176.

V Hradci Štýrském, 25. dubna 1611.Nuncius Petr, biskup Trojský, státnímu sekretáři kurie: Zakročení papežovo u krále Matyáše o vrácení statků arciknížeti Leopoldovi velmi uspokojilo arciknížete [Ferdinanda]; Leopold tvrdí, že neměl v přítomných bouřích jiného úmyslu leč obnoviti císařovu autoritu a potrestati rebely a že nezdar byl zaviněn císařem, který ho nechal "nel maggior ardor del ľ impresa" čekati čtyři až pět hodin na audienci a pak, sotva začal mluviti, opustil ho, nic nerozhodnuv; i když souhlasil, že je nutno chopiti se činu, prozradil pak všechno Čechům, aby byl pojištěn pro všechny případy. Císař prý Leopoldovi vykázal velké panství, aby jeho zástavou získal peníze na vyplacení vojska; Ramée byl Leopoldem poslán k arcibiskupu Solnohradskému pro peníze a střelivo, aby mohl opevniti Pasov ze strachu z útoku Čechů, kteří prohlásili, že odvetou za urážky utržené chtějí toto město vyvrátiti a podrobiti České koruně; arcibiskup Solnohradský ostře odmítl; všichni jsou proti Leopoldovi. Kurfirsti církevní a Sasko jednají o zchůzi, dosud neznámo kdy. Došla zpráva o výslechu Tengnaglově, jehož výpovědi Leopold popírá, dále zpráva o císařově proposici sněmu a snahách stavů, aby učinili království České volebním; do Prahy brzy přibude kníže Anhalt [Kníže Kristián z Anhaltu.] a vévoda Krnovský ["marchese di Jaghendorf", t. j. markrabí Braniborský Jan Jiří, vévoda Krnovský.]; je obava, aby čeští kacíři, majíce příležitost, nevolili vévodu Jana Jiřího Saského, kurfirstova bratra, který je pokládán za kalvinistu, ač se zevně hlásí k luteránům, aby upokojil bratra. Arcikníže [Ferdinand] dostal také zprávu o korrespondenci vévody Bavorského s českými stavy, z čehož vzniklo podezření, že také on si myslí na České království; arcikníže [Ferdinand] tomu nevěří. Z Vídně došla zpráva, že Češi vyloučili z jednání nejvyšší úředníky vyjma nejvyššího sudího, což neukazuje dobrou vůli šlechty; vévodovi Brunšvickému bylo českými stavy oznámeno, že se nemá plésti do jednání. Císař byl 9. dubna nemocen katarrhem, tři hodiny nemluvil. Arcikníže [Ferdinand] četl nuntiovi list Zúňigův, kde mezi jiným jménem krále Španělského chválí arciknížete za jeho chování ke králi Matyášovi a přimlouvá se za Leopolda. Incipit: "Gli officii fatti." Datum: "Di Gratz a 25 d Aprile 1611."

Orig. v archivu Vatikánském: Nunziatura di Germania 114 H, fol. 98 - 101. A tergo adresa kardinálovi Borghese a záznam, že list došel 5. května.
Přihlásit/registrovat se do ISP