194.

V Aschaffenburku, 27. dubna 1611.Kurfirst Mohučský Brömserovi: Dostal jeho listy ze dne 19. a 20. dubna z Drážďan [Srovn. č. 123.], je spokojen s tím, co tam pořídil; svolal už sjezd kurfirstů na 15. července, o místu ať rozhodne Sasko. Chválí Brömsera, že se vypravil do Prahy, jinak by císař mohl pochybovati o oddanosti Mohuče, ale neví, pořídí-li se co užitečného; bude pamětliv jeho přání, aby ho vystřídal; posílá mu tři pověřující listy [Z téhož data jsou Brömserovy pověřující listy, dané mu kurfirstem Mohučským pro císaře Rudolfa a pro krále Matyáše. Koncepty tamže: fol. 179 a fol. 180: Pověřující list adresovaný krátí Matyášovi odůvodňuje poslání Brömserovo pražskými neplechami ("unwesen"), pro které se kurfirst Mohučský a někteří jiní spolukurfirsti odhodlali vypraviti ke králi poselství. Z téhož data je průvodní list daný kurfirstem Mohučským Brömserovi na cestu do Prahy; koncept tamže: fol. 183 a 184.], jeden adresovaný císaři, jeden králi Uherskému a jeden stavům v Čechách, aby jich užil, až bude třeba; rád by mu poslal přesnou a obšírnou instrukci, ale mrzí ho, že od Brömsera nedostal zprávy, co vlastně Sasko s tím posláním mysli a ani ze saského psaní se více nedověděl, než že kurfirst slíbil císaři, že k němu vypraví své lidi, aby mu nabídli své služby, aby krále a české stavy napomenuli k mírnosti a podporovali autoritu císařovu a nutnosti říšské. Dozví-li se, že instrukce saských radů směřuje, aby se císaři vyslovila soustrast a dala útěcha a věrná rada, na druhé straně aby král Uherský a čeští stavové byli napomenuti k mírnosti, aby korunovace byla odložena, aby se s císařskými služebníky nezacházelo způsobem císaře i říši zlehčujícím, tu má po odevzdání pověřujících listů vedle Sasů takové věci převzíti; myslí-li se však říšskými nutnostmi uchopiti se císařské vlády, vydávati řád ve věcech náboženských a světských aneb znova vyjednávati s králem, nemá se bez zvláštního rozkazu kurfirsta Mohučského k ničemu zavazovati, zůstati jen při všeobecnostech a nejednati o nic jiného leč o zachování náboženského i světského míru; při tom má o všem podávati zprávy. Pokud jde o jiné duchovní kurfirsty, napomene je Mohuč, aby také vypravili poselství [do Prahy [V témž archivu o téže signatuře: fol. 194 - 196 je koncept listu kurfirsta Mohučského kurfirstů Trevírskému a simili modo Kolínskému z téhož data, aby vypravili do Prahy své posly. List jeho kurfirstů Braniborskému viz Briefe u. Akten IX., st. 398, č. 162.]. Incipit: "Uns sein Deine". Datum: "Aschaffenburg den 27. Aprilis anno etc. 1611."

Koncept v státním archivu ve Vídni: Mainzer Erzkanzlerarchiv, Reichstagsakten 1611, Bd. 103 c, fol. 185 - 188; výtah u Chrousta, Briefe u. Akten IX., st. 397 - 398, č. 161.
Přihlásit/registrovat se do ISP