124.

V Drážďanech, 19. dubna 1611.Kurfirst Saský císaři: Přijal vyslance jeho Krištofa Pfluga, jak císař nařídil [Totiž císař si přál, aby se tak stalo bez okázalosti, srovn. o tom zprávu Brömserovu ze dne 19. dubna o č. 123.] a od něho se s nelibostí a se soustrastí dověděl, v jakém je postavení; doufá, že mu Bůh pomůže; je odhodlán vypraviti některé své rady, aby byli císaři k službám. Ačkoliv psal již několik listů českým stavům, vybízeje je k povinné úctě k císaři a k rozumné umírněnosti, nicméně díce dáti svému vyslanci listy pro krále Uherského, české stavy a podle žádosti císařovy také pro vyslané ze Slezska a z Horní i Dolní Lužice a jimi znova vyzvati všecky k povinné poslušnosti, úctě a umírněnosti, doufaje, že to nebude marné. Vyslanci císařovu dal také list pro vévodu Karla z Münsterberka a maje tu vyslance kurfirsta Mohučského [Brömsera], přemluvil ho, aby jel také k císaři do Prahy a zůstal tam až na další nařízení svého pána. Prosí, aby ho císař přijal v této funkci; ověřující list a instrukce přijdou co nejdříve, neboť kurfirst Saský již je žádal z Mohuče. Incipit "E. kais. Mt abgesandten."

Datum: "Dresden am 9. April 1611." [Datuje starým stilem. Jiný list posílá kurfirst Saský téhož dne vévodovi Brunšvickému (kopie v státním archívu ve Vídni: rk. č. 108/11, fol. 281 - 282) Oznamuje mu, že přijal osobně císařova vyslance Pfluga, posílá vévodovi originál i kopii své odpovědi císaři a prosí, aby originál dal do vlastních rukou císařových. Zároveň mu oznamuje, že pošle své vyslance do Prahy a že jim rozkázal "sich in allen nach E. L. zu richten"; zároveň pohnul mohučského vyslance, aby se vypravil s nimi.].

Kopie konceptu opravovaná Schönbergem v státním archivu v Drážďanech: Passauerischer Akten II. Buch 9167, fol. 44 - 45, jiná kopie v státním archivu ve Vídni: rk. č. 108/11, fol. 280 - 281; kopie vlašských překladů v státním archivu ve Florencii: Cod. nro. 4366 a v státním archivu v Neapoli: Carte farnesiane 129 asc. 10.
Přihlásit/registrovat se do ISP