153.

V Praze, 23. dubna 1611.Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných: Posílají zprávu o jednání sněmovním; král Matyáš přesídlí ze Starého města na Hradčany; některé osoby, které kuly pikle proti králi, uvězněny; rychtář litoměřický obeslán.

Orig. v městském archivu v Kutné Hoře: Sněm 1611 6536/10 B. A tergo adresa šepmistrům a radě na Horách Kutnách; jinou rukou: "2. Aprilis 1611."

Službu svou.... Jaké jest zdání své J. Mt král. král Uherský proti snesení pánův stavův o artikule J. Mti cís. učiniti a týmž pánům stavům do sněmu dnešního dne odeslati ráčil, toho V. Mtem content a sumu a při tom i kontinuací, co se na sněmu od začátku, ano i před sněmem po navrácení se domů z Prahy předešlejch pánův vyslanejch V. Mtí, dalo a řídilo, tak jakž jsme o tom hodnověrné zprávy od některejch vzáctnejch a rozumnejch lidí dostali, pro gruntovnější všemu tomu, co se tak dalo a děje, vyrozumění odsíláme v té naději, že od V. Mtí to oblíbeně přijato bude.

V pondělí nejprv příští J. Mt král. s dvorem svejm se z Starého města hnouti a na Hradčany odstěhovati a tam v domě někdy pana Krištofa z Lobkovic, hofmistra království Českého, kdež sobě místo pro lepší prospekt a živější i čerstvější vítr oblibovati ráčil, lozument svůj jmíti ráčí.

Dnes opět kaplan a nejvyšší kuchmistr královskej do vězení za tou příčinou, že o bezhrdlí J. Mti král. smejšleli a praktikovali, vzati. Z Litoměřic rychtář císařskej Matyáš Šiška se také pro nějaké tejné praktiky, v kterejch pronesen jest, se cituje a obsílá. Bůh ví, kdy konec tomu, aby ty všecky praktiky a původové jejich vyhledány býti mohli, bude. On rač dílu tomu, které v tomto království započato, dále žehnati a je k šťastnému konci pro čest a slávu svou i vzdělání církve a země této přivésti. S tím ochrana buoží s námi se všemi.

Datum v Praze v sobotu den památný sv. Jiří léta 1611.

 

Vašich Mtí Vyslaní.

[V kutnohorském archivu: 6536/11 B je postscriptum, které patří k tomuto listu. Podepsáno je Šultysem, jedním z vyslaných kutnohorských a týká se jednak jeho návratu, jednak věcí sněmovních a zní:

"Post scripta. - Ačkoliv některé věci dřív, než korunování J. Mti krále Matyáše na království České předejde, v mnohých artikulích obecních vyříditi se mají a dá pán Bůh tohoto týhodne něco se jich vyřídí, kdež pan mistr Benicius, vyslaný od V. Mtí, přítomnej býti jmá, na kteréžto artikule dne zejtřejšího v hodinách 6 osoby k tomu volené ze všech tří pánův stavův zasednouti mají, mezi tím pak jiné, obzvláštně sněmovní věci aby se říditi měly, se nenaději, mně pak má veliká potřeba, abych k svému hospodářstvíčku přihlídnouti, doma něco vopatřiti a V. Mtem summu, kterou za sebou u velikém nebezpečenství a vzlášť, když od rána až časem do večera doma nejsem, v lozumentu svém nejistém jmám, odvésti mohl, k tomu pobízí. Protož V. Mtí za to žádám, že mne sobě poručeného jmíti, k tomu, abych domů na některej den se vypraviti, věci své zříditi, povoliti, koně pro mne, jak se tento posel navrátí, odeslati, tak abych, dáli pán Bůh, v neděli tím dříveji doma bejtj mohl, ráčíte; nebo páni stavové dne zejtřejšího J. Mti cís. na artikule v proposici vysvětlené svou odpověď s jistým vědomím J. Mti král. dáti mají a na to se, co J. Mt cís. učiniti a jak se resolvirovati ráčí, oče[ká]vati musí a tak v té příčině osobou mou, poněvadž pan mistr tu zůstávati bude, nic nesejde. V čemž se V. Mtem dle zámluvy V. Mtí důvěřuji, nebo na tom sem, co mého možného pro obec a V. Mti učiniti, všecko líbezné dobré rád chci. S tím pán Bůh s námi. - Jan Šultys z Felzdorfu m/p."

V témž archivu: 6536/12 B je ještě jedno postscriptum, které, jak se zdá, také patří k listu vyslaných kutnohorských ze dne 23. dubna; týká se hlavně pánů obviněných Tengnaglem a jiných soudních věcí a je tohoto znění: "Tennaglovo vyznání outrpné, jak jest in originali, až posavad se dostati nemůže, však o to se postaráme, abychom ho dostali a domů poslali. Ti páni, na které to vyznání se vstahuje, spe vultum simulant, premunt altum corde dobrem; ačkoli simulují, však předse strach a zármutek na sobě pronášejí a pod tím k odvodu před časem se chystají a radu držeti začínají. Z strany Pasovskejch ještě král stavům zdání svého na uvážení a snesení jich od jistých osob dáti neráčil. S Haydeliusem ještě nic začato nejni mimo to, v čem dobrovolně dotazován byl. Pořad práva při vyšších soudech a ouřadech že zase otevřín a propuštěn jest, to vskutku pravda jest."]
Přihlásit/registrovat se do ISP