Lájos Körmendy-Ékes

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KÖRMENDY-ÉKES Lájos, dr.

XX. voleb. kraj

MNL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minister. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

3, 2. VI. 1920; 33. I. (maď. 59)

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 281. II. (maď. 302)

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1985. II. (maď. 2041)

o prohlášení minist. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Sloviensku.

59, 3. III. 1921; 2437. II. (maď. 2456)

o prodloužení lhůty v §§ 2 a 3 zákona o prozatímní úpravě notářství (zpr. t. 2041).

73, 15. VII. 1921; 530. III. (maď. 566)

o finančním zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

94, 19. XI. 1921; 571. IV. (maď. 624)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 102. V. (maď. 139)

o prohlášení min. předsedy dr. Ed. Beneše o janovské konferenci ze dne 23. V. 1922.

140, 26. V. 1922; 482. V. (maď. 505)

o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. XI. 1923; 339. VIII. (maď. 358)

o upravení promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 454. IX. (maď. 493)

o změně zák. čl. 1/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765).

280, 26. VI. 1924; 1121. IX. (maď. 1155)

Prohlášení:

jménem poslanců maď.-něm. str. křesť.-soc., str. maď. malorolníků, zemědělců a řemeslníků a str. odvěkých obyvatelů Podkarpatské Rusi, že se tito projednávání rozpočtu pro rok 1925 nezúčastní (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 346. X. (maď. 382)

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti zabránění vrácení se domů na Slovensko příslušných a v Maďarsku studujících žáků vysokých škol,

t. 2605. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

odpov. t. 3100. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

naléhavá, že městu Košici nařízena byla řeč slovenská jako řeč úřední,

t. 2606. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

naléhavá, o škodlivé správě a vysokém zatížení polního hospodářství na Slovensku,

t. 3152. 92, 17. XI. 1921; 339. IV.

v záležitosti ponechání košické státní maďarské hospodářské akademie v dosavadním nezměnitelném stavu,

t. 200. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 518. 14, 26, X. 1920; 29. II.

v záležitosti nepřístojnosti košického školního inspektora,

t. 199. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

o užívání menšinového jazyka před soudem,

t. 201. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 499. 14, 26. X. 1920; 29. II.

stran potlačování maďarského tisku a zákazu dovozu tiskovin z Maďarska,

t. 202. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 684. 19, 10. XI. 1920; 267. II.

o zákazu používání maďarské řeči v meziměstském styku,

t. 427. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 878. 27, 30. XI. 1920; 605. II.

0 potrestání vojenských brutálností spáchaných v měsíci květnu t. r. v obci Pelsöcz, župa gemerská,

t. 428. 14, 26. X. 1920; 24. II.

prozatímní odpověď 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 3322/VIII. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o protizákonném sesazení košického městského fysika, vrchního lékaře dr. G. Nagyho,

t. 429. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 2413. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

ohledné ztrýznění H. Feysze, představeného kláštera v Bardiově, legionářskými důstojníky,

t. 990. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

o zpětném dosazení propuštěných stát. veřejných úředníků na jejich dřívější místa,

t. 1493. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

o zvýšení a další výplatě podpor válečným vdovám a sirotkům,

t. 1494. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 3059. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o těžkém zneužívání censury úřady veřejné správy v Košicích,

t. 1637. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

o vypsání dvou lékařských míst systemisovaných u státního četnictva v Košicích,

t. 1691. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2053. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o sanaci nepřístojnosti, spáchané šemšickou četnickou stráží,

t. 1796. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2130. 68, 31. VI. 1921; 139. III.

o náhradě srážek pensijních požitků slovenských veřejných zaměstnanců, činěných pod titulem poplatků za kolky na kvitance a daně,

t. 1800. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2286. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

že zmařeno bylo utvoření organisace křesťansko-socialistické strany na Slovensku,

t. 1802. 66, 31. III. 1921; 8. III.

odpov. t. 2477. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

ohledně jednání soudů na Slovensku, které se protiví zákonu jazykovému,

t. 2467. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

odpov. t. 2978. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

ve věci prohlášení min. pošt. dr. Fatky, které učinil v Košicích dne 15. dubna 1921 před deputací propuštěných pošt. zřízenců,

t. 2463. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

ohledně znemožňování rozšiřovati maďarské krajinské tiskoviny na Slovensku,

t. 2464. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

v záležitosti soustavného zakazování ľudových shromáždění strany křesťansko-sociální některými hlavnými slúžnými,

t. 2657. 77, 29. VII. 1921; 810. III.

odpov. t. 3340/XVII. 1930, 28. III. 1922; 12. V.

o zneužití, které spáchal hlavný slúžný v Szepsi (Moldavě) (župa Abauj-Turňa) tím, že odstrkoval maďarskou řeč,

t. 2665. 77, 29. III. 1921; 810. III.

odpov. t. 3159/XXXIX. 91, 16. XI. 1921; 256. IV.

o zneužívání censury v Kosicích,

t. 2666. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

o provedení nařízení č. 3285/19 vydaného splnomocněným ministrem pro Slovensko,

t. 2656. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

o všeobecném používání zák. čís. 2 z r. 1919, resp. o rozšíření platnosti § 7 zákona ze 17. prosince 1919, č. 3 na všechny slovenské staropensisty,

t. 2771. 81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

odpov. t. 3097. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

o zápovědi agitace, prováděné ve prospěch slovenské autonomie,

t. 2772. 81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

v záležitosti nedostatečného zásobování Bodrogského meziříčí moukou,

t. 2773. 81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

o těžké hospodář. situaci obyvatelů obcí, které hraničí s Maďarskem,

t. 2774. 81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

o vypovědění maďarského divadelnictví ze župy Šaryš a Spiš,

t. 2775. 81, 4. VIII. 1921; 1021. III.

o tom, že košická censura bere pod ochranu "Bécsi Magyar Ujság",

t. 2767. 85, 6. VIII. 1921; 1287. III.

o jmenování československých stran na Slovensku hlavními komisionáři nákupu obilí,

t. 2770. 85, 6. VIII. 1921; 1287. III.

odpov. t. 3221/XVI. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

v příčině donucování košických dětí rodičů maďarských k navštěvování slovenských škol,

t. 3158/II. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

o zatýkání, jež jest v souvislosti s činností komise pro úpravu hranic,

t. 3200/IX. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

v záležitosti zapovědění novin "Esti Ujság" vydávaných v Košicích,

t. 3200/X. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

o dislokaci a špatném povyšování slovenského vojska v Čechách,

t. 3230/IV. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o zadržování požitků četnickým pensistům, jejich vdovám a sirotkům,

t. 3230/VII. 118, 10. I. 1922; 1983 IV.

o nespravedlivé právní praxi, provozované slovenskými úřady při uznávání domovského práva sloužícího za základ stanovení státní příslušnosti a o nesprávném postupu proti obecním a stát. pensistům na témž podkladě,

t. 3410/VI. 130, 28. III. 1922; 8. V.

o svévolném určování národnosti a mateřské řeči ve školách a o nepřístojnostech s tím souvisících,

t. 3690/II. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3953/XII. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o zrušení a nepovolení maďarských škol,

t. 3690/III. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 4891/II. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o. vymáhání peněžitých pokut, uložených pro nedodané obilní kontingenty,

t. 3862/I. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4082/XI. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

o zastavení práce v železárně v Krompachu,

t. 3862/II. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4593/X. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

ve věci škod způsobených povodní v dolinách Latorice a Bodroga

t. 3862/III. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4391/II. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o tom, proč slovenské úřady nevšímají si rozsudků Nejvyššího správního soudu, vztahujících se na ustálení požitků úřednických,

t. 3862/VIII. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

o trýznění vedoucích osobností křesťansko-sociálních organisací v obcích Felsölanc, Buzita a Reste,

t. 3954/VIII. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4134/III. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o nelidském postupu při pensionování,

t. 3954/IX. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4891/I. 294, 30. X. 1924; 7. X.

ve věci státní podpory maďarských divadel,

t. 3954/X. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4082/X. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

v záležitosti dělníků a dělnic tabákové továrny, kteří podle údajů nejsou čsl. příslušníky,

t. 4076/VII. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4247/III. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

ve věci pense býv. maďarských četníků na odpočinku,

t. 4076/XVI. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4247/IV. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o zásobování obcí Bodrožského meziříčí blankety k přiznání daně z důchodů s textem československým,

t. 4076/XVI. 206, 3. V. 1923; 286. VI.

odpov. t. 4250/XVI. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o odepření cestovních pasů maďarským vysokoškolským posluchačům z území Podkarpatské Rusi,

t. 4085/I. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4247/I. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o opožděném uveřejnění důležitého upozornění pro americké vystěhovalce policejním ředitelstvím v Košicích,

t. 4085/XVII. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

odpov. t. 4938/IV. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

v záležitosti propuštěných veřejných zaměstnanců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

t. 4152/XI. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4391/XIV. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o křivdách páchaných ve školských věcech a při sčítání lidu v obci Makrance (župa Abauj),

t. 4157/XXII. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4410/III. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o napravení křivd vzniklých následkem nesprávného používání § 18 vládního nařízení z r. 1922, č. 247 Sb. z. a n., event. novelisace tohoto nařízení, o stanovení pensijních požitků státních zaměstnanců,

t. 4157/XXI. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391 XVIII. 447, 6. III. 1924; 20. IX.

