Kálmán Füssy

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FÜSSY Kálmán

XVI. voleb. kraj

MNL MAP

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 6. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců strany MNL a stal se členem klubu poslanců strany MAP.

153, 23. VI. 1922; 1262. V.

Návrhy:

ve věci výpomoci pro obec Visk (župa marmarošská), jež byla poškozena povodní Tisy a jinými živelními pohromami, t. 4227.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

o změně zákona ze dne 25. září 1919, čís. 533 Sb. z. a n. a ze dne 22. prosince 1920, čís. 677 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové, t. 4337.

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

7 pozměňov. návrhů k osnově živnostenského zákona pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (zpr. t. 4773) k §§ 1, 2, 20, 22, 74, 122 a 249.

293, 25. IX. 1924; 2141-3. IX.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z vodní síly (zpr. t. 2639), týkající se doplňku § 9.

76, 27. VII. 1921; 753. III.

Řeč v rozpravě:

o úpravě uhelného hospodářství (zpr. t. 1766).

64, 15. III. 1921; 2671. II. (maď. 2733)

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 746. III. (maď. 792)

o prohlášení dr. Beneše, jímž se podává zpráva o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 233. IV. (maď. 244)

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

147, 16. VI. 1922; 977. V. (maď. 1009)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1171. VI. (maď. 1268)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 849. VIII. (maď. 909)

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1367. VIII. (maď. 1427)

o výkupu místní dráhy v údolí Borže (zpr. t. 4339).

242, 13. XII. 1923; 1469. VIII. (maď. 1508)

o stanovení mírového počtu čsl. vojska pro léta 1924-1927 (zpr. t. 4643).

272, 12. VI. 1924; 873. IX. (maď. 919)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2062. IX. (maď. 2090)

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o právních poměrech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

292, 24. IX. 1924; 2108. IX. (maď. 2117)

o změně zákona o zřízení fondu pro účely veřej. živelního pojištění (zpr. t. 4871).

293, 25. IX. 1924; 2169. IX. (maď. 2207)

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti vyjádření, které učinil dr. Št. Volkmann, komárenský župan a vládní komisař, na sokolské slavnosti dne 3. června,

t. 2607. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

stran znovupronajmutí pastvin vojenského státního eráru u Komárna,

t. 203. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 554. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o protiprávně rekvirovaných hospodářských vozech,

t. 426. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 1094. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

ohledně poškozování obecních pastvišť města Komárna vojenskými cvičeními,

t. 2465. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3099. 86, 18. X. 25. 1921; IV.

v záležitosti nepřístojností vyskytujících se při nákupu koní pro vojsko,

t. 2664. 77, 29. VII. 1921; 810. III.

odpov. t. 3113. 88, 20. X. 1921; 183. IV.

o odnárodňování maďarské obecné školy v Kismánya a o neprávněném zasahování nitranského župana do školských záležitostí,

t. 3954/VII. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4746/VIII. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o postupu finančního ředitelství v Ipolsk. Šahách při projednávání dávky z majetku,

t. 4226/XII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4410/1. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o používání pozemkové reformy ke kolonisaci,

t. 4892/XVI. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5134/V. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o zdanění pozemků poblíž řeky Ipoly, které leží v území maďarského státu,

t. 5066/IX. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

odpov. t. 5209/III. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

Dotazy:

v záležitosti nápravy závad na některých tratích státních železnic zpozorovaných, hlavně se zřetelem ke kouření a osvětlení.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o odepření výhod, náležejících sportovním spolkům, footballovým spolkům maďarské národnosti na Slovensku.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o brutálním jednání četnictva v Gútě (župa Komárno).

153, 23. VI. 1922; 1263. V.

odpov. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

o liknavém provádění povýšení vrchního inženýra Petra Gaysslera, jmenovaného ku státnímu kulturně-měřickému úřadu v Komárně a mistra vodáka Imricha Nestlingera.

178, 12. XII. 1922; 1539. VI.

odpov. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

o neoprávněném a protizákonném zasahování policejního ředitele v Užhorodě do obchodních a živnostenských záležitostí.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o odnětí legitimací k překročení hranic obchodníkům z Parkáně a okolí.

187, 13. II. 1923; 2148. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

v záležitosti nočních cvičení pěchoty v Komárně.

187, 13. II. 1923; 2148. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o zavření, resp. násilném odnárodnění maďarské lidové elementární školy v Ini (župa Komárno).

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o postupu, jímž školní dozorce v Kapušanech praktikuje jazykový zákon.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o dani z obratu, vyměřené Štefanu Vázsonyimu v Peredě.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

ve věci Arpáda Lovásze, býv. obvodního notáře v Ipolských Šahách.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o nezákonném propuštění Margarety Jávorové, finanční úřednice v Ipolských Šahách.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o nekvalifikovaném chování Rudolfa Klimenta, obvodního notáře obcí Dolní Várad, Horní Várad a Tura vůči obyvatelstvu.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o nucení maďarského státního občana Jana Budaiho ml. ke konání vojenské služby.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

o vyučovací řeči obecné školy v Ini.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o křivdícím provedení pozemkové reformy v Malém Kiare.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

ve věci Fráni Németha z Komárna, býv. kancelářského oficianta nemocnice čsl. divise č. 10, jenž byl propuštěn na základě anonymních dopisů bez pense a bez disciplinárního vyšetřování.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 333, 19. III. 1925; 1367. X.

o pošlapání dětí Štefana Kicsindiho vojenskými jezdci.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o obchodech velkomlýna v Oroske.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

o podpoře povodní postižených obyvatelů na Slovensku, jmenovitě na Žitném Ostrově.

337, 31. III. 1925; 4. XI.

o umístění Vincence Vendégha ve vojenské nemocnici.

361, 18 IX. 1925; 559. XI.

ve věci vojenských cvičení rolníků, čeledi a ženců.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

o úpravě požitků župní pensistky vdovy po Gabrielovi Szücsovi.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Košicích (podezření z přečinu pobuřování podle § 173 tr. z.)

119, 12. I. 1922; 2014. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 4164; zprav. J. Konečný;

nevydán 215, 27. VI. 1923; 532, 533. VII.

Volán k pořádku:

233, 28. XI. 1923; 851. VIII.ISP (příhlásit)