JUDr. Viktor Haas

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAAS Viktor, dr.

XIV. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - inic. - práv. - rozp. - socialisač. - soc. pol. - ústav. a ústav.-práv.

Návrhy:

na vydání zákona, jímž se mění a doplňují některá zákonitá ustanovení na ochranu nároků na zákonité výživné, t. 1983.

67, 19. V. 1921; 53. III.

obnoven č. 3511; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

aby byla rozšířena působnost zákona ze dne 24. května 1918, č. 270 ř. z., na nynější mobilisaci, t. 3166.

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

na prodloužení účinnosti, na změnu a doplnění zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků, t. 3541.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na změnu zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy, t. 4054.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o odškodnění majitelů váleč. půjček, zpr. t. 118.

10, 19. VI. 1920; 470, 471. I.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení trestního práva (zpr. t. 3273), týkající se §§ 9 a 10.

111, 17. XII. 1921; 1700. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 29.

115, 20. XII. 1921; 1874. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení působnosti zákona o nemocen. pojištění dělníků (zpr. t. 3312) k § 7.

117, 21. XII. 1921; 1949. IV.

4 pozměňov. a 3 event. pozměňov. návrhy k osnově zák. o částečné změně zák. čl. LXIII. z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463) ke čl. I. a II.

134, 4. IV. 1922; 215, 216. V.

4 pozměňov., 1 event. pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 354, 355, 358. V.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745) k § 28.

154, 24. VI. 1922; 1383. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n., (zpr. t. 3767) k §§ 11 a 14.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1595. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 7.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1674. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927) k čl. I., al. 1.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o označování původu zboží (zpr. t. 4155) k §§ 11, 13, 14, 16 a 17.

225, 13. XI. 1923; 236. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 5.

257, 7. IV. 1924; 320. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546) k § 1.

259, 9. IV. 1924; 460. IX.

8 pozměňov. návrhů k osnově zák. o změně příslušnosti soudů ve věcech tiskových urážek (zpr. t. 4569) k §§ 6, 10, 24, 25 a 42.

263, 15. IV. 1924; 606-609. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4678) k § 10.

274, 17. VI. 1924; 967. IX.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 5081) k §§ 1-3, 5 a 6.

333, 19. III. 1925; 1391. X.

2 doplňov. návrhy k osnově zák. o nakladatelské smlouvě (zpr. t. 4126) k §§ 38 a 42.

208, 8. V. 1923; 309. VII.

doplňov. návrh k osnově zák. o stíhání úplatkářství (zpr. t. 4736) k § 6.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

na přejítí k dennímu pořádku při projednávání vlád. návrhu, kterým se částečně mění zák. čl. LXIII o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 215. V.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zrušení zákonů o vypovídání.

28, 1. XII. 1920; 807. II.

3 resol. k témuž předmětu, týkající se směrodatných obnosů pro kvalifikaci trestních činů, soudcovské neodvislosti, nesesaditelnosti, nepřeložitelnosti a věnování 1,000.000 Kč na zdravotní službu v trestnicích.

31, 4. XII. 1920; 1236. II.

k opatření Stál. výb. t. 560, příl. A, týkající se obnosů rozhodných pro kvalifikaci trestního činu.

37, 18. XII. 1920; 1546. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIX. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1294. IV.

k osnově zák. o změně a doplnění ustanovení o soud. poplatcích (zpr. t. 3268), týkající se propůjčování práva chudých.

109, 16. XII. 1921; 1564. IV.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zrušení Prügelpatentu, bezplatného udělování školních pomůcek, sjednocení dělnického práva, úpravy živnostenských soudů, jakož i jejich rozmnožení.

175, 29. XI. 1922; 1384, 1385, 1389. VI.

k osnově zák. o změně zákona o soudním řízení ve věcech občanských, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech (zpr. t. 4154), týkající se vydání novely k zákonu o živnostenských soudech.

213, 14. V. 1923; 420. VII.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se seznamu všech institucí, sborů a osob, jimž byla poskytnuta státem subvence.

236, 30. XI. 1923; 1162. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 645. II. (něm. 701)

o zřízení trestních pracovních oddílů (zpr. t. 1443).

52, 8. II. 1921; 2146. II. (něm. 2166)

o změně ustanovení zákona o soudní pří slušnosti atd. (zpr. t. 1836).

65, 16. III. 1921; 2768. II. (něm. 2842)

o smlouvě o státním občanství mezi R. Č. a Německou říší (zpr. t. 2343).

72, 14. VII. 1921; 448. III. (něm. 493)

o drahotních přídavcích pro r. 1922 k důchodům vypláceným na Hlučínsku Všeobecným pensijním ústavem podle nařízení z 4. V. 1920, č. 321 Sb. z. a n. (zpr. t. 3257).

108, 15. XII. 1921; 1526. IV. (něm. 1544)

o změně a doplnění ustanovení o soudních poplatcích (zpr. t. 3268).

109, 16. XII. 1921; 1563. IV. (něm. 1571)

o změně některých ustanovení trestního práva (zpr. t. 3273).

111, 17. XII. 1921; 1700. IV. (něm. 1709)

o zákonu, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen, vystouplých ze zaměstnání (zpr. t. 3374).

125, 25. I. 1922; 2530. IV. (něm. 2546)

o částečném zrušení zák. čl. LXIII. z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 206. V. (něm. 238)

o zákonu o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745).

154, 24. VI. 1922; 1372. V. (něm. 1406)

o změně a doplnění zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 3766).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1610. V. (něm. 1679)

o zákonu o označování původu zboží (zpr. t. 4155).

225, 13. XI. 1923; 232. VIII. (něm. 242)

o zákonech o inkompatibilitě a o volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568).

264, 16. IV. 1924; 651. IX. (něm. 711)

o změně zákona o podmíněném odsouzení a podmín. propuštění (zpr. t. 4640).

269, 5. VI. 1924; 830. IX. (něm. 839)

o zákonu o hornických rozhodčích soudech (zpr. t. 4714).

275, 18. VI. 1924; 1000. IX. (něm. 1008)

o organisaci řádných soudů a určení sídel a obvodů soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4913).

297, 11. XI. 1924; 197. X. (něm. 221)

o projednávání zpr. im. výb. t. 4708 (im. Fl. Tománka), v níž kritisuje praxi imunitního výboru posl. sněm.

328, 12. III. 1925; 1304. X. (něm. 1311)

o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 5081).

333, 19. III. 1925; 1383. X. (něm. 1414)

Interpelace:

o vydání tarifů pro zvýšené dávky po rozumu čl. IV. zák. o pensijním pojišťování,

t. 922. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1378. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o převedení pojištění dělníků na Hlučínsku do R. Č.,

t. 1159. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 2305. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o konfiskaci č. 95 ze dne 26. listopadu 1921 periodického časopisu "Volksrecht", vycházejícího v Opavě,

t. 3410/VIII. 130, 28. III. 1922; 8. V.

aby byla znovu zřízena německá obecná škola v Jablunkově na Těšínsku,

t. 4044/XXII. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/XIII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o bránění v docházce do německých škol ve Frýdku,

t. 4975/VII. 313, 15. XII. 1924; 889. X.ISP (příhlásit)