Josef Fischer

Narozen: v roce 1867

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FISCHER Josef

VII. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - kult. - soc.-pol. - stát. zříz.-ústav. práv. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci proti katastrofální nouzi v Krušnohoří pro špatnou sklizeň, nezaměstnanost a zadlužení, t. 3947.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2038. VI.

na stavbu železnice z Teplé přes Mnichov, Sangerberg, Litrbachy město, Vítkov do Falknova n. Ohří, t. 4753.

278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

ve věci živelních škod, způsobených v okrese podbořanském, t. 4797.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

na poskytnutí vydatné výpomoci pro škody způsobené špatnými žněmi v okrese tepelském, t. 4887.

294, 30. X. 1924; 30. X.

na poskytnutí vydatné výpomoci pro škody způsobené špatnými žněmi v okrese loketském, t. 4888.

294, 30. X. 1924; 30. X.

3 doplňov. a 2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně příslušnosti soudů ve věcech tisk. urážek (zpr. t. 4569) k §§ 6, 8, 21, 28 a 32.

263, 15. IV. 1924; 606-608. IX.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se výměny válečných půjček, jichž majetníky jsou různé ústavy, obce a okresy.

28, 1. XII. 1920; 803. II.

3 resol. k osnově téhož zákona, týkající se zdokonalení železničního provozu, vyhražení poplatku za dovoz a vývoz N. S. a podání zprávy o příjmech úřadu pro zahraniční obchod.

31, 4. XII. 1920; 1232, 1243, 1344. II.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542), týkající se odvolání zákona o ochraně nájemníků pro malá venkovská města a obce.

258, 8. IV. 1924; 370. IX.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 964. II. (něm. 1015)

o peticích, jednajících o školách pomocných (č. pet. 523; zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2786. II. (něm. 2854)

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2395. IV. (něm. 2435)

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 318. V. (něm. 383)

o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751).

154, 24. VI. 1922; 1345. V. (něm. 1400)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 901. VI. (něm. 984)

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2247. VI.

o zákonech na ochranu nájemníků

(zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 114. VII. (něm. 208)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.).

231, 26. XI. 1923; 618. VIII. (něm. 651)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 350. IX. (něm. 405)

o upravení promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 455. IX. (něm. 494)

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 520. IX. (něm. 552)

Interpelace:

naléhavá, o krvavých událostech v Aši,

t. 884. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

naléhavá, o událostech v Krýrech,

t. 2641. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

naléhavá, jak berní úřady ve volebním okresu karlovarském vymáhají dlužné a prozatímní daně,

t. 4291. 227, 20. XI. 1923; 267. VIII.

odpov. t. 4420/XIII. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o zabití rolníka Voita v Rossbachu u Aše,

t. 111. 8, 16. VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 853. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

o výhradném používání jednojazyčných českých poštovních tiskopisů na Chebsku a v ryze německých krajinách,

t. 386. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 747. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

o trestním nálezu okres. politické správy v Chebu proti divadelnímu spolku "Heimatliebe" v Horním Lomu,

t. 2140. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 2910. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

že při slavnosti odhalení pomníku padlým vojínům v Žihlích v okrese podbořanském bylo zakázáno vyvěsiti černo-červeno-zlaté prapory,

t. 3200/II. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

o potrestání při komisionelním šetření o německé škole v Krýrech dne 14. července 1921,

t. 3200/VI. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

že se protiprávně používá překonaného císařského nařízení k nucenému vyvlastňování v severozápadním českém hnědouhelném území,

t. 3230/V. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o poměrech u poštovního úřadu v Karlových Varech,

t. 3351/VII. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

jak postupuje loketská berní správa při vyměřování dávky z majetku,

t. 3816/XIV. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 4045/VII. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o zabavení časopisu "Deutscher Landbote" ze dne 7. listopadu 1922,

t. 4041/XIII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4173/X. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o zabavení č. 86 periodického tiskopisu "Deutscher Landbote",

t. 4281/VII. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4500/VI. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

že karlovarské státní policejní komisařství zakázalo černo-červeno-zlatou ozdobu praporu,

t. 4381/IV. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4904/VI. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o katastrofálních škodách, způsobených nepříznivým počasím v okresích karlovarského volebního kraje,

t. 4824/XI. 289, 19. IX. 1924; 1766. IX.

odpov. t. 5090/II. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o subvencování hudební školy v Bečově nad Teplou,

t. 5089/XII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zabavení časopisu "Deutscher Landbote" ze dne 20. -III. 1925,

t. 5154/VI. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

odpov. t. 5209/XII. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

o českých nápisech,

t. 5338/XVI. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o dopravních poměrech na železniční stanici v Čičenicích.

120, 13. I. 1922; 2065. IV.

o nápisu "Národní jednota pošumavská" na poštovním úřadě v Blatně.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

o letním jízdním řádu ředitelství státních drah Praha-Sever, platném od 5. června 1925.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Tachově (přestupek spoluviny podle § 2 záborového zákona)

26, 25. XI. 1920; 586. II.

zpr. t. 2186; zprav. V. Dyk;

nevydán 76, 27. VII. 1921; 769. III.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 65 a, b, tr. z. a přečin podle § 302 tr. z., spáchané pronesenou řečí 29. října 1922 na shromáždění lidu v Marianských Lázních)

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

okr. s. ve Vimperku (zanedbání předpisů podle §§ 2 a 19 zákona shromážďovacího)

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

zpr. t. 4025; zprav. J. Mach;

nevydán 197, 9. III. 1923; 2493. VI.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 5 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na slavnosti v Tisu u Blatna)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4970; zprav. J. Valášek;

nevydán 319, 19. XII. 1924; 1054, 1055. X.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na shromáždění dne 5. října 1924 v Žluticích)

311, 10. XII. 1924; 829. X.

zpr. t. 5078; zprav. V. Votruba;

nevydán 352, 2. VII. 1925; 399. XI.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 7. prosince 1924 v Chebu)

337, 31. III. 1925; 6. XI.

zpr. t. 5387; zprav. J. Mach; nevydán

377, 14. X. 1925; 1535. XI.ISP (příhlásit)