Vinzenz Kraus

Narozen: v roce 1865
Zemřel: v roce 1926

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRAUS Vinzenz

V. voleb. kraj

NN

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. živnost.

Návrhy:

na změnu a doplnění § 4 zákona ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., o zavedení všeobecné daně z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové, t. 2335.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

obnoven č. 3617; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

o hospodářské krisi, která postihla stav obchodní a živnostenský, jakož i průmysl, a tím zaviněné a stále vzrůstající nezaměstnanosti, a aby vláda učinila všechny prostředky, aby zadržela úpadek těchto stavů, t. 3645.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

na starobní a invalidní pojištění samostatných živnostníků a obchodníků, t. 4102.

209, 11. V. 1923; 322. VII.

na zavedení povinného starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků a obchodníků, t. 4255.

226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepych. (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 4.

78, 1. VIII. 1921; 882. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518) k § 29.

138, 6. IV. 1922; 357. V.

doplňov. návrh k osnově zákona o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113), týkající se povolávání úředníků podle síly národností.

8, 16. VI. 1920; 371. I.

8 doplňov. a 2 event. návrhy k osnově zák. o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k § 3 osnovy a k §§ 2, 5, 12, 13, 21 a 56 zák. z 8. IV. 1920, čís. 309 Sb. z. a n.

241, 12. XII. 1923; 1383, 1385. VIII.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se poskytnutí různých výhod obcím.

28, 1. XII. 1920; 814. II.

k témuž předmětu, týkající se zrušení zákona o dávce z chleba a mouky.

31, 4. XII. 1920; 1241. II.

k osnově zák. o stát. příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se provedení regulace potoka Jungfernbach v okrese jablonském.

71, 12. VII. 1921; 372. III.

12 resol. k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XV. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1291, 1292. IV.

k osnově zákona o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměst. vůbec (zpr. t. 3832), týkající se rozšíření podpory na živnostnictvo.

167, 14. XI. 1922; 428. VI.

k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se zřízení živnostenských nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. V.

5 resol. k stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. XIV.-XVI. (zpr. t. 4300), týkajících se nepředpisování úroků z prodlení při odkladu placení daní, seznamu firem dodávajících státu v r. 1923, zvýšení úvěru na podporu živností, ohled k německým průmyslníkům a živnostníkům při provádění investičních staveb v r. 1924 a přihlížení k německým drahám při výstavbě nových drah podle investičního programu.

236, 30. XI. 1923; 1155-7. VIII.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod, (zpr. t. 113).

8, 16. VI. 1920; 370. I. (něm. 381)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1065. II. (něm. 1179)

o státním příspěvku na nouzové práce na moravských vodotocích, (zpr. t. 2225).

71, 12. VII. 1921; 370. III. (něm. 415)

o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

79, 2. VIII. 1921; 912. III. (něm. 939)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1086. IV. (něm. 1128)

o prodloužení účinnosti zákona o ochraně nájemníků (t. 3316).

117, 21. XII. 1921; 1929. IV. (něm. 1958)

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2269. VI. (něm. 2298)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 969. VIII. (něm. 1005)

o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1377. VIII. (něm. 1432)

o zřízení Všeobecného fondu peněžních ústavů, o povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů a o vkladních knížkách (zpr. t. 4829, 4830 a 4837).

290, 23. IX. 1924; 1909. IX. (něm. 1985)

Interpelace:

o jmenování německých členů do Živnostenské rady čsl. a o jejím jednacím řádu,

t. 112. 8, 16. VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 483. 14, 26. X. 1920; 28. II.

o vydání pohledávek poštov. spořitelny v plné měně čsl. poštovním spořitelním úřadem ve Vídni,

t. 207. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 537. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o zabavení časopisu "Deutschböhmischer Volksanzeiger" z 2. VI. 1920,

t. 336. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 876. 27, 30. XI. 1920; 605. II.

o zabavení německých novin "Leipaer Zeitung",

t. 411. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 2003,

sděl. 66, 31. III. 1921; 7, III,

rozesl. 20. V. 1921;

67, 19. V. 1921; 109, III.

o zabavení časopisu "Ostböhmische Presse" v Trutnově,

t. 1530. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

odpov. t. 1991. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o zřízení řádného železničního spojení severních Čech hlavně s Prahou a o vybudování a zvětšení nádraží, aby se zamezilo neštěstím, zaviněným zvýšenou dopravou osob,

t. 1798. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

obnovena t. 3781/IX.

