135.

[V Praze], 21. dubna 1611.Kutnohorské diarium: Král dosud nedal svého úsudku o snesení slova ve věci abdikačních artikulů císařových; neví se dosud, co se ujednalo o vybytí lidu pasovského; vyznání Tengnaglovo čteno ve sněmu.

Pokračování diaria kutnohorských poslů k sněmu generálnímu v městském archivu v Kutné Hoře, opis v zems. archivu. Téměř stejného znění je zpráva o sněmu, kterou poslové kutnohorští pojali do svého psaní šepmistrům a radě ze dne 21. dubna; psaní to je uloženo v orig. v témž archivu o signatuře: 6536/9 B.

21. dubna.

Z strany sněmovního jednání, snesení pánův stavův o artikule J. Mti cís. v proposici sněmovní vyhrazené, kterýž v pondělí minulý se stalo [T. j. 18. dubna; srvn. č. 94 a následující.], jakž na zejtří v úterý J. Mti král. referováno a k uvážení předneseno jest [Srvn. č. 114.], na to ještě pánům stavům ["týmž pánům" v psaní šepmistrům a radě.] rathschlag žádnej dán a tak ani odpověď J. Mti cís. dána není, však mezi tím některá extraordinaria se řídí ["věci extraordinární, o kterýchž potom v diarium neb k. utinuancí sněmovní doloženo bude, se řídily" v psaní.]

Co se vybytí lidu pasovského ze země tkne ["dotejče" v psaní.], o čemž také v artikulích J. Mti cís. ["v týchž J. Mti cís. artikulích" v psaní.] se zmínka děje, jakým spůsobem by se to státi jmělo, jaké by o tom snesení týchž pánův stavův bylo, také J. Mti král. předneseno a k uvážení na dobré zdání podáno jest, ale ["to" v psaní.] poněvadž publikováno není, ale v tajnosti mezi těmi osobami, kteří to uvažovali, zůstává, o tom, nač se vstahuje, psáti se nemůže. ["o něm V. Mtem, nač by se vztahovalo, psáti na ten čas nemůžeme" v psaní.]

Frantze Tennagla outrpné vyznání v outerý ["outerej minulej" v psaní.] na kathedře čteno [Mělo býti čteno, ale odloženo na středu 20. dubna; srvn. hlavně č. 116 a 128.] a to se na větším díle na to, co před tím dobrovolně vyznal, vstahuje; v něm že se některých vzáctných pánův dotýče [V kutnohorském archivu je o signatuře: 6536/5 E ještě jedna zpráva z Prahy ze dne 21. dubna (kopie) v níž se podává stručný obsah Tengnaglova vyznání, jež bylo včera v sněmu čteno. Dnes prý má býti Hei


delius tázán. O Pasovských měli prý naši radu s králem; neví se, na čem se snesli. Dnes prý se čekají vyslaní ze Slezska, v pondělí z Moravy. K této zprávě je připojena kopie zprávy z Pelhřimova ze dne 21. dubna o lidu pasovském v Budějovicích a Krumlově, že je dobře opatřen munici, velkými kusy a proviantem, že jeho vůdce Ramée dal postínati 11 neposlušných osob z vojska na radnici v Budějovicích a pak ujel do Pasová, že mívají mezi sebou bitky atd., též o vpuštění Pasovských do města vinou primasovou a o jeho osudech. O vyjednávání pražských komisařů s Pasovskými ve věci abdankování je v této zprávě zaznamenáno toto: "V sobotu před nedělí Misericordias (t. j. 16. dubna) přijeli mezi ně páni komisaři z Prahy s nějakejm tím nepříjemným poselstvím, s nimiž že nejvyšší pan maršálek polní lidu toho ani mluviti nechtěl, ale potom na zejtří v neděli byli na pangetu v losumentu téhož pana maršálka. Co tam dále od toho času se jedná nebo řídí, a co oni dále míní, věděti se nemůže, ač že vždy ten lid na obdank očekává a z Prahy novina, že by do achtu dáni býti jměli a mnozí. z nichž se vyrozumívá, aby toliko mohli sebou bezpečni býti. při poctivosti zůstati a jména jim navrácena býti. na dosti mále že by přestati chtěli."

V orig. listě vyslaných kutnohorských šepmistrům a radě, citovaném v úvodní poznámce tohoto čísla, jsou hlavně zprávy týkající se soukromých zájmů města. Mezi nimi praví poslové o korunování Matyášově, že podle doslechu má býti za týden od příští neděle (t. j. 1. května). Někteří prý se již chystají, aby dostali potvrzení privilegií od nového krále. O patentech do krajů se praví, že jedním se ohlašuje cena obili a viktualií pro lid vojenský, druhým se práva při všech soudech a ouřadech propouštějí. V postscriptu se praví o nejv. mincmistrovi, že byv žádán ve věci rukojemství za J. Mt cís. pánům Klusákům, radil, aby se nyní na komoru nesuplikovalo, poněvadž nynější pan president komory odpuštění od J. Mti cís. bere a v této nynější roztržitosti na komoře se nesedá a jak tu, tak ani na kanceláři české se nic neřídí. Na konci je zpráva, že legati z Slezska a z Lužic, včera a před včerejškem do Prahy přijevše, k sněmu se přihlašují.], k přípisu toho se dojíti nemůže. ["Ti, kterejch se tu dotejče, k vejvodu skrze citací, které se již spisují, obeslání býti mají. O to, měl-li by on Tennagl z vězení Starého města Pražského vyzdvižen a na hrad Pražský dodán býti, dlouhá disceptací mezi pány stavy byla, až potom předse se na to, aby na hrad Pražský v moc nejvyššího purkrabího vydán byl, přišlo" dodává psaní.]
Přihlásit/registrovat se do ISP