172.

V Praze, 25. dubna 1611.[Roncaroli] vévodovi Parmskému: Vévoda Savojský ujistil císaře po zvláštním poslu svou příchylností a nabídl mu vojenskou pomoc; kurfirst Saský a vévoda Bavorský psali Čechům; čeští stavové včera dali převézti dva vozy falkonetů a těžších děl ("sagri") ze Starého do Nového města, obávajíce se návratu pasovského vojska; nejvyšší kancléř měl v sobotu [T. j. 23. dubna.] třikrát slyšení u císaře; ve čtvrtek [T. j. 21. dubna.] přijel vévoda Lehnický, aby oznámil císaři, že Slezané nechtějí jiného pána než jeho a že za něho obětují život i jmění ("la vita et lo havere"); vévoda Lehnichý přijel ve 4 hodiny odpoledne se 100 koni a 20 vozy, většinou o šesti koních; sestoupil na hradě pro první večer, pak byl ubytován na Malostranském náměstí; v sobotu měl slyšení u císaře; král Matyáš přesídlí na Hradčany; na Malé Straně se konají přípravy pro ubytování vojska; jsou obavy z nákaz, z vojska královského jich mnoho umírá. Incipit: "Si dice". Datum: ["Di Praga li 25 Aprile 1611."] [Téhož dne psal vévodovi Parmskému také Giacomo Aragona Appiano (táž signatura: fasc. 9.) z Prahy. Oba panovníci prý se musí smířiti, aby byly zachovány náboženství katolické a důstojnost domu Rakouského, zvláště za revoluční nálady v Čechách, kde je snaha získati právo volby krále; král Španělský a říšská knížata prý nedopustí takových křivd císaři a říši; Pasovští jsou prý dobře ozbrojeni a opevněni v Budějovicích. Císař prý je dobré mysli, vida, že v celé říši, ve Slezsku a v Lužici je pro něho dobrá nálada ("buona disposinone"); král prý se snaží císaře udobřiti, nechtěje býti korunován bez jeho svoleni, neboť Češi, jak je známo, nemají práva voliti si krále. O oposičním proudu mezi českými stavy praví toto: "Vien detto, che fra questi stati sia disparere, i quali si lasciano intendere di non volere acconsentire, che per ľ ambitione e passione privata di cinque o sei persone il regno tutto sia sottoposto al meritato castigo di pochi et che il publico debba patire per li particolari; il eh è facile da credere per la buona piega hanno pigliato le cose di s. M cesarea.]

Orig. v státním archivu v Neapoli: Carte Farnesiane 129, fasc. 7 a 8. A tergo adresa vévodovi Parmskému.
Přihlásit/registrovat se do ISP