184.

V Praze, 27. dubna 1611.Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě v Kutné Hoře: Omlouvají se, že nebyla poslána zpráva o sněmu. Korunování se protahuje, protože stavové svá usnesení o artikulích císařských a o Pasovských předložili dříve králi Matyáši; s Pasovskými se jedná; Althan a jiní se dávají na milost. Tengnagl převezen na hrad a za ním Heidelius, Hegenmüller a Hannewald; [Slavata a Martinic] jsou od svých velmi litováni; žádali, aby jim byli dáni prokurátoři. Král Matyáš se přestěhoval na Hradčany; stavové se snesli, že za 14 dní má býti korunován.

Orig. v archivu městském v Kutné Hoře: 6536/14 B.

Službu svú vzkazujem.... Že V. Mtem kontinuací toho, co se na sněmě od začátku jeho i před tím dalo a řídilo, po poslu, kterej v neděli minulou odsud vypraven jest, odeslána nejní, to ovšem nějakým kvapením přehlídnuto bylo, což však při jiné příležitosti napraveno a táž continuací s jinými některými věcmi na zejtří v pondělí po Laurentiusovi servusovi V. Mtem, když také odsud domů na poručení V. Mti vypravován byl, odeslána jest....

Sněm, co se hlavní věci, totiž snesení stavův o den, kdy by J. Mt král Uherský Mathyáš za krále Českýho vyhlášen a korunován býti jmíti ráčil, dotejče, čím dále vždycky se protahuje, nebo co stavové mezi sebou uváží a na čem se o ty artikule J. Mti cís. snesou, to nejdříve J. Mti král. na dobré zdání podati a jaké dále podle toho snesení mezi sebou učiní, to také J. Mti král. dříve, než by to J. Mti cís. předneseno bylo, ukázati musejí; jakož pak odpověď, která J. Mti cís. na proposici sněmovní a artikule dána býti jmá, jak jest při dskách sepsána a potom v sněmě korrigována, tak J. Mti král. v pondělí minulej [T. j. pondělí 18. dubna.] jest podána a tu opět i potom ten artikul strany achtu nebo vybyti lidu pasovského z země uváženej ještě u J. Mti král. na rotschlogu zůstává a tak skrze to podej dál Bůh ví, jak brzy koronací bude.

Strany Pasovských zde se ledacos, co se s nimi míní, proslejchá, však tomu se z mnohých conjectur srozumívá, že odsud z země mocí, odporem a násilím nepřátelským vypuzeni [nebudou], protože s nimi akord učiněn býti a oni jinam do jiný země verbováni býti mají, a tak za tou příčinou také o tom se, aby na ten čas nic proti nim bráno nebylo, poroučí. Pan hrabě z Altamu a podle něho i jiní J. Mti král. se na milost dávají a službami svými se J. Mti zakazují.

Tennagl v sobotu minulou před večerem z vězení Starého města Pražského nahoru na zámek do vězení purkrabskýho dle snesení panův stavův na sněmě dodán s tím při tom opatřením, aby popravce tam při něm neb pacholci jeho, aby otráven nebyl, zůstávali. Za ním potom, když tam opět per torturam examinován býti jměl, Haydelius, Hegnmiller a Hannybal, který v domě paní Pantaleonový vartován byl, po dva dny, totiž v outerej a středu, dopraveni. Nicméně i ti dva mladí páni, na kteréž se vyznání jeho Tennagle vztahuje, k vejvodu postaveni byli [T. j. Martinic a Slavata.]. Nad čímž, ačkoli jeho Tennagle další outrpné vyznání u veliké tejnosti zůstává, dva velicí přední páni zarmoucení a jeden tchán a švakr jich dvou je do pláče litoval [Tím míní nejv. purkrabí Adama ze Šternberka, tchána Martinicova, který svou druhou manželkou, vdovou po Jáchymu Oldřichovi z Hradce vstoupil ve svazek vzdáleného švakrovství se Slavatou.]. Ti pak dva páni mladí, před tím než k vejvodu se stavěti jměli, v plném sněmě toho, aby jim dva přední prokurátoři a jargeltníci jejich, kteří by je v nevině jejich, ku kteréž oni, že ji od sebe odvésti chtějí, volají, zastávali, dáni byli, žádali. A ačkoliv ti páni prokurátoři tím se, že toho k sobě přijíti z jistých příčin nemohou, hájili, však není pochybné, než že jich předse v tom, když jim k tomu z vrchnosti práva povoleno bude, užíti moci budou [V druhém diariu vídeňského státního archivu: Ms 108/11, fol. 285 - 285 je zpráva o převážení zatčených na hrad k výslechu. Byli prý převáženi "alle tag" ve vozích se silným průvodem ze Starého města na hrad.].

J. Mt král. včera po 1 hodině s poledne s lidem svejm jízdnejm i pěším u veliké pompě se z Starého města Pražského na Hradčany, kdež také slavně od pánův českejch vyprovázen byl, odstěhovati ráčil.

Jiného na ten čas V. Mtem, co na spisích se podává, odeslati nemajíce, zatím vejpis od desk toho, co místo odpovědi J. Mti cís. podle snesení stavů na proposici a artikule J. Mti dáno býti jmá, odsíláme a s tím se V. Mtem na všem dobře a šťastně jmíti vinšujeme.

Datum v Praze v středu po neděli Jubilate 1611.

 

V. Mti vyslaní.P. S.

Po zavření psaní tohoto, když jsme se dolů od sněmu navrátili, vidělo se nám za potřebné býti V. Mtem oznámiti, že, ačkoli nebylo naděje, poněvadž od několika dnův sněm na odkladích zůstával, aby jaké snesení tak pojednou mezi pány stavy o vyhlášení a korunování krále státi se jmělo, však že již dnes předse z milosti buoží k tomu, zvláště, že J. Mt král. sám toho při stavích vyhledávati ráčil, přišlo, že tíž páni stavové v plném sněmu na tom se snésti, aby takové vyhlášení a korunování jmenovitě od zejtřka ve dvou nedělích, to jest na den slavný Vstoupení pána Krista do nebe, se stalo, ráčili, však tak s tou vejminkou, když by ti artikulové J. Mti cís. tak, jakž to v proposici J. Mti sněmovní vyhrazeno jest a zatím potom obecní zemští, všech tří stavův se dotýkající, na něž také zejtra zasednuto býti jmá, na místě a konci postaveni budou. Actum ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP