414. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, t. 3836.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku, t. 3860.

170, 21. XI. 1922; 654. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 231. II.

9 pozměňov., 2 doplňov. a 5 event. návrhů k osnově zákona o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825) k §§ 4-6, 13-16, 18, 24 a 26.

284, 11. IX. 1924; 1342-6, 1352-4. IX.

3 pozměňov. a 3 event. návrhy k témuž předmětu k §§ 27, 28 a 31.

285, 12. IX. 1924; 1388-90. IX.

na zřízení 24člen. výb. ku prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výboru.

14, 26. X. 1920; 16. II.

na odsunutí zpr. t. 3733 (výkup ústecko-teplické dráhy) s denního pořadu 153. schůze.

153, 23. VI. 1922; 1265. V.

aby zpr. t. 4825 (konečná úprava rakousko-uherských válečných půjček) byla vrácena rozp. výb. k novému projednání.

284, 11. IX. 1924; 1342. IX.

aby o prohlášení min. zahraničí dr. Beneše o zahraniční situaci (Protokol ženevský) byla zahájena rozprava.

294, 30. X. 1924; 29. X.

Resoluce:

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924, kapit. XVIII. (zpr. t. 4300), týkající se podporování snah směřujících ke zvýšení zemědělské výroby.

236, 30. XI. 1923; 1158. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. VI. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 203. I. (něm. 252)

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

16, 4. XI. 1920; 66. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830) a o událostech teplických.

23, 23. XI. 1920; 383. II. (něm. 412)

o vládním prohlášení dr. Beneše ze dne 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 45. IV. (něm. 101)

o prohlášení dr. Beneše, jímž podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 227. IV. (něm. 243)

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. října 1922 a o naléh. interp. t. 3809 a 3811.

160, 25. X. 1922; 57. VI. (něm. 136)

o cedulové bance (zpr. t. 5130).

339, 1. IV. 1925; 23. XI. (něm. 43)

Prohlášení:

učiněné jménem něm. parlament. svazu při projednávání imunitní záležitosti dr. Baerana (atentát na předsednictvo poslanecké sněmovny)

129, 27. I. 1922; 2748. IV.

podané jménem klubů NA, NN, NL a NDSS při projednávání zákona na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2377. VI. (něm. 2450)

jež podává jako předseda stran spojených v německé parlamentární pracovní pospolitosti, že členové klubů NA, NL, NDSS a se neúčastní projednávání rozpočtu pro rok 1925 (zpr. t. 4930).

300, 18. XI. 1924; 279. X. (něm. 297)

Věcná poznámka:

poznámka k jednacímu řádu (protest proti volání dr. Lodgmana k pořádku).

3, 2. VI. 1920; 33. I. (něm. 59)

odůvodňující neúčast členů něm. parlament. svazu při sněmovním jednání po dobu vyšetřování událostí v Teplicích (stržení pomníku Josefa II.).

21, 12. XI. 1920; 314. II. (něm. 342)

Interpelace:

naléhavá, o některých nejdůležitějších požadavcích německého národa,

t. 643. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

obnovena t. 3781/II.

159, 24. X. 1922; 39. VI.

naléhavá, o událostech v Praze dne 16. XI. 1920,

t. 831. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1054. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

naléhavá, o vydávání úředních zpráv min. veř. prací také v němec. jazyku,

t. 859. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1355. 48, 27. I. 1921; 1918. II.

naléhavá, o pamětním spise předloženém v r. 1920 mírové konferenci, pojednávajícím o problému Němců v Čechách,

t. 1047. 34, 16. XII. 1920; 1414. II.

odpov. t. 2520. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

naléhavá, o zahraniční situaci a ohrožení evropského míru,

t. 3983. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

odpov. t. 4082/XXIV. 209, 11. V. 1923; 322. VII.

naléhavá, o korupčních aférách v poslední době,

t. 4438. 248, 18. III. 1924; 112. IX.

odpov. t. 4794/III. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

naléhavá, aby služby zproštění železniční zaměstnanci němečtí do služby byli znovu povoláváni,

t. 4439. 248, 18. III. 1924; 112. IX.

odpov. t. 4904/V. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o opatřeních proti teroru legionářů,

t. 360. 14, 26. X. 1922; 23. II.

obnovena t. 3781/I.

