199.

[V Praze], 28. dubna 1611.Slezští vyslaní k sněmu králi Matyášovi: Knížata a stavové slezští nabízí králi své služby a přejí všeho zdaru; poněvadž císař oznámil hejtmanovi slezskému Karlovi z Münsterberka, že rozepsal všeobecný sněm na hrad Pražský a rozkázal, aby knížata a stavové slezští vypravili k němu zplnomocněné posly a poněvadž je též stavové čeští o totéž žádali, učinili tak, uváživše to a vypravili Jana Kristiána vévodu Lehnického a Břežského a přítomně osoby z stavu panského, rytířského a z měst s náležitou plnou mocí. Poněvadž knížat a stavů slezských došla zpráva, že král Matyáš též osobně přijel a že má v úmyslu utišiti vzniklé nepokoje, dali svým vyslaným pověřující listy pro krále. Přítomní vyslanci děkují nejdříve králi Matyášovi "dass E. kgl. Mt ihr die wohlfart des königreichs Behaimb und [der] incorporierten länder so hoch angelegen sein lassen und sich in diesem bekümmerten unwesen interponiren", prosí Boha, aby dal požehnání nastávajícímu jednání a řídil je ku prospěchu Českého království a zemí inkorporovaných a doporučují zem Slezskou a sebe královské milosti ve všem, oč krále budou ještě žádati. Incipit: "E. kgl. Mt lassen die herren." Datum v nadpisu: "Den 28. April.

Kopie v archivu ministerstva vnitra ve Vídni: cod. 78, fol. 16 - 18, v Gersdorfské knihovně v Budyšíně: Ms. 40, fol. 456 a v biskupském archivu ve Vratislavi: Fürstentagsbuch 1608 - 1612, fol. 691 - 693. Akt je nadepsán: "Der schlesischen herrn gesandten erstes mündliches anbringen bei ihr kgl. Mt; getan den 28. April". V kopii vídeňské a vratislavské datum chybí. Srovn. č. 162,165 a j., z nichž je patrno, že Slezané měli audienci u krále 25. dubna, kde ústně toto přednesli; datum 28. dubna buď patří dni tohoto opisu aneb je pouhou chybou.
Přihlásit/registrovat se do ISP