ThDr. Wenzel Feierfeil

Narozen: v roce 1868

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FEIERFEIL Wenzel, dr.

VI. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - stát. zříz. - ústav. práv. - vyšetřov. - zahran. a zdrav.

Návrhy:

na vydání přechodných ustanovení pro německé školství, t. 283.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

obnoven č. 3627; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na započtení všech let, které ztrávili učitelé náboženství na středních školách v jiném duchovním úřadě před svým ustanovením na střední škole, t. 1659.

59, 3. III. 1921; 2452. II.

na vydání zákona o pomocných školách, t. 2082.

67, 19. V. 1921; 103. III.

obnoven č. 3628; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na vydání služební pragmatiky pro učitele středních škol, t. 2234.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

obnoven č. 3629; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na vydání zákona, jímž se zřizuje státní německá obchodní a hospodářská vysoká škola v Ústí n. L. jako oddělení německé vysoké školy technické v Praze, t. 2747.

86, 18. X. 1291; 21. IV.

obnoven č. 3626; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na stavbu dráhy z Horního Litvínova do Nové Vsi v Horách, t. 2791.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

na zavedení státní dopravy automobilové na trati Horní Litvínov-Hory sv. Kateřiny-Brandov, t. 2792.

83, 5. VIII. 1921; 1107. III.

na zřízení zvěrolékařské fakulty na německé universitě, t. 3542.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z. a n., o právních poměrech učitelů občanských škol a jejich zástupců, působících na obecných a občanských školách, t. 4062.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

jímž se doplňuje zákon ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravující organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé, t. 4063.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

na vydání zákona o občanských školách, t. 4100.

213, 14. V. 1923; 411. VII.

na zřízení německé vysoké školy pro tělesná cvičení, t. 4401.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na úpravu tělesné výchovy školní mládeže, t. 4408.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na změnu § 9 zákona ze dne 11. června 1919, č. 330 Sb. z. a n., o pozemkovém úřadě, t. 5034.

320, 29. I. 1925; 1074. X.

aby katechetové na obecných a občanských školách byli zařazeni do skupiny A státních zaměstnanců, t. 5095.

333, 19. III. 1925; 1410. X.

14 pozměňov. návrhů k osnově finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1274, 1275. IV.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 2 a čl. V. a X.

154, 24. VI. 1922; 1357, 1359, 1360. V.

5 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k §§ 1, 2, 5, 6, 9, 10 a 11.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549, 1550, 1551, 1552. V.

14 doplňov. návrhů k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIII. a XXIII. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1165-8, 1170-1. VIII.

Resoluce:

k osnově zák. o odpočivných požitcích stát. zaměstnanců (zpr. t. 1313), týkající se rozšíření zákona na všechny státní pensisty vůbec.

50, 3. II. 1921; 2069. II.

30 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1286-1289. IV.

k osnově zákona o povolení dodatečného úvěru k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 4201), týkající se provedení nouzové stavby dráhy na Krušnohorsku.

217, 28. VI. 1923; 587. VII.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se vydání zákona o učitelích ve výslužbě.

235, 29. XI. 1923; 1071. VIII.

5 resol. k témuž předmětu, týkající se úpravy poměrů pěstounek mateř. škol, zřízení samostatné němec. střed. školy v Bratislavě, vyučování češtině na obecných školách německých, zřizování německých průmyslových škol na Slovensku a investic pro vysoké školy německé.

236, 30. XI. 1923; 1150-2, 1163. VIII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení minist. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

16, 4. XI. 1920; 97. II. (něm. 123)

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 737. II. (něm. 859)

k témuž předmětu; skup. škol.

29, 2. XII. 1920; 971. II. (něm. 1018)

o ratifikaci mír. smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1966. II. (něm. 2031)

o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2720. II. (něm. 2756)

o smlouvě mezi R. Č. a říší Německou o státním občanství (zpr. t. 2343).

73, 15. VII. 1921; 518. III. (něm. 556)

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

94, 19. XI. 1921; 612. IV. (něm. 635)

k témuž předmětu; skup. kult.

97, 23. XI. 1921; 904. IV. (něm. 992)

o poskytnutí půjčky republice Rakouské (zpr. t. 3687).

148, 20. VI. 1922; 1042. V. (něm. 1127).

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1068. V. (něm. 1136)

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 473. VI. (něm. 521)

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1625. VI. (něm. 1732)

o změně a částečném uvedení v činnost zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní (zpr. t. 3950).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1983. VI. (něm. 2079)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše z 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 93. VIII. (něm. 130)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300, skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 508. VIII. (něm. 555)

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 108. X. (něm. 158).