159, 224. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 4082/XV. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

o přečinu čsl. důstojníka a dvou státních úředníků proti mírumilovnému občanu německo-jablonskému,

t. 2862. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3340/VIII. 130, 28. III. 1922; 11. V.

aby státní zásobování potravinami v novém hospodářském roce vztahovalo se na živnostníky a obchodníky,

t. 2998. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3340/VII. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o opravě jména města Boru v seznamu poštovních úřadů,

t. 3107. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

odpov. t. 3430/XXIII. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o osvobození nadporučíka Beránka a rotmistra Löwa, kteří byli udáni pro krádež a rušení domácího klidu, avšak vojenská prokuratura v Terezíně udání to odložila,

t. 3321/XXIII. 119, 12. I. 1922; 2014. IV.

aby v pohraničních okresích Čech byla snížena daň z obratu, daň z příjmu a daň výdělková,

t. 3351/XII. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

obnovena t. 3781/XXXII.

159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 3823/XIX. 167, 14. XI. 1922; 401. VI.

aby vídeňská poštovní spořitelna splatila pohledávky v plné hodnotě v českosl. korunách,

t. 3442/XV. 139, 3. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3778/XII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o vládním nařízení, podle něhož se školné vyměřuje podle jmění a jmění, které se skládá ze dvou třetin ze služebních požitků nebo mezd, osvobozuje se od placení školného až do příjmu 60.000 Kč,

t. 3519/VII. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3790/II. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o zadávání státních dodávek a prací bez veřejných rozpisů,

t. 3561/XIV. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3823/V. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o znění železničního provozního řádu a železničních sazebníků českoslov. státních drah,

t. 3561/XVI. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 5051/III. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o přeskočení německých úředníků při obou posledních jmenování vrchních berních správců berními řediteli,

t. 3853/11. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

zda peněžní vklady, uložené v Československu, budou se Čechům, žijícím ve Vídni, vypláceti nehledě k jejich státnímu občanství,

t. 3967/IX. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4082/XIV. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

aby bylo vydáno prováděcí nařízení, jímž se odpočivné platy bývalých výpomocných sluhů u okres. politických správ upravují podle zákona ze dne 3. března 1921,

t. 4044/XI. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

aby živnostenští zaměstnanci v Mikulášovicích byli pojati do státní podpory v nezaměstnanosti,

t. 4098/XII. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4266/V. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

jak frýdlantská berní správa vykládá § 5 zákona ze dne 8. dubna 1920 o dávce z majetku,

t. 4098/XIII. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4179/XIII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o nezákonném postupu při volbách do společenstevního výboru a rozhodčího soudu společenstva oděvnické živnosti v Postoloprtech,

t. 4115/VI. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4254/XXI. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o ocenění cenných papírů pro dávku z majetku,

t. 4115/XX. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4249/VI. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o zadávání veřejných dodávek něm. živnostníkům,

t. 4152/VI. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4249/V. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o zabavení časopisu "Nordböhmischer Volksanzeiger" ze dne 24. ledna 1923,

t. 4229/II. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4266/IX. 229, 22. XI. 1923; 435. VIII.

o opatřeních okr. politických správ v České Lípě a Něm. Jablonném, jimiž byla nařízena živnostensko-policejní úprava hostinské živnosti po stránce jazykové,

t. 4385/V. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4746/X. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

že okr. politická správa zakázala pro trestní schůzi v Šluknově,

t. 4885/VIII. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/X. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o vzrůstajících nehodách na československých železnicích,

t. 4903/XI. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5056/XIII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o obsazování míst poštmistrů v čistě německých obcích úředníky neumějícími německy, o vracení dopisů s německým označením míst a o událostech při jazykové zkoušce, prováděné dr. Stulíkem,

t. 4926/V. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5051/VII. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o nových nehodách na československých státních drahách a o dopravních poměrech na Ústecko-Teplické dráze,

t. 4952/IX. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5056/XIII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o přehmatech českolipského státního zastupitelství a o zatčení úředníka severočeského závodu pro zpeněžení kůží, jehož nelze ospravedlniti zákonnými ustanoveními,

t. 5013/VIII. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5090/V. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o neuvěřitelných přehmatech finančních činovníků, o chování vrch. finančního rady Zentnera, a že Josef Bitterlich a Josef Neumann z Filipova, oba trestaní, netěšící se dobré pověsti, byli přijati ke špehování pro finanční stráž,

t. 5040/VII. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

odpov. t. 5209/V. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

o zamýšleném zrušení výtopny v Děčíně a její přeměnění v exposituru a zrušení dílen.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

Dotazy:

o neudržitelných poměrech na nádraží v České Lípě.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

o dodržování jízdního řádu na trati Röhrsdorf-Cvikov. čes. sev. dráhy.

10, 19. VI. 1920; 461. I.

o zabrání automobilu továrníka J. Schorische ve Velkém Šanově.

10, 19. VI. 1920; 461. I.

o poměrech sklářského průmyslu v Hajdě.

10, 19. VI. 1920; 524. I.

o zadržení peněžních částek hlavním celním úřadem ve Cmuntu a vrácení jich příslušným stranám.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o nezaplacení dodávek živnostnictvu v okr. Něm. Jablonné pro demobilisační úřad v Něm. Jablonném.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1833. II.

o sanování obecních financí.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 37, 18. XII. 1920; 1529. II.

o postupu při zřizování telefonních spojení v obci Blottendorfu, okr. Čes. Lípa.

21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o zakročení ve prospěch obchodníka Linke k odstranění škod utrpěných v Alsasku R. Č.

27, 30. XI. 1920; 602. I.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

pro chystané vyjednávání o vládní smlouvě s Rumunskem.

35, 17. XII. 1920; 1421. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

o volné jízdě mužstva, jdoucího na dovolenou.

35, 17. XII. 1920; 1421. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

o předpisování udržovacích nákladů na úřady pro nezaměstnané městům, v nichž tyto úřady jsou.

odpov. 50, 3. II. 1921; 2053. II.

o přehmatu vojenských soudů.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 103. III.

o doplnění nařízení čsl. vlády ze dne 11. března 1920, č. 156 Sb. z. a n.

60, 8. III. 1921; 2463. II.

o osvobození pekařských závodů od daně z obratu.

60, 8. III. 1921; 2463. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

aby min. pošt opravil jméno města Boru v seznamu poštovních úřadů min. pošt a telegrafů.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o přiznání československého státního občanství býv. redaktoru J. Lindemayerovi v Trutnově.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 103. III.

jak četníci ve stanici Bezdězu a Bělé surově nakládali s chudými ženami, které jen z bídy žebraly o potraviny a pak bez nich musily se vrátiti k hladovým dětem.

66, 31. III. 1921; 6. III.

že Státní obilní ústav zemědělcům za obilí vyměňuje uhlí, palivové dříví, cukr, bochnici, pokrutiny, lněný a řepkový olej, melasové krmivo, kukuřici, líh, mýdlo, plátno, prádlo, obuv, šatstvo, smaltované nádobí, upotřebené pytle, jakož i řemeslně zhotovenou obuv a šatstvo.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

že prý byli propuštěni horníci pro nedostatek zakázek.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o přepychové dani z průmyslových fíků, sloužících k výrobě kávové náhražky.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o vynuceném přístupu čsl. státního příslušníka do francouzské cizinecké legie.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

že dodávání masa bylo zadáno výhradně jedné české firmě.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o zadávání truhlářských prací pro státní úřady německým řemeslníkům.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o ukládání moučné dávky domácnostem, které mají příjem nad 15.000 Kč a jmění nad 30.000 Kč.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

o zdaňování skutečného množství cukru, který byl přidělen cukrářům k vykonávání jejich živnosti.

117, 21. XII. 1921; 1909. IV.

o dodávkách kůže a obuvi uhelným dolům.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 162, 27. X. 1922; 279. VI.

o posudcích návrhů zákonů nebo o prováděcích nařízeních, jez ještě mají býti vydána, kterýchžto posudků ministerstvo financí žádá a pro něž stanoví krátké lhůty.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o rozepsání dodávek pro dva třípatrové obytné domy pro železniční úředníky v Žatci.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o bezohledném vymáhání daní berním úřadem v Boru u České Lípy.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

aby Polsko vyplatilo peníze za zásilky na dobírku.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o vyplácení odpočivného poštmistrovi v záloze B. Gablerovi ve Wartenbergu.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

že se v Praze nedopravují dopisy, na nichž jest ulice označena německy.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 105. VII.

aby byl vojínům nahrazen občanský oděv, jenž se ztratil v rakouských posádkách.

191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o vyřízení žádosti Karla Eichlera z Teplic-Šanova.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o vypovězení německého státního příslušníka J. Bergera z Krásné Lípy.

