Eduard Hausmann

Narozen: v roce 1870

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAUSMANN Eduard

V. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rop. - soc. pol. a živnost.

Vzdal se posl. mandátu 3. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1216. X.

Za něho nastoupil John Julius.

Návrhy:

o státní záruce pro společnosti s ručením omezeným, t. 2929.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

o státní záruce pro konsumní spolky, t. 2930.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

obnoven č. 3495; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

aby byla doplněna ustanovení druhé hlavy zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu, t. 3241.

107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

jímž se doplňují zákon ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., novela ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., a zákony ze dne 9. dubna 1920, č. 313, a ze dne 22. srpna 1921, č. 336 Sb. z. a n., o dani z příjmu, t. 4425.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

pozměňov. návrh k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se udělení subvencí pro nouzové stavby.

29, 2. XII. 1920; 941. II.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2340, 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani z přepychu (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 19.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změnu stanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 190.

81, 4. VIII. 1921; 1008. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 2.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), týkající se § 2 a změny v alinei 1 zprávy výboru.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 17.

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

pozměňov. a event. pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 356. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 2.

176, 5. XII. 1922; 1472. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 2.

183, 18. XII. 1922; 1847. VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k §§ 28, 62 a 64.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2017, 2018. VI.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 1, 12, 26 a 31.

202, 19. IV. 1923; 156, 160, 162. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 4078) k § 2 a 13.

202, 19. IV. 1923; 163. VII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 2.

202, 19. IV. 1923; 164. VII.

6 pozměňov. návrhů k osnově zákona o stavebním ruchu z 25. I. 1923, č. 35 Sb. z. a n., které podává u příležitosti projednávání t. 4372 (zákon o stavebním ruchu).

243, 14. XII. 1923; 1540. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 4372) k §§ 3 a 8.

243, 14. XII. 1923; 1540, 1541. VIII.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367) k §§ 2, 4 a 8.

249, 20. III. 1924; 128, 129. IX.

3 pozměňov., 1 doplňov. a 2 event. doplňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1, 10 a 33.

257, 7. IV. 1924; 317-320, 322. IX.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k §§ 8, 9-14.

264, 16. IV. 1924; 680, 681. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 2830), týkající se § 17.

85, 6. VIII. 19221; 1242. III.

doplňov. a pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306), týkající se §§ 13 a 21.

112, 19. XII. 1921; 1758. IV.

event. pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých stát. zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1673. VI.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zajištění mzdového příjmu pro dělníky podporou stavebního ruchu.

31, 4. XII. 1920; 1239. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVI. a XVII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1293. IV.

k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309) vztahující se k § 19.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

k osnově zák. o hospodářských ujednáních mezi R. Č. a říší Německou, uzavřených v Praze dne 29. června 1920 (zpr. t. 3447), týkající se úmluvy o právní pomoci.

136, 5. IV. 1922; 267. V.

k osnově fin. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se změny ve stavebním zákoně.

175, 29. XI. 1922; 1390. VI.

2 resol. k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se volby do daňových odhadních komisí a změny v zákoně o stavebním ruchu.

236, 30. XI. 1923; 1154, 1159. VIII.

k osnově zák. o prodloužení zák. o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 4342), týkající se stanovení podpory v nezaměstnanosti též pro sezonní dělnictvo.

240, 11. XII. 1923; 1294. VIII.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 4372), týkající se rozšíření výjimky stanovené pro obce v § 15, odst. 1 nařízení z 19. VII. 1923 též na řadu jiných obcí.

243, 14. XII. 1923; 1541. VIII.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542), týkající se osvobození místností, v nichž bydlí nezaměstnaní aneb dělníci pracující zkrácenou dobu, od veřejných dávek.

258, 8. IV. 1924; 370. IX.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 483. II. (něm. 519)

o naléh. interp. t. 801, 921, 995 (požadavky dělnictva).

33, 15. XII. 1920; 1371. II. (něm. 1389)

o omez. práva stěhovacího (zpr. t. 1441).

51, 4. II. 1921; 2093. II. (něm. 2105)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2287. II. (něm. 2310)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1167. IV. (něm. 1246)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3286).

112, 19. XII. 1921; 1739. IV. (něm. 1776)

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 324. V. (něm. 387)

o zákonu o stavebním ruchu a o zákonu, jímž se poskytují výhody při stavbě budov (zpr. t. 3949 a 3952).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2013. VI. (něm. 2095)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 132. VII. (něm. 221)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

235, 29. XI. 1923; 1049. VIII. (něm. 1089)

o zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 4372).

243, 14. XII. 1923; 1533. VIII. (něm. 1573).

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542).

257, 7. IV. 1924; 304. IX. (něm. 325)

Interpelace:

naléhavá, ohledně neposkytování stát. podpory v nezaměstnanosti stavebním dělníkům,

t. 801. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

naléhavá, o nezákonném zasahování do mzdového práva stavebních dělníků,

t. 995. 32, 14. XII. 1920; 1316. II.

zodpověděna prohlášením min. veř. prací Fr. Kovaříka.

35, 17. XII. 1920; 1473. II.

o podpoře hlučínských dělníků postižených hornoslezskými zmatky,

t. 2686. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

odpov. t. 3126. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

o povinném nemocenském pojištění dělníků zaměstnaných nouzovými pracemi podle zákona ze dne 30. března 1888, č. 33 ř. z., zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n. a zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n.,

t. 2716. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

odpov. t. 3182/XIV.

103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

že hlučínská okr. politická správa bezúčelně trýzní hlučínské dělníky při vydávání pasů,

t. 4044/VII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4266/VI. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

aby bylo dovoleno beze cla dovážeti deputátní uhlí hlučínských československých dělníků pracujících v Německu,

t. 4044/IX. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4395/XVI. 247, 6. III. 1924; 21. IX.

o rozpuštění pražského "Odborového svazu obuvnického dělnictva v Čsl. republice",

t. 4157/XII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

o omezení podpor v nezaměstnanosti,

t. 4281/XI. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4550/XIII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o novém zavedení pracovních a čeledních knížek,

t. 4306/VI. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. t. 4410/X. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

že ve stavební živnosti jest porušován zákon o osmihodinné době pracovní,

t. 4721/IV. 278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

odpov. t. 4808/III. 286, 16, IX. 1924; 1490. IX.

že z německé školní obce Náhlova byly vyňaty některé osady,

t. 4975/III. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5134/I. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

Dotazy:

jak bylo nakládáno se souchotinářským vojákem, jenž nastoupil cvičení ve zbrani.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Liberci (přestupky podle §§ 491 a 496 tr. z.)

103, 2. XII. 1921; 1362. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 3842; zprav. J. Koudelka;

vydán: 167, 14. XI. 1922; 430, 431. VI.



ISP (příhlásit)