o zrušení pense pensistů města Košic, kteří bydlí v Maďarsku,

t. 4226/XI. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4500/XVI. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

v záležit. t. zv. polsko-maďarských, pokud se týče rusínsko-maďarských legií,

t. 4226/XIX. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 5153/IV. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

ve věci propuštěných finančních úředníků v Beregszászu,

t. 4226/XX. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o nedostatku kvalifikace profesorů, jmenovaných na maďarská gymnasia,

t. 4306/V. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. t. 4410/XIV. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o nucení dětí mateřského jazyka maďarského do slovenských škol,

t. 4515/III. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

odpov. t. 4808/XIV. 286, 16. IX. 1924; 1491. IX.

o případech smrti u pěšího pluku č. 19 v podzimních manévrech r. 1923,

t. 4515/V. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4639/XI. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o protizákonném zadržování státní podpory na r. 1919 a 1920 reformním duchovním na Slovensku,

t. 4515/VI. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4794/VIII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o hrubém útoku B. Krpelce, školního inspektora v Ip. Šahách, proti řím. kat. duchovenstvu,

t. 4677/III. 277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

odpov. t. 5042/I. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o zrušení rodinných přídavků, t. j. drahotních příspěvků na děti státních zaměstnanců,

t. 4793/V. 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

odpov. t. 5153/III. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o výpomoci obyvatelům v Bodrogském meziříčí, poškozeným povodní,

t. 4975/XV. 313, 15. XII. 1924; 890. X.

Dotazy:

o propuštění bývalých terešovských (tarockých) železničních úředníků Josefa Adalberta Somlaye a soudr.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

o poukázání pense propuštěnému státnímu učiteli Juliovi Moncsákovi.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

o rozpuštění "Jednoty Kasina" v Sečovci.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

o bezprávném propuštění železniční telegrafní manipulantky v Mukačevě J. Tothové, rodem Frannerové.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o nezákonném propuštění 71 železničních zřízenců, kteří patří k personálu Košicko-Bohumínské dráhy.

67, 19. V. 1921; 99. III.

o opětném umístění bývalých maďarských železničních zřízenců stanice Čop (župa Užhorod).

67, 19. V. 1921; 99. III.

o nemírném stanovení základních daní, které slouží za základ při rozvržení daní z výdělku III. tř. jednotlivými referenty finančních ředitelství.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 79, 2. VIII. 1921; 907. III.

o pensi, resp. podpoře civilních zaměstnanců a jich rodin.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o pensionování propuštěných profesorů hospodářské akademie, degradované na hospodářskou střední školu, přes smlouvu uzavřenou s městem Košicemi.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

o pensi, resp. podpoře důstojníků, vojenských úředníků, poddůstojníků a jich rodin.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 184. III.

o platech slovenských státních pensistů.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o definitivním jmenování profesorů maďarských poboček na lučenském státním reálném gymnasiu.

70, 30. VI. 1921; 275. III.

o pronásledování bohoslovce Bartoloměje Zoltána Botky.

70, 30. VI. 1921; 275. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o protizákonném potrestání zvoleňského knihkupce Gézy Horvátha.

70, 30. VI. 1921; 275. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

v záležitosti jednání košického policejního ředitelství, kterým se zkracují jazyková práva maďarské menšiny.

75, 22. VII. 1921; 685. III.

v záležitosti bezohledného vystupování četnictva sídlícího v Moldavě proti obecenstvu.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. 120, 13. I. 1922; 2066. IV.

v záležitosti isolování od trhů obce Bodrogszerdahely a okolí.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

V záležitosti anomálního stavu šestitřídní elementární školy velkoobce Szepsi (Moldava), župa Abauj-Torna.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. 121, 17. I. 1922; 2122. IV.

v záležitosti zadržení státní podpory Rud. Argaymu, římsko-katol. učitelu v Rárosmulyadu (župa novohradská).

75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. 91, 16. XI. 1921; 252. IV.

v záležitosti vyrabování Imricha Moysa, býv. nádražního restauratéra v Obyšovicích.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o omezování poslaneckého práva kritiky, resp. o neodůvodněném rozpouštění ľudových shromáždění.