204, 26. IV. 1923; 250. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 48. VIII.

o vypovědění smluv s německými železničními zasílateli stran místní dopravy zboží na různých stanicích bývalé české severní dráhy.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o vrácení manipulačního poplatku na dovozní povolení č. 1633 z 13. října 1919.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o novém ustavení okresního školního výboru v České Lípě.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

o vyplácení úrazového důchodu budapešťskou úrazovou pojišťovnou.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

že nebyla dosud vrácena záloha 6000 Kč za dovozní a vývozní povolení v letech 1920, 1921 a 1922.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o zařazení rozličných surovin potřebných pro dřevař. průmysl do daně z obratu.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o vyřizování odvolání podaných proti dávce z majetku zemským finančním ředitelstvím.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

o dopravě zboží na tratích bývalé Ú. T. D., zvláště na trati Něm. Jablonné Mimoň-Liberec.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o povinnosti poštovních úředníků k náhradě oněch bankovek, které převzali při vkladech u poštov. úřadů, o nichž se později ukázalo, že to jsou padělky.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

aby Ant. Janouschkovi v Mimoni byla vrácena spořitelní knížka č. 16607 německé banky "Volksbank" v Litoměřicích, filiálka v České Lípě.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o povolání živnostníků na den 1. dubna 1924.

250, 26. III. 1924; 151. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

aby Fr. Hanischovi, hostinskému v Hoffnungu, okres Německé Jablonné, byl vyplácen důchod.

263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

dodatek k odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

aby bylo poukázáno k výplatě dědictví po zemřelém Ed. Teubnerovi z Paříže, Saint Germain.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

aby byly zaplaceny válečné půjčky, aby byla konečně převedena pohledávka v rakouské poštovní spořitelně a aby byl podán návrh zákona o úpravě požadavků proti bývalému rakousko-uherskému mocnářství.

284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

odpov. 341, 2. IV. 1925; 58. XI.

o vrácení nouzových podpor, které povolilo bývalé c. k. místodržitelství v Praze a které byly vyplaceny středostavovským organisacím.

286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

že byla zamítnuta žádost Josefa Rossnera v Německém Jablonném o úlevu v branné povinnosti.

293, 25. IX. 1924; 2124. IX.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

o neudržitelných poměrech u děčínského berního úřadu a u děčínské berní správy.

300, 18. XI. 1924; 258. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o špatném osvětlování vlaků, o poměrech na podmokelském nádraží, o stále se opakujících nehodách na stát. drahách, o chování českých průvodčích k německým cestujícím a o jednání Arnošta Massopusta, železničního zaměstnance v Něm. Jablonném vůči tamějšímu měst. úřadu.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

že byl propuštěn Josef Bitterlich z Filipova, netěšící se dobré pověstí, jenž obvinil z podloudnictví úplně nevinného p. inž. Willi Webera, sváděl svědky ke křivé přísaze a byl za to odsouzen na 12 týdnů a 1 rok žaláře.

328, 12. III. 1925; 1298. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o rozhodnutí presidia pražského zemského civilního soudu, jímž byla zamítnuta žádost města Mimoně, aby mu byly zapůjčeny staré pozemkové knihy, uložené u tohoto zemského soudu, k bádání o domácích dějinách a k vedení zákonitě předepsané obecní pamětní knihy, a to proto, že žádost tohoto německého města měla býti podána česky.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 353, 8. VII. 1925; 410. X.

že Tomáši Baťovi ze Zlína bylo prominuto předložení průkazu způsobilosti pro vykonávání obuvnické živnosti.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 357, 10. VII. 1925; 490. XI.

že bylo zakázáno shromáždění, které německá národní strana chtěla konati dne 25. března v Úštěku.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

aby převozníci byli pojati do živnostenského řádu a zařazeni mezi koncesované živnosti.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

aby peníze, zadržené při soupisu, byly co nejrychleji uvolněny.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

že poštovní úřad v Děčíně nedopravil dopis, poněvadž byl zaslán do města označeného německy.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

že úředník konající službu ve staniční pokladně v Jablonném urazil O. Taussiga z Mimoně.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o rozličných přehmatech orgánů revisních komisí ministerstva financí v okr. kadaňském.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

že byla provedena změna v doručování posty v osadě Židovicích v okrese německo-jablonském.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o odpovědi min. financí na interpelaci, kterou podal dne 29. ledna 1925.

375, 13. X. 1925; 1447. XI.

o náhradě ceny poštovní zásilky, kterou zaslala pí. Emilie Salomonová, nyní ve Cvikově, a která byla za dopravy z části vykradena.

378, 15. X. 1925; 1546. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v České Lípě (přečin podle § 14, č. 5 a přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na veřejné schůzi ve Cvikově dne 7. prosince 1924)

328, 12. III. 1925; 1298. X.

zpr. t. 5139; zprav. J. Valášek;

nevydán 358, 10. VII. 1925; 512-3. XI.

kraj. s. v České Lípě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky; řeč uveřejněna v časopise "Rumburger Zeitung" ze dne 2. dubna 1925)

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5249; zprav. J. Konečný;

nevydán 372, 7. X. 1925; 1355-6. XI.ISP (příhlásit)