122.

[V Brně, 19. dubna 1611.]Stavové moravští, shromáždění na sjezdu obecném v Brně, usnášejí se na psaní stavů českých, čtené 19. dubna, [Viz č. 8 ze dne 30. března.] takto: Na žádost stavů českých, aby vypravili své posly s plnomocenstvím k sněmu generálnímu do království Českého a na poručení královo hejtmanu zemskému, aby se této žádosti vyhovělo, dožádali se nejdříve Františka kardinála z Ditrichštejna, poněvadž se však kardinál pro nedostatek zdraví nemůže tak spěšně vypraviti, ponechali mu na vůli, aby se podle možnosti vydal za panem hejtmanem zemským. [Hejtman zemský Karel st. ze Žerotína tou dobou byl již v Praze.] Podle něho nařídili ze stavu panského: pana Karla st. ze Žerotína, hejtmana markrabství Moravského, radu a komorníka krále Uherského, pana Ladislava z Lobkovic, radu císaře Rudolfa, tajného radu a komorníka krále Uherského a nejv. komorníka markrabství Moravského, pana Jeronýma Václava hrabete a svobodného pána z Turnu, pana Jiříka hraběte a svobodného pána z Hodic, radu a komorníka krále Uherského a pana Jana Jetřicha z Kunovic; ze stavu prelátského: kněze Ondřeje Hortensia, opata velehradského, kněze Zikmunda Kohele, opata louckého, kněze Benedikta Waltenbergerga opata zábrdovickéhoa kněze Jana Vincenta Barnabeusa, převora svatotomašskeho; ze stavu rytířského: pana Jana Čejku z Olbramovic, nejv. písaře markrabství Moravského, pana Vilíma Dubského z Třebomyslic, pana Michala z Hrádku, pana Jindřicha Zahradeckého ze Zahrádek, sudího práva menšího v kraji Brněnském, pana Václava Vaneckého z Jemnický, firšnejdera krále Uherského, pana Volfa Zikmunda Jankovského z Vlašimě, purkrabí zemského markrabství Moravského; z měst: Ondřeje Obeslava z Olomouce, Jiříka Hovoria z Brna, Melichara Sprengte ze Znojma a Martina Leopolda z Jihlavy.

Nadepsaní poslové mají se ihned vypraviti do Prahy s plnomocenstvím pánů stavů "a při témž generálním sněmě toho všeho, což by k zachování království Českého, též také k dobrému a užitečnému markrabství tomuto a jiným k témuž království připojeným zemím sloužilo, vyhledávati, jednati a zavírati nápomocni býti". Stavové svým vyslaným důvěřují, že nebudou nic "což by proti svobodám, pořádkům a starobylým zvyklostem čelilo, před sebe bráti" aneb nějakých sbírek svolovati. Co někteří z pánů zmocněných v Praze již ujednali, prohlašují za stejně platně, jako kdyby všichni zmocnění byli přítomni. Poněvadž se zmocněným dává "in genere", plná moc, snesli se stavové, aby se jich mohli "in particulari" dovolávati, budou-li při sněmu generálním přednášeti něco potřebného a zemi a obyvatelům markrabství Moravského užitečného.

Na útraty povoleno z peněz zemských kardinálovi Ditrichštejnovi "po 300 zl počtu moravského", hejtmanu zemskému a jiným "podle předešlého do Vídně vypravování". Dále usneseno, aby pan Jan Jetřich z Kunovic klíč od svobod zemských odevzdal na dobu svého pobytu při sněmu generálním panu Jiříkovi Bruntálskému z Vrbna. Bude-li o některé svobody zemské nebo dekrety z Prahy od pánů zmocněných psáno, mají se vyhledati a po jednom obyvateli moravském do Prahy odeslati. Také nejvyšší písař markrabství Moravského má vzíti k sněmu generálnímu, což by se "v knihách neb registřích zemských" k té věci potřebného našlo. Nejvyššímu písaři k ruce má se vypraviti do Prahy Jan Jiří Humpolecký z Rybenska, písař práva menšího zemského markrabství Moravského, s některými registry a jinými věcmi zemskými, které mu budou vydány ze soudnice zemské olomoucké od místopísaře podle poznamenání nejv. písaře, aby mu pomáhal vyhledávati a předkládati, co zmocnění pánové nařídí; na útratu se mu dává po 8 zl. denně.

Vydal V. Brandl, Sněm držaný léta 1612. Ze zápisů Karla z Žerotína. V Brně 1864, st. 150 - 153.
Přihlásit/registrovat se do ISP