86, 18. X. 1921; 7. IV.

o nepravdivosti dat sčítání lidu abaujturňanské dědiny Bidovce.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

o neoprávněném vymáhání poštovního doplatku od fy Jos. Wlaszlovits, továrna na nože ve Štosu.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

ve věci podpory vojenských vdov a sirotků v berežské obci Fornoš.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o nedůstojném způsobu, jímž se postupovalo proti vodákům u úřadu pro kulturní měřičství v Košicích.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o násilí, kterého se dopouštějí četnické orgány semseiské a hatkóczské proti obecenstvu kostel navštěvujícímu.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 120, 13. I. 1922; 2066. IV.

v záležitosti substitučního platu Alexandru Wágnerovi, učiteli v Stósu.

90, 26. X. 1921; 240. IV.

o teroristickém jednání četnictva Gömörhosszúszö.

90, 26. X. 1921; 240. IV.

o překážkách, jež se kladou působení reformní maďarské škole ve Felsöcsaj (Vyšný Čaj).

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o škodách způsobených vojskem městu Šiplak.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o brutálním zacházení s maďarskými vojáky u 22. pěš. pluku v jičínské posádce.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o poukázání pense býv. hlavnímu županovi maďarskému ve Spiši Ctiboru Máriássymu.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o nespravedlivostech, jež byly spáchány při kolkování peněz.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o nesprávném zadržování pense Fr. Tölgyesimu, pensionovanému vedoucímu pozemkových knih v Koldave.

105, 7. XII. 1921; 1444. IV.

o používání maďarské řeči.

105, 7. XII. 1921; 1444. IV.

o stanovení pensijních požitků pro vdovu Marcela Nemessányiho z Levoče, býv. vedoucího pozemkových knih u okres. soudu.

105, 7. XII. 1921; 1444. IV.

o nesprávném zabavení 18.000 Kč rožnovskou finanční stráží vdově Jána Moyzesa z Rožnavy.

105, 7. XII. 1921; 1444. IV.

o ustanovení pense býv. domobraneckému civil. písaři Josefu Zalovi z Košic.

105, 7. XII. 1921; 1444. IV.

o propuštění učitele Mikuláše Fedora, ředitele městské katolické elementární školy chlapecké v Levoči.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o stížnostech maďarské reformní školy v Gálszécsu a urážení církevní autonomie.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

v záležitosti pronásledování theologa Bartoloměje Zoltána Bottky.

118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o náhradě škod způsobených čsl. vojskem Desideru Halászovi a soudr. v Michalovcích.

120, 13. I. 1922; 2065. IV.

ve věci propuštění výhybkáře Pavla Jósvayho v Jasové.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

ve věci zatčení Bély Cselleyho, statkáře v Célovicích a surového nakládání s ním se strany četnictva.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

pro nezákonné pensionování, pokud se týče propuštění Andreje Fenyvesyho a soudruhů, bývalých zaměstnanců uherských státních drah.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

ve věci bezdůvodného pronásledování Michala Pétera, ref. duchovního v Sečovcích.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o bezprávném postupu zemplínského županátu proti straně křesťansko-sociální.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

o bezprávném vypovědění Hugolina Feysze, františkán. guardiána v Bardiově.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

o zkrácení obyvatelstva okresu bodrožského Meziříčí při výměně peněz.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

ve věci nezákonitého četnictvem provedeného zrekvirování villy v Rankovcích-Herlanech, jejímž majitelem jest Antonín Klupathy.

134, 4. IV. 1922; 191. V.

odpov. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

o pronájmu jídelny hotelu Kežmarku k účelům banky.

148, 20. VI. 1922; 1016. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o tom, jakým způsobem byl ředitel obchodní školy Ant. Zátopek jmenován náměstkem starosty.

148, 20. VI. 1922; 1016. V.

o jednojazyčných orientačních tabulkách vyvěšených v poštov. úřadech v Košicích.

151, 22. VI. 1922; 1221. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

pro postavení pod policejní kontrolu Michala Petera, ref. duchovního v Sečovcích.

153, 23. VI. 1922; 1263. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o nedbalé manipulaci balíky a tendenčním působení škody přednostou železničního skladiště v Humenném.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

aby bylo zastaveno spatné nakládání s maďarskými vězni v Terezíně.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

o zastavení trestních řízení zahájených u lichevních soudů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o propuštění Ladislava Figuly z úřadu obecního notáře v Sečovcích.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

o zamítnutí žádostí o cestovní pasy rožnavským průmyslníkům, kteří se hlásili na vzorkové trhy v Budapešti.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

proč se nepřijímají do tabákové továrny v Košicích dělnice maďar. národnosti.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 181, 15. a 16. XII. 1922; 1602. VI.

o vystavení školy slovenské obci Hutky-Vyšné.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 172, 23. XI. 1922; 901. VI.

v záležitosti pense vdovy po Pavlu Literáty, jež bydlí v Turni, župa Abauj.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 162, 27. X. 1922; 279. VI.

o zastavení pense Janu Novotnému v Košicích.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

o nespravedlivém pensionování železničního zřízence Andreje Balasche a soudruhů v Iglove (Nové Vsi).