159, 24. X. 1922; 39. VI.

ve věci býv. rak. a rak.-uh. stát. zaměstnanců němec. národnosti, jež jsou dle smlouvy St. Germainské čsl. stát. občany a převratem byli přímo nebo nepřímo ohroženi na existenci,

t. 1145. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

obnovena t. 3781/III.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

ve věci býv. rak. a rak.-uh. stát. zaměstnanců něm. národnosti, kteří dle smlouvy St. Germainské se stali čsl. stát. příslušníky a byli v r. 1918 při převratu bez viny poškozeni a usilují o převzetí do služeb čsl. státu,

t. 1146. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

obnovena t. 3781/IV.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o nakládání s němec. gážisty, kteří z povolání sloužili v býv. rak.-uh. armádě a jsou čsl. stát. příslušníky,

t. 1150. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

odpov. t. 2013. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o usnesení okres. správní komise v Plzni,

t. 908. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1507. 54, 14. II. 1921; 2214. II.

o založení vládního časopisu "Prager Presse",

t. 1811. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

obnovena t. 3781/V.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o zabavení článku "Tschechoslowakisches" v časopisu "Deutsche Landpost" v České Lípě,

t. 2080. 67, 19. V. 1921; 105. III.

odpov. t. 2383. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

že prý vládá má v úmyslu zabrati pohraniční lesy,

t. 2338. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3322/VII. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o obchodní společnosti "Východ",

t. 2721. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3322/XXXIV. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

že v Mor. Ostravě mělo býti 5000 osob oloupeno o volební právo tím, že zmizely stálé voličské seznamy,

t. 2938. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3430/IV. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o nezákonnostech při sčítání lidu v r. 1921,

t. 3128. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

obnovena t. 3781/VI.

159, 24. X. 1922; 40. VI.

o zvýšení obilního kontingentu,

t. 3201/XXIV. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

odpov. t. 3425/XIII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o násilných výtržnostech v Litoměřicích dne 25. června 1922,

t. 3785/IV. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3966/XII. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

o stržení pomníku a zavraždění Maxe Kinzla českým vojskem v neděli dne 29. října 1922 v Bruntále,

t. 3833/III. 166, 9. XI. 1922; 371. VI.

odpov. t. 3843/III. 166, 9. XI. 1922; 371. VI.

o zatlačování německého jazyka ze styku zemských školních rad s okresními a místními školními radami,

t. 3995/XVII. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

o politických procesech před porotou,

t. 4226/XIV. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4420/VIII. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

jak zemský správní výbor v Čechách dopisuje zastupitelským okresům,

t. 381/VII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

o porušení jazykového zákona v železničním provozu,

t. 4497/III. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4799/VIII. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

že česko-lipský berní úřad žádá remunerace od obecních úřadů,

t. 5032/V. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5153/II. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

že bylo zakázáno dopravovati blahopřejné telegramy nově zvolenému presidentovi německé říše,

t. 5162/V. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

jak obecní starostové a obecní notáři v německých obcích na Slovensku, dále okresní a berní úřady užívají jazyků, jakož i o působnosti obecních starostů,

t. 5290/1. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o těžkém porušení ústavně-právně zaručené imunity posl. J. Mayera a inž. Kalliny karlovarskými státními policisty dne 9. srpna 1925,

t. 5338/XXI. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

jak se chovala stát. zastupitelství v Chebu a jinde v případě porušení imunity posl. inž. Kalliny a J. Mayera.

373, 12. X. 1925; 1366. XI.

Volán k pořádku:

160, 25. X. 1922; 69. VI.ISP (příhlásit)