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 666. XI. (něm. 727)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

369, 2. X. 1925; 1004. XI. (něm. 1090)

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti stažení nesprávně kolkovaných bankovek,

t. 128. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 510. 14, 26. X. 1920; 29. II.

naléhavá, o repatriaci válečných zajatců,

t. 129. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 370. 14, 26. X. 1920; 26. II.

naléhavá, o novém rušení škol,

t. 3564. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. škol. dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 844. V.

naléhavá, o zákazu vydržovati zrušené německé školní třídy na útraty obcí,

t. 3565. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. škol. dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 849. V.

naléhavá, o násilí spáchaném na německé soukromé škole v České Třebové,

t. 3579. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 5302/III. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

naléhavá, o opatřeních proti úplné neúrodě a souvislé s tím mimořádné nouzi v krušnohorských obcích vůbec, zvláště v obcích okresu teplického, duchcovského a mosteckého,

t. 3855. 168, 16. XI. 1922; 519. VI.

odpov. t. 4033/XIV. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

naléhavá, o rušení německých středních škol,

t. 4858. 290, 23. IX. 1924; 1975. IX.

odpov. t. 4938/VII. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

naléhavá, o zákazu účasti žáků v turistických spolcích,

t. 4870. 294, 30. X. 1924; 30. X.

odpov. t. 5037/VI. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

naléhavá, o rušení školních tříd,

t. 4915. 298, 11. XI. 1924; 233. X.

odpov. t. 5090/III. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

naléhavá, o nových redukcích německých obecných škol na Moravě,

t. 4981. 311, 10. XII. 1924; 841. X.

odpov. t. 5168/XVII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

naléhavá, o novém omezování německého školství, t. 5327.

363, 22. IX. 1925; 622. XI.

zodpověděna prohlášením správce min. škol. dr. Markoviče.

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

naléhavá, o státní vnucené správě lázeňských zařízení v Marianských Lázních,

t. 5335. 367, 30. IX. 1925; 838. XI.

o nedostatečných dopravních zařízeních na zastávce Novosedlice,

t. 910. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1424. 50, 3. II. 1021; 2055. II.

o službách božích na středních školách,

t. 1461. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 1899. 66, 31. III. 1921; 12. III.

že předseda zemské školní rady šikanujícím způsobem protahuje německé školské záležitosti,

t. 2857. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/XLVII. 124, 24. I. 1922; 2362. IV.

jak se bezdůvodně protahuje utvoření okres. školních výborů v politických okresích, které podle starších předpisů měly dvě okresní školní rady, německou a českou,

t. 2868. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322 XL. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o zrušení německého ústavu učitelského v Praze a o spojení jeho s německým ženských ústavem učitelským tamtéž,

t. 2946. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3322/XLIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o zřízení německé soukromé obecné školy v Starých Horách, okrese německobrodském,

t. 3550/VII. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3966/IV. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

že českodubská místní školní rada ode. přela německé obecné a občanské škole v Českém Dubě příslušné pomůcky,

t. 3550/VIII. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3966/III. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zavření německé soukromé obecné školy ve Znojmě-Hradisku,

t. 3550/IX. 140, 26. V. 1922; 486. V.

o reklamacích školních dětí na Moravě,

t. 3561/X. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o zamezení soukromému domácímu vyučování v Mlíčovicích v okrese znojemském,

t. 3561/XI. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o nuceném pensionování německých učitelů,

t. 3561/XII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o přijímání školních dítek do německých menšinových škol,

t. 3780/IX. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3823/VIII. 167, 14. X. 1922; 400. VI.

o zabrání mateřské školy v Hradci-Podolí,

t. 3780/X. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o utiskování německé obecné školy v Lužici, okrese šternberském na Moravě,

t. 3780/XI. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o zřízení německé obecné školy v Hlučíně,

t. 3780/XII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o zabrání budovy bývalé školy ve Studénkách, okrese jihlavském na Moravě,

t. 3780/XIII. 159, 2224. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3953/I. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o zřízení německé menšinové obecné školy v Neřetíně u Olomouce na Moravě,

t. 3780/XV. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o náhradě škod způsobených československým vojskem německé živnostenské pokračovací škole v Ústí nad Labem,

t. 3785/II. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 4065/XVII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o zabrání pozemku pro českou menšinovou školu v Boru,

t. 3785/XVI. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3966/X. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zabrání německé mateřské školy v Karvinné (ve Slezsku) pro české školní účely,

t. 3785/XVII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

že v Olomouci opět byly zabrány německé školní místnosti pro české školy,

t. 3853/XXIX. 173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

o nouzi pensistů, zvláště staropensistů,

t. 3862/IV. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4333/VI. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o nezákonném zabrání žatecké budovy chlapecké a dívčí obecné školy III. pro tamější český ústav pro vzdělání učitelů,

t. 3862/XII. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4254/III. 225, 13. XI. 1923; 2229. VIII.