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

v záležitosti pense Antonína Berencsyho, pensionovaného ref. učitele v Dolních Michalovicích.

167, 14. XI. 1922; 399. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o vynechání maďarského textu v orientačních nápisech ledové jeskyně Dobšinské.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

o náhradě škod způsobených čsl. vojskem obyvatelstvu obce Buzita v bojích svedených dne 1. června 1919.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

o náhradě škod způsobených obyvatelstvu obce Perény čsl. vojskem počátkem měsíce června 1922.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 189, 16. II. 1923; 2178. VI.

v záležitosti zkoušky z řeči slovenské těch profesorů, jež vyučují na maďarských středních školách.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

proč se nevyřizují stížnosti, podání, odvolání různým ministerstvům podaná.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o bezprávném zavření a zrekvirování elementární školy reformované církve v Užhorodě.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 189, 16. II. 1923; 2178. VI.

v záležitosti cestovního pasu Anny Horváthové a její rodiny.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 197, 9. III. 1923; 2478. IV.

v záležitosti písně, vyučované na měšťanské škole v Malém Sabinově, kterou se hanobí Maďaři.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

proč nejsou vydány směnečné blankety s maďarským textem.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 204, 26. IV. 1923; 250. VII.

o upadání kamenického průmyslu na Slovensku.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

ve věci pense Jana Záhonyiho, obvodního notáře v Gemeru.

177, 7. XII. 1922; 1512. VI.

odpov. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

v záležitosti pense vdovy po státním zvěrolékaři Vilému Borgosovi.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

v záležitosti pense Kolomana Gazdagha, pensionovaného kancelářského pomocníka župy zemplinské.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 203, 24. IV. 1923; 236. VII.

o zadržených požitcích Josefa Frenczla, býv. učitele v Gálszécsi (Sečovcích).

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 19, 10. IV. 1923; 17. VII.

o násilnostech páchaných čsl. vojskem v Kežmarku.

185, 6. II. 1922; 2105. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

v záležitosti pense Lad. Szitha, učitele v Barci.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o nesprávném plakátovém nařízení policejního ředitelství v Košicích.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

o odepření cestovního pasu Juliu Adamovi z Mukačeva.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o propuštění dělníků ze státních báňských závodů v Báňské Šťávnici.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 209, 11. V. 1923; 319. VII.

v záležitosti pense vdovy po Juliu Lennerovi, býv. prof. v Rýmavské Sobotě.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o zastavení státní podpory reformovaným učitelům v Nagyberegu a Beregujfalu.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o nuceném pensionování Aloise Kálnayho, učitele v Keňheci (župa Abaujtorna).

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o pensionování Arnošta Csornayho a soudruhů, železničních zřízenců, košicko-bohumínské dráhy.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

v záležitosti pense Jana Novotného, poštovního sluhy na odpočinku.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

v záležitosti orientačních tabulek v poštovním úřadů v Košicích.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

v záležitosti školy v Šeni.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

ve věci dovozu mlátičky válečného invalidy Fráni Losinszkého ve Velké Ide.

199, 10. IV. 1923; 16. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 10. VIII.

ve věci pense vdovy po Emerichu Uhlyárikovi, býv. okres. soudci ve Vyšném Svidníku.

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o spálení mostu obce Ladamovce vojskem v r. 1919.

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o lékařském ošetřování osob postihnutých ve válce nákazou malárie.

204, 26. IV. 1923; 249. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

ve věci pense bývalého maďarského četnického pensisty Michala Arcze v Beregfogaraši.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o podpoře nezaměstnaných dělníků v lomu na kámen v Radovcích.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 252, 1. IV. 1924; 229. IX.

o násilném odstranění a zabavení autonomistického odznaku četnictvem.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o zastavení pense pensistů, kteří se v Maďarsku zdržují nebo tam cestují.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

ve věci pense četnického podplukovníka Josefa Simonyiho v Bielovcích.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o zastavení pense vdovy po Jánovi Kallaovi v Král Chlumci.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

o násilném nucení dítěte Juraje Laczkó, bytem v Košicích, k návštěvě slovenské školy.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o propuštění vdovy po Zoltánu Czékusovi, poštmistrové v Panitové (Poniata).

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

ve věci odškodného za Františka Wintera, bytem v Perině, zastřeleného čsl. vojskem.

219, 30. X. 1923; 6. VIII.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

ve věci vyučovací řeči v elementární škole v Šeni.

219, 30. X. 1923; 6. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o stížnosti Bernáta Wolfa v Košicích proti celnímu úřadu v Marcheggu.

29, 31. X. 1923; 6. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o pensi vdovy Kláry Gebé, rozené Héthársy, v Levoči.

219, 30. X. 1923; 6. VIII.

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

ve věci pense Kolomana Wagnera, vrch. revidenta pošt v Kežmarku.

221, 31. X. 1923; 48. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

ve věci poukázání vdovské pense po Juliu Riedlovi, skladištním manipulantu tabákové továrny.

222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o požitcích státních učitelů.

222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

odpov. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

o tom, jak se zabraňuje dětem maďarských rodičů v Košicích navštěvovati maďarské školy.

222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

odpov. 252, 1. IV. 1924; 229. IX.

o zastavení pensijních požitků J. Medve, strážmistra vězeňské stráže na odpočinku.

222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

proč nebyli přijati do služby vrchní poštovní oficiál Ladislav Popovics v Mukačevu a poštovní sluha G. Debreceni.

222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o zabavení místností obchodní korporace v Rýmavské Sobotě.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

o pensi železničářů Štefana Váradyho a Petra Weinraucha v Hustu.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

odpov. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

ve věci pense Marie Pappové, učitelky stát. dětské opatrovny v Mezökászonyi.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o vypovědění dr. Emila Seylera, okresního lékaře v Tarnoku.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

o násilném slovakisování ref. školy ve Vyšnom Čaji.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o nespravedlivém zacházení se zaměstnanci ředit. stát. železnic v Košicích.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o křivdách, které utrpěla Dobročinná jednota žen v Košicích.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

o propuštění bývalé poštmistrové Etelky Tarnoczanyovej v Drnavě (župa gemerská).

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

ve věci pense vězeňského strážníka Andreje Hrenyó z Černahové.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

ve věci pense vdovy po Janu Makkó, učiteli v pensi v Kiskövesde.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

o invalidní, resp. vojenské pensi Štěpána Sonnkalya ze Siače.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

ve věci pense vdovy Marie Weinové, roz. Héthársyové, v Levoči.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

ve věci pense vdovy po Vazulovi Kuruczovi v Trebišově.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

ve věci pense Antonína Muszkalayho a Josefa Paulika, býv. gymnasijních profesorů v Trenčíně.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

ve věci pense župního úředníka na odpočinku Michala Végha.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

o propuštění resp. odbytném Bély Halásza, úředníka sirotčí stolice v Berehové.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 272, 12. VI. 1924; 866. IX.

ve věci pense vdovy po profesoru dr. Rudolfu Hazslinszkém a o pensi Ludvíka Krausze, profesora na odpočinku.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 272, 12. VI. 1924; 866. IX.

o zadržení požitků Ladislava Bátoriho, ev. ref. učitele v Drahňove.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o zvýšení župní pense Roberta Hajhála v Gelnici.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o nepravidelném ustanovení pense Imricha Sevcsika, pensionovaného cestmistra v Nitře.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o pensi vdovy po Ludvíkovi Šimkovi, notáři v Krásné Horce-Pohradí.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

o náhradě za koblinu a rokovinu řecko-katolickému duchovenstvu.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o nezákonitém pensionování hlídače Frárni Patakyho.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o pensi Gabriela Györyho, pensionovaného vlakvedoucího v Tiačevě.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o úpravě pense župních pensistů bývalé župy Novohradské.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o nezaplacení nájemného a o škodách způsobených v bytě vojskem.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

o platech železničních zřízenců.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

že Bela Wittchen z Mníšku nedostává na svá podání odpovědi.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o státní podpoře reformátského učitele Alexandra Szabó v Kiskövesde.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 272, 12. VI. 1924; 866. IX.

o zadržených požitcích Irény Tamássyové v Mučině (župa Novohrad.), jež je učitelkou v Petrovcích.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o propuštění obecních lékařů.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 280, 26. VI. 1924; 1119. IX.

o propuštění strojvůdce J. Futó v Hustě.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o propuštění a pensi Jána Kupecze, nádražního dělníka při zavazadlech v Rim. Sobotě.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

o pensi vdovy po učiteli Zoltánu Onódiovi ve Vajanech.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o bojkotování slovenského průmyslu státními drahami.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o pensi Bedřicha Varga, pensionovaného finančního účetního rady v Prešově.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o lhůtě povolené v době převratu státním zaměstnancům k složení přísahy.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

ve věci vojenské služby Štef. Bártfayho.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

o propuštění Jozefa Goldfingera, vrchního lampářského mistra stát. drah.

