179.

[V Praze, 26. dubna 1611.][Císař Rudolf] vévodovi Brunšvickému a vyslancům kurfirsta Saského a Mohučského: Jeho nešťastné postavení je jim známo; poněvadž však má důvěru vedle kurfirstů a knížat k svým poslušným knížatům a stavům slezským a lužickým "als welche ich jederzeit treu und gehorsamb erkennt und nicht, wie andere leut getan, mit practiken wider mich eingelassen", žádá je, aby se u nich přimluvili za věc císařovu a nabádali je k staré věrnosti a poslušnosti, aby se nedali svésti "durch die verbitterte und friedhessige leut", nýbrž aby pevně setrvali při císaři "als rechte, geborne alte Deutsche"; žádá je dále, aby se s nimi radili, jak vyváznouti z tohoto nebezpečí se zachováním reputace říše a císařovy. Incipit: "Von meinem jetzigen". S. d.

Podle kopie státního archivu v Inšpruku: Ambraser Akten, Missiven vom Mai 1611, ad nro 31 vydal Chroust v Briefe und Akten lX., st. 396, pozn. 1. Kopie má datum 29. dubna a pochází od Pavla Hahna, agenta arciknížete Maxmiliána. Že je nutno list ten datovati 26. dubnem a ne 29. dubnem, což je patrně chyba nebo datum opisu, ukazuje předcházející číslo, v němž se 26. dubna praví, že císař poslal vévodovi Brunšvickému a oběma přítomným vyslancům tento list. Uveden v omyl datem Hahnovy kopie, položil také Ludvík Schönach list ten k 29. dubnu 1611 v Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen XLIV, st. 390. Také kopie uložená v státním archivu ve Vídni: Ms. 108/II., fol. 317 - 318 má totéž nesprávné datum "29. Aprilis", chyba jednou učiněná, šla patrně do druhých kopií. Jiná kopie téhož archivu: Mainzer Erzkanzlerarchiv, Reichstagsakten 1611, Bd. 103 c, fol. 277 byla přiložena k listu Brömserovu ze dne 30. dubna kurfirstu Mohučskému; kopie ta je nedotovaná; Brömser v listu praví, že po audienci druhý den časně ráno, tedy 27. dubna, císař poslal toto "handbrieflein" vévodovi Brunšvickému a jim; i podle této zprávy, která se v udání času uchyluje od č. 178, psal Rudolf tento list, dodaný 27 dubna "morgen frue", před tím večer a ne snad 29. dubna. Tato mohučská kopie má a tergo adresu vévodovi Brunšvickému, vyslancům mohučskému a saskému.
Přihlásit/registrovat se do ISP