173.

V Praze, 25. dubna 1611.Zúňiga králi Španělskému: Král Matyáš i Čechové se rozhodli o odpovědi na abdikační podmínky císařovy, z níž Zúňiga uvádí některé body, hlavně o residenci; dopsal o těch věcech poněkud ostře Khleslovi; král i Čechové se omlouvají odhalením nástrah pomocí kouzel a travičství proti králi; příčiny zášti jsou na obou stranách tak velké, že nelze mysliti na smír. K sněmu generálnímu byli povoláni také vyslaní z provincie Slezské, která nemá menší důležitosti než Čechy a má s Čechy staré rozepře o korunování; hlavou vyslaných je vévoda Lehnický; měl slyšení u císaře a v rozhovoru se nedotkl abdikace; s Čechy se ještě nespojili; rozhodnutí v této věci je velkého dosahu; císař doufá, že je zachová v poslušnosti, královští myslí, že je převedou v obedienci krále Matyáše, jehož moc, jak se Zúňiga obává, bude velmi omezena; ve věcech těchto zemí i říše je třeba peněz, jak žádal; přivede-li se to do pořádku, bude to ulehčením pro krále Španělského a pro obecné dobro. Češi už opravili svou odpověď císaři, myslí, že nebylo na škodu jeho zakročení u Khlesla a jiné; domnívá se, že kurfirsti jsou rozhořčeni na krále pro špatné zacházení s císařem; mnoho mu o tom pravili Sasové. Incipit: "El rey y los Bohemios". Datum: "De Praga 25 de abril 1611."

Podle orig. státního archivu v Simancasu: Fasc. 2497, f. 226 vydal Chroust v Briefe u. Akten IX., st. 390 - 392, č. 158.
Přihlásit/registrovat se do ISP