252, 1. IV. 1924; 229. IX.

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o propuštění Dezidera Szarka, obecního notáře v Salanku.

252, 1. IV. 1924; 229. IX.

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o pensionování. Jozefa Rónaiho, naplňovacího mistra v Obyšovcích.

252, 1. IV. 1924; 229. IX.

odpov. 272, 12. VI. 1924; 866. IX.

ve věci pense obvodního notáře Vojtěcha Kemecheyho v Radě.

252, 1. IV. 1924; 229. IX.

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o pensi vdovy po Michalu Méhes, strojvůdci stát. drah v Hustu.

257, 7. IV. 1924; 299. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

ve věci invalidity váleč. invalidy Rud. Štefana Bednarika v Hňúšte.

257, 7. IV. 1924; 299. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o propuštění a pensionování O. Hermanna, berního manipulanta v Kežmarku.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 273, 13. VI. 1924; 945. IX.

o pensích státních pensistů, jichž poslední služební místo není v území Československé republiky.

260, 11. IV. 1924; 500. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o nevrácení 3980 K, které byly zabaveny u Frant. Merkovitse v Lučenci.

260, 11. IV. 1924; 500. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o bytové záležitosti vdovy A. Schwartzové, roz. Horákové, v Szeredni (Podk. Rus).

261, 14. IV. 1924; 508. IX.

odpov. 280, 26. VI. 1924; 1119. IX.

že nebylo vyřízeno odvolání křesť.-soc. strany v Prešově.

262, 15. IV. 1924; 519. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o propuštění Edmunda Szabó, notáře v Hrnčarovcích.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

ve věci vdovské pense Ilony Szlábyové, roz. Mrázové, vdovy po učiteli v Kežmarku.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 280, 26. VI. 1924; 1119. IX.

o zvýšené pensi Štefana Tobáka, pensionovaného vězeňského strážníka v Košicích.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o úpravě pensí župních pensistů.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o bezprávném zadržení požitků košickým ředitelstvím pošt pensionovanému vrch. pošt. kontrolorovi Belovi Kaszapovi, jemuž náleží tyto požitky od 1. IV. 1919 do 31. III. 1920.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1324. IX.

o zadržení požitků profesorům bývalého vysokého učiliště v Bratislavě.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o uspořádání pozůstalostní záležitosti v r. 1922 zemřelého Alfonse Aichelburga v Maršově.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o zabavení cizích valut Karlu Hámornyikovi v Košicích.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o vdovské pensi Barbory Fenineczové, roz. Falusiové, vdovy po poštovním sluhovi.

267, 3. VI. 1924; 779. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o pensi vdovy po župním pensistovi Alexandru Lányi v Gelnicích.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

ve věci pense manželky Ernesta Hornyáka v Buzitě.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o odbytném hospodářského úředníka koburgského velkostatku ve Vyšnom Blhe Kolomana Petrakovitsa v Batyu (Podkarpatská Rus).

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

o pensi Juraje Szélla, poštovního podúředníka na odpočinku.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o pensi vdovy Jindřišky Reitzner-Váradyové v Lučenci.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

o pensi Anny Ivaneczkyové roz. Vahaleczové, pensionované dělnice tabákové továrny v Košicích.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

v invalidní věci Mikuláše Verbovszkyho v Jablonici (župa Košice).

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o odškodnění Desidera Szarka v Šalankách.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o pensi četnických pensistů Jana Pétera a Jakuba Fischera.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o zvětšení nádraží v Seni.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

o zrušení pense Bely Czeitlera, plukovníka na odpočinku.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o vyloučení z výhody sprostředkování práce dělníků, kteří nepožívají podpory v nezaměstnanosti.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o pensi Antonie Péchyové roz. Jánossyové v Nové Vsi Pečovské.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o železničním zaměstnanci Kolomanu Bornemissu v Kriváni.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o pensi Karola Pónyiho, přednosty berního úřadu na odpočinku v Moldavě.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o pensi Willibalda Herbsta, pensionovaného správce pozemkové knihy ve Filakové.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o pensi Terezie Wittnerové roz. Jánossyoé.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o propuštění notáře Michala Szentimreyho.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o vdovské pensi vdovy po Juliusu Laboday, četnickém strážmistru v Pavlovcích.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

odpov. 302, 20. XI. 1924; 387. X.

o pensi Karoliny Szopkové roz. Schneiderové, vdovy po vrátném v tabákové továrně.

281, 4. IX. 1954; 1174. IX.

proč museli úředníci vrátit v korunách československých požitky, které dostali v t. zv. bílých bankovkách.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o zrušení pense manželky Štefana Zvolanka, pensionované dělnice tabákové továrny v Košicích.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o pensi vdovy po Augustinu Petrikovi v Košicích.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o pensi vdovy po Bartoloměji Bojtárovi v Beregsászu.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o výčepní licenci a trafice Abrahama Holländera v Smolníku.

283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o zrušení kasina v Šale n. Váhem.

283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

proč byly zadrženy roční podpory odhlasované pro několik zaměstnanců berního úřadu města Košic.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 326, 10. III. 1925; 1269. X.

ve věci pense Ireny Vashegyiové, roz. Halászové v Košicích.

310, 4. XII. 1924; 817. X.

o poukázání pense bývalému hlavnímu županovi maďarskému ve Spiši Ctiborovi Mariassymu.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o vyřizování žádostí o státní občanství u župního a starostenského úřadu v Košicích.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

ve věci dopisu Bartoloměje Krpelce, školdozorce v Ip. Šahách, kterým urazil katolické duchovenstvo, a o trestním řízení, které bylo proti němu zavedeno.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o doživotní rentě Štefana Bernáta v Moldavě.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

o zadržení pense Ludvíka Csacskó, vrch. rady státní pokladny.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o výměně válečných půjček.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o nedbalosti úřadů při vyřizování žádostí o státní občanství.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

o zastavení pense Alberta Schoppe, učitele v Rožňavě.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o zastavení pense učiteli Ladislavu Szitovi v Barci.

329, 12. III. 1925; 1316. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o zastavení pense Ant. Schmieda, pensionovaného okres. tajemníka v Lubici Kúpeľ.

337, 31. III. 1925; 4. XI.

o pensi státního učitele Jana Jaczkovitse v Hatalově (župa zemplinská).

337, 31. III. 1925; 4. XI.

o pensi býv. četnického strážmistra Michala Harsanyiho.

337, 31. III. 1925; 4. XI.

o válečné rentě Ludvíka Pongó v Kiskövesde.

337, 31. III. 1925; 4. XI.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o pensi vdovy po Janu Vargovi v Rim. Sobotě.

337, 31. III. 1925; 4. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

o pensi vdovy po Pavlovi Bacsárovi ve Velkých Kapušanech.

odpov. 342, 22. V. 1925; 110. XI.

o odnárodňování obce Čečejovce.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o poškození a vědomém ošálení státních občanů československých ve Spojených Státech Severoamerických.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

o křivdě národnostních menšin, páchané poštovními razítky.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 561. XI.

o urážlivém postupu správy učňovské školy v Košicích.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o výměně dosud nevyměněných anebo podle příliš nízkého klíče vyměněných neokolkovaných bankovek v poměru 1:1, 1:2 anebo 1:4 v území okresů Kráľ. Chlumec a Kapušany.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

Žádost ve věcech imunity:

bratislavské sedrie (zločin pobuřování podle § 172, odst. II. tr. z., kvalifikovaného podle § 19 zák. čl. LXIII. z r. 1912, a pro zločin velezrady podle § 127, bod 3 tr. z., event. pro zločin vyzvání ke spáchání zločinu velezrady podle § 134 tr. z.)

104, 6. XII. 1921; 1393. IV.

žád. obnovena

148, 20. VI. 1922; 1021. V.

řízení zast. 294, 30. X. 1924; 32. X.

hl. stát. zastupitel. v Bratislavě (přečin pobuřování a zločin velezrady podle § 127, bod 3. tr. z.)

148, 20. VI. 1922; 1021. V.

soudní stolice v Hustu (1. přečin utrhání na cti vládě podle § 1, 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 2.) přečin a přestupek podle § 18, č. 1 a 2 zák. na ochranu republiky, 3.) přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky, 4.) přečin utrhání a urážky na. cti vládě podle § 1, 2, 3, odst. 2, č. 2 a § 4 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi autochtonov dne 11. března 1924 v Hustu).

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4879; zprav. J. Rouček;

nevydán 341, 2. IV. 1925; 96. XI.

hlav. stát. zastup. v Košicích (přečin podle § 18, č. 1, 2, 3 zákona na ochranu republiky)

zpr. t. 4999; zprav. J. Rouček;

nevydán 349, 23. VI. 1925; 329. XI.

Volán k pořádku:

228, 21. XI. 1923; 340. VIII.ISP (příhlásit)