137.

Na hradě Pražském, 21 dubna 1611.Stavové čeští nejvyššímu purkrabí: Tengnagl učinil na mučení vyznání na některé osoby stavu panského a jiné, proto mu ho odevzdávají do vězení zemského a žádají, aby povolal obviněné osoby k vývodu.

Kopie (A) v městském archivu v Kutné Hoře: Sněm 1611, kopie (B) v universitní knihovně v Praze: rk. XV. C 4. Na obou kopiích adresa panu Adamovi st. ze Šternberka, na Bechyni a Sedlci, J. Mti cís. radě a nejv. purkrabí pražskému.

Služby naše vzkazujeme urozený pane, pane otče.... Nečiníme V. Mti toho tejna, že jest z jistého uvážení našeho, z příčin slušných, znamenitých a nevyhnutedlných Franz Tenagl k outrpnému právu v Starém městě Pražském podán, na kterémžto trápení i po trápení některé [Doplněno z B.] neslušné a nechvalitebné těžké věci jest na některé osoby z stavu panského, též i jiné rozdílné osoby, vyznal, jakž tomu z téhož vyznání, kteréž teď V. Mti k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského odsíláme, porozuměti ráčíte. Pročež vedle zřízení zemského [Viz č. 128.] na hrad Pražský do vězení zemského k nejvyšší právní popravě podán a ty osoby k vejvodu, aby při trápení a při smrti přítomny byly, od V. Mti neb pana purkrabie menšího obeslané býti musejí.

A protož V. Mt za to přátelsky a služebně žádáme, že jej do téhož vězení zemského na hrad Pražský přijíti, místo jisté, bezpečné jemu obrati a naříditi a to tak opatřiti ["opatřiti ráčíte" B.], aby v této věci tak veliké a nikdá neslýchané týž Tenagl z téhož vězení se dobýti a odtud jemu žádný spomoci, na zdraví skrze otrávení neb jinač nic ublížiti a uškoditi nemohl, nýbrž je ihned ty osoby v tom vyznání jeho jmenované ke dni pondělnímu nejprve příštímu k témuž vejvodu buď jménem svým neb pana purkrabí menšího k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského obeslati poručiti ["poručiti ráčíte" B.] a v tom se vedle úřadu V. Mti a vyměření zřízení zemského zachovati ráčíte. Nebo jsme také k tomu dalšímu jeho examinování, tázání a procesu zřízením zemským vyměřenému z prostředku svého ze všech tří stavův komisaře k V. Mti neb panu purkrabí menšímu a radám jeho osoby jisté, aby tu přítomni byli, volili a nařídili. A s tím se V. Mti na všem dobře a šťastně míti vinšujeme.

Datum na hradě Pražském při sněmu obecném ve čtvrtek po neděli Misericordias Domini léta 1611.

 

Páni, rytířstvo, Pražané, Horníci a jiní vyslaní z měst, všickni tři stavové při sněmu obecním

 

na hradě Pražském pospolu shromáždění.


Přihlásit/registrovat se do ISP