o zabrání německé školní budovy v Heřmanicích, v okrese hranickém, pro českou menšinovou školu,

t. 3917/V. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 5056/XX. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o zřízení německé menšinové školy v Jaktaři u Opavy (v moravské enklávě) ve Slezsku,

t. 3917/VII. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4254/XX. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

že se na Moravě překáží domácímu soukromému vyučování,

t. 4009/X. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4231/VIII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o zákazu vydávati a přijímati německé výplatní listiny, jakož i že se vydávají čistě české dotazníky k zákonu o státních zaměstnancích ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

t. 4009/XIII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o německém ústavu pro vzdělání učitelů v Opavě,

t. 4017/XI. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4250/XII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zrušení zimní expositury v Rydrovicích (okres lanškrounský),

t. 4017/XIV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4231/X. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o změně jazykového styku ve školních úřadech,

t. 4017/XV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

o nepřijetí školních dítek do německé občanské školy v Č. Dubě,

t. 4041/XVIII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4179/XII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o požadování devíti místností německých středních škol v Litoměřicích pro české reformní reál. gymnasium,

t. 4044 XIV. 299, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/XII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o protizákonném potrestání německých rodičů na Moravě, že jejich děti nedocházejí do českých menšinových škol,

t. 4044/XIX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/XVIII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zabavení německé mateřské školky v Žalhosticích pro účely české menšinové školy,

t. 4044/XX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/V. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zřízení německé menšinové školy v Skřečoni u Bohumína ve Slezsku,

t. 4044/XXI. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/II. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

že královéhradecké ředitelství státních drah vrací německy vyplněné žákovské průkazky,

t. 4048/III. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4231/XIV. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o nové redukci německých obecných škol v Ústí nad Labem,

t. 4048/V. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4243/XIV. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o novém zkracování německého školství a o nestejném nakládání s německým školstvím proti českému,

t. 4098/V. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

o zrušení 7 tříd dívčích obecných škol v Ústí nad Labem a o nezákonném postupu předsedy ústeckého okresního školního výboru,

t. 4115/V. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4266/VIII. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

o omezování německých obecných škol, k nimž jsou připojeny školy občanské jako školy povinné,

t. 4157/XIII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/XIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o zákazu, aby německé školní třídy byly dále vydržovány na útraty obcí,

t. 4171/II. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/I. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o zaplacení zbytku státní zálohy, poskytnuté pohořelým v Jáchymově v r. 1873,

t. 4171/VII. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/V. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o utiskování německé školy v Dolejším Těšově v okrese sušickém,

t. 4256/XI. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

že na Hlučínsku a na Moravě bylo znovu překaženo německé domácí soukromé vyučování,

t. 4274/I. 228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. t. 4639/III. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o německé soukromé obecné škole v Benecku,

t. 4274/III. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

o změně školního obvodu německé obecné školy v Pláni Věžovaté (okres českokrumlovský),

t. 4274/V. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/V. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o novém rušení prozatímních poboček, slučování nižších školních tříd na německých obecných školách v Čechách, do nichž dochází málo dětí,

t. 4274/VII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

že předseda brněnské zemské školní rady znovu zrušil exposituru v Terešově v okresu vyškovském,

t. 4317/X. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

o utiskování německé dvoutřídní obecné školy v Čachrově tím, že presidium zemské školní rady stále pomýšlí na změny školních obvodů,

t. 4385/XII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

že do české menšinové školy v Haselbachu v okresu domažlickém docházejí německé školní dítky,

t. 4405/IV. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 5168/XXII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o zřízení české menšinové občanské školy ve Vyšném (na vitorazském území, okres kaplický),

t. 4405/VII. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4639/VIII. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o postupu komisaře s plnou mocí pro Hlučínsko proti německému domácímu soukromému vyučování a spolku "Ortsgruppe des Deutschen Kulturverbandes" v Kravařích,

t. 4443/XIV. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

o zamýšleném spojení německých obecných škol v Sofienwaldu, Krabonoši a Nové Vsi n. Lužnicí,

t. 4454/I. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. t. 4607/XVII. 265, 27. V. 1924; 740. IX.

o jazykové otázce místních školních rad,

t. 4515 X. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4938/XI. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o rozdělení Clary-Aldringenových dvorů v okolí Teplic,

t. 4748/V. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4891/XI. 294, 30. X. 1924; 7. X.

že žatecký politický úřad násilně otevřel tamější městské divadlo,

t. 4841/III. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5090/XIII. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o nouzové akci pro Rudohoří,

t. 4885/X. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5153/IX. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o složení duchcovské okr. správní komise,

t. 4892/XII. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5051/VI. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o zrušení německé obecné školy v Karlově,

t. 4975/II. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5056/XVIII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

že z německé školní obce Náhlova byly vyňaty některé osady,

t. 4975/IV. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5134/1. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o omezení německé obecné školy v Čachrově,

t. 4975/VI. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o bránění v docházce do německých škol ve Frýdku,

t. 4975/VIII. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o zřízení a stavbě české menšinové školy ve Velkých Skalinách,

t. 4975/XI. 313, 15. XII. 1924; 890. X.

odpov. t. 5134/VI. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o porušování jazykového zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., při správě německého školství,

t. 5013/I. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

že se nevyplácejí požitky a vdovská pense po gymnasijním profesorovi Josefu Nowakovi,

t. 5013/III. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

o fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků,

t. 5013/V. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5090/IX. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o přídělu zbytkových statků a prodeji celých velkých majetků pozemkových,

t. 5013/VI. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5134/XIV. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

jak se zachovaly politické úřady k výletu německých vysokoškolských studentů do Ústí nad Labem,

t. 5013/X. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5153/XI. 342, 22. V. 1925; 19. XI.

že min. škol přestalo vydávati německé vydání svého Věstníku,

t. 5050/IV. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5302/V. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

o smrti vojína Rudolfa Fischera v Mostu a vojína Karla Schremse v Plzni,

t. 5089/III. 342, 22. V. 1925; 115. XI.

že do českých menšinových škol docházejí německé děti,

t. 5089/VII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že školní úřady v Čechách a na Moravě úmyslně překážejí zřizování německých soukromých škol,

t. 5133/X. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zevním označení a razítkách německých státních středních škol,

t. 5154 IV. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že němečtí profesoři na středních školách nebyli povýšeni do vyšších hodnostních tříd,

t. 5162/IV. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

aby konečně byly zřízeny okresní školní výbory v Českém Těšíně a ve Fryštátě,

t. 5290/II. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé jednotřídní obecné školy v Náhlově,

t. 5290/VII. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé občanské školy v Českém Dubě,

t. 5290/IX. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé dvoutřídní obchodní školy v Jihlavě,

t. 5290/XI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o vyplácení osobních přídavků německým středoškolským profesorům působícím na Slovensku,

t. 5301/I. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o agitaci mezi německými dítkami pro českou menšinovou školu v Železné Rudě Městysi,

t. 5301/III. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o útisku německého obyvatelstva na Hlučínsku v oboru školství,

t. 5301/VI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o výnosu ministerstva školství ze dne 20. června 1925, čís. 76.669/25, vydaném středním školám,

t. 5303/I. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

že bylo použito četnictva a jak se chovalo při protestní schůzi proti zavírání škol v Teplicích-Šanově,

t. 5338/IX. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

o postupu vejprtské okresní politické správy (expositury) při otevření tamější české menšinové školy,

t. 5338/XIV. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

že v Miříkově jsou německé děti nuceny choditi do české menšinové školy.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zřízení české menšinové školy v Srní a o nátlaku, aby děti docházely do této školy.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zrušení občanské školy v Hrušově.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zřízení české menšinové školy v Záblatí a opatření místnosti pro ni.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

Dotazy:

o vyřízení soutěže trvající již od roku 1910 na obsazení místa administrátora statku náboženského fondu v Paředlech u Mostu.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o postupu berní správy v Bílině při zjišťování poplatku z převodu majetku po zemřelém Vilému Nitschovi z Kostomlat.

278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o prováděcím nařízení k malému školskému zákonu.

308, 3. XII. 1924; 783. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

Volán k pořádku:

16, 4. XI. 1920; 103. II.

168, 16. XI. 1922; 484. VI.ISP (příhlásit)