129.

V Praze, 20. dubna 1611.Stavové čeští obyvatelům kraje Žateckého: Minulého roku bylo nařízeno, aby práva po dobu válečného nebezpečí odpočívala; nyní se stavové za příčinou generálního sněmu snesli, aby práva zase šla; obyvatelé kraje Bechyňského a Prácheňského, kde je pasovské vojsko, se vyjímají z povinnosti státi k právu.

Kopie v archivu města Loun: rk. 1 D 2. Kniha patentů z l. 1598 - 1632, fol. 194 - 195.

My páni, rytířstvo, Pražané, horníci a jiní vyslaní z měst, všickni tři stavové království Českého, nyní při obecním generálním sněmu na hradě Pražském pospolu shromáždění, urozeným, statečným, slovutným, opatrným pánům, rytířům, vladykám a městům i jiným obyvatelům kraje Žateckého.

Služby své V. Mtem a Vám vzkazujeme a věděti dáváme, jakož jsou N. N. nejv. ouředníci a soudcové zemští království Českého, J. Mti cís. rady soudův dvorského a komorního, též sněmem osoby k defensí nařízené pominulého roku listy po krajích odeslanými stavům království Českého to z poručení J. Mti cís. v známost uvedli, že za příčinou nebezpečenství vpádu do tohoto království od lidu pasovskýho jistá hotovost k veřejnému tažení a obhajování tohoto království se nařizuje [Srov. úvod předcházejícího svazku.] a za tou příčinou ke dskám zemským i k jiným všem ouřadům jisté poručení učiněno, aby pro takovou znamenitou potřebu vyzdvižení krajův, jak J. Mti cís., krále a pána našeho nejmilostivějšího, tak i nás všech tří stavův a obyvatelův se dotýkající, všeckna práva až do spokojení těchto neřestí, však bez ublížení jedné každé strany práva a spravedlnosti, zatím odpočívaly, jakž též psaní, jehož jest datum na hradě Pražským v pátek po sv. Diviši léta šestnáctistého desátého, v sobě to šíř obsahuje a zavírá [Ze dne 15. října 1610, kopie v téže knize patentů fol. 163 - 164.].

I poněvadž pak nyní sněm generální na hradě Pražském se drží, ouřadové všickni otevřeni jsou a mnozí z stavův toho při témž sněmu vyhledávali, aby pořad práva zase šel, execucí po zápisích a přísudcích neb nálezích propuštěny byly a jeden každý práva svého užíti mohl a lidé v spravedlnostech svých nehynuli, i majíce všickni tři stavové království Českého žádost jich v svém pilném a bedlivém uvážení, na tom jsme se jednomyslně snesli, aby práva zase od datum tohoto listu vedle starobylého spůsobu šly, o čež jsou také ke dckám zemským i k jiným všem ouřadům jisté poručení učinili a práva všecka zase propustili, tak aby obyvatelé království tohoto k svým spravedlnostem přijíti a pořadu práva jeden každý vedle vyměření zřízení zemského užívati a následovati, po něm kráčeti, buď komorníky na uvázání po zápisích, kšaftích, smlouvách a jiných k tomu podobných věcech, též právo po přísudcích na statky vésti, vyžadovati neb zatykač bráti mohl.

Však poněvadž ten lid pasovský v kraji Bechyňském a Prácheňském ještě posavad zůstává, pokudž by kdo z těch krajův dvou za již oznámenou příčinou lidu pasovského ku právu státi a přijížděti nemohl, ten každý slušně vedle zřízení zemského až dotud omluven a vyhrazen býti má a v spravedlivosti své žádného skrácení nésti nemá; o čemž vědouce, jeden každý bude se věděti čím spraviti.

Datum na hradě Pražském v středu po památce Svátosti léta 1611.
Přihlásit/registrovat